Регламент ес 1907/2006 Дата на издаване: 05. 11. 2011 Дата на последните изменения: 05. 05. 2015Дата12.11.2017
Размер139.05 Kb.
#34447ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Европейския регламент ЕС 1907/2006

Дата на издаване: 05. 11. 2011 Дата на последните изменения: 05.05.2015


Наименование на продукта: СЕПТИЧАС
Идентификационен №: Г10690 Издание: 2 Страници: 5
1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И ФИРМАТА-ПРОИЗВОДИТЕЛ

Име на продукта: “СЕПТИЧАС”

Употреба: Дезинфектант с прложение в Хранително-вкусовата промишленост
Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара

химичното вещество/препарата:

“Индустриална Химия” ЕООД

България; област Софийска; 2137 с.Долно Камарци

ИД №: 131 179 972

Телефони : +359 071503 / 266; +359 0887 592 190

Факс : +359 071503 / 796; 798

Е-майл: info@himia.bg www. himia.bg

Телефони за връзка в случай на спешност:

- на лицето, което пуска на пазара: +359 0887 592 190

- Клиника по токсикология на МБАЛСМ „ Н.И.Пирогов” +359 02 915 44 09


2.ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

.

2.1. Класифициране в съотвествие с Регламент 1272/2008:

Skin Corr.1A, H314.

Eye Dam.1, H318.

Aquatic Acute 1, H400.2.2. Елементи на етикета:
Съдържа четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-16-алкилдиметил, хлориди.

ОПАСНО
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H400 Силно токсичен за водните организми.


P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P301 + P330 + P331+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P303 + P361 + P353+P310 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P305 + P351 + P338+P310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

Съдържа d-лимонен. Може да причини алергична реакция.
Рискове за

околната среда: Силно токсичен за водни организми. Препаратът не бива да попада в канализацията, подпочвени и зауствани води без неутрализация и многократно разреждане.
Потенциални ефекти върху здравето:

При вдишване: При вдишване на аерозол дразни дихателните пътища.

При поглъщане: Корозивен ефект. Причинява изгаряния на устата, гърлото и стомаха

При контакт с кожата: Дразнене или изгаряния

При контакт с очите: Дразнене или изгаряния. Риск от сериозно увреждане на очите


3.СЪСТАВ /ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ:

Препарат ( продуктът се определя и регулира като препарат съгласно Регламент №1907/2006.

Класифицирани вещества:


Съставка

CAS / EC

Концентрация

%

Класифициране

67/548/EEC

Класифициране

1272/2008/EC

Полиоксиетиленов етер на лаурилов алкохол 7ЕО

103819-01-

/-

5-15


Xn, R22

Xi, R41Acute Tox 4, H302

Eye Dam. 1, H318


Четвъртични амониеви съединения, бензил С12-16 алкилдиметил хлориди

68424-85-1/

270-325-210

Xn, R 21/22

C,R34


N, R50

Acute Tox 4, H302

Acute Tox 4, H332

Skinn. Corr. 1, H314

Aquatic Acute 1, H400
Натриев хидроксид

1310-73-2/215-185-5

<0.5

C, R35

Skinn. Corr. 1A, H314


4.МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

При вдишване:

Осигуряване на чист въздух ,при оплаквания да се потърси медицинска помощ.При поглъщане:

Да се изплакне устата. Да не се предизвиква повръщане. Да се потърси незабавно медицинска помощ, по възможност да се покаже етикета на продукта.При контакт с кожата: Отстранете замърсените дрехи и обувки. Изплакнете обилно с вода. Консултирайте се с лекар ако има дразнене на кожата след измиване.

При контакт с очите:

Промийте обилно с течаща вода в продължение на най-малко 15 минути при отворени клепачи и отстранени лещи. Незабавно потърсете медицинска помощ5.МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

Запалимост / горимост

Продуктът не спада към запалимите продукти.Експлозивност: Няма такъв риск6.МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки

Персоналът, който почиства да е екипиран с подходящи лични предпазни средства, посочени в т.8.6.2. Мерки за опазване на околната среда.

Да не се допуска попадане в околната среда.

В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемат мерки за ограничаване на разлива и

локализирането му. Обработка с абсорбенти /пръст пясък/ , неутрализиране и събирането им и

поставянето им в съответния контейнер за отпадъци .

Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата,

както и изпускане в канализацията.

6.3. Средства за почистване:

Неутрализиране с киселина.При малки разливи на сушата да се използват инертни адсорбиращи

материали ( например пясък, стърготини, земя и др.).

При големи разливи да се изпомпа разлятото количество и да се съхрани в специални плътно затварящи се

и обозначени съдове и се съхраняват до предаването им на лица, притежаващи разрешение по реда на

закона за управление на отпадъците.

Остатъчните количества да се адсорбират с посочените по-горе материали.
7.РАБОТА С ПРОДУКТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Работа с препарата

В добре вентилирани помещения.

При работа с препарата:

Да не се яде, пие и пуши на работното място.

Да се избягва контакт с кожата и очите.

Да не се вдишва аерозол.

Ръцете да се измият с вода и сапун след работа с препарата.

Замърсеното облекло да бъде изпрано преди следваща употреба.

Да се ползват задължително личните предпазни средства при работа с препарата.

7.2. Съхранение:

Да се съхранява в плътно затворени оригинални опаковки в сухи и вентилирани помещения при

температура 5- 25˚С. Опаковките да са защитени от възможни физически увреждания. Да се държи далеч

от храни, напитки, фуражи. Да не се излага на пряка слънчева светлина.Да се пази далеч от достъп на

деца.
8.КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ лични предпазни средства

Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работното място съгласно Наредба №13/30.12.2003

Химичен агент

CAS №

Гранични стойности в мг/м3

Специфични ефекти

Натриев хидроксид

1310-73-2

2,0

дразнещ

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1.Контрол при експозиция в работната среда:

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища:

при недостатъчна вентилация и наличие на аерозол от препарата да се носят подходящи маски за дишане

при нормална работа и добро проветрение не се изискват специални предпазни маски.

8.2.1.2.Защита на ръцете:

Химически устойчиви ръкавици. При свалянето им ги почистете с вода и сапун8.2.1.3.Защита на очите:

Защитни химически очила.8.2.1.4.Защита на кожата и тялото:

Подходящо работно облекло ( препоръчва се с дълъг ръкав) и обувки/ботуши .

Да се измиват ръцете преди ядене, пиене, пушене и др.

Редовно изпиране на работното облекло.

Да не се носят пръстени, гривни, часовници и др., под които може да се задържи материал и да предизвика

кожни реакции.Поглъщане:

При използване на препарата да не се яде, пие или пуши.

До всяко място на експозиция трябва да има чешма за спешно измиване.

8.2.2.Контрол на въздействието на препарата върху околната среда

Да не се допуска изпускане в околната среда.

9.ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Обща информация:

Външен вид: течност

Цвят: бледо жълт до безцветен

По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

Разтворимост : разтворим във вода

рН стойност на 1% воден р-р 10,0÷11,0

плътност при 20С, g/cm3 1,03

температура на запалване неприложим

Стабилност при съхранение: стабилен при нормални условия в продължение на 2 години

Влияние на светлина,

температура и влажност: да не се излага на директна слънчева светлина и температура под 5 и над

50С


Съвместимост с други

препарати, с които се

прилага съвместно: съвместим с други катионни и амфотерни ПАВ в границите на посоченото

по-горе рН и с нейоногенни ПАВ при рН в широки граници.

Съвместим с алкохолни, неутрални и кисели соли на повечето минерални

и органични киселини.Несъвместим с анионни ПАВ.Не се прилага с други

биоцидни препарати.


10.СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

Стабилност:Стабилен при определените условия на използване и съхранение.

Опасни продукти при горене:Продуктът не гори

Вещества, които е желателно да не бъдат в контакт с продукта:

Няма данниУсловия, които да се избягват: високи температури, директна слънчева светлина.11.ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Токсикологичните свойства на препарата не са изпитвани.

При контакт с очите: изгаряния

При контакт с кожата: изгаряния,раздразване ,както и сухота на кожата

При вдишване: При вдишване на аерозол дразни дихателните пътища.

При поглъщане на продукта – няма данни

Канцерогенност: няма данни за канцерогенностМутагенност: няма данни за мутагенност

Кожна сенсибилизация: няма данни12.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Препаратът е класифициран като опасен за околната среда по конвенционалния метод .

Информация за компонентите:

Четвъртични амониеви съединения, бензил С12-16 алкилдиметил хлориди

Екотоксичност:

Остра токсичност за риби LC50 96 часа 1-10 mg/l

Остра токсичност за Daphnia magna EC50 48 часа 0,016 mg/l

Инхибиращ ефект върху растежа на алги IC50 72 часа <1 mg/lПодвижност: напълно разтворим във вода и с възможност за пренос в почвата.

Устойчивост и биоразградимост:

Биотично разгражданелесно биологически разградим >60% BOD, 28 дни, тест (OECD 301D)

Абиотично разграждане- няма данни

Хидролиза и продукти от разпада- не хидролизира

Фотолиза и продукти от разпада- няма данни

Потенциал за биоакумулиране- поради ниския коефициент на разпределение, не се очаква акумулиране

на препарата в организмите – log Pow = 0,5- 1,58

Продуктът е класифициран съгласно екотоксикологичните условия на основата на резултатите от

изчисленията по калкулативния метод на Директива 1999/45/ЕС.Използваните повърхностно-активни

вещества са с първично биоразграждане над 90% и отговарят на изискванията за миещи

и почистващи препарати.Други нежелани ефекти: няма13.ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Продукт:

Не изхвърляйте отпадъците в канализацията.Не замърсявайте езера, реки и подпочвени води.

Генерирането на отпадъци трябва да се избягва, доколкото е възможно или да се ограничи до

минимум.Третирането на този препарат ,неговите разтвори трябва да протича в съответствие с

изискванията на нормативните актове за опазване на околната среда, на закона за управление на

отпадъците и на местните законови разпоредби.Да не се допуска разпространение на разсипания препарат

и попадане в водите, почвата и канализацията.Опаковките се предават на местата за събиране на

отпадъци, само след като се освободят напълно от остатъчните количества препарат.

Продуктът и неговата опаковка се изхвърлят в местата за събиране на опасни отпадъци.

Да не се допуска съвместна преработка и изхвърляне с битови продукти.

Обезвреждането се извършва от лица, притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление

на отпадъците.

Код на отпадъците, съгласно Наредба №3 за Класификация на отпадъците:

07 04 01* - промивни води и матерни луги

150110 - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
14.ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

Да се транспортира при спазване на изискванията за отделните видове транспорт.

Да не се превозва заедно с храни и напитки.

15. ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Нормативни документи:

Ръководство за съставяне на ИЛБ, съгласно РИЙЧ изд.Министерство на околната среда и водите-

България, София, 2008 г.Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати( изм. ДВ, бр. 114/2003, изм.бр.110/2008).

Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси,

( изм. ДВ бр.66/2004 г., изм.бр.51/2008 г.).Наредба №13 от 30 декември 2003 г. За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа) обн. ДВ бр.8/2004, изм. Бр.67/2007 г.

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ бр.86/2003, изм. Бр.105/2008.

Наредба №3 за класификация на отпадъците( обн. ДВ бр.44/2004).

Техническо ръководство за идентифициране и наименование на химичните вещества съгласно РИЙЧ.Ръководство за потребителите надолу по веригата, България, София, 2008 г.


16.ДРУГА ИНФОРМАЦИЯРазпространение на Листа за безопасност:

Информацията в този документ трябва да бъде предоставена на всеки, който има контакт с продукта.ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА: Тази информация се базира на степента на сегашното състояние на нашите знания и опит за продукта и не е изчерпваща.Затова тя не може да се приема като гаранция, за което и да било специфично свойство на продукта. В тази връзка потребителят не се освобождава от спазване на всички законни административни наредби и процедури, отнасящи се до продукта, личната хигиена и опазването на човешкото здраве.
R21/22 Вреден при контакт с кожата и при поглъщане

R22 Вреден при поглъщане

R34 Предизвиква изгаряния.

R35 Предизвиква тежки изгаряния.

R41 Риск от тежко увреждане на очите.

R50 Силно токсичен за водни организми.


H302 Вреден при поглъщане

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H332 Вреден при контакт с кожата.H400 Силно токсичен за водните организми.


12.11.2017 /5

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница