Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (comстраница1/21
Дата26.09.2018
Размер2.79 Mb.
#82760
ТипРегламент
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


Документ за разглеждане в заседание

A7-0021/2013

{29/01/2013}29.1.2013

***I

ДОКЛАД

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа

(COM(2011)0665/3 – C7 0374/2011 – 2011/0302(COD))

{CJ05}Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender


(Съвместни заседания на комисии – член 51 от Правилника за дейността)
PR_COD_1amCom


Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация

*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със засегнатите технически служби.
Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].


СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 4

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 127

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ 133

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети 140

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие 158

ПРОЦЕДУРА 195
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа

(COM(2011)0665/3 – C7 0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0665/3),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7 0374/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

– като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по транспорт и туризъм съгласно член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по транспорт и туризъм, както и становищата на комисията по бюджети и комисията по регионално развитие (A7-0021/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. посочва, че определеният в законодателното предложение финансов пакет съставлява единствено указание до законодателния орган и че той не може да бъде определен, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

3. припомня своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“1; отново заявява, че са необходими достатъчно допълнителни средства в следващата МФР, за да може Съюзът да постигне приоритетите на съществуващите си политики, като също така изпълни новите задачи, предвидени в Договора от Лисабон, както и да реагира на непредвидени събития; изтъква, че дори при увеличаване на средствата за следващата МФР с поне 5 % спрямо равнището от 2013 г. ще може да бъде направен само ограничен принос към постигането на договорените цели на Съюза и поетите от него ангажименти, както и на принципа за солидарност на Съюза; призовава Съвета, в случай че той не споделя този подход, да определи ясно кои от неговите политически приоритети или проекти биха могли да бъдат изцяло спрени, въпреки доказаната им европейска добавена стойност;

4. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Изменение 1

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 172 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 172, 174 и 349 от него,


Изменение 2

Предложение за регламент

Съображения от 1 до 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Създаването на Механизъм за свързване на Европа следва да максимизира потенциала за растеж чрез постигането на синергии между политиките в областта на транспорта, енергетиката и телекомуникациите и тяхното осъществяване, като по този начин се повиши ефективността на намесата на Съюза.

(1) За да постигне интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и да стимулира създаването на работни места в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“1, Съюзът се нуждае от модерна и високоефективна инфраструктура, която допринася за свързването и интеграцията на Съюза и всички негови региони, особено в областта на транспорта, енергетиката и телекомуникациите. Тези връзки следва да спомогнат за подобряването на свободното движение на хора, стоки, капитали и идеи посредством улесняване на трансграничните връзки при същевременно насърчаване на по-голямо икономическо, социално и териториално сближаване и впоследствие следва да допринесат за постигането на по-конкурентоспособна социална пазарна икономика и за борбата с изменението на климата.
(1a) Съществува спешна необходимост от финансово опростяване с цел възползване от предимствата на потенциалните синергии при внедряването, разработването и поддържането на телекомуникационните и енергийни мрежи.

(2) Пълноценното функциониране на единния пазар зависи от наличието на модерна и високоефективна инфраструктура за свързване на Европа, особено в областта на транспорта, енергетиката и телекомуникациите. Тези стимулиращи растежа връзки биха осигурили по-добър достъп до вътрешния пазар и впоследствие биха допринесли за по-конкурентоспособна пазарна икономика в съответствие с целите и задачите на стратегията „Европа 2020“.

(2) Целта на създаването на Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) е по-бързото увеличаване на инвестициите в областта на трансевропейските мрежи и стимулирането на финансирането както от публичния, така и от частния сектор, като същевременно се повишава правната сигурност и се спазва принципът за технологична неутралност. В този контекст МСЕ следва да дава възможност за използване във възможно най-голяма степен на синергиите между секторите на транспорта, енергетиката и телекомуникациите, като по този начин повишава ефективността на намесата на Съюза и дава възможност за оптимизиране на разходите за изпълнение.
(2a) МСЕ отразява нуждите на приоритетни за Европа промишлени сектори. Той ще се превърне в незаменим инструмент за създаването на европейска промишлена политика, която е източник на устойчив растеж.

(3) Създаването на Механизъм за свързване на Европа има за цел по-бързо увеличаване на инвестициите в областта на трансевропейските мрежи и стимулиране на финансирането както от публичния, така и частния сектор.

(3) Финансовият пакет за изпълнение на МСЕ за периода 2014—2020 г. следва да бъде 50 000 000 000 EUR, което ще бъде основната референтна сума за бюджетния орган при годишната бюджетна процедура, по смисъла на точка [17] от Междуинституционалното споразумение от XX/XX/2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление.
__________________
1 Съобщение на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020).Изменение 3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Комисията е поела ангажимента да интегрира изменението на климата в разходните програми на Съюза и да насочи 20 % от бюджета на ЕС за цели, свързани с климата. Важно е да се гарантира, че смекчаването и адаптирането към изменението на климата, както и превенцията и управлението на риска, са насърчавани при подготовката, планирането и изпълнението на проекти от общ интерес. Инвестициите в инфраструктурата, обхванати от настоящия регламент, следва да допринасят за насърчаване на прехода към икономика и общество, които са нисковъглеродни и устойчиви на изменението на климата и на бедствия.

(5) Комисията е поела ангажимента да интегрира изменението на климата в разходните програми на Съюза и да насочи поне 20 % от бюджета на ЕС за цели, свързани с климата. Важно е да се гарантира, че смекчаването и адаптирането към изменението на климата, както и превенцията и управлението на риска, са насърчавани при подготовката, планирането и изпълнението на проекти от общ интерес. Инвестициите в инфраструктурата, обхванати от настоящия регламент, следва да допринасят за насърчаване на прехода към икономика и общество, които са нисковъглеродни и устойчиви на изменението на климата и на бедствия, като се отчитат спецификите на регионите с неблагоприятни природни и демографски условия, по-конкретно най-отдалечените и островните региони. Особено в транспортния и енергийния сектор МСЕ следва да допринася за средносрочните и дългосрочните цели на Съюза по отношение на декарбонизацията.Изменение 4

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(5a) Комисията следва да гарантира, че международните споразумения и стандарти, приложими в рамките на вътрешния пазар, биват прилагани справедливо спрямо държавите членки, без да пораждат изкривявания на конкуренцията, с цел да се гарантира успехът на европейските предприятия в условията на глобална конкуренция.


Изменение 5

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(6a) Между финансовите инструменти на МСЕ и Европейския фонд за регионално развитие следва да се изградят силни синергии с оглед финансирането на инфраструктури в трансграничните региони в контекста на развитието на цялостната мрежа.Изменение 6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) На 28 март 2011 г. Комисията прие Бяла книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“. Бялата книга има за цел намаляване на емисиите на парникови газове в транспортния сектор с поне 60 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г. Що се отнася до инфраструктурата, Бялата книга има за цел създаването на пълноценно функционираща и покриваща целия Съюз мултимодална „основна мрежа“ на ТЕМ-T до 2030 г. Бялата книга също така има за цел оптимизиране на работата на мултимодалните логистични вериги, включително и чрез по-широко използване на видове транспорт с по-висока енергийна ефективност. Поради това тя определя следните съответни цели за политиката за ТЕМ-T: до 2030 г. 30 % от товарите в автомобилния транспорт на разстояние над 300 km следва да се прехвърлят към други видове транспорт, а до 2050 г. – повече от 50 %; дължината на наличната високоскоростна железопътна мрежа следва да се утрои до 2030 г. и до 2050 г. по-голямата част от пътническия транспорт на средни разстояния трябва да се осъществява по релсов път; до 2050 г. всички централни мрежови летища следва да се свържат с железопътната мрежа; всички пристанища — със системите за железопътен превоз на товари и, където е възможно, с вътрешните водни пътища.

(7) На 28 март 2011 г. Комисията прие Бяла книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“. Бялата книга има за цел намаляване на емисиите на парникови газове в транспортния сектор с поне 60 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г. Що се отнася до инфраструктурата, Бялата книга има за цел създаването на пълноценно функционираща и оперативно съвместима, покриваща целия Съюз мултимодална „основна мрежа“ на ТЕМ-T до 2030 г. Оперативната съвместимост би могла да бъде засилена чрез иновативни решения, които подобряват съвместимостта между различните системи. Бялата книга също така има за цел оптимизиране на работата на мултимодалните логистични вериги, включително и чрез по-широко използване на видове транспорт с по-висока енергийна ефективност. Поради това тя определя следните съответни цели за политиката за ТЕМ-T: до 2030 г. 30 % от товарите в автомобилния транспорт на разстояние над 300 km следва да се прехвърлят към други видове транспорт, а до 2050 г. – повече от 50 %; дължината на наличната високоскоростна железопътна мрежа следва да се утрои до 2030 г. и до 2050 г. по-голямата част от пътническия транспорт на средни разстояния трябва да се осъществява по релсов път; до 2050 г. всички летища от основната мрежа следва да се свържат с железопътната мрежа; всички пристанища — със системите за железопътен превоз на товари и, където е възможно, с вътрешните водни пътища.Изменение 7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Европейският парламент в своята Резолюция от 6 юли 2010 г. относно устойчиво бъдеще за транспорта подчерта, че ефективната транспортна политика изисква финансова рамка, отговаряща на възникващите предизвикателства и за тази цел настоящите средства за транспорт и мобилност следва да бъдат увеличени; освен това той счита за необходимо създаването на механизъм, който да координира използването на различни източници на финансиране на транспорта, наличните средства по линия на кохезионната политика, публично-частните партньорства („ПЧП“) или други финансови инструменти като например гаранциите.

(8) Европейският парламент в своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно устойчиво бъдеще за транспорта подчерта, че ефективната транспортна политика изисква финансова рамка, отговаряща на възникващите предизвикателства, и за тази цел настоящите средства за транспорт и мобилност в различните бюджетни редове, които ги касаят, следва да бъдат увеличени; освен това той счита за необходимо създаването на механизъм, който да координира и оптимизира използването на различни източници на финансиране на транспорта и на всички финансови средства и механизми, които са налични на равнището на Съюза.Изменение 8

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение
(9a) Многогодишната финансова рамка (2007—2013 г.) показа, че ограниченият бюджет за ТЕМ-Т възпрепятства постигането на напредък по най-значителните проекти, по-специално трансграничните проекти. Една подходяща европейска бюджетна рамка за ТЕМ-Т ще позволи да се гарантира не само привличане на повече частни инвестиции, но също и по-силна национална политическа воля за европейските проекти и следователно по-добро сътрудничество между държавите членки, обхванати от трансграничен проект. Съюзът следва да засили своите амбиции във връзка с големите европейски инфраструктурни проекти, чиито сложни и тежки строителни дейности изискват преразглеждане и увеличаване на отпуснатия им бюджет и приспособяване на съответната бюджетна правна рамка. Целта е на новите насоки на ТЕМ-Т да се дадат бюджетните и нормативните средства, необходими за тяхното реализиране.

Обосновка

Предвид предишната многогодишна финансова рамка, редно е да се изтъкнат разочароващите резултати, дължащи се на ограничения бюджет и понякога зле пригодената правна рамка. Затова се установява Механизмът за свързване на Европа, за да осигури подходяща правна и бюджетна рамка за изграждането на ТЕМ-Т.Изменение 9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Въз основа на целите, определени от Бялата книга, в насоките за ТЕМ-T, изложени в Регламент (ЕС) № XXX/2012 на Европейския парламент и на Съвета от …, се определя инфраструктурата на трансевропейската транспортна мрежа, посочват се изискванията, които е необходимо да бъдат изпълнени от нея, и се предвиждат мерки за тяхното изпълнение. В насоките по-конкретно се предвижда завършване на основната мрежа до 2030 г.

(10) Въз основа на целите, определени от Бялата книга, в насоките за ТЕМ-T, изложени в Регламент (ЕС) № XXX/2012 на Европейския парламент и на Съвета от …, се определя инфраструктурата на ТЕМ-T, посочват се изискванията, които е необходимо да бъдат изпълнени от нея, и се предвиждат мерки за тяхното изпълнение. В насоките по-конкретно се предвижда завършване на основната мрежа до 2030 г. посредством създаването на нова инфраструктура, както и значителната модернизация на съществуващата инфраструктура.
Каталог: RegData -> seance pleniere -> textes deposes -> rapports -> 2013
2013 -> Докладчик: Oreste Rossi pr ini съдържание страница предложение за резолюция на европейския парламент 3
rapports -> Доклад за 2007 г. (2008/2242(ini)) {cont}Комисия по бюджетен контрол
rapports -> Решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за пускането на продукти на пазара (com
2013 -> Доклад за 2012 г относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ес по въпроса
rapports -> Доклад относно доклада за напредъка на Бившата югославска република Македония през 2007 г.
2013 -> Докладчик: Вероник Дьо Кайзьор pr ini съдържание страница
2013 -> Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница