Рекорден оборот на фондовата борса (големи сделки с бтк)Дата23.07.2016
Размер103.97 Kb.
#2868МАЙ 2005 г. No 6 / 2005
.

рекорден оборот на фондовата борса (големи сделки с БТК)


.


отново рекордна междубанкова търговия с депозити в края на месеца


ДЪЛГОВИ ПАЗАРИ


.


.


.
.

1
Иванка Иванчева

(+359 2) 9145 1712
. ПАРИЧЕН ПАЗАР

През месец май 2005 г. междубанковият паричен пазар е намалил общо обема си до 3507,8 милиона лева, или с 6,75 на сто, в сравнение с обема на пазара през април 2005 г. Отчетеното намаление на пазара се дължи на намаление обема както на срочните сделки, така и на безсрочните сделки. В частта на депозитите намалението общо е с 4,90 на сто, включващо намаление необезпечените депозити с 5,39 на сто и увеличение размера (относително малък) на обезпечените депозити с 12,51 на сто, като при репо-сделките намалението е с 33,32 на сто. Съществен е размерът на намаление обема и на окончателните сделки, 25,86 на сто, както в частта с търгуваните левови емисии ДЦК (с 8,21 на сто), така и с валутните ДЦК (с 14,84 на сто). Намалението в размера на сделките на пазара е резултат от наличието на висока ликвидност в банките през месеца, при която среднодневните свръхрезерви са увеличили нивото си с 81,42 на сто спрямо свръхрезервите през месец април.

В
отново рекордна междубанкова търговия с депозити в края на месеца
последният ден на месец май активността на банките на междубанковия пазар бе увеличена и обемът на сделките достигна до размер 589,1 млн.лева, с 11,35 на сто по-голям от последния ден (29-то число) на месец април, който факт е предизвикан от наложеното отчитане на редица показатели, съгласно изискванията на нормативните документи (наредби и закони) в дейността на банките. Ликвидността в банковата система и през май се регулира ежедневно, като в 9 календарни дни е допуснат недостиг. Среднодневните свръхрезерви за месеца са 29 218 хил. лева при 16 705 хил. лева за месец април.

Всеки месец ликвидността в банковата система се влияе от движението на паричните потоци чрез държавните ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през май с 8 784 млн. лева са намалени ресурсите в банките, и от преведените за пенсии 300 милиона лева и субсидии за общините.


.


1.1.Междубанков пазар: депозитни и репо-операции

1.1.1.Касов пазар

В обема на паричния междубанков пазар изпълнените сделки за предоставяне на депозити постоянно запазват най-голям дял и през месец май този дял се увеличи до 94,20 на сто, при 92,37 на сто през април. Търговските банки управляват и регулират текущата си ликвидност основно чрез сделките за депозити.


1.1.1.1.Необезпечен пазар

Ежедневно предоставените между участниците на пазара срочни депозити са основно необезпечени и през май са в размер на 3 197,5 милиона лева, 94,35 на сто от общия размер на сделките, като 93,85 на сто (3000,7 милиона лева) са овърнайт- сделки и спрямо април обемът им е увеличен с 1,16 на сто.


.

Търговските банки, чрез сделките, овърнайт, осигуряват допълнителните средства в началото на всеки месец за регулиране на минималните задължителни резерви и по средата за осигуряване средства за плащанията на клиентите. През работните дни на месец май, при по-голямо предлагане на ресурс, сезонното увеличение на нивото на лихвения процент е минимално..

Средномесечната стойност на LEONIA, базирана на предоставянето на депозити овърнайт от 14 банки, е 2,06%. Това е и размерът на основния лихвен процент на БНБ от 1 юни.

Лихвата овърнайт средно за месеца е 2,05 процента годишно и е с 0,02 процента по-висока от средния ОЛП (основен лихвен процент, в сила от първо число на всеки календарен месец, равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА от преходния месец), който за май е 2,03 процента.1.1.1.2.Обезпечен пазар

Обезпечените срочни сделки за предоставяне на ресурси продължиха и през май да имат малък дял на междубанковия пазар: 3,15 процента са депозитите (106,9 милиона лева), при 2,64 процента през април, и 2,50 процента репо-сделките (84,8 милиона лева) при 3,53 на сто през април.1.1.2.Пазар на производни (деривати)

Все още не е развит у нас.1.2. Междубанкови окончателни сделки с краткосрочни облигации

На вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през месец май са отчетени окончателни сделки с ДЦК в намален размер - с 25,86 на сто от тези през април. Основната част – 79,80 на сто - са с левови емисии със срок над 12 месеца (112,4 милиона лева), при 82,42 на сто (131,9 млн. лв.) през април.

Търговията с облигации, деноминирани в EUR и USD, e намалена до 24,0 млн. лв. – дял 20,20 на сто, - при 17,58 на сто (28,1 млн. лв.) през април и 1,36 на сто (2,7 милиона лева) през декември 2004 г.

.


2
Андрей Зарев

(+359 2) 9145 1605
. КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Б
големи репо-сделки


орсовата търговия с корпоративни облигации продължи нарасна до 25,0 милиона лева месечно (1,3 милиона лева среднодневно) благодарение на репо-операции за 5,9 милиона лева.


.

На световните пазари цените на българските Брейди-облигации останаха равнени с ниво 100 по курса купува. Поевтиняването при еврооблигациите и глобалните облигации спря. Цената на деноминираните в EUR еврооблигации с падеж 2007 г. се колебаеше над нивото 108%, на деноминираните също в EUR глобални облигации с падеж 2013 г. се качи до 126%, а на деноминираните в USD глобални облигации с падеж 2015 г. - до 125%.
В навечерието на насрочения за юни дванадесети (единадесети борсов) централизиран публичен търг от третата вълнá на масовата приватизация цените на компенсаторните записи и бонове и на инвестиционните бонове, чиято валидност изтича в края на юни, продължиха да се сближават, като първите достигнаха 0,80 лева, а вторите 0,69 лева към средата на май, а през втората половина на месеца се ковнсолидираха съответно с 2 стотинки над и под 0,70 лева. Месечният оборот на пазара на компенсаторни инструменти нарасна до 14,8 милиона лева (0,8 милиона лева среднодневно), в това число репо-операции за 27 хиляди лева.


.цените на компенсаторките и инвестиционните бонове около 0,70 леваП
.
АЗАРИ НА АКТИВИ


НЕТНИ АКТИВИ:

акции

.


БРУТНИ АКТИВИ:
недвижимости


(индексът е тримесечен).


стоки

.


валута

индекси на база паритет на покупателната способност, изчислен само по 1 стока: BIG MAC

.
.


размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност
.


1
Андрей Зарев

(+359 2) 9145 1605
. АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ)


..

П


големи сделки с акции на БТК с участието на чуждестранни инвеститори
оради големи единични сделки с капитала на БТК – блокови, репо и обичайни сделки на неофициалния пазар - месечният оборот на борсовата търговия с акции за май 2005 г. възлезе на 2/3 от годишния за 2004 г. и достигна 664,3 милиона лева (среднодневно 35,0 милиона лева).


.

SOFIX, BSE FFBH и BG40 се колебаеха съответно около нивата 800 пункта, 190 пункта и 115 пункта, като в средата на месеца опитаха да се качат над тях, а през останалото време бяха леко под тях.


.


.


.

цените на пенсионните фондове продължават да са по-стабилни от тези на акционерните дружества

На 11 и 12 май на първичния пазар на БФБ-София се пласираха права върху акции на акционерното дружество със специална инвестиционна цел Актив пропъртиз за 73,7 хиляди лева.


.


2
Любомир Тонев

(+359 2) 9145 1608

Даниел Янков

(+359 2) 9145 1610
. ВАЛУТЕН ПАЗАР

През месеца курсът на лева спрямо щатския долар варираше от максимум 1,50983 лева за долар на 5 май, до 1,58611 лева на 31 май. В последните дни се очерта тенденция на нарастване на курса на долара спрямо лева, поради негативните новини от референдума за евроконституцията във Франция и съответно понижаване на курса на еврото спрямо долара.


.

.

.

През май 2005 г. общият оборот на валутния спот-пазар (т.е., с вальор от днес до спот) по данни от търговските банки достигна 4 470,6 млн. евро. Среднодневният оборот на валутния пазар през май 2005 г. достигна 235,3 млн. евро. Чистият оборот на междубанковия пазар (без БНБ) изразен в евро бе 91,3 млн. евро. Междубанковата търговия с долари бе в размер на 59,1 млн. долара и представляваше 51 на сто от междубанковата валутна търговия.


.


.

.


.

+2,25%

-2,25%

БНБ изкупи 687 млн. евро и продаде 566 млн. евро на междубанковия пазар, като увеличи валутните си активи с 121 млн. евро.
.

.


.

Т


силно преобладаване на покупките от чужденци над продажбите на чужденци
ърговията на дребно между банките и крайните клиенти достигна 1 774,3 млн. евро, като купената валута (равностойна на 949,1 млн. евро) от търговските банки превишава продадената (равностойна на 825,2 млн. евро) с 123,9 млн. евро. В това число търговските банки са изкупили валута от чуждестранни лица с равностойност 54,6 млн. евро и са продали за същия период валута с равностойност 1,4 млн. евро.

Финансовите къщи, лицензирани от БНБ за търговия с чуждестранна валута, изкупиха валута с равностойност 68,3 млн. евро и продадоха валута с равностойност 69,9 млн. евро.


.


ТЕНДЕНЦИИ

В краткосрочен план се очаква:

- нивото на лихвите да се повиши, при запазване обема на сделките на междубанковия пазар и висока ликвидност в банковата система;

- SOFIX да продължи да се бори с нивото 800 пункта, BSE FFBH – нивото 190 пункта, BG40 – с нивото 115 пункта;- нарастване на курса на долара спрямо лева /еврото/ на нива около 1,59 - 1,63 лева за долар при леко нарастващ оборот на валутния пазар.


Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
bnb download -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
bnb download -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
bnb download -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
bnb download -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
bnb download -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
bnb download -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
bnb download -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индекси


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница