Ректорът: Назначава със заповед постоянен състав на комисия Кадрови и научен потенциал (кнп)Дата13.01.2018
Размер80.68 Kb.
#44981
Ректорът: Назначава със заповед постоянен състав на комисия Кадрови и научен потенциал (КНП), която да разгледа постъпилите документи на кандидатите за участници в конкурси за прием на докторанти, както и за заемане на академични длъжности. Променливият състав - ръководителят на катедрата, за чиито нужди е конкурсът и деканът на съответния факултет се включват автоматично по силата на приетия от АС правилник.

ПРОЦЕДУРА № 3

за заемане на академичната длъжност „главен асистент”
Правно основание –Закон за развитие на академичния състав в Република България;

- Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България;

- Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични и преподавателски длъжности във ВТУ „Тодор Каблешков” (ППНС и ЗАПД).Действия по процедурата в хронологичен ред:

Отговорен изпълнител

1. Катедреният съвет взема решение за обявяване на конкурс и предлага научно жури, в състав пет хабилитирани лица. Най-малко двама от членовете на журито са външни за съответното висше училище. Предложението включва и алтернативни кандидатури за всяка от групите (външни, вътрешни, при необходимост-професори):


Ръководител на катедра2. Ръководителят на катедрата:

  • подготвя доклад и заедно с копие от протокола на катедрения съвет внася решението за обявяване на конкурс и за утвърждаване на състав на журито, включително алтернативни кандидатури за приемане от факултетния съвет.

  • представя на всички данни необходими за сключване на граждански договор с членовете на журито на служител от отдел Научна и международна дейност. (вкл. Сметка на дебитна карта.)

Ръководител на катедра

Ф. Ананиева


3. Деканът на факултета подготвя доклад и заедно с копие от протокола на факултетния съвет внася решението за приемане от Академичния съвет.

Деканът на факултета4. Академичният съвет на свое заседание взема решение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” въз основа на предложението, постъпило от факултетния съвет.

Председателят на Академичния съвет5. Научният секретар на Академичния съвет предоставя копие от протокола с решението за обявяване на конкурса на служител от отдел „Научна и международна дейност”.

Научният секретар

Ф. Ананиева


6. Служител от отдел „Научна и международна дейност” обявява конкурса в Държавен вестник и на Интернет страницата на ВТУ. Информира служителите от деловодството за текущите конкурси и за съответните крайни срокове за подаване на документите.

Ф. Ананиева


Контрол - ръководител НМД

7. В рамките на обявения срок кандидатите за участие в конкурса подават в деловодството на ВТУ заявление до Ректора за допускане, заедно с целия комплект от изискуеми документи.

а) автобиография;

б) дипломи за ОКС „Магистър” и ОНС „доктор"-копие, което се удостоверява с представяне на оригинала при подаването;

в) медицинско свидетелство;

г) свидетелство за съдимост;

д) удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;

е) списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки;

ж) други документи, потвърждаващи изискванията и наукометричните критерии.

з) копие на CD на материалите по точка „е” и „ж” и публикации извън дисертацията, ако има такива.

Кандидатите8. Постъпилите документи на кандидатите за участници в конкурса, по установения за документооборота ред, се предават от деловодството на отдел „Научна и международна дейност”.

на Ф. Ананиева


от деловодител

9. До 1 седмица след изтичане на срока, обявен в „Държавен вестник” Комисията Кадрови и научен потенциал разглежда постъпилите документи на кандидатите за участници в конкурса и изготвя протокол за допускането им до участие, който се подписва от всички членове. Протоколът се предоставя на Ректора.

В случай на чл.17 ал.5 т.2 от ППНС и ЗАПД – се предоставя въпросник на допуснатите кандидати.


Работата на кадровата комисия се организира от Н. Димитрова и Ф. Ананиева от отдел „Научна и международна дейност” дейност”


Контрол - ръководител НМД

10. Ректорът: До 2 седмици след изтичане на срока, обявен в „Държавен вестник”, със заповед определя:

- научното жури, което да проведе конкурса;

- датата, часът и мястото на провеждане на заседанието на научното жури, което трябва да се проведе не по-късно от 20 дни изтичане на срока, обявен в „Държавен вестник”, а в случай по чл.17 ал.5 т.2 от , не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл.17 ал.5 т.3 от ППНС и ЗАПД.


Н. Димитрова
1.Представя на ректора протокола от ФС

2.Подготвя заповед съгласувана със ЗРНМД или ръководителя на отдел „Научна и международна дейност”.


Контрол - ръководител НМД

11. Най-късно до 7 (или 14) дни след определяне на научното жури служител от отдел „Научна и международна дейност” уведомява писмено кандидатите за решението на кадровата комисия, като на недопуснатите кандидати се посочват и мотивите за недопускането им. Информация за допуснатите кандидати се публикува и на Интернет страницата на ВТУ.

Забележка: Кандидатът представя заедно с документите си и два плика надписани с адреса, на който искат да получат съобщението)

Н. Димитрова

Контрол - ръководител НМД


12. Служител от отдел „Научна и международна дейност” изготвя проектодоговорите на членовете на научното жури, съгласува ги с главния юрисконсулт и главния счетоводител, предоставя ги на финансовия контрольор за осъществяване на предварителен контрол.Ф. Ананиева

Контрол - ръководител НМД


13. Заседанието на научното жури започва с избор на председател и научен секретар измежду членовете. Конкурсът за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:

- в случай по чл.17 ал.5 т.1 от ППНС и ЗАПД се провежда по документи.

- в случай по чл.17 ал.5 т.2 от ППНС и ЗАПД се провежда конкурсен изпит.

Всеки член на журито оценява с положителна или отрицателна оценка кандидатите поотделно. Избраният научен секретар изготвя протокол и го завежда в деловодството на ВТУ. Служител на деловодството предоставя копие на протокола в отдел „Научна и международна дейност”.Ф. Ананиева предоставя:

-Личен формуляр- предложение до НС за заемане на длъжност

- Извлечение от Правилника на ВТУ за дейността на научното жури

Организаторът (техническият изпълнител) на катедрата заявила конкурса подпомага работата на научното жури.


Контрол - ръководител НМД


14. В деня на заседанието на журито служител от отдел „Научна и международна дейност” предоставя последователно на ректора и на съответния член на журито гражданските договори за подпис.

Ф. Ананиева


Контрол - ръководител НМД

15. Не по-късно от 7 дни след провеждането на конкурса, председателят на журито, чрез деловодството на ВТУ, представя обобщен доклад - заключение до Научния съвет Факултетния съвет на Факултета. Обобщеният доклад включва: личен формуляр на кандидата, подписан от него; предложение по процедурата, подписано от всички членове на журито; протокол от заключителното заседание на журито, подписан от председателя и научния секретар; доклад до Научния съвет Факултетния съвет на Факултета, в който се описват горните документи и се „предлага” или „не предлага” продължаване на процедурата в Научния съвет Факултетния съвет, подписва се от председателя на научното жури. С това научното жури приключва своята работа.

Служител на деловодството предоставя копие на обобщения доклад на председателя на Научния съвет Факултетния съвет на Факултета, а оригинала се съхранява в архивното дело.


Председател на журито


Служител от деловодството

16. В деня на представяне на доклада, служител от отдел „Научна и международна дейност”:

- изготвя констативни протоколи за извършената работа от членовете на научното жури и ги оформя по надлежния ред. Протоколите се подписват от ЗРНМД и се предоставят на Финансов отдел за изплащане на дължимото възнаграждение.

- изисква от финансов отдел хонорар-сметка и служебна бележка за всеки член на журито и им ги предоставя.

Ф. Ананиева
17. Не по-късно от 14 дни след предложението на журито, научния съвет факултетния съвет на факултета провежда избор, като утвърждава или не предложението на научното жури. Председателят на научния съвет факултетния съвет изготвя доклад до ректора и заедно с протокола от избора го завежда в деловодството на ВТУ.

Председателя на научния съвет18. До една седмица след решението на научния съвет факултетния съвет служител от отдел „Научна и международна дейност” подготвя уведомителното писмо до кандидатите, допуснати на конкурса, за резултатите от избора.

Ф. Ананиева
19. Избраният кандидат:

- попълва информационна карта Ак. Дл. , която в срок до 14 от датата на избора се изпраща от служител на отдел „Научна и международна дейност” в Националния център за информация и документация информация (НАЦИД);

- сключва трудов договор и следва да встъпи в длъжност най-късно до един месец от съобщението за избирането му. Договорът , заедно с материалите по конкурса се представят на Ректора от служител на отдел ЧРД.

Ф. Ананиева


Н. Константинова или Ц. Димитрова
Контрол - ръководител НМД


20. Служител от отдел „Научна и международна дейност” изготвя и съхранява научно досие (копие от документите) на заелото академичната длъжност лице.

Н. Димитрова

Контрол - ръководител НМД


21. Всички оригинални документи по проведената процедура (заповеди, протоколи на научния съвет факултетния съвет на факултета, заявления за участие в конкурса, протоколи на кадровата комисия, протоколи от работата на научното жури и др.) се съхраняват от служители на отдел „Научна и международна дейност” до приключване на процедурата, след което се предават за архивно съхранение в деловодството на ВТУ.

Н. Димитрова
Забележка: Съгласно §10 периодът от 05 юли до 31 август на календарната година да се счита за неактивен за процедурите, предвидени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични и преподавателски длъжности във ВТУ „Т. Каблешков”, с изключение на сроковете от обявите в Държавен вестник.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница