Регламент на Съвета 1208/1981 относно класификацията на кланичните трупове. Частно и публично складиране (интервенция): частно складиранеДата28.10.2018
Размер65 Kb.
#103096
ТипРегламент
ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА МЕСО

Общата организация на пазара на говеждо и телешко месоЦел на режима: Общата организация на пазара в сектор “Говеждо и телешко месо” цели да се стабилизира пазара и да се осигури добър стандарт на живот за селскостопанската общност, да се възстанови балансът в консумацията на месо в Общността в полза на сектора на говеждото месо и да се подобри конкурентоспособността на тези продукти на международните пазари. Друга цел на режима е насърчаване на методи на производство, съобразени с опазването на околната среда чрез обвързване на директните плащания с изисквания за опазване на околната среда.

Основните елементи на режима са директни плащания за производителите, помощи за частно и публично складиране, експортни субсидии и допълнителни вносни мита.


Основни регламенти: Регламент на Съвета 1254/99 за общата организация на пазара в сектор говеждо и телешко месо, допълнен от Регламент на Съвета 1782/03, постановяващ общи правила за схеми за директни помощи в рамките на Общата селскостопанска политика и относно създаването на определени схеми за подпомагането на селскостопанските производители, Регламент на Европейския Парламент и на Съвета 1760/2000 относно създаване на система за идентификацията и регистрацията на ЕРД и за етикетиране на продукти от говеждо месо, Регламент на Съвета 1208/1981 относно класификацията на кланичните трупове.

Частно и публично складиране (интервенция):

  • частно складиране

Изплащането на помощи за частно складиране може да бъде разрешено, когато регистрираната средна пазарна цена в Общността, изчислена на базата на скалата на Общността за класификация на труповете на животни от рода на ЕРД, приета с Регламент (EEC) 1208/81 е и има вероятност да остане на ниво, по-ниско от 103 % от базисната цена. Базисната цена за трупове на мъжки животни от рода на ЕРД – качество R3 по скалата на Общността, е фиксирана на EUR 2224/тон

  • публично складиране

Публична интервенция на пазара ще бъде организирана, ако в продължение на две последователни седмици средната пазарна цена в страна - членка или в район на страна - членка, регистрирана на базата на действащата скала на Общността, приета с Регламент (EEC) 1208/81, падне под нивото от EUR 1560/тон. В този случай се определят тарифни номера по Комбинираната номенклатура на ЕС за видовете прясно или замразено месо, произведено в Общността, които могат да бъдат изкупени от интервенционните агенции.
Идентификацията и регистрацията на ЕРД и етикетиране на продукти от говеждо месо.

Въведени са изисквания за създаване на система за идентификация и регистрация на говедата и изисквания за етикетирането на говеждо и телешко месо. За да стане възможно проследяването на движението на говедата, животните трябва да са идентифицирани с ушна марка, поставена на всяко ухо, а при придвижване да се придружават със здравен паспорт. Характеристиките на ушната марка и на паспорта са единни за цялата общност. Същевременно животновъдите трябва да водят актуален регистър на животните в техните стопанства.

Системата за задължително етикетиране на говеждо месо е в сила от 01.01.2002 г. Съгласно тази задължителна система операторите и организациите, които търгуват с говеждо месо, трябва допълнително да посочват на етикета информация за произхода на животното, къде животното е било родено, угоявано и заклано. Целта на това етикетиране е да се направи пазарът на говеждо месо максимално прозрачен.

Класификация на кланичните трупове.

Въведена е единна скала за класификация на кланични трупове на възрастни говеда от рода на ЕРД, произхождащи от Общността (S)EUROP. Тази класификация се използва за регистриране и докладване на цените и за нуждите на интервенцията в сектора. Системата е разработена на базата на два показателя – конформация на кланичния труп и степента на залоеност. Комбинацията от тези критерии дава класовете по системата (S)EUROP.Търговия с трети страни.

При регулиране на търговията със страни извън ЕС (трети страни) се използват следните инструменти – импортни и експортни лицензи, експортни субсидии и вносни мита.

Основни елементи на общата организация на пазара на овче и козе месо
Цел на режима: Целта на общата организация на пазара на овче и козе месо е осигуряването на баланс на пазара и добър стандарт на живот на производителите.

Елементите на общата организация на пазара на овче и козе месо са: директни плащания, класификация на кланични трупове, пазарна информационна система – докладване на цените на овце и кози и месо от тях, интервенцията и схеми за частно съхранение.


Основни Регламенти в сектора са Регламент на Съвета 2529/2001 за общата организация на пазара на овче и козе месо, допълнен от Регламент на Съвета 1782/03, постановяващ общи правила за схеми за директни помощи в рамките на Общата селскостопанска политика и относно създаването на определени схеми за подпомагането на селскостопанските производители, Регламент на Съвета 2137/1992 въвеждащ таблицата на Общността за класифициране на труповете на животни от рода на дребен рогат добитък.
Обхват на режима: продуктите, които обхваща общата организация на пазара на овче и козе месо са: живи агнета, овце и кози, овче и козе месо, прясно, замразено, осолено, в саламура, сушено или пушено и др.
Класификация на труповете.

Въведена е Европейска скала за класификация на кланичните трупове от овце (S)EUROP. Тя осигурява справедливо заплащане на фермера и а също така е в интерес на изкупуващите предприятия и на потребителите. Труповете на животните от рода на дребния рогат добитък трябва да отговарят на определени стандарти за качество. Например агнетата трябва да са на възраст под 1 година към момента на заколване, нивото на затлъстяване да е приемливо и кланичното тегло да бъде поне 12 кг. При изкупуването на животните на база кланично тегло, определяща роля при формирането на цената играе качеството на месото.

Страните-членки докладват цените на овце и кози и на овче и козе месо на Европейската Комисия.
Интервенция и схемите за частно съхранение.

Помощта за частното съхранение е схема, която действа за да осигури нивото на цените да не пада под минималните равнища. Собствениците на месо получават пари за да не продават, а да държат на склад стоката си за определен период от време. Месото се реализира на пазара, когато цените на пазара се повишат.

Не във всички страни този механизъм се използва защото неговото прилагане зависи от конюнктурата на пазара. Например във Великобритания се използва рядко, тъй като равновесието в сектора се поддържа основно от премиите, изплащани на фермерите.
Търговия с трети страни:

Основен елемент в търговията с трети страни са вносните лицензи. Европейската общност е предоставила тарифни квоти с нулева ставка за внос от трети страни в рамките на Уругвайския кръг или на споразумения за асоцииране със страните от Източна Европа и търговия с Балтийските страни.Директните плащания в сектори “Говеждо и телешко месо” и “Овче и козе месо” и реформата на общата селскостопанска политика

Основният Регламент, даваш рамката на реформата в общата селскостопанска политика от 2003 г. е Регламент на Съвета 1782/2003 за общи правила за схеми за директни плащания и за някои схеми за подкрепа на фермерите. С него се въвежда единното плащане на ферма, при което плащанията се откъсват от размера на производството.

В резултат на преговорите за присъединяване към ЕС на България беше определен период от три години след присъединяването, през който ще се прилага т.нар. Схема за единно плащане на площ (СЕПП). При нея плащания се получават само за земя, а размерът на помощта на хектар се изчислява като общата сума на директните плащания за страната (получена при преговорите) се разделя на допустимата за подпомагане използвана земеделска земя (обработваемата земя, пасищата, многогодишните култури и семейните градини). Размерът на плащането е един и същ за всички производители в страната като минималната площ за подпомагане на стопанство е от 0,3 до 1 ха. Точният размер се определя от всяка страна-членка индивидуално. За получаване на плащане земята трябва да се поддържа в добро земеделско състояние и да се опазва околната среда.

Срокът за прилагане на Схемата за единно плащане на площ може да бъде удължават по решение на страната-членка максимум два пъти за по една година.

След приключване на периода за приложение на Схема за единно плащане на площ България трябва да премине към прилагането на Схема за единно плащане на ферма. При нея, по решение на страната членка, част от директните плащания могат да останат обвързани с производството. В сектори говеждо месо и овче и козе месо възможностите за обвързване на плащането с производството са следните:


  • 50% от премиите за овце и кози да останат обвързани с производството;

  • 100% от премиите за крави с бозаещи телета и до 40% от премии за клане, или вместо това, 100% от премиите за клане и до 75% от специалните премии за мъжки животни да останат обвързани с производството.

Получаването на помощи, съгласно Схемата за единно плащане на ферма са обвързани с изпълнението на изисквания като:

  • общественото здравеопазване, здравеопазването на животните и растителното здраве;

  • опазване на околната среда;

  • хуманното отношение към животните.


Основни елементи на организацията на пазара на свинско месо

Цел на режима: да осъществява поддръжка на пазара чрез интервенция под формата на помощи, насочени към частните складове за съхранение, както и чрез изкупуване на продукцията от интервенционни агенции.

Основен Регламент: Регламент на Съвета 2759/1975 относно общата организация на пазара на свинско месо и изменящия го Регламент 1365/2000, Регламент 1370/1995 определящ основните правила за въвеждане на системата за експортни лицензи в сектор свинско месо и изменящия го Регламент 2399/1999.

Класификация на кланичните трупове:

Регламент №3220/84 и Регламент 2967/85 въвеждат единната скала за класификацията на кланични трупове от свине (S)EUROP на базата на теглото и съдържанието на постно месо.Интервенция: В сектора се прилага държавна интервенция и частно складиране, в случай, че пазарната цена в Общността за свински трупове падне под 103% от базисната цена. Фиксирана е базисна цена за свинско месо на цели или половин трупове, отговарящи на стандартите за качество. Стандартите за качество се определят в зависимост от теглото и угоеността на трупа. Цените, по които интервенционните агенции изкупуват свинските трупове, отговарящи на стандартите за качество не бива да бъде повече от 92% или по-малко от 78% от базисната цена.

Търговия с трети страни: Регламентирана е и търговията с трети страни, като е описан начина на изчисляване на митата. Митото за свински трупове е съставено от два компонента:

а) разликата между цените в рамките на ЕС и цените на световния пазар за количеството зърнен фураж, необходим за производството на килограм свинско месо;б) компонент, равен на 7% от средната праговата цена.

Експортни субсидии: В сектора се изплащат експортни субсидии, като те покриват разликата в цените на световния пазар и цените в Общността.

Основни елементи на организацията на пазара на птиче месо и яйцаЦел на режима: Подпомагане доходите и конкурентоспособността на фермерите, като се осигури високо качество на продукцията чрез маркетингови стандарти и експортни субсидии.

Основни елементи: маркетингови стандарти, производствена статистика.

Обща организация на пазара на птиче месо

Основен Регламент: Регламент на Съвета №2777/75 относно общата организация на пазара на птиче месо.

Маркетингови стандарти: Регламент 1906/90 за маркетинговите стандарти за месо от домашни птици и Регламент 1538/91, въвеждащ правила за неговото прилагане, определят маркетингови стандарти за месо от домашни птици. В тях се определя класификацията според качеството и теглото, опаковката и съхранението, начина на представяне и етикетиране на някои видове месо от домашни птици.

Търговия с трети страни: Регламент на Съвета №2777/75 относно общата организация на пазара на птиче месо въвежда търговска система, която предвижда мита и експортни субсидии. При въвеждането на митата, прилагани по отношение на вноса от трети страни, се имат предвид разходите за фураж, като се отчита разликата между цените на зърнения фураж в Общността и на световния пазар с цел да се защити преработвателната индустрия в Общността. Въвеждат се прагови цени, като митата се увеличават, когато цените франко граница са по-ниски от тези цени. Допълнителни мита върху вноса се прилагат в сектора като защитно средство съгласно Регламент 1484/95. Те се въвеждат, в случай, че пазара на птиче месо или яйца е засегнат в резултат на внос от дадена страна на ниски цени. Това се изчислява от Комисията като се вземат предвид праговите цени и цени от представителни пазари (определени от Комисията на база текущите цени, които са й докладвани). Когато се прилага допълнително мито, вносителят може да използва правото си, допълнителното мито да се изчисли на база на CIF цена на партидата, а не на база на цената от представителните пазари.

Обща организация на пазара на яйца

Основен регламент: Регламент №2771/75 определя общата организация на пазара на яйца. В него се предвижда въвеждането на импортни и експортни лицензи. С цел предотвратяване на обратни ефекти на пазара на Общността при внос на някои продукти от домашни птици се определят пускови и вносни цени. Също така този регламент предвижда въвеждането на тарифни квоти. Разликата в цените на световните пазари и тези в Общността се покриват с експортни субсидии.

Маркетингови стандарти: Регламент 1907/90 за маркетинговите стандарти за яйца и Регламент 1274/91 за правилата за неговото изпълнение, въвеждат класификацията, общите и специфични изисквания за качество, опаковка и маркировка при производството и търговията с яйца.

В сектора се изплащат експортни субсидии.Основни елементи на организацията на пазара на албумини и мед

Основен регламент: Регламент на Съвета №2783/75 относно общата система за търговия с овалбумин и лакталбумин. Въвежда вносни мита на продуктите на основа на митата върху яйца в черупки, коригирани с коефициент. Въвеждат се прагови цени за тези продукти.

Производство и маркетинг: Регламент на Съвета №1221/97 предвижда общи правила за прилагането на мерки за подобряване на производството на мед и неговия маркетинг. Регламент на Европейския Комисия №2300/97 въвежда подробни правила за прилагане на Регламент №1221/97 относно подобряването на производството и маркетинга на мед. Предвижда се създаване на годишни национални програми, включващи техническо подпомагане, мерки за контрол върху заболяванията на пчелите, ефикасно организиране и рационализиране на роенето при пчелите, управление на регионалните пчеларски центрове и сътрудничество в изготвянето и провеждането на изследователски програми за подобряване на качеството на меда.
Каталог: doc -> aktualno
aktualno -> Споразумения и договорености в търговията със селскостопански стоки
aktualno -> Плодове и зеленчуци
aktualno -> Физически блок
aktualno -> Министерство на земеделието и продоволствието
aktualno -> Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора
aktualno -> Обща политика в рибарството на Европейския Съюз
aktualno -> Важен елемент с отражение върху винопроизводството е класифицирането на лозарските терени в България, в определени лозарски зони на базата на комплексни фактори като: географско разположение на страната, почвено-климатични условия, разположение на лозовите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница