Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) №223/2009 относно европейската статистика (comстраница1/6
Дата24.07.2016
Размер0.87 Mb.
#3916
ТипРегламент
  1   2   3   4   5   6


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014

<Commission>Комисия по икономически и парични въпросиCommission>

2012/0084(COD)

{19/11/2012}19.11.2012

ИЗМЕНЕНИЯ

13 - 81

Проектодоклад

Edward Scicluna

(PE497.894v01-00)

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 223/2009 относно европейската статистика (COM(2012)0167 – C7 0101/2012 – 2012/0084(COD))

Предложение за регламент

(COM(2012)0167 – C7 0101/2012 – 2012/0084(COD))
AM_Com_LegReport

Изменение 13

Elena BăsescuПредложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В качеството си на партньорство Европейската статистическа система (ЕСС) като цяло успешно е обединила дейностите си с цел да гарантира разработването, изготвянето и разпространението на висококачествена европейска статистика, в това число и чрез подобряване на управлението на системата.

(1) В качеството си на партньорство Европейската статистическа система (ЕСС) като цяло успешно е обединила дейностите си с цел да гарантира разработването, изготвянето и разпространението на висококачествена, регулирана и надеждна европейска статистика, в това число и чрез подобряване на управлението на системата.

Or. <Original>{EN}enOriginal>Изменение 14

Elena BăsescuПредложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Неотдавна обаче бяха открити някои слабости, по-специално по отношение на рамката за управление на качеството на статистиката.

(2) Неотдавна обаче бяха открити някои слабости, по-специално по отношение на рамката за управление на качеството на статистиката, и е необходимо допълнително повишаване на надеждността на статистическите данни.

Or. <Original>{EN}enOriginal>Изменение 15

Ildikó Gáll-PelczПредложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Неотдавна обаче бяха открити някои слабости, по-специално по отношение на рамката за управление на качеството на статистиката.

(2) Неотдавна обаче бяха открити някои сериозни системни неточности и слабости, по-специално по отношение на рамката за управление на качеството на статистиката, произтичащи от предоставянето на по-благоприятни статистически данни, предшестващо началото на социалната, финансова и икономическа криза.

Or. <Original>{HU}huOriginal>Изменение 16

Philippe Lamberts

{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALEПредложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Неотдавна обаче бяха открити някои слабости, по-специално по отношение на рамката за управление на качеството на статистиката.

(2) Неотдавна обаче бяха открити сериозни слабости, по-специално по отношение на рамката за управление на качеството на статистиката.

Or. <Original>{EN}enOriginal>Изменение 17

Elena BăsescuПредложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В своето съобщение от 15 април 2011 г. до Европейския парламент и Съвета „Към стабилно управление на качеството на европейската статистика“ Комисията предложи предприемането на действия за преодоляване на слабостите. По-специално, тя предложи целево изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика.

(3) В своето съобщение от 15 април 2011 г. до Европейския парламент и Съвета „Към стабилно управление на качеството на европейската статистика“ Комисията предложи предприемането на действия за преодоляване на слабостите и за засилване на управлението на ЕСС. По-специално, тя предложи целево изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика.

Or. <Original>{EN}enOriginal>Изменение 18

Rodi Kratsa-TsagaropoulouПредложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Посочените аспекти не следва да се ограничават до статистиката, изготвена за целите на системата за фискален надзор и процедурата за прекомерен дефицит, а следва да се прилагат към цялата европейската статистика, разработвана, изготвяна и разпространявана от ЕСС.

(6) Посочените аспекти не следва да се ограничават до статистиката, изготвена за целите на системата за фискален надзор и процедурата за прекомерен дефицит, а следва да се прилагат към цялата европейската статистика, разработвана, изготвяна и разпространявана от ЕСС, включително статистическите данни относно растежа и заетостта, като се отчита и оценява добавената стойност на статистическите данни, събирани за постигането на целите на стратегията „Европа 2020”.

Or. <Original>{EL}elOriginal>Изменение 19

Rodi Kratsa-TsagaropoulouПредложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Освен това съответствието на разпределените средства в годишен и многогодишен план и тяхната наличност за посрещане на нуждите на статистиката са необходимо условие за професионалната независимост на статистическите органи.

(7) Освен това съответствието на разпределените средства в годишен и многогодишен план и тяхната наличност за посрещане на нуждите на статистиката са необходимо условие за професионалната независимост на статистическите органи и за осигуряването на високо качество на статистическите данни.

Or. <Original>{EL}elOriginal>Изменение 20

Ildikó Gáll-PelczПредложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Освен това съответствието на разпределените средства в годишен и многогодишен план и тяхната наличност за посрещане на нуждите на статистиката са необходимо условие за професионалната независимост на статистическите органи.

(7) Освен това съответствието на разпределените средства в годишен и многогодишен план и тяхната наличност за посрещане на нуждите на статистиката са необходимо условие за гарантиране на професионалната независимост на статистическите органи.

Or. <Original>{HU}huOriginal>Изменение 21

Rodi Kratsa-TsagaropoulouПредложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За тази цел следва да бъде засилена професионалната независимост на статистическите органи и да се прилагат минимални стандарти, по-специално по отношение на ръководителите на националните статистически институти (НСИ), на които следва да бъдат дадени специфични гаранции относно изпълнението на статистическите задачи, организационното управление и разпределението на средствата.

(8) За тази цел следва да бъде засилена професионалната независимост на статистическите органи и да се прилагат минимални стандарти, по-специално по отношение на ръководителите на националните статистически институти (НСИ), на които следва да бъдат дадени специфични гаранции относно изпълнението на статистическите задачи, организационното управление и разпределението на средствата. За тази цел националните парламенти са призвани да играят изключително важна роля по отношение на легитимността на процеса и парламентарния контрол.

.

Or. {EL}elИзменение 22

Krišjānis KariņšПредложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. За тази цел следва да бъде засилена професионалната независимост на статистическите органи и да се прилагат минимални стандарти, по-специално по отношение на ръководителите на националните статистически институти (НСИ), на които следва да бъдат дадени специфични гаранции относно изпълнението на статистическите задачи, организационното управление и разпределението на средствата.

8. За тази цел следва да бъде засилена професионалната независимост на статистическите органи и да се прилагат минимални стандарти, по-специално по отношение на ръководителите на националните статистически институти (НСИ), на които следва да бъдат дадени специфични гаранции относно изпълнението на статистическите задачи, организационното управление и разпределението на средствата и чиито професионални умения следва да бъдат оценявани.

Or. {LV}lvИзменение 23

Elena BăsescuПредложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За тази цел следва да бъде засилена професионалната независимост на статистическите органи и да се прилагат минимални стандарти, по-специално по отношение на ръководителите на националните статистически институти (НСИ), на които следва да бъдат дадени специфични гаранции относно изпълнението на статистическите задачи, организационното управление и разпределението на средствата.

(8) За тази цел следва да бъде засилена професионалната независимост на статистическите органи, за да бъде съхранена тяхната висока степен на надеждност, и да се прилагат минимални стандарти, по-специално по отношение на ръководителите на националните статистически институти (НСИ), на които следва да бъдат дадени специфични гаранции относно изпълнението на статистическите задачи, организационното управление и разпределението на средствата.

Or. <Original>{EN}enOriginal>Изменение 24

Ildikó Gáll-PelczПредложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За тази цел следва да бъде засилена професионалната независимост на статистическите органи и да се прилагат минимални стандарти, по-специално по отношение на ръководителите на националните статистически институти (НСИ), на които следва да бъдат дадени специфични гаранции относно изпълнението на статистическите задачи, организационното управление и разпределението на средствата.

(8) За тази цел следва да бъде засилена професионалната независимост на статистическите органи и да се прилагат минимални стандарти, уеднаквени на равнище на ЕС, по-специално по отношение на ръководителите на националните статистически институти (НСИ), на които следва да бъдат дадени специфични гаранции относно изпълнението на статистическите задачи, организационното управление и разпределението на средствата.

Or. <Original>{HU}huOriginal>Изменение 25

Rodi Kratsa-TsagaropoulouПредложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(8a) Освен независимостта на националните статистически институти (НСИ) е необходимо консолидирането и гарантирането на независимостта на Евростат посредством ефективни парламентарни консултации и контрол.

Or. <Original>{EL}elOriginal>Изменение 26

Rodi Kratsa-TsagaropoulouПредложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Освен това следва да се внесе яснота по отношение на обхвата на вече определената на НСИ координираща роля, така че да бъде осъществявана по-ефективна координация на статистическите дейности на национално равнище, в това число управление на качеството.

(9) Освен това следва да се внесе яснота по отношение на обхвата на вече определената на НСИ координираща роля, така че да бъде осъществявана по-ефективна координация на статистическите дейности на национално равнище, в това число управление на качеството. Същевременно е необходимо да бъде повишена координацията и сътрудничеството между националните статистически институти (НСИ) и Евростат и да бъдат отстранени всички евентуални недостатъци в това отношение.

Or. <Original>{EL}elOriginal>Изменение 27

Edward SciclunaПредложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Освен това следва да се внесе яснота по отношение на обхвата на вече определената на НСИ координираща роля, така че да бъде осъществявана по-ефективна координация на статистическите дейности на национално равнище, в това число управление на качеството.

(9) Освен това следва да се внесе яснота по отношение на обхвата на вече определената на НСИ координираща роля за европейските статистически данни, изготвени чрез ЕСС, така че да бъде осъществявана по-ефективна координация на статистическите дейности в ЕСС на национално равнище, в това число управление на качеството.

Or. <Original>{EN}enOriginal>Изменение 28

Edward SciclunaПредложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(9 a) В съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 223/2009 и член 2а от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка1 ЕСС и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) си сътрудничат тясно, за да гарантират цялостността и последователността на европейските статистически данни, изготвени от двете статистически системи в техните сфери на компетентност в съответствие с техните работни програми. Специфичните области на сътрудничество включват статистически данни за националните сметки и за платежния баланс, както и предоставянето на експертен опит на Комисията относно статистическите данни, свързани с процедурата при прекомерен дефицит.
______________
1 ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

Or. {EN}enКаталог: RegData -> commissions -> econ -> amendments
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
commissions -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции
commissions -> Доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
econ -> Въпрос с искане за писмен отговор z 09/2011
amendments -> {econ}Комисия по икономически и парични въпроси
econ -> Въпрос с искане за устен отговор z 000033/2012


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница