Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индексиДата23.07.2016
Размер107.7 Kb.АВГУСТ 2006 г. No 10 / 2006
.
Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар
Рекордни стойности на борсовите индекси индекси


ДЪЛГОВИ ПАЗАРИ


.


.

..

.


1
Иванка Иванчева

(+359 2) 9145 1712
. ПАРИЧЕН ПАЗАР

М
Рекорден месечен оборот


еждубанковият паричен пазар през месец август 2006 г. в значителен размер повишава ниво и сключените сделки достигнаха рекорден общ месечен обем от 6106,6 милиона лева. В сравнение с обема през юли увеличението е от 1012,2 милиона лева, или с 19,87 на сто. Повишението се дължи основно на увеличение на обема на срочните сделки, в частта на депозитите общо с 22,01 на сто, включващо увеличение при необезпечените депозити с 21,72 на сто и при обезпечените депозити с 62,94 на сто, а в частта на репо-сделките увеличението на обема с 7,78 на сто. Обемът на безсрочните окончателни сделки се намалява и през август спрямо юли намалението е с 32,59 на сто, търгувано е с левови и с валутни (в USD и в EUR) емисии ДЦК, като намалението е само при левовите с 32,69 на сто. При поддържане на високо ниво на ликвидност и наличие на значителни ресурси през август, увеличението на обема на сделките на паричния пазар е в голям размер; българските банки поддържат и активността си на европаричния пазар, като този месец общо в частта на срочните (депозитни и репо) сделки има увеличение (само в частта на обема на сделките в USD има намаление), а в обема на безсрочните окончателни сделки общо има намаление.

Среднодневните свръхрезерви през август са достигнали до 28 427 хиляди лева и спрямо среднодневните свръхрезерви през месец юли (39 225 хиляди лева) са намалени с 27,53 на сто. В 15 календарни дни (1-3-ти, по средата от 11 до 20-ти, и от 30-ти, включително и почивните дни) на месеца е отчетен относителен недостиг на средства (отрицателна стойност на свръхрезерва), като в първите дни е от месечната регулация на МЗР, а в другите дни е от плащане на задължения към МФ.


.

В
Рекорден дневен оборот от близо 1 милиард лева на 31 август


последният ден на август активността на банките на междубанковия пазар продължава традицията, създадена от предходната година и началото на настоящата, при което обемът на сделките достигна до размер 994,3 милиона лева, най-висок досега, близо 5 пъти повече в сравнение с дневния обем на сделките в предходните работни дни на месеца и с 224,9 милиона лева повече от обема на 31 юли.

Ликвидността в банковата система всеки месец се влияе от движението на паричните потоци чрез държавните ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през август в банките са вкарани 12,2 милиона лева и са увеличили размера на ресурсите. От преводи за пенсии увеличението на ресурсите е с 415 милиона лева.


.


1.1.Междубанков пазар: депозитни и репо-операции

1.1.1.Касов пазар

Сделките за предоставяне на депозити постоянно запазват най-голям дял в обема на паричния междубанков пазар и през август този дял е 98,96 на сто, при 98,83 на сто през юли. Сделките за депозитите са основният инструмент на търговските банки за управление на текущата им, ежедневна ликвидност.1.1.1.1.Необезпечен пазар

Предоставените между участниците на пазара срочни депозити са основно необезпечени и през август са в размер на 5862,2 милиона лева, 98,01 на сто от общия размер на сделките, като 99,02 на сто от тях (5804,6 милиона лева) са овърнайт-сделки.


.

Т
.


ърговските банки, чрез сделките овърнайт, осигуряват допълнителните средства в началото на всеки месец за регулиране на минималните задължителни резерви и по средата - за осигуряване средства за плащанията на клиентите.

Л


Средномесечната стойност през август на LEONIA, индекс, базиран на необезпеченото предоставяне на депозити овърнайт от 14 банки, се повиши и е 2,94%. Така размерът на основния лихвен процент на БНБ през септември 2006 година е 2,94%.

ихвеният процент овърнайт средно за месеца е 2,95 процента годишно и е по-висок с 0,15 процента от нивото на ОЛП (основен лихвен процент, в сила от първо число на всеки календарен месец и равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА от преходния месец), който за август е 2,80 процента.

Лихвите през август се променяха в синхрон с индекса EONIA на Еврозоната, който достигна до максимум 3,07% (в 9 дни от 23 работни дни), при 2,83% (11 дни от 21 работни дни през юли).1.1.1.2.Обезпечен пазар

Обезпечените срочни сделки за предоставяне на ресурси продължават да имат малък дял на междубанковия пазар, който през август се е увеличил на 0,95 процента за депозитните (57,0 милиона лева) и се е намалил на 1,04 процента за репо-сделките (63,4 милиона лева), при съответно 0,71 процента и 1,18 процента през юли.


1.1.2.Пазар на производни (деривати)

В
.

се още не е развит у нас.

1.2. Междубанкови окончателни сделки с облигации

На вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през август са отчетени окончателни сделки с ДЦК в намален размер, и намалението е с 32,59 на сто спрямо юли. Сделките са с левови емисии със срок над 12 месеца, 99,57 на сто (125,0 милиона лева) от общия размер, и с валутни емисии (деноминирани само в EUR ), 0,43 на сто (0,5 милиона лева), съответно при 99,72 на сто (за левови над 12 месеца) и 0,28 на сто (за валутни) през юли.


.


2
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704
. КАПИТАЛОВ ПАЗАР

През август Българска фондова борса – София (БФБ-София) регистрира за търговия на неофициалния пазар на облигации следните емисии корпоративни облигации:

-


Нови регистрации на корпоративни облигации за борсова търговия
5-годишни необезпечени облигации за 5 млн. евро на Балканстрой АД - Разлог, издадени на 07.03.2006г., с годишна лихва 6м Euribor + 4% и 6-месечно купонно плащане (борсов код BBAST);

- 4-годишни необезпечени облигации за 2 милиона евро на Айбилд АД - София, издадени на 27.02.2006г., с годишна лихва 6м Euribor + 4,7% и 6-месечно купонно плащане (борсов код BIBILD);

- 5-годишни обезпечени облигации за 6 милиона евро на ХипоКредит АД - София., издадени на 12.05.2006 г., с годишна лихва 6м Euribor + 4% и 6-месечно купонно плащане (борсов код BHCB4);

Месечният оборот на борсовата търговия с общински и корпоративни облигации бе повече от два пъти по-голям спрямо юли и състави 47,5 млн. лева (2,1 млн. лева среднодневно), в това число репо-операциите бяха за 1,8 млн. лева.

е
.
сечният оборот на борсовата търговия с общински и корпоративни облигации достигна 21 млн. лева (1,1 млн. лева среднодневно).
На световните пазари цената на деноминираните в EUR български еврооблигации с падеж 2007 г. се задържа около 102%, на деноминираните също в EUR глобални облигации с падеж 2013 г. се качи на 118%, а деноминираните в USD глобални облигации с падеж 2015 г. поскъпнаха до 117%.
На вторичния пазар цената на компенсаторните инструменти бе около 0,64 лева през целия месец. Месечният оборот на пазара на компенсаторни инструменти беше 10,6 млн. лева (0,5 млн.лева среднодневно).


..
ПАЗАРИ НА АКТИВИ
НЕТНИ АКТИВИ:

акции


.
БРУТНИ АКТИВИ:
недвижимости


(индексът е тримесечен)
.


стоки

.


валута


.
индекси на база паритет на покупателната способност, изчислен само по 1 стока: BIG MAC.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност


.
1
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704

. АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ)


.


.


Месечният оборот на борсовите сделки с акции отбеляза лек ръст спрямо юли и състави 98,5 млн. лева (среднодневно 4,3 млн. лева). В това число блоковите сделки (и сделките чрез регистрационни агенти) бяха за 1,0 млн. лева.

По-значителни сделки в обичайната търговия имаше с акции на БТК АД, Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, Кораборемонтен завод Одесос АД и Гранд хотел В.Търново АД.


.

Д
Рекордни стойности за индексите на БФБ
вата борсови индекса SOFIX и BG40 постигнаха исторически максимуми на 30 август съответно от 961.45 и 178.87 пункта.

Ценовият тренд на българския пазар бе като цяло в унисон с този на водещите пазари..

.

.

На първичния пазар на БФБ-София през месец август се извършиха пласменти на акции и права върху акции за 1,3 млн. лева.


.

2. ВАЛУТЕН ПАЗАР

П


Любомир Тонев

(+359 2) 9145 1608

Даниел Янков

(+359 2) 9145 1610

рез месец август курсът на щатския долар спрямо лева се движеше в граници от 1,53784 лева за долар на 14 август до 1,51392 лева на 21 август.


.

.

.

Общият оборот на валутния спот-пазар по данни от търговските банки достигна 6 825,0 млн. евро, а среднодневният оборот 296,7 млн. евро. Чистият месечен оборот на междубанковия пазар (без БНБ) изразен в евро беше 52,0 милиона. Търговията с щатски долари между банките бе в размер на 17,9 млн. долара и представляваше 26,9 на сто от междубанковата валутна търговия..

.


.

.

През август БНБ изкупи от търговските банки 1195,2 млн.евро и продаде 994,6 млн.евро. Размерът на чуждестранната валута, която БНБ продаде на бюджетни организации (равностойна на 19,9 млн. евро), превишаваше купената от тях (равностойна на 16,5 млн. евро) с 3,4 млн. евро.


.


.

Търговията между търговските банки и крайните им клиенти достигна 2 304,2 млн. евро, като размерът на чуждестранната валута, която банките купиха (равностойна на 1 235,4 млн. евро) превишаваше продадената от тях валута (равностойна на 1 068,8 млн. евро) със 166,6 млн. евро, в това число търговските банки изкупиха валута от чуждестранни лица с равностойност 40,8 млн. евро и продадоха за същия период валута с равностойност 5,7 млн. евро.

Финансовите къщи, лицензирани от БНБ за търговия с чуждестранна валута, изкупиха валута с равностойност 101,4 млн. евро и продадоха валута с равностойност 108,5 млн. евро.


..

.

ТЕНДЕНЦИИ

В краткосрочен план се очаква:

- намаление на оборотите на паричния пазар при поддържане на висока ликвидност в банковата система и наличие на голям ресурс; лихвите на междубанковия пазар да запазват ниво, съобразно действащия ОЛП на страните в Еврозоната, 3,0%, приет в началото на август;

- SOFIX и BG40 да останат близко до историческите си нива от 961 и 178 съответно;- долар/лев да се движи между нива от 1,50-1,55 лева .Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
bnb download -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
bnb download -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
bnb download -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
bnb download -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
bnb download -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
bnb download -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
bnb download -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Новата 10-годишна емисия дцк възпроизвежда новия 10-годишен Bund по падеж и купон дългови пазари


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница