Река Русенски Ломстраница3/3
Дата21.06.2022
Размер23.45 Kb.
#114682
ТипРеферат
1   2   3
река Русенски Лом
Свързани:
Доклад проф. Върбанов
8. Ресурси- естествени, привлекаеми, модули на подземните оттоци
Според басейнова дирекция за цялото водно тяло BG1G0000QAL010, естествените ресурси възлизат на 1014 л/с. Разполагаеми ресурси са 1014 л/с, а разрешените средногодишни водни количества са 294 л/с. Площта на водоносния хоризонт е 217,8 км2.

9. Температура и химичен състав на подземните води
Температурата на р е ч н и те во д и определя концентрацията на кислорода във водата, сорбцията на органични токсиканти (които индиректно оказват влияние на живите организми). Тя е важен фактор и за жизнедеятелността на организмите и минерализацията на мъртвата органика. С най-висока средногодишна температура и най-голяма средногодишна температурна амплитуда се отличава долното течение на реката при незначителни разлики в цялото поречие, поради еднородността на релефа и физикогеографските условия.
Съществува тясна корелационна зависимост между характеристиките на фазите на пълноводие и маловодие и стойностите на индексите за състоянието по показателите от т.нар. кислородна група – по-голямото водно количество през периода на високи води, по-добрата му аерираност (и аради по-голямата скорост на речното течение, и по-голямата интензивност на турбулентните вихри във водата), по-ниската температура (резултат от по-ниските температури на въздуха и речните брегове и корито, но най-вече – от характера на подхранване със снежни води) водят до повишено съдържание на разтворения кислород и голяма наситеност с кислород. По-малкото водно количество през маловодието, с влошена аерираност и по-висока температура, обуславя минимални стойности на разтворения кислород и максимални на показателите БПК5 и Ок, както и т.нар. биогенни
компоненти (нитратен азот N-NO3, нитритен азот N-NO2, амониeв азот N-NH4, фосфати PO4) заради увеличената интензивност на някои биохимични процеси (окисление, нитрификация, амонификация), както и количеството на мъртвата органика.
За разлика от другите основни дунавски притоци, при р. Русенски Лом не е характерно рязко намаляване на наносното количество (от 0.1–1.5
kg/s на р. Бели Лом при гр. Разград до 2.6–24.2 kg/s при с. Басарбово) и мътността (около 3 kg/m3 – при р. Бели Лом) след 1980 г.

Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница