Рекламата на финансови институции набляга на продукта, не на маркатаДата18.06.2018
Размер231.66 Kb.
#74011
Рекламата на финансови институции набляга на продукта, не на марката

08.10.2007

Драгомир Монев, финансов асистент в "Публисис МАРК груп"

Развитието на икономиката и технологиите, разрастването на пазара, все по-образованият клиент и увеличаващата се покупателна способност оказват огромно въздействие върху конкуренцията в сектора на финансовите услуги и върху ролята на маркетинга за създаване и поддържане на конкурентно предимство. Новите форми на финансови институции налагат и използването на новаторски и актуални маркетингови подходи като маркетинга на взаимоотношенията и клиентската лоялност.

Разликите между институциите, предлагащи финансови услуги и продукти, стават все по-незабележими, и то до степен, че повечето от тях предлагат едни и същи продукти на едни и същи клиенти. Такива услуги вече предоставят не само банките, а и големите супермаркети или търговски центрове, търговци на дребно, интернет организации. В резултат на това конкуренцията се засилва.

Съвременният клиент на финансови услуги все по-малко държи на дадена марка. Той има достъп до информация за това, което се предлага от интернет и други източници, и може да взима информирани решения. А в сферата на финансовите услугите, където конкуренцията е голяма, това е от особена важност. Затова, за да бъдат задоволени неговите изисквания, услугите трябва да стават все по-комплексни и да му се обръща все по-голямо внимание.

Засилената консолидация в сектора дава възможност да се предоставят на клиентите комплексни финансови продукти, адекватни на потребителските очаквания и потребности. В областта на финансовите услуги консолидацията представлява нов канал за дистрибуция с възможността на едно място да се получат почти всички финансови продукти: банкови услуги и застраховане, пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, потребителско кредитиране, лизинг и управление на активи и други инвестиционни фондове.

Най-силната проява на сътрудничеството е използването на банките за управление на временно свободните средства, акумулирани от други дружества и фондове. От друга страна, банките разглеждат например застраховането като един от най-сигурните начини за намаляване на рисковете, свързани с банковата дейност. Банката е алтернативен дистрибуционен канал за застрахователи, осигурители и лизингови дружества за продажба на техните продукти. Добре позиционираните и множество на брой банкови клонове са изключително подходящо място за предлагане на всички тези продукти. Най-висока е интеграцията в областта на кредитните продукти. Създават се редица комбинирани продукти - кредити с включени застраховки, различни застрахователни покрития за притежателите на банкови карти и депозити. Предимството е в това, че се предлага не отделен продукт, а цялостно решение на бизнес проблем или удовлетворяване на специфични клиентски потребности. Клиентите могат бързо и качествено да получат пълен пакет от интересуващите ги услуги (банкови, застрахователни, консултантски, пенсионноосигурителни, здравноосигурителни, лизингови, посреднически, юридически, одиторски, и т.н.) Съвместната дейност на финансовите институции представлява модел на ориентиран към потребителите бизнЕС. Приемането на нов продукт е по-лесно, когато се предлага от добре позната институция. С разширяването на асортимента от предоставяни финансови услуги се създава възможност да се предлагат по-интересни финансови програми за корпоративни и индивидуални потребители. Това привлича повече клиенти.РЕКЛАМА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ

По принцип основната цел на една реклама е да позиционира образа на даден продукт, услуга и техния производител във възприятията на клиента така, че те да изпъкнат на по-видно място в сравнение с тези на конкурентите. Основните средства за достигане до клиента са известни на всички ни: публикации - във вестници, специализирани списания; плакати - особено в обществения транспорт, на спортните терени; проспекти; значки, рекламни материали, рекламно облекло; рекламни подаръци; телевизионни и радиореклами и т.н.

Присъстивието на 9 компании от финансовия сектор в топ 50 на най-големите рекламодатели в България за първите 6 месеца на 2007 г. е само един от показателите, че в сектора се наблюдават промени. В същото време ефективността на рекламите на финансовите институции е значително ниска - например по-малко от 20% от населението в България може да си спомни да е виждало реклама на конкретна банка. В рекламните усилия не се набляга на марката, а най-вече на продукта. В рекламните клипове на банките се набляга на предимствата на даден продукт, като се споменава и името на банката. Банките залагат на сигурността при рекламите си, а това е нещото, което всяка финансова институция трябва да притежава. Добра стратегия е да се наблегне върху това, което носи удоволствие на потребителите. За да направят марката си привлекателна, банките не бива да забравят, че изграждането й започва още на гишето и че всеки доволен клиент води други. Но тъй като все още в България банка продължава да се избира по препоръка, това означава, че има какво да се работи върху маркетинга в сектора.

Докато телевизията все още остава най-предпочитаният канал от повечето рекламодатели и в нея се съсредоточават 70-80% от медийните инвестиции, то новото е значителното увеличаване на значението на интернет. Рекламата в интернет, особено като част от маркетинговия микс, е изключително подходяща за финансови услуги - в мрежата може да бъде намерена изчерпателна информация за финансовите продукти и липсва традиционната психологическа бариера за получаване на подобна информация от банкови служители или телефонни оператори.


МАРКЕТИНГ НА ОТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТА

Търговският успех е невъзможен, без да се изграждат дългосрочни взаимоотношения с клиентите. Социалната ориентация на маркетинга кара клиента да възприема услугата като създадена индивидуално за него. Това се постига чрез изградена мрежа от мобилни консултанти, поддържане на връзка с клиента, за да се установят потребностите му. Отдавна е известно, че е многократно по-евтино е да се продаде на съществуващ клиент, отколкото да се привлече нов. В основата на съвременния маркетинг на отношенията, е непрекъснатият контрол на статуса на лоялните клиенти и провеждането на индивидуална работа. Единствено удовлетвореният клиент остава по-дълго време лоялен, ползва по-голяма част от предлаганите услуги, говори благоприятно за компанията, което в сферата на финансовите услуги е изключително важно. Удовлетвореността от полученото обслужване е емоционалната стойност на услугата, особено ако е предоставена с бързина и качество. Едва тогава потребителят е спечелен, именно тогава започва да се гради неговата лоялност като клиент.

Маркетингът на отношенията се очертава като много интересно направление за работа и от гледна точка на добавяне на стойност в продукта посредством различни маркетингови услуги. Например предлагането на една по-широка гама и комбинация от финансови инструменти е сравнително нова услуга на българския пазар. Някои от тях се специализират в предлагането им на специализирани или големи клиенти, т.е. работят предимно с корпоративни клиенти, други са се насочили към финансовите услуги в сектора на продажби на дребно.
СПОНСОРСТВО КАТО ЗАМЕСТИТЕЛ НА РЕКЛАМА

Спонсорството е една от най-слабо познатите и най-малко използваните възможности за реклама у нас. Решаващото за успеха или провала е изборът на обект на спонсорство. Това може да бъде събитие, спортно състезание, отбор или отделен спортист, дадена личност. В избора си на обект за спонсорство трябва да се водите от едно единствено правило - има ли връзка между продукта и обекта на спонсорството. Изборът на подходящ обект на спонсорство е толкова важен не само от гледна точка на това дали и от колко хора от целевата ви аудитория ще бъде видяно. Спонсорството е един от най-силните инструменти за създаване на асоциации, свързани с качествата на продукта ви. Посланията, които ще бъдат изпратени към потенциални клиенти, спонсорирайки дадено събитие, могат да бъдат толкова силни, че да останат завинаги в съзнанието на хората. През последните години на световно ниво спонсорството бележи много голям ръст сред всички маркетингови дейности, изпреварвайки дори рекламата и връзките с обществеността.

Презентация на финансовите инструменти на ЕБВР, насочени към частния и публичния сектор


Стара Загора

Оцени статията • > Разпечатай

 • @ Изпрати

Ключови думи: ЕБВР, презентация, финансови инструменти

На 10 април 2009 г. от 14.00 до 18.00 часа в конферентната зала на хотел "Ефир" в Стара Загора, Търговско-промишлена палата - Стара Загора организира презентация на финансовите инструменти на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), насочени към частния и публичния сектор, съобщи Икономически портал на регион Стара Загора . В нея ще вземат участие водещи специалисти от ЕБВР.

В условията на глобалната финансова криза българските фирми изпитват недостиг на свежи финансови ресурси за своята оперативна дейност и за реализация на инвестиционните си проекти. Целта на презентацията е да се представят възможностите, които ЕБВР предлага на фирмите с потенциал за развитие, включително някои иновативни и нетрадиционни решения.

Презентацията е подходяща за изпълнителни директори и финансови мениджъри във фирми, които като цяло отговарят на следните условия: • Стабилни компании с добър мениджмънт и добър потенциал за растеж,

 • Минимален годишен оборот над 10 млн. eвро;

 • Производствени и/или предимно експортно ориентирани фирми.

ЕБВР разполага с широк набор от финансови инструменти - от обезпечени кредити до дялово участие:

 • Минимално 4-5 млн. евро за заеми;

 • Минимално 1-2 млн. евро при дялово участие / мецанинови инвестиции, което е до 35% от стойността на проекта;

 • Кредити за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на алтернативни енергийни източници;

 • Финансова подкрепа за изпълнение на европейски проекти;

 • Целеви кредити - капиталови инвестиции, оборотни средства, рефинансиране, рекапитализация на търговския баланс и др.;

 • Дългосрочни кредити за публични организации (общини, НПО и др.);

 • Финансиране на публично-частни партньорства.

Участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси и да получат индивидуална консултация от експертите на ЕБВР. Няма такса за участие. Краен срок за регистрация – 09.04.2009 г.

Можете да заявите участие, като попълнете регистрационната форма и я изпратете на е-мейл office@chambersz.com или факс 042 626297, 626033 не по-късно от 9 април 2009 г. Регистрациите ще бъдат приемани по реда на пристигането им, местата са ограничени.


Да си избереш банка
Милен Марчев
20 минути по-бързи кредити или 0.3% по-малка лихва
не е решаващо предимство в рекламите на финансови институции. Важен е тонът на разговора


 

Печатната реклама на Procredit Bank за кредити за малкия и средния бизнес е съобразена изцяло с българския пазар, където едноличните търговци са десетки хиляди

Невероятно, но факт. Все пак на света е останало едно място, където две мъжки ръце в делови маншети продължават да се поздравяват за успешната сделка, а отдолу е написано влудяващото клише: "Вашата банка - ваш партньор". Това е интернет-страницата на добрата стара ДСК (www.dskbank.bg).
Но оттам нататък обаче банките у нас водят истинска битка за клиенти, в която първи встъпват сапьорните части на рекламните агенции.

Тежката битка

Няколко са причините, поради които и банките, и агенциите могат да грешат само по веднъж. На първо място това е чувствителността на потенциалните клиенти. Пазарът на финансови услуги у нас е толкова изнежен от епидемията фалити през 1996 година, че и най-лекият полъх банково високомерие кара гражданите да се покрият презглава под дюшеците с банкноти.


Друг фактор, който определя сериозността на рекламното сражение при банките, е ниският жизнен стандарт у нас. Българинът гледа как тече животът по кабелните телевизии, иска и той да заживее по-добре и отива в банката, за да получи кредита на мечтите си. Деликатен момент наистина. Когато някой кредитен инспектор върне поне 3 пъти гражданина за поредното удостоверение, въпреки че в рекламата на банката пише: "Кредити за 30 минути!", гражданинът просто си взема шапката и сяда завинаги пред телевизора.
И не на последно място мащабите на кръвопролитието се определят от високите рекламни бюджети в сектора. Само за миналата година банките у нас са изхарчили над 2.5 милиона лева, за да пропагандират корпоративния си имидж (виж таблицата). Сумата не изглежда голяма на пръв поглед, но имиджовите реклами са най-малкото перо в кампаниите на банките. Почти три пъти повече пари са изхарчени за популяризиране на услуги - потребителски и жилищни кредити, дебитни и кредитни карти, депозити и прочее. Като цяло общият рекламен бюджет за миналата година в сектора надхвърля 10 милиона лева.

На фронтовата линия

В условията на наистина тежка конкуренция рекламните агенции на банките наистина са онези, които първи влизат на полесражението. Все пак няколко десети разлика в лихвените проценти или пък половин час по-бързи кредити не са определящи, когато клиентът избира своята банка. Онова, което основно може да го насочи към една или друга финансова институция, е нейната реклама. В хода на битката българският криейтив сякаш даде най-доброто от себе си. В последните години от употреба почти отпаднаха рекламни клишета като "Вашата банка", "Сигурност и спокойствие", "Бизнеспартньор" и прочее. Днес банките се обръщат по-човешки към клиентите си. Обръщения като "Вземи си" над картинка на пакетче дъвки (в стилистиката на Orbit), на което пише "Кредит" (Българо-американска кредитна банка) или "И заживели щастливо..." под картинка на младо семейство пред подарък с цветовете на "Хеброс Банк" са новият тон в общуването с клиентите.


Финансовите експерти биха казали, че е допустимо да се говори на "ти" с потребителите, когато става въпрос за услуги към частни лица, но в рекламите за фирмите е задължително да се набляга на "Деловото партньорство". Отговорът на тази забележка е един-единствен - живеем в България! Адекватна ли е българската икономика на банкови реклами, показващи корпоративни сгради с огледални стъкла, гигантски инвестиционни проекти и банкери с костюми "Армани", които се ръкуват от екрана на CNN? Едва ли. Директното копиране от имиджовите реклами на западните банки не работи за българския пазар и дори стряска потребителите, пък били те и юридически лица. В България има 10 големи компании, които работят с 5 големи банки, и това е всичко. Да се прави рекламна кампания от типа "Надежден бизнеспартньор" в националните медии е равносилно на това да се стреля по врабчета с минохвъргачка. С малки изключения повечето български банки разбират това.
Страната ни е малка, икономиката - незначителна, и на този фон приятно впечатление правят рекламите за бизнесуслуги на банки, които са адекватни на пазара. Кампанията за малки бизнескредити, разработена от агенция Neo Net за Procredit Bank, е изключителен пример. Печатната реклама с рибка със и без аквариум на банка "Хеброс" за подобна услуга (агенция New Moment) също беше в приятелски и разбираем за българина тон. Нестандартното решение с истинска стълба, прикачена към билборд на Райфайзен Банк, и девиз "Търсите начин да вървите нагоре" (агенция McCann Erickson - София) е част от многото добри и съобразени с нашия пазар банкови реклами напоследък.

В тила

И докато повечето търговски банки правят чудеса в рекламата, за да спечелят парите и доверието на потенциалните си клиенти, все още две-три финансови институции разчитат на стара слава и огромна инерция от миналото. Те също са на война, защото на толкова конкурентен пазар няма неутрални страни, но по-скоро са "в тила", отколкото на фронта. Както вероятно знаят онези, които са ходили войници, пък и онези, на които им е писнало от чужди спомени за казарма, тилът в армията е благодатна служба. Обикновено там има кухня и складове за продоволствие, всички тиловаци са охранени и добродушни и винаги им е много трудно да променят каквото и да било около себе си. Сред тиловите запаси от народно доверие, отечественофронтовска масовост живее Държавната спестовна каса, макар от известно време да е търговската Банка ДСК. Със скромни черно-бели карета тип "обява" в масовите вестници банката просто информира многомилионната си клиентела, че дава и кредити за "обзавеждане, нов автомобил..." и прочее при "неподозирано ниски лихви". В новия си рекламен девиз "Класиката е модерна" ДСК просто подчертава още веднъж пазарната си стратегия.


Българска пощенска банка - благодарение на огромната си клонова мрежа, също не прави нещо повече от основното си послание "Разчитайте на нас!".
Булбанк пък дори не счита за нужно да рекламира. Подобни огромни структури, разбира се, могат да си позволят "менторска" позиция в рекламите си, но е факт, че много търговски банки се закаляват в конкурентната битка с всеки изминал ден.

Прогнози от разузнаването

Не е нужно да си опитен маркетингов разузнавач, за да си наясно, че през тази година в битката на рекламния банков пазар ще се включат по-активно поне още няколко сериозни играчи. Печатната реклама на Стопанска и инвестиционна банка, на Юнион Банк, на "Търговска банка България Инвест" - част от Allianz group, вече се забелязва по-често в пресата. Централна кооперативна банка, Евро Банк и други също се активизират. Досега подобни банки основно акцентираха върху тактически реклами за отделни услуги, но характерът на битката изисква артилерийската подкрепа от корпоративни имиджови кампании.


В това отношение сражението тепърва ще се развихри, особено след като доскорошният лидер в корпоративното позициониране - Първа инвестиционна банка, стартира новата си имиджова кампания "Избирай внимателно". На практика този криейтив не внесе нищо ново в цялостния маркетингов образ на институцията. Разпознаваема в предишните години с ключови послания като "Динамичната банка" и "Силата на първите неща", с новата си реклама ПИБ сякаш се върна в пренаситеното от конкуренция поле, където свободата на потребителите да избират е общовалидна ценност.
За разлика от други сражения рекламната битка между банките у нас има единствено положителни страни. Все повече финансови институции осъзнават специфичността на българския пазар и правят дружелюбни и разбираеми кампании. Голяма част от банките пък разбират, че всички претендират за въпросната дружелюбност, и вече дават все по-голяма свобода на рекламните си агенции в начините, по които тя да се изразява.
В крайна сметка от това печелят и телевизионните зрители, които освен война по CNN гледат и "Сексът и градът", и искат като Кари Брадшоу да си купят хубави нови обувки. И вземат кредити.

 

  


До 4000 лв. глоба за неясна банкова реклама


0:00 08-12-2006 Елена Иванова 360 | 3 | 1 Коментирай

В рекламите, в които банките представят услугите си, трябва да има ясна и пълна информация. Това решиха вчера депутатите, които приеха на второ четене Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. От 1000 до 4000 лв. ще е глобата за търговци, които не предоставят пълна информация за финансовите услуги, които предлагат, например по Интернет. Текстовете в закона целят да се защити потребителят, обясниха депутати. На търговците, които не спазят закона, ще им бъдат налагани санкции от Комисията за защита на потребителите(КЗП). Текстовете са хармонизирани с изискванията на ЕС.
Забраняват заблуждаващата реклама на кредити

Вестник Новинар 17/9/2009 9:00:00

Десислава Янкова

Клиентът ще може да откаже заем до 14 дни след тегленето му

Заблуждаващата реклама при кредитирането ще бъде забранена в новия закон за потребителските кредити, заяви вчера Емил Алексиев от икономическото министерство, където в момента се подготвят текстовете за новия закон.

Потребителят и сега може да откаже кредит при вече извадени документи за одобрение, но това трябва да стане, преди да е взел сумата, коментира за „Новинар” банкерът Левон Хампарцумян. В такъв случай клиентът дължи такса на финансовата институция за изготвяните документи, изследването на риска по отпускане на заема, като сумата е въпрос на търговска политика на всяка банка, обясни Хампарцумян.

Чрез новата уредба потребителят ще може да се откаже от сключения вече договор за кредит в срок от 14 дни след изтеглянето на посочената в договора между банката и клиента сума. Също така цялата информация, която финансовите институции представят на потребителите, трябва да бъде с еднакъв шрифт. Така че чрез закона няма да се позволява вече едната информация да бъде с едри букви – например тази, която показва колко е лихвеният процент, а написаното, което показва годишния процент за разход, да бъде с миниатюрен шрифт, каза Алексиев. И в момента банките предоставят на клиентите си информация относно това какъв ще е годишният процент на разход по кредита, посочи председателят на Асоциацията на банките в България Виолина Маринова.

През този период потребителят има право да размисли дали наистина има нужда от теглената сума и най-важното – дали ще може да я изплаща. Основното, което трябва да се подчертае, е, че при отказ от кредита клиентът трябва да върне сумата, защото по този начин – след направен отказ, се прекратява действието на договора и сумата трябва да бъде внесена обратно, обясни Алексиев.

За момента това все още е проектозакон и не е обсъждан от депутатите, а практиката ще покаже дали потребителите ще се възползват от това да могат да върнат вече взетите пари на банката в посочения срок в подготвяния закон, посочи Хампарцумян. По думите му това не е право на клиентите, а възможност и избор, от които те могат да се възползват.

Райфайзенбанк праща SMS за операциите с карта

Вестник Монитор 2/12/2009 16:00:00

Клиентите на Райфайзенбанк вече могат да получават известяване чрез SMS или e-mail за всяко плащане в търговски обект или интернет, за теглене от банкомат и разполагаемия кредитен лимит. Картодържателите физически лица ще получават и информация за внесени или преведени средства по картата, дължимата сума, минимална погасителна вноска и срокa за плащане.

Новата услуга се предлага за притежателите на кредитни карти VISA, MasterCard, BILLA VISA Classic и AVON MasterCard, издадени от банката.

Годишната такса за услугата SMS/е-mail известяване е 2,40 лв., като получаването на e-mail известие е без разноски. Допълнително се заплащат 0,12 лв. за всяко SMS известие. Известяването за размера на минималната погасителна вноска чрез SMS или e-mail е без разноски, както е и в момента.

За да активират новата услуга, притежателите на кредитна карта на Райфайзенбанк трябва да подадат заявление в офис на банката.PR криза с “фалита” на Първа Инвестиционна Банка

За слуха за фалита на Първа Инвестиционна Банка (ПИБ) научих съвсем случайно някъде между 20-21,00 часа на 13.05.08 в блога на Огнян Младенов, който коментира различните информации, които текат в разнообразни български източници.

Когато прочетох за слуха за “фалита” на ПИБ, не можах да повярвам на ушите си. “Първа инвестиционна банка” е известно име в банковите среди, което се отличава с иноваторски банкови продукти, модерен подход в банкирането, масирана реклама… Лично аз съм провеждал и обучение по продажби на търговци в ПИБ (преди около 6 месеца), а така също и имам известна сума на влог в тази банка.

Та, когато узнах за слуха за фалита, си казах “Невъзможно! Няма начин!”

След 1 час вече си мислех друго – “Слух – не слух, но ПИБ се намира пред сериозна PR криза, която трябва да реши незабавно и по най-решителен начин. Как ли ще подходи?”

Какво ми дава основание да смятам, че ПИБ са изправени пред PR криза?

На скрийншота виждате статистика в реално време от бизнес микроблога Sovalka.com под мой контрол. Само броени минути след като пуснах линк към статията в блога на Огнян Младенов, Google започна да изпраща на талази посетители към Sovalka.com, и вие сами виждате по какви ключови думи или фрази търсят в Google тези посетители:


 • Фалит на Първа Инвестиционна Банка

 • ПИБ блог

 • ПИБ фалира

 • ПИБ фалит

 • Фалит първа инвестиционна

 • Parva Investicionna Banka falit

 • Първа инвестиционна банка фалит

Това са влизания на случайни хора в Sovalka.com само в рамките на 3-4 минути. Няколко часа след като публикувах краткия анонс към статията “ПИБ няма да фалира” в блога на Огнян Младенов в Sovalka.com са влезли над 100 души по думи, свързани със слуха за фалита на ПИБ (и продължават да нарастват). И всичко това става в 22,00-23,00 часа, т.е. в часови диапазон с по принцип умерен до слаб трафик на бизнес теми.

По думите на самия О.Младенов, в неговия блог се констатира изключителен ръст на посещения:

Гледам в момента статистиката на блога live. Те такова чудо е нямало. Огромно количества търсения на Първа инвестиционна банка, ПИБ, фалит и так далее.

Или, данните от неговия блог + данните от Sovalka.com са категорични, че в момента в Google тече значителна активност на Google търсения, които се измерват със стотици на час. Тоест, слухът е набрал сила!(Ъпдейт: Към 12:30ч. днес, т.е. само няколко часа след като публикувах този материал в NovaVizia.com той е прочетен над 1300 пъти, като в огромния си процент влизанията са през Google. Количеството търсения в Google продължава да расте с всяка минута.

Нов ъпдейт: Към 14:30 днес този материал е прочетен над 2100 пъти, като Google, RSS.bg и форумът на Investor.bg са основните източници на трафик. Очевидно интересът към темата е огромен и хората търсят актуална информация, която да потвърди или опровергае слуха.

Още един ъпдейт: Към 21:00 този материал е прочетен 4730 пъти. Пълен анализ на данните от трафика.)

Оттук нататък, смятам че е жизнено важно мениджмънтът на Първа Инвестиционна Банка да поеме незабавен контрол върху ситуацията и да предприеме определени действия. При този пик на търсенията в Google е въпрос на време новината за слуха на банката да изтече в голяма национална медия, след което всичко ще е много по-сложно.

Предполагам, че от Първа Инвестиционна Банка точно в този момент обмислят стратегията си. Ето какво може да съдържа тя, по материала “Най-добрите практики за управление на кризи” (в скобки в проценти е показано кое действие за справяне с кризи се използва най-често):


 1. Бързо публично разкриване на информация и детайли относно кризата или проблема – 69%

 2. Извършване на видими действия във връзка с кризата или възстановяването от нея – 59%

 3. Анализ какво се е объркало – 58%

 4. Подобряване на структурата на управление на компанията – 38%

 5. Осигуряване на достъп на медиите до Изпълнителния директор и други ключови ръководители – 34%

 6. Уволнение на хората, които са причинили проблема – 32%

 7. Демонстриране на високи стандарти на корпоративна отговорност – 23%

 8. Преразглеждане на фирмената политика за етика – 19%

 9. Назначаване на външен одитор – 18%

 10. Публично извинение от страна на Изпълнителния директор – 18%

Интересно е да видим кои точно от въпросните практики ще използват от Първа Инвестиционна Банка, за да овладеят неприятния за тях (и вероятно далеч по-приятен за някои конкурентни банки) слух, който се разпространява.

Лично на мен поне засега слухът ми напомня на този пример за buzz маркетинг с негативна окраска – непроверен и без нито един реален и авторитетен източник за информация, и в същото време – разпространяващ се сред хората, поне в интернет (съдейки по данните на блог-статистиките).


Банки прекрояват PR-отделите си

Пресаташетата често съвместяват няколко длъжности


От Виктория Давидова, Константин Иванов

всички статии от този автор

 

“Независимо каква е стратегията ти за връзки с обществеността, в края на краищата трябва да дадеш на журналистите 50 - 100 долара, за да излезе името ти (в положителна светлина - бел. ред.) във вестника.” Според PR-специалиста на Обединена българска банка Людмил Каравасилев това изявление е свързано с действителни случаи от опита му.


Банковият PR в България все още е далеч от най-добрите световни практики, въпреки че около 80% от финансовите институции в страната вече са собственост на чуждестранни компании. PR-отделите в някои западни банки (например Barkleys) включват до 40 души персонал, докато в България често тази дейност се съвместява с някоя друга в банката. PR-специалистът на "БНП - Париба" (България) Станислав Новаков например е едновременно и директор “Частно банкиране”. Поелата връзките с обществеността на Българска пощенска банка Силвия Максимова отговаря и за маркетинга, а PR-отделът на Булбанк се занимава и с икономически анализи и прогнози. “Има случаи, когато

Научавам от вестниците

за неща, които стават в нашата банка”, коментира PR-специалист от голяма българска банка.


Медийната политика на турската “Зираат банк”, която има клон в България от 1998 г., забранява на служителите да правят каквито и да било изявления за медиите. Митологизиран е случаят с работещ в банката в Германия, който след подобна самоинициатива бил веднага уволнен. Затова при поискване на информация отделът за връзки с обществеността стриктно пренасочва питащия към централата в Турция.
Напоследък банките започнаха да реорганизират PR-отделите си, за да подобрят работата си с медиите и обществеността. В интервю за “Капитал” шефът на Булбанк Луиджи Ловалио коментира, че смята да раздели връзките с обществеността от икономическите анализи и прогнози. Досега едни и същи хора се занимаваха и с двете дейности. От банката отказаха да коментират дали възнамеряват да ползват външна PR-агенция или ще разчитат само на вътрешен ресурс. Според запознати агенцията на Максим Бехар “M3 комюникейшънс” води разговори с Булбанк за предоставяне на PR-услуги. “От два месеца преговаряме с голяма банка, като до няколко седмици ще е ясен резултатът”, коментира Бехар, без да спомене името на финансовата институция. В PR-средите усилено се говори, че и Българска пощенска банка търси агенция, която да организира по нов начин публичните й комуникации. Хебросбанк наскоро си намери PR-специалист след обявен в медиите конкурс, но банката ползва и външни PR-услуги. В “ИНГ банк” все още проучват различните възможности. “Доволни сме от работата с някои PR-агенции по определени мероприятия, но смятаме, че при прекия подход новината стига по-бързо до хората. При по-крупни събития ще продължим да търсим услугите на външна PR-фирма”, коментират от “ИНГ Банк”. Финансовата институция няма специализиран PR-отдел.

Дилемата външен - вътрешен PR

Малко банки в България официално и дългосрочно са наели PR-агенция за външните си комуникации. Самите PR-фирми са убедени, че за една банка е добре както да има вътрешен отдел за връзки с обществеността, така и да се възползва от услугите на външни комуникационни експерти. “Без значение дали става дума за банка или за друга компания е по-добре да се наеме външна PR-агенция, защото тя не зависи от вътрешната йерархия и е независим консултант. Фирмата за връзки с обществеността не измества вътрешните отдели, но пък има повече ресурси и може да предложи допълнителни идеи”, обясни Николай Неделчев от агенция “МАРК комюникейшънс”. Миналата година агенцията спечели конкурс за обслужване на ипотечната програма на Българо-американската кредитна банка, а от май тази година отговаря за цялостните й комуникации. “Банките саЗатворени и консервативни

институции, хората вътре са тясно специализирани. Външната комуникация е по-добра, когато се осъществява от хора извън системата, които по-лесно превеждат посланията, казаха от агенция АПРА, която обслужва Банка ДСК. Фирмата е работила по PR-проект за вътрешните комуникации и на банка “Биохим” преди години.


Според Людмил Каравасилев обаче наемането на външна агенция е неоправдан допълнителен разход. Неговият отдел в ОББ се състои от трима души. “Външният поглед може да изглежда по-обективен, но на кого му е необходим, ако не се познават добре спецификите на дейността. Освен това банковият PR има една особеност - ако се разруши доверието в една банка, това може да унищожи цялата банкова система. Затова, когато се грижиш за своята банка, се грижиш за доверието в цялата банкова система”, казва Людмил Каравасилев.
В средата на 90-те беше достатъчно да се каже по телевизията, че една банка има и най-малък проблем и на другия ден пред клоновете й се извиваха опашки от хора, които искаха да изтеглят спестяванията си. Някои PR-специалисти смятат, че това е била умела кампания, обслужвала различни финансови интереси.
"Комуникационната политика на банката се различава от продуктовия PR, защото не става дума за организиране само на пет пресконференции, а на внимателно изграждане на облик. Връзките с обществеността на банките не са като на ресторант за бързо хранене. Ако сгрешиш, в единия случай най-много хората да спрат да ядат бургери, а в другия - половин България ще се нареди на опашка, за да си търси парите", коментират PR-и.

02.09 13:22 - Как не се прави ПР кампания на банка ?

Кога ще се научат българските експерти по Връзки с обществеността ?
Дали разбират, че Родината  е в най-голямата криза
след Втората световна война ?
---
Всяко семейство в България е под напрежение.Много семейства са пред избора : храна или ипотека !Някои загубиха жилищата си или знаят , че до няколко месеца ще ги загубят .

---


Какво правят банките в България ?
Идиотски реклами или реклами за идиоти.
Защо ПР специалистите не покажат как изглеждат от гледна точка на Обществото глупостите на Банката , за която работят ?
Защо работят за неподготвени мениджъри ?
---
В София има банкови клонове в ужасно " медийно " състояние.
Всеки ден хиляди хора виждат логото и рекламите на витрини на
БИВШИ банкови клонове.
Изтръгнати кабели, Мръсотия, Изпочупени плочки, Изкъртени стени,
Счупени или мръсни витрини.
На това място са съхранявали парите на вложителите ?
Все едно , че от тук са минали  разярени - измамени вложители.
Или смъртта ?Коя банка би сложила снимка на смъртта  на витрината си ?
Но точно така изглеждат витрините на напуснати от банки помещения.
Докато се намери нов наемател и се започне - завърши ремонт.
Необходима е подготовка за напускане на имот  -както е
необходима подготовка за започване на работа в наето помещение.

---
Защо мълчи ПР общността в Родината ?
Защото не разбира или защото не се вслушва никой в гласа им ?
Ако не разбират - сменете ги !
Ако не ги слушате - сменете ги !Каквото и решение да вземете - не забравяйте вашето лого ще се свързва
дълго време с имота, който сте напуснали.
Може да спечелите, но може и да загубите.
Затова - мислете още като създавате Договора за наем на помещение.
Това е вашето лице - Вашият имидж !
Вашата витина е Връзки с обществеността , която ви плаща печалбите и заплатите !

http://www.sovalka.com/507.html
Каталог: Music,%20Movies,%20Videos,%20Games%20and%20more... -> Lekcii -> UNWE%20files
UNWE%20files -> Да се разширява ли чрез франчайзинг (продаване на права) към Южно -американския пазар?
UNWE%20files -> Особености на иновациите и иновационния процес в индустриалното производство
UNWE%20files -> “top rope”, “all free”, “yo-yo”, “red point”, “flash”, "on sight" и “solo”
UNWE%20files -> Скалното катерене
UNWE%20files -> Професионална автобиография
UNWE%20files -> Сигурност във фирма за разработка на
UNWE%20files -> При какви обстоятелства придобиването на съществуваща компания е предимство за Хайнекен, в сравнение с инвестициите „на зелена поляна”?
UNWE%20files -> Спам и системи за защита от спам
UNWE%20files -> Експозе Русия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница