Регламент reach 1907/2006 Приложение XVII 23. 10страница1/3
Дата10.04.2018
Размер428.88 Kb.
ТипРегламент
  1   2   3
В Министерство на здравеопазването постъпи информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX, за следните опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз

1.нотификация № INFO/0151/13 - Пиърсинг за пъп, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Швеция, страна на произход - Тайланд, производител -неизвестен, вносител - Marco Rosas Tello, Karl Martins vag 6, 185 33 VaxhoJm, Швеция;ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *
Оценка на риска и заключения: *


Резултатите от тестването показват, че висулката във форма на жаба съдържа 36% от масата кадмий.

Регламент REACH 1907/2006 Приложение XVII 23.10

Продуктът представлява химически риск, тъй като металът на жабата-висулка съдържа 36% от масата кадмий. Продуктът не съответства на Регламента REACH.

2.нотификация № INFO /0152ЛЗ - Обици-котки, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Швеция, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - Рапdа Наll, Rооm. 501, Оуегsеа Сhinese Scholars Venture Building, Gao Xin S. Ring Road, South District of High-tech Industrial Park, Shenzhen City, Guangdong Province Zip 518057, Китайска Народна Република;ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *
Оценка на риска и заключения: *


Резултатите от тестването показват, че обиците съдържат 22% от масата кадмий.

Регламент REACH 1907/2006 Приложение XVII 23.10

Продуктът представлява химически риск, тъй като металът на обиците съдържа 22% от масата кадмий. Продуктът не съответства на Регламента REACH.

3.нотификация № INFO /0225/13 - Имитация на бижута, марка - SANEA NICKE, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител –неизвестен, износител - Long Link Trading Limited, Ningbo Китайска Народна Република;
ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Риск за здравето / друг
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *
Оценка на риска и заключения: *


Тестванията за никел, извършени от ARPAL в техния областен отдел в Генуа, са показали, че продуктът е несъответстващ заради наличието на никел; продуктите, възлизащи на 50 кг, са били отхвърлени за внос в Италия от Пристанищната, Летищната и Граничната Здравна Служба на Генуа (USMAF) на 23 август 2013.
Регламент (EC) No 1907/2006 (REACH), Приложение XVII, точка 27: Никел
Продължителният контакт с артикули, съдържащи никел, причинява дразнене на кожата и алергични реакции.
4.нотификация № А12/1246/13 - Пиърсинг за тяло - Surgical steeI Хирургична


стомана"/, марка - Jimmy Fashion, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, вносител за Италия ditta Jimmy Fashion (Hu Sui Nai), corso Stati Uniti 32 A, Италия;


ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *
Оценка на риска и заключения: *


Анализът (доклад от тестването No 9614 ISS) е показал отделяне на никел повече от 10 пъти над допустимото ниво, разрешено в Регламент (EC) No 1907/2006 (REACH), Приложение XVII, точка 27.
Регламент (EC) No 1907/2006 (REACH), Приложение XVII, точка 27.
Никелът е елемент, за който е доказано, че причинява алергии, които могат да бъдат остри.

5. нотификация № А12/1247/13 - Метална гривна, марка - YI.DA нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Китайска Народна Република,


производител - неизвестен, вносител за Италия - ditta YI DA srl, via della Casaccia 8,Viterbo, Италия;

ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *
Оценка на риска и заключения: *


Анализът (доклад от тестването No 9612 от 17 юни 2013) е показал, че концентрацията на олово е била по-висока от разрешеното съгласно Член 67 на Регламент (EC) No 1907/2006 REACH), както е изменен от Регламент (EC) No 836/2012 (Приложение XVII, точка 63). Съдържанието на олово е било 0.2 %, докато съгласно Регламент (EC) No 836/2012, общото количество не трябва да надвишава 0.05%.

Регламент REACH (EC) No 1907/2006 (Приложение XVII, точка 63) както е изменен от Регламент (EC) No 836/2012

Оловото е невротоксично, когато бъде погълнато, а гривната лесно може да се постави в уста за освобождаване на напрежението.
6.нотификация № INFO/0213/13 - Детски сандали, марка - Seems,
нотифицираща страна - Австрия, страна на произход - САЩ, производител -
неизвестен, дистрибутор - Hervis Sport und ModegesmbH,Walser Bundesstrafle 35, 5071Banc, Австрия;ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключени
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *
Оценка на риска и заключения: *


Детските сандали съдържат 0.42 % (m/m) DEHP в подметката и 19 % (m/m) DINP в каишката.

Регламент (EC) № 1907/2006 (Reach), Анекс XVII, точки 51 и 52.

Продуктът съдържа високи нива на DEHP и DINP;

Анекс XVII от Регламента REACH определя гранична стойност от 0.1 % (m/m) за тези вещества в артикулите и играчките за деца, въз основа на тяхната токсичност върху репродуктивните органи. Детските сандали не са изрично цитирани, но те може да бъдат сравнение с продукти, които са обхванати от Регламента на базата на продължителен контакт с детската кожа.7.нотификация № А12/1124/13 - Покритие на волан, марка My and Car, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, вносител за Германия - - BIG ICE SRL, Viale Spartaco 118, 00174 Roma, Италия;


ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *
Оценка на риска и заключения: *


Дефекти: общото съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (PAC) във външния черен пластмасов материал на продукта надвишава 1 000 mg/kg. Съдържанието на бензо[a]пирен във външния черен пластмасов материал на продукта, като сума на тези EPA-PAHs, е 4.5 mg/kg. Установеното общо съдържание на всички летливи PAHs във външния черен пластмасов материал на продукта е значително по-високо от разрешената гранична стойност от 10 mg/kg в продукта или част от него, а равнището на бензо[a]пирен, дори и да се вземе под внимание неточността при измерването, е по-високо от разрешената гранична стойност от 1 mg/kg в продукта или част от него. Няма данни (име и адрес) на производителя и/или упълномощен негов представител или вносител съгласно (§ 6(1)(2) на Закона за безопасност на стоките, Член 5(1), подпараграф 1, точка 4(a) на Директива 2001/95/EC).

Директива 2001/95/EC (GPSD – Директива за обща безопасност на стоките) 2.

Регламент (EC) No 1907/2006 (Регламент REACH) 3. Регламент (EC) No

1272/2008 (CLP – Директива за класифициране, етикетиране и опаковане)

Сериозен риск заради надвишаване на граничните стойности


8.нотификация № А12/1130/13 - Надуваем пояс за плуване, марка - SUNCO, нотифицираща страна - Кипър, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Sunco Products, Inc. MN 1556 Arden Place, MN 1556 Arden Place West 55112-3661, Arden Hills, Съединените щати;ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *
Оценка на риска и заключения: *


Продуктът представлява химически риск за децата, тъй като поясът за плуване съдържа 14,03 % от масата ди (2-етилхексил) фталат (DEHP) и 8.25 % от масата ди-‘изононил’ фталат (DINP). Също така, вентилът на пояса съдържа 3,51 % от масата ди (2-етилхексил) фталат (DEHP) и 27,85 % от масата ди-‘изононил’ фталат (DINP). Според Регламента REACH, фталатите DEHP, DBP и BBP са забранени при всички играчки и изделия за грижа за деца, докато фталатите DINP, DIDP и DNOP са забранени при играчки или изделия за деца, които могат да се поставят в уста от децата.

Приложение XVII на Европейския Регламент 1907/2006 (REACH).

Сериозен риск


9. нотификация INFO/0197/13 - Шапка; цвят: тъмносин, марка - неизвестна,


нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска Народна Република,
производител - Fa. Lisco, Unit 50-51, 17/F., Blk F, Wah Lok Ind. Centre, 31-41 Shan Mei

ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически

Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *
Оценка на риска и заключения: *


3,3'-диметоксибензидин в количество от 77 и 79 mg/kg е открит в тъмносиния външен плат. Открити са и азо-багрила; граничната стойност от 30 mg/kg е значително надвишена.

Член 67 заедно с Член 1 на Регламент (EC) No 1907/2006 (Приложение XVII, No 43, параграф 2) и Регламент (EC) No 552/2009; § 3 на Регламента за потребителски стоки заедно с Приложение 1, No 7към него; § 32(2) на Кодекса за храни и фуражи

Използването на азо-багрила трябва да се оценява въз основа на § 3 от Регламента за потребителски стоки заедно с Приложение 1, No 7 към него. Пускането на пазара на такива продукти трябва да се оценява въз основа на § 32(2) на Кодекса за храни и фуражи.


10.нотификация № INFO /0212/13 - Обеци, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Полша, производител - неизвестен, дистрибутор - ROSA; Centrum handlowe GD, VL.Nadrreczna 14, 06-552, Wolka Kosowska, Полша


ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *

Оценка на риска и заключения: *


Продуктът представлява химически риск, защото отделя до 4.2 µg/cm²/седмица никел, което надвишава разрешената стойност 0.5 µg/cm²/седмица. Продуктът не отговаря на REACH Регламента.
Регламент (EC) nr 1907/2006 (REACH), Анекс XVII, точка 27. Забележка: Съгласно Регламент (EC) No 1272/2008 (CLP) сплавите, съдържащи никел се класифицират като дразнещи кожата, когато отделяните нива от 0,5 μg Ni/cm2/седмица, както е заложено в Европейския Стандарт за метода на изпитване EN 1811, са превишени.
Продуктът представлява сериозен химически риск за здравето на потребителите, тъй като отделянето на никел е твърде високо и може да доведе до силно раздразнение.11.нотификация № А12/0942/13 - Детски лигавник, марка - - Baby-Latzchen, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Taizhou Jiaying Handicraft Articles Co., Ltd, Industrial Area of Zhang'an Qianjie, Jiaojiang, Taizhou City, Zhejiang , Китайска Народна Република
ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *
Оценка на риска и заключения: *


Червената лента за обшиване на лигавника с надпис „Saturday” е установено, че съдържа амина 4-аминоазобензен в концентрация от 159 ppm.

Лигавникът не отговаря на изискванията на Член 67 заедно с Приложение XVII, No 43 на Регламент (EC) No 1907/2006. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Лигавниците са били произведени, използвайки забранени азо-багрила както е упоменато в Приложение XVII No 43 на Регламент (EC) No 1907/2006, които чрез редуктивно разцепване на една или повече азо групи могат да отделят един или повече ароматни амини, посочени в Приложение 8 в откриваеми концентрации, т.е. над 30 ppm в завършените артикули или в техните боядисани части.

12.нотификация № А11/0048/13 - Лепило SUPER GLUE MOCNY, марка -неизвестна, нотифицираща страна - Литва, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Zhejiang Golden Roc Chemical Co., Ltd., Rd. Luqiao Taizhou, Zhejiang,, Китайска Народна Република;ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *
Оценка на риска и заключения: *


Протокол от тестването 458: с дата 13-05-2013 Лепилото съдържа хлороформ в количество - 0.76% от масата.
Регламент на Европейския Парламент и на Съвета (EC) No. 1907/2006 относно Регистрирането, Оценяването, Одобрението и Ограничението на Химикали (REACH), Приложение, параграф 32.1: материали с хлороформ не трябва да бъдат пускани на пазара или използвани като материал или съставка на други вещества или смеси, предназначени за използване от обществеността, в концентрации от 0.1% или по-високи.

Умерен риск. Важи за химически съединения и специфични указания за оценка на риска. 2010-10-20 Според холандските агенции за безопасност на храните и потребителите (Орган за безопасност на храните и потребителските стоки) (VWA), имайки предвид откриването на бензен, толуен, хлороформ и последиците за здравето на миграцията на лепилата (Граници за миграция на бензен, толуен и хлороформ в лепило с гумен разтвор) и оценката на риска, се препоръчва да се посочи „сериозен риск” заради концентрациите от хлороформ в тях – 8%. Равнищата на хлороформ, открити в лепилата SUPER GLUE Mocne - 0.76%. Продуктът не представлява сериозен риск за потребителите.
13. нотификация INFO /0169/13 - Ленти за ръка - - The Amazing Spider Man /"Невероятният Спайдърмен"/, марка - MARVEL, нотифицираща страна - Гърция, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - Halsall Far East Ltd, 3/F, West Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Хонг Конг;ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:
Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *
Оценка на риска и заключения: *


Съгласно докладите от тестването 2298/013/000/25.11.2009 и 1063/013/000/07.07.2010 на Главната Държавна Химическа Лаборатория на Гърция, продуктът съдържа 25,2% (основния корпус) и 2.2% (вентил) от масата „ди-изононил” фталат (DINP).

Регламент REACH (1907/2006/EC), Приложение XVII: Точка 51 – Фталати

Според Регламента REACH (Приложение XVII: Точка 51), DINP е забранен при играчки или изделия за грижа за деца, които могат да се поставят в уста от децата.
14. нотификация № А12/0808/13 - Лепило "Super Glue", марка - DIFRA Distribution,, нотифицираща страна - Холандия, страна на произход - Китайска Народна
Република, производител - DIFRA Distribution, Франция;

ОПАСНОСТ
Естество на риска :

Химически
Обобщение на резултатите от изпитванията/анализите и заключения:

Правни разпоредби и стандарти (с клаузи), спрямо които продуктът е бил изпитан и не е бил в съответствие: *


Оценка на риска и заключения: *


Продуктът създава химически риск тъй като съдържа над 49,2 % от теглото, хлороформ. Вещества и препарати, които съдържат повече от 0.1% теглови процента хлороформ не трябва да бъдат пускани на пазара за продажба за общата публика съгласно Регламент REACH.

Регламент REACH.


Продуктът създава химически риск.

15. нотификация


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница