Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията Предложение за регламентстраница1/10
Дата26.09.2018
Размер1.22 Mb.
#82624
ТипРегламент
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


<RefProc>2013/0141RefProc><RefTypeProc>(COD)RefTypeProc>

{26/11/2013}26.11.2013

ИЗМЕНЕНИЯTypeAM>

66 - 180

Проектостановище

Оресте Роси

(PE521.552v01-00)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията

Предложение за регламент

(COM(2013)0267 – C7 0122/2013 – 2013/0141(COD))


AM_Com_LegOpinion

Изменение 66

Клаудиу Чиприан ТънъсескуПредложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 43 и 191 от него,

Or. {EN}enИзменение 67

Клаудиу Чиприан Тънъсеску

peatBlock-By>

Предложение за регламент

Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(1а) Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита12a, създава защита на високо равнище за човека, животните и околната среда, чрез изготвянето на по-ясни правила, целящи да направят процеса по одобрението на продукти за растителна защита по-ефективен.
__________________
12а OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1

Or. {EN}enИзменение 68

Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Карин КаденбахПредложение за регламентDocAmend>

Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(1б) Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. създава рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестицидите12b,
__________________
12б OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71

Or. {EN}enИзменение 69

Марк ДемесмакерПредложение за регламент

Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(4а) Широко прието е, че редуването на култури е високо ефективна мярка за предотвратяване на установяването на вредители в почвата и растителността;

Or. {EN}enИзменение 70

Марк ДемесмакерПредложение за регламент

Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(4б) Широко прието е, че вредителите са привлечени и имат предпочитания за установяване в монокултури и при непрекъснато засяване с култури. Следователно разнообразяването на културите и дори редуването на културите на един парцел земя с всяка година намалява предразположението от установяване на вредители и увеличаването на техните популации.

Or. {EN}enИзменение 71

Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Карин Каденбах, Дан ЙоренсенПредложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Професионален оператор, който узнае за наличието на карантинен вредител от значение за Съюза в растение, растителен или друг продукт, за които отговаря или е отговарял, следва да бъде задължен да предприеме всички мерки, които може да са целесъобразни във връзка с премахването на вредителя, изтеглянето или изземването на съответните растения, растителни или други продукти и информирането на компетентния орган, другите лица по търговската верига и на обществеността.

(13) Професионален оператор, който узнае за наличието на карантинен вредител от значение за Съюза в растение, растителен или друг продукт, за които отговаря или е отговарял, следва да бъде задължен да предприеме всички мерки, които може да са целесъобразни във връзка с премахването на вредителя по устойчив начин, в съответствие с разпоредбите на Директива 2009/128/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди14а, изтеглянето или изземването на съответните растения, растителни или други продукти и информирането на компетентния орган, другите лица по търговската верига и на обществеността.
__________________
14а OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71

Or. {EN}enИзменение 72

Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Дан ЙоренсенПредложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да ликвидират карантинните вредители от значение за Съюза, когато те бъдат открити на тяхна територия. Целесъобразно е да бъдат определени мерките, които могат да бъдат предприети в тези случаи от държавите членки, както и принципите, въз основа на които те трябва да решат какви мерки да предприемат. Тези мерки следва да включват определянето на области с ограничен достъп, състоящи се от нападната от вредители зона и буферна зона.

(14) Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, прилагайки принципите за устойчива употреба на пестициди, както е посочено в Директива 2009/128/ЕО14б, за да ликвидират карантинните вредители от значение за Съюза, когато те бъдат открити на тяхна територия. Целесъобразно е да бъдат определени мерките, които могат да бъдат предприети в тези случаи от държавите членки и професионалните оператори, както и принципите, въз основа на които те трябва да решат какви мерки да предприемат. За тази цел е необходимо да се определи йерархия от мерки, базирани на основните принципи от интегрираното управление на вредителите (Директива 2009/128/ЕО). Тези мерки следва да включват определянето на области с ограничен достъп, състоящи се от нападната от вредители зона и буферна зона.
__________________
14б OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71

Or. {EN}enИзменение 73

Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Дан ЙоренсенПредложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Ранното откриване на наличието на вредители е изключително важно за навременното и ефективно ликвидиране. Поради това държавите членки следва да провеждат наблюдения за наличие на карантинни вредители от значение за Съюза в областите, в които не е известно за наличието на тези вредители. Предвид броя на карантинните вредители от значение за Съюза и времето и ресурсите, необходими за провеждането на тези наблюдения, държавите членки следва да изготвят многогодишни програми за наблюдение.

(16) Превенцията, защитните мерки и ранното откриване на наличието на вредители е изключително важно за навременното и ефективно ликвидиране. Поради това държавите членки следва да провеждат наблюдения за наличие на карантинни вредители от значение за Съюза в областите, в които не е известно за наличието на тези вредители. Предвид броя на карантинните вредители от значение за Съюза и времето и ресурсите, необходими за провеждането на тези наблюдения, държавите членки следва да изготвят многогодишни програми за наблюдение.

Or. {EN}enИзменение 74

Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Дан ЙоренсенПредложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) При определени условия на държавите членки следва да се даде възможност да приемат по-строги мерки за ликвидиране, отколкото се изисква от законодателството на Съюза.

(19) При определени условия на държавите членки следва да се даде възможност да приемат по-строги мерки за ликвидиране, отколкото се изисква от законодателството на Съюза, стига те да бъдат прилагани по устойчив начин.

Or. {EN}enИзменение 75

Марк ДемесмакерПредложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Тези забрани или изисквания не следва да се прилагат нито по отношение на малки количества растения, растителни и други продукти, различни от растения за засаждане, за нетърговски и непрофесионални цели, нито по отношение на въвеждането и движението в пограничните зони на растения, растителни и други продукти. Те също така не следва да се прилагат за въвеждането и движението в рамките на територията на Съюза на растения, растителни и други продукти, които ще се използват за научноизследователски цели, опити, сортова селекция, селекция и изложби. Следва да се предвидят съответни предпазни мерки, а на заинтересованите лица следва да се предоставя необходимата информация.

(26) Тези забрани или изисквания не следва да се прилагат нито по отношение на малки количества растения, растителни и други продукти, за нетърговски и непрофесионални цели, нито по отношение на въвеждането и движението в пограничните зони на растения, растителни и други продукти. Те също така не следва да се прилагат за въвеждането и движението в рамките на територията на Съюза на растения, растителни и други продукти, които ще се използват за научноизследователски цели, опити, сортова селекция, селекция и изложби. Следва да се предвидят съответни предпазни мерки, а на заинтересованите лица следва да се предоставя необходимата информация.

Or. {NL}nl

Изменение 76

Джеймз НикълсънПредложение за регламент

Съображение 33a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(33a) Търговията с растения от разстояние може да породи висок фитосанитарен риск, когато стоките бъдат нападнати от чуждоземни вредители, включително карантинни вредители. По-специално вносът и закупуването на партиди с растения от трети държави чрез търговия от разстояние в много случаи не отговаря на изискванията на ЕС за фитосанитарен внос. За справянето с тези недостатъци, от съществено значение е повишаването на степента на осведоменост на потребителите и търговците на растения и гарантирането на проследимостта на търговията от разстояние, установена както в ЕС, така и в трети държави.

Or. {EN}en

Обосновка

Подходящо е тук да се разшири обсегът, за да се гарантира, че са включени всички „търговци от разстояние“; интернет пространството предоставя възможност на търговците тяхната стока да достигне до по-широка аудитория, докато традиционно те биха използвали поръчка по пощата, каталози по пощата и др. и би било подходящо тези да се включат.Изменение 77

<RepeatBlock-By>Джеймз Никълсън
Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) На професионалните оператори, които извършват дейност в повече от едно помещение, следва да бъде дадена възможността да се регистрират поотделно за всяко помещение.

(35) На професионалните оператори, които извършват дейност в повече от едно помещение, следва да бъде дадена възможността да се регистрират поотделно за всяко помещение, но не следва да бъдат задължени за това.

Or. {EN}en

Обосновка

Операторите не следва да бъдат обект на сложни административни изисквания.Изменение 78

ck-By>Клаудиу Чиприан ТънъсескуПредложение за регламент

Каталог: RegData -> commissions -> envi -> amendments -> 2013
2013 -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
amendments -> Европейски парламент
amendments -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето, описанието, представянето и етикетирането на спиртните напитки /DocRef
amendments -> Европейски парламент
envi -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
envi -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
envi -> {envi}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
amendments -> Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница