Река Русенски Ломстраница2/3
Дата21.06.2022
Размер23.45 Kb.
#114682
ТипРеферат
1   2   3
река Русенски Лом
Свързани:
Доклад проф. Върбанов
3.Текстоника процеси и явления
Русе се намира в западната част на най-голямата крайдунавска низина – Побрежие, и североизточно от устието на река Русенски Лом.[9] Докато северният бряг на Дунав (от румънска страна) е нисък и мочурлив, южният бряг край Русе е висок и сух. Има две заливни тераси и три надзаливни тераси – 15 – 22 m, 30 – 66 m и 54 – 65 m. Средната надморска височина на градската част е 45,5 m.
4. Физико-геоложки процеси и явления
Развитието на физико-геоложките явления и процеси е в пряка зависимост от геоморфоложките , геоложките и хидрогеоложките условия на района.
В зоната около коритото на реката се наблюдава речна ерозия. По склоновете в северната и южната част има алувално-проувиални отложения, което е причината на склонови процеси. Край град Русе в село Пирдоп има регистрирано потенциално свлачище
5. Хидрогеоложки условия
5.1. Типове подземни води
Кватернерните отложения имат повсеместно разпространение във водосбора на Русенски Лом и Дунавските Добруджански реки. Представени са от различни генетични типове: пролувиални, делувиални, колувиални, делапсивни, алувиални и смесени по тип наслаги, както и различни формации еолични образувания. Пролувиалните и делувиални отложения са ограничени по площ, предимно в подножията на склоновете, в периферията на терасите на р. Русенски Лом, добруджанските реки и притоците им, в присклоновите части на Крайдунавските низини (Бръшлянска, Попино-Гарванска и Айдемирска). Представени са от несортирани, обикновено плоски, чакълесто-отломъчни материали с глинесто-песъчлив запълнител, най-често под формата на поройни конуси или от преотложени льосовидни материали. Дебелината им варира в широки граници, но рядко надхвърля 5-6 m. В основата на платовидните заравнености (Шуменско плато, Провадийско плато, “Станата”, Франгенско плато и др.) те формират почти непрекъсната ивица с различна ширина и характерна “вълнообразна” морфология. Хидрогеоложкото им значение е ограничено. Обикновено в тях се формират порови по тип, ненапорни до слабонапорни по характер води със спорадично разпространение или образуващи отделни потоци с генерално направление към речно-овражната система. Филтрационната характеристика на отложенията е твърде разнообразна, но стойностите на коефициента на филтрация – от 0,2-0,5 m/d до 1,3-2,0 m/d и на проводимостите – до 8-10 m2/d са общо взето ниски. Подхранването на подземните води в пролувиално-делувиалните отложения се извършва от инфилтрация на валежи и на повърхностни води, както и от пукнатинни и пукнатинно-карстови води от докватернерната подложка. Дренирането им се извършва по периферията на конусите при изклиняване на отложенията или от речно-овражната система чрез многобройни низходящи извори с незначителен дебит. Друга част от тези води – предимно по Дунавското побрежие се дренира подземно в песъчливите наслаги на алувия и неогена, така че като цяло практическото им значение е ограничено.
Широко разпространение по долините на реките имат алувиалните наслаги. Те изграждат долинните уширения и ниските терасни нива на р. Дунав (крайдунавските низини), на р. Русенски Лом и други, както и на притоците им. Имат еднотипен строеж. Представени са от валуни и чакъли с песъчлив или глинестопесъчлив запълнител в основата, разнозърнести до глинести пясъци над тях и глини в приповърхностната им част. Основните различия са в дебелините на отделните литоложки разновидности и в степента на заглиненост.


6. Инфлационно-подхранване
6.1 Карстови и пукнатини води
Подхранват се главно от валежи и снеготопене. Може да има и подхранване от съседни зони по пукнатини.
6.2 Порови води
Те се подхранват от различни източници:
-Подхранване от валежна инфилтрация.
-Подхранване от снеготопене.
7. Динамика на водите в рамките на водоносния хоризонт
Номерът на водоносното тяло според басейнова дирекция „Дунавски район“ е BG1G0000QAL010.
След направени изследвания, средните стойности на получените резултати са:
- коефициентът на филтрация е от 15-20 m/d до 60-80 m/d;
- Проводимостите – от 10-15 m2/d до 100 m2/d,.
-Относителните дебити от единични кладенци рядко достигат 1 l/s.m, което характеризира наслагите като слабо до умерено водоносни.
Порови по тип, ненапорни по характер подземни води със спорадично разпространение, които не образуват общ водоносен хоризонт, а отделни водоотоци.Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница