Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) №223/2009 относно европейската статистика (comстраница4/6
Дата24.07.2016
Размер0.87 Mb.
#3916
ТипРегламент
1   2   3   4   5   6

Изменение 55

Sharon BowlesПредложение за регламент

Член 1 – точка 3 a (нова)


Регламент (ЕО) № 223/2009

Член 5б (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(3a) Добавя се следният член 5б:
Член 5б
Национални статистически консултативни съвети
1. Във всяка държава членка се създава Национален консултативен съвет за статистическо управление (Съветът). Целта на Съвета е да осигури независим преглед на националните доставчици на европейски статистически данни, що се отнася до прилагането на Кодекса на статистическата практика.
2. Всяка година Съветът представя доклад пред националните парламенти относно прилагането на Кодекса на статистическата практика в дадена държава членка и консултира националните органи във връзка с подходящи мерки за улесняване на неговото изпълнение.
3. Съветът функционира като представителна извадка на интересите на Съюза и за тази цел в тях участва поне един член, определен от Комисията.

Or. {EN}enИзменение 56

Philippe Lamberts

{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALEПредложение за регламент

Член 1 – точка 4


Регламент (ЕО) № 223/2009

Член 6 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. На равнището на Съюза Комисията (Евростат) е независима в действията си и осигурява изготвянето на европейска статистика в съответствие с установените правила и статистически принципи. В това отношение единствено тя носи отговорност да взема решения относно процесите, статистическите методи, стандарти и процедури и относно съдържанието и момента на оповестяване на статистическите съобщения.

2. На равнището на Съюза Комисията (Евростат) е независима в действията си и осигурява изготвянето на европейска статистика в съответствие с установените правила и статистически принципи. В това отношение тя носи ключовата отговорност да взема решения относно процесите, статистическите методи, стандарти и процедури и относно съдържанието и момента на оповестяване на статистическите съобщения, без да се засягат законодателните насоки в съответствие с член, параграф 2.

Or. {EN}enИзменение 57

Rodi Kratsa-TsagaropoulouПредложение за регламент

Член 1 – точка 4


Регламент (ЕО) № 223/2009

Член 6 – параграф 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. На равнището на Съюза Комисията (Евростат) е независима в действията си и осигурява изготвянето на европейска статистика в съответствие с установените правила и статистически принципи. В това отношение единствено тя носи отговорност да взема решения относно процесите, статистическите методи, стандарти и процедури и относно съдържанието и момента на оповестяване на статистическите съобщения.

2. На равнището на Съюза Комисията (Евростат) е независима в действията си и осигурява изготвянето на европейска статистика в съответствие с установените правила и статистически принципи, посредством сътрудничество и съгласуване с националните статистически институти (НСИ). В това отношение единствено тя носи отговорност да взема решения относно процесите, статистическите методи, стандарти и процедури и относно съдържанието и момента на оповестяване на статистическите съобщения.

Or. {EL}elИзменение 58

Edward SciclunaПредложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 а (нова)


Регламент (ЕО) № 223/2009

Член 6а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(4a) Добавя се следният член:
Член 6а
Генерален директор на Комисията (Евростат)
1. Статистическата служба на Комисията (Евростат) се ръководи от генерален директор. Генералният директор се назначава от Комисията за мандат от 7 години с възможност за еднократно подновяване, в съответствие с процедурата, посочена в параграф 2.
2. Комисията публикува покана за представяне на кандидатури в Официален вестник на Европейския съюз не по-късно от шест месеца преди изтичането на мандата на действащия генерален директор. Процедурата за назначаване на генералния директор е прозрачна и основана единствено на критерии за професионализъм. Комисията изготвя списък на кандидатите с подходяща квалификация и назначава генералния директор след провеждане на консултация с Европейския парламент.
3. Генералният директор носи цялата отговорност за вземането на решения за процесите, статистическите методи, стандарти и процедури, както и за съдържанието и момента на оповестяване на статистическите съобщения и публикации по отношение на всички статистически данни, изготвени от Комисията (Евростат). Генералният директор е оправомощен да взема решения по всички въпроси, свързани с вътрешното управление на Комисията (Евростат). При изпълнението на тези задачи генералният директор действа независимо, като не търси и не получава указания от никое правителство или институция, орган, служба или агенция.
4. Генералният директор отговаря за статистическите дейности и за изпълнението на бюджета на Комисията (Евростат). Към него може да бъде отправена покана да се яви пред съответната комисия на Европейския парламент за обсъждане на въпроси, свързани със статистическото управление, като той може да изказва мнения относно разпределението на бюджета във връзка със статистическите дейности на Комисията (Евростат).

Or. {EN}enИзменение 59

Philippe Lamberts

{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALEПредложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 а (нова)

Регламент (ЕО) № 223/2009Член 6 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(4a) Добавя се следният член:
Член 6а
Генерален директор на Комисията (Евростат)
1. Статистическата служба на Комисията (Евростат) се ръководи от генерален директор. Генералният директор се назначава от Комисията за мандат от 7 години без подновяване, в съответствие с процедурата, посочена в параграф 2.
2. Комисията публикува покана за представяне на кандидатури в Официален вестник на Европейския съюз не по-късно от шест месеца преди изтичането на мандата на действащия генерален директор. Процедурата за назначаване на генералния директор е прозрачна и основана единствено на критерии за професионализъм. След като Европейският консултативен съвет за статистическо управление (ESGAB) даде благосклонно становище относно процедурата за подбор, приложена от Комисията, Комисията изготвя списък на кандидатите с подходяща квалификация, който включва поне един кандидат от всеки пол. Генералният директор се назначава от Комисията след консултация с Европейския парламент и Съвета.
3. Генералният директор носи цялата отговорност за вземането на решения за процесите, статистическите методи, стандарти и процедури, както и за съдържанието и момента на оповестяване на статистическите съобщения и публикации по отношение на всички статистически данни, изготвени от Комисията (Евростат). Генералният директор е оправомощен да взема решения по всички въпроси, свързани с вътрешното управление на Комисията (Евростат). При изпълнението на тези задачи генералният директор действа независимо, като не търси и не получава указания от никое правителство или институция, орган, служба или агенция. Ако генералният директор счита, че определена мярка, предприета от Комисията, поставя неговата независимост под въпрос, той уведомява незабавно ESGAB.
4. Генералният директор отговаря за статистическите дейности и за изпълнението на бюджета на Комисията (Евростат). В рамките на диалог в областта на статистиката той се явява всяка година пред съответната комисия на Европейския парламент за обсъждане на въпроси, свързани със статистическото управление, статистическата методология и статистическите иновации, като може да изказва мнения относно разпределението на бюджета във връзка със статистическите дейности на Комисията (Евростат).
5. Преди налагане на дисциплинарно наказание на генералния директор Комисията се консултира с ESGAB.
Налагането на дисциплинарно наказание на генералния директор е предмет на мотивирано решение, което се изпраща за сведение на Европейския парламент, на Съвета и на ESGAB.”

Or. {EN}en

Обосновка

На базата на изменението на докладчика – отговорност и отчетност на генералния директор с цел допълнително подобряване на резултатите: подбор с балансирано представителство на половете и установяване на диалог в областта на статистиката.Изменение 60

Sophia in 't VeldПредложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 а (нова)


Регламент (ЕО) № 223/2009

Член 7 а (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(4a) Добавя се следният член:
Член 7, буква a)
Глоби за манипулиране на статистически данни
1. Комисията може да наложи глоба на държава членка, която умишлено или поради груба небрежност представя статистически данни със сериозни грешки.
2. С цел да се установи наличието на нарушение, посочено в параграф 1, Комисията може да извършва всички необходими разследвания. Комисията може да реши да започне разследване, ако открие ясни признаци за представяне на данни със сериозни грешки. Комисията извършва своето разследване, като взема предвид всички коментари, представени от държавата членка, която е обект на разследване. За да изпълни своите задачи, Комисията може да изиска от държавата членка, обект на разследването, да предостави информация. Комисията също така може да извършва проверки на място и да получава достъп до всички данни, изготвени от НСИ на национално, регионално и местно равнище. Ако това се изисква от законодателство на държавата членка, обект на разследване, преди извършването на проверка на място се получава разрешение от съдебен орган.
След като приключи своето разследване, Комисията предоставя на държавата членка, обект на разследване, възможност да бъде изслушана по въпросите, които са предмет на разследването. Комисията базира решението си до Съвета единствено на фактите, по които държавата членка е имала възможност да направи коментар.
Правото на защита на държавата членка, обект на разследване, се спазва изцяло в хода на разследването.
3. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 26а относно:
a) подробни критерии за определяне на размера на глобата; както и
б) подробни правила относно процедурата за разследванията, посочени в параграф 2, съпътстващите мерки и докладването, включително подробни процедурни правила, насочени към гарантиране на правата на защита и свързани с достъпа до досието, юридическото представителство, разпоредбите относно поверителността, сроковете и събирането на глоби.
4. Съдът на Европейския съюз разполага с неограничена юрисдикция да преразглежда решения, с които Комисията е определила глоба в съответствие с параграф 1. Той може да отменя, намалява или увеличава наложената глоба.”

Or. {EN}enИзменение 61

Philippe Lamberts

{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALEПредложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Регламент (ЕО) № 233/2009Член 7 б (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(4б) Добавя се следният член:
Член 7б
Глоби за манипулиране на статистически данни
1. Освен ако Съветът не възрази с квалифицирано мнозинство, Комисията може да наложи глоба на държава членка, която умишлено или поради груба небрежност представя статистически данни със сериозни грешки.
2. С цел да се установи наличието на нарушение, посочено в параграф 1, Комисията може да извършва всички необходими разследвания. Комисията може да реши да започне разследване, ако открие ясни признаци за представяне на данни със сериозни грешки. Комисията извършва своето разследване, като взема предвид всички коментари, представени от държавата членка, която е обект на разследване. За да изпълни своите задачи, Комисията може да изиска от държавата членка, обект на разследването, да предостави информация. Комисията също така може да извършва проверки на място и да получава достъп до всички данни, изготвени от НСИ на национално, регионално и местно равнище. Ако това се изисква от законодателство на държавата членка, обект на разследване, преди извършването на проверка на място се получава разрешение от съдебен орган.
След като приключи разследването и преди да изпрати предложение до Съвета, Комисията дава на държавата членка, обект на разследване, възможност да бъде изслушана по въпросите, които са предмет на разследването. Комисията основава предложението си до Съвета единствено на фактите, по които съответната държава членка е имала възможност да направи коментар.
Правото на защита на държавата членка, обект на разследване, се спазва изцяло в хода на разследването.
3. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 26а относно:
a) подробни критерии за определяне на размера на глобата; както и
б) подробни правила относно процедурата за разследванията, посочени в параграф 2, съпътстващите мерки и докладването, включително подробни процедурни правила, насочени към гарантиране на правата на защита и свързани с достъпа до досието, юридическото представителство, разпоредбите относно поверителността, сроковете и събирането на глоби.
4. Съдът на Европейския съюз разполага с неограничена юрисдикция да преразглежда решения, с които Съветът е определил глоба в съответствие с параграф 1. Той може да отменя, намалява или увеличава наложената глоба.”

Or. {EN}en

Обосновка

На базата на изменението на докладчика, но с допълнително затягане на режима за налагане на санкции.Изменение 62

Philippe Lamberts

{Verts/ALE}от името на групата Verts/ALEПредложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 в (нова)

Регламент (ЕО) № 233/2009Член 7 в (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(4в) Добавя се следният член:
Член 7в
Предаване и качество на данните
В случай че потокът данни от НСИ към Евростат, или качеството на данните, не задоволява изискванията на Комисията, Комисията изпраща публично предупреждение на въпросната държава членка, публикува го на уебсайта на Евростат и включва препратка към него в съответния набор от данни. Ако проблемите не бъдат коригирани в рамките на шест месеца, Комисията може да наложи глоби в съответствие с член [да се добави, член 7б (нов) относно глоби за манипулиране на статистически данни].”

Or. {EN}enКаталог: RegData -> commissions -> econ -> amendments
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
commissions -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции
commissions -> Доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
econ -> Въпрос с искане за писмен отговор z 09/2011
amendments -> {econ}Комисия по икономически и парични въпроси
econ -> Въпрос с искане за устен отговор z 000033/2012


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница