Рекордна и сравнително по-равномерна месечна търговия с депозитиДата23.07.2016
Размер101.4 Kb.АВГУСТ 2005 г. No 10 / 2005
.


Рекордна и сравнително по-равномерна месечна търговия с депозити.


.
Ниска доходност при емитиране на краткосрочни ДЦК.


ДЪЛГОВИ ПАЗАРИ


.


.


.

.

1
Иванка Иванчева

(+359 2) 9145 1712
. ПАРИЧЕН ПАЗАР

П
Рекорден месечен оборот на паричния пазар.


рез месец август 2005 г. паричният пазар е на ниво най-високо от изминалите месеци на годината и общият обем е достигнал 5257,1 милиона лева. В сравнение с обема на пазара през юли 2005 г. увеличението е от 1086,3 милиона лева, или с 26,05 на сто. То се дължи основно на увеличение на обема на срочните сделки. В частта на депозитите увеличението е общо с 27,58 на сто, включващо увеличение при необезпечените депозити с 27,11 на сто, при обезпечените депозити с 49,85 на сто, а при репо-сделките увеличението е с 4,84 на сто. Обемът на окончателните сделки е намален с 20,30 на сто, като през този месец е търгувано с левови и валутни емисии ДЦК. Голямото увеличение в размера на сделките на пазара е резултат от високото ниво на ликвидността в банките през месеца. При това среднодневните свръхрезерви са достигнали до 17 777 хиляди лева и спрямо среднодневните свръхрезерви през месец юли (41 022 хиляди лева) са намалели повече от 2 пъти. В 14 календарни дни в началото и средата на месеца, когато се осъществява основната част от плащанията в банките, е отчетен недостиг на средства (отрицателна стойност на свръхрезерва: в тези случаи се активизира оборотът на пазара).

Месец август е шестият по ред в 2005 година, през който активността на банките на междубанковия пазар в последния ден е много увеличена и обемът на сделките достигна значителния размер 606,1 млн. лева (с 51,8 млн. лева по-малко, обаче, от последния ден на месец юли). Този факт продължава да е свързан с определеното отчитане на редица показатели, съгласно изискванията на нормативните документи (наредби и закони) в дейността на банките.

В
.
секи месец ликвидността в банковата система се влияе от движението на паричните потоци чрез държавните ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през август с 15,9 милиона лева са намалени ресурсите в банките. От преводи за пенсии и субсидии за общините увеличението на ресурсите е 325 милиона лева.

1.1.Междуанков пазар: депозитни и репо-операции

1.1.1.Касов пазар

В обема на паричния междубанков пазар изпълнените сделки за предоставяне на депозити постоянно запазват най-голям дял и през месец август този дял е 97,49 на сто, при 96,32 на сто през юли. Сделките за депозитите са основният инструмент на търговските банки за управление и регулиране на текущата им ликвидност.


1.1.1.1.Необезпечен пазар

Ежедневно предоставените между участниците на пазара срочни депозити са основно необезпечени и през август са в размер на 4 999,7 милиона лева, 96,79 на сто от общия размер на сделките, като 96,11 на сто (4 805,1 милиона лева) са овърнайт-сделки. Спрямо юли делът им е увеличен с 0,33 на сто.


.

Търговските банки, чрез сделките овърнайт, осигуряват допълнителните средства в началото на всеки месец за регулиране на минималните задължителни резерви и по средата - за осигуряване средства за плащанията на клиентите. През работните дни на месец август, при предлагане на достатъчен по размер ресурс, сделките на междубанковия пазар са довели до стабилизиране нивото на лихвения процент.


.

Стабилна LEONIA.Средномесечната стойност на LEONIA, базирана на предоставянето на депозити овърнайт от 14 банки, продължава да е 2,04%. Така размерът на основния лихвен процент на БНБ през август остава непроменен за трети пореден месец.

Лихвата овърнайт средно за месеца е 2,04 процента годишно и е равна на средния ОЛП (основен лихвен процент, в сила от първо число на всеки календарен месец и равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА от преходния месец), който за август е 2,04 процента.1.1.1.2.Обезпечен пазар

Обезпечените срочни сделки за предоставяне на ресурси продължават да имат малък дял на междубанковия пазар: 2,42 процента са депозитните (125,4 милиона лева) при 2,06 процента през юли и 0,79 процента са репо-сделките (40,7 милиона лева) при 0,96 на сто през юли.1.1.2.Пазар на производни (деривати)

Все още не е развит у нас.1.2. Междубанкови окончателни сделки с краткосрочни облигации

На вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през месец август са отчетени окончателни сделки с ДЦК отново в намален размер - с 20,30 на сто спрямо тези през юли. През този месец сделките с левови емисии със срок над 12 месеца (89,4 милиона лева) са 97,86 на сто и с валутни емисии (1,95 млн. лв.) са 2,14 на сто срещу 100 на сто (114,7 млн. лв.) сделки с левови емисии през юли. Наред с дългосрочните, през август се емитираха и търгуваха и краткосрочни левови ДЦК.


.

Краткосрочна емисия за първи път след май.

2
Андрей Зарев

(+359 2) 9145 1605
. КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Заедно с лихвено плащане, на 17 август настъпи падеж на част (714 285 евро) от главницата на облигационната емисия на Руно-Казанлък АД (от 17 август лихва се начислява върху 8 571 430 евро), съответно след 10 август обект на сделките на неофициалния пазар на Българската фондова борса – София станаха права върху единични облигации в размер по 857,14 евро вместо 928,57 евро. Първата сделка при новите условия стана на 23 август при цена 857,60 евро за облигация.

На 2 август Българската фондова борса – София прие за търговия (вторичен пазар) на неофициалния пазар на облигации от 8 август емитираната на 22 декември 2004г. от Българо-американската кредитна банка необезпечена облигация (3-годишна за 8 млн. евро, плаващ купон 6-месечен EURIBOR + 3%, но минимум 6%). Първата сделка бе на 10 август при цена 1008,40 евро за облигация. Месечният оборот на борсовата търговия с общински и корпоративни облигации нарасна до 28,7 милиона лева месечно (1,2 милиона лева среднодневно), в това число репо-операции за 5,5 милиона лева.


.

На световните пазари цената на деноминираните в EUR еврооблигации с падеж 2007 г. слезе към 107%, на деноминираните също в EUR глобални облигации с падеж 2013 г. описа U-образна линия и приключи месеца над 127,5%, а на деноминираните в USD глобални облигации с падеж 2015 г. се покачи към 125,5%.
На вторичния пазар цената на компенсаторните инструменти се придвижи от равнище 0,65 лева до 0,70 лева, без да успее решително да надхвърли последното. Месечният оборот на пазара на компенсаторни инструменти слезе на 7,1 милиона лева (0,3 милиона лева среднодневно), в това число репо-операции за 0,1 милиона лева.


.
П
.
АЗАРИ НА АКТИВИ
НЕТНИ АКТИВИ:

акции

.


БРУТНИ АКТИВИ:
недвижимости


(индексът е тримесечен).


стоки

.


валута

индекси на база паритет на покупателната способност, изчислен само по 1 стока: BIG MAC

.
.


размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност
.


1
Андрей Зарев

(+359 2) 9145 1605
. АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ)


..

Месечният оборот на борсовите сделки с акции слезе на 71,8 милиона лева (среднодневно 3,1 милиона лева), в това число репо-сделки за 19 хиляди лева. Търговията се активизира от средата на месеца.


.

Ценовият тренд на българския пазар бе сходен с възходящия тренд на водещите пазари.

С
Решение за прекратяване на изчисляването на BSE FFBH.
ъставителите на BSE FFBH взеха решение изчисляването на индекса да бъде прекратено след 21 септември за преодоляване на множествеността от аналогични индекси.


.


.


.


На първичния пазар на БФБ-София се пласираха права върху акции за 0,1 милиона лева..

2
Любомир Тонев

(+359 2) 9145 1608

Даниел Янков

(+359 2) 9145 1610
. ВАЛУТЕН ПАЗАР

През изминалия месец курсът на лева спрямо щатския долар варираше от 1,60564 лева за долар на 30 август, до 1,57007 лева на 12 август..

.

.

През август 2005 г. общият оборот на валутния спот-пазар по данни от търговските банки достигна 4 568,4 млн. евро. Среднодневният оборот достигна 198,6 млн. евро, а чистият оборот на междубанковия пазар (без БНБ) изразен в евро бе 65 милиона. Търговията с щатски долари между банките бе в размер на 38,3 млн. долара и представляваше 47,9 на сто от междубанковата валутна търговия..

.

.

.

+2,25%


-2,25%

През август БНБ изкупи 649 млн. евро и продаде 548 млн. евро на междубанковия пазар, като увеличи валутните си активи със 101 млн. евро в резултат на превишаването на предлагането спрямо търсенето на евро на междубанковия пазар.


.

.

Търговията между банките и крайните клиенти достигна 2 032,2 млн. евро, като размерът на чуждестранната валута, която банките купиха (равностойна на 1 078,7 млн. евро) превишаваше продадената от тях валута (равностойна на 953,5 млн. евро) със 125,2 млн. евро. В това число търговските банки изкупиха валута от чуждестранни лица с равностойност 17,7 млн. евро и продадоха за същия период валута с равностойност 19,3 млн. евро.

През месец август финансовите къщи, лицензирани от БНБ за търговия с чуждестранна валута, са изкупили валута с равностойност 98,5 млн. евро и са продали валута с равностойност 98,7 млн. евро.


.
.

ТЕНДЕНЦИИ

В краткосрочен план се очаква:

- при висока ликвидност, пазарът е регулиран и може обемът на сделките да се увеличи не много, като нивото на лихвите се задържа на 2,04 на сто;

- SOFIX и BG40 да се придвижват с умерени темпове съответно към 900 и 135 пункта;- доларът да се колебае между 1,58 и 1,63 спрямо лева, като оборотът на валутния пазар продължи да нараства.


Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
bnb download -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
bnb download -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
bnb download -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
bnb download -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
bnb download -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
bnb download -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
bnb download -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индекси


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница