“Ремонт на съществуващ галваничен цех”, в нает имот №7 от урегулиран поземлен имот (парцел) I (първи) за емз „Т. Саралиев“ в квартал 60 (шестдесети) по плана на град Килифарево, община Велико Търново”Дата26.09.2018
Размер139 Kb.
#82902

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на „ГРИТ МОРЕЛ“ ЕООД, гр. Горна Оряховица за инвестиционно предложение за “Ремонт на съществуващ галваничен цех”, в нает имот № 7 от урегулиран поземлен имот (парцел) I (първи) за ЕМЗ „Т. Саралиев“ в квартал 60 (шестдесети) по плана на град Килифарево, община Велико Търново”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Велико Търново и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация ИП предвижда ремонт на съществуващ галваничен цех, като предвидения капацитет на цеха ще бъде около 18 т/месец обработени метални детайли.

Имотът, предмет на ИП, е електрозахранен и водоснабден. За реализиране на ИП възложителя – „Грит Морел“ ЕООД, гр. София, е сключил договор за наем със собственика на галваничния цех – „Българска Индустриална Инженерингова Компания“ ЕООД, гр. София. В наетото помещение липсват съоръженията, които са необходими за реализацията на ИП.

ИП предвижда монтиране на 9 броя вани за нуждите на производството, от които 8 броя ще бъдат с размери 900/1500/2300 мм и една с размер 900/1500/1500 мм. Ваните ще бъдат изработени от полипропилен, който ще отговаря на технологичните изисквания. Общият обем на деветте вани ще бъде около 27 куб. м.

Съгласно технологичните изисквания се предвижда да се извършва първоначално електрохимично обезмасляване на металните детайли в една от ваните, след което детайлите ще се измиват във вана за миене след обезмасляване. Следва вана, в която ще се осъществява активиране с киселина. В три вани детайлите ще се хромират с хромов анхидрид, като две от ваните ще са с размери 900/1500/2300 мм, а третата ще бъде с размер 900/1500/1500 мм. Следва улавяне в 1 брой вана (първо измиване), миене след хромиране (второ измиване) в следваща вана. Последната вана е буферна и ще се използва за източване на ваните един път годишно, с помпи, с цел профилактично измиване на останалите вани. Тя няма да участва в работния процес, а ще се използва само за поддръжката на съоръжението.

В галваничния цех ще се използват следните химични вещества:  • хромов анхидрид, като необходимото количество в годишен аспект ще възлиза на около 5 т/год.;

  • натриева основа – 1 тон/год.

За обезмасляване на детайлите ще се използва обезмаслител – ENPREP OC.

Всички химически вещества ще бъдат доставяни пакетирани и придружени с информационни листове за безопасност.

За съхраняване на химическите вещества ще бъде обособен отделен склад.

Металните детайли, които ще се обработват ще пристигат от съседен цех, в който се произвеждат.

В процеса на работа работните вани ще се почистват / около 1 път годишно/, като разтворите от тях ще бъдат събирани в допълнителна празна вана и ще се използват за повторно доливане, а утайката ще се изгребва ръчно в найлонови чували, поставени в метални варели и ще се предава за по нататъшно третиране на лицензирана фирма по договор, съгласно ЗУО.

Параметрите на процеса, които ще се поддържат са:  1. Температура в обезмасляващата вана – около 50 градуса (само с подгряване);

  2. Температура в активиращата вана – около 58 градуса (само с подгряване);

  3. Температура в работната вана – около 58 градуса ( подгряване и охлаждане);

  4. Концентрация на разтвора в обезмасляващата вана;

  5. Концентрация на разтвора в активиращата вана;

  6. Концентрация на разтвора в работната вана;

За постигане на оптимални резултати и удължен ресурс на линията ще се използват титанови нагреватели за подгряване. Предвижда се монтиране на табло за управление на температурните режими на ваните.

Общият обем на ваните за хромиране на детайли ще бъде около 8,2 куб. м.

Общата инсталирана мощност на галванична линия ще е около 150 kW. Съответно работната мощност ще бъде около 75 kW и консумацията на галваничния цех ще е около 80 kW/h, или 1800 kW за денонощие при непрекъснат цикъл на производствения процес.

Ваните ще бъдат напълвани до около 2/3 от обема им, като тези за хромиране ще бъдат зареждани с хромов анхидрид с около 300 гр/литър и вода.

Предвижда се първоначално ваните да се заредят с вода от площадковия водопровод, като количеството необходима вода ще възлиза на около 25 куб. м. По време на експлоатацията ще бъде извършвано само доливане на ваните с вода в количество около 150 литра на вана на ден. Допълнително ще са необходими по около 300 литра вода на денонощие за ползване в санитарно-хигиенните помещения от обслужващия персонал. Общо за цеха потреблението на вода ще бъде около 1650 литра (1,65 куб. м.) на денонощие при непрекъснат цикъл на производствения процес, които ще бъдат доставяни от съществуващата на територията на обекта питейно-битова водопроводна мрежа.

Строителните и ремонтните дейности на съществуващия цех ще включват още:

-монтаж на двускорестен електрически телфер с товароподемност от 20 кN/2000 кг, чрез който ще бъдат подавани металните детайли към ваните за галванизация;

-изграждане на смукателна и нагнетателна вентилация;

-ремонт на съществуващата цехова канализация и електрическа инсталация;

-обособяване на битови помещения със санитарен възел за работниците;

-ремонт на покрива на цеха.
В обекта ще бъдат изградени следните видове електрически инсталации: силнотокови електрически инсталации за осветление и контакти, слаботокови електрически инсталации (телефонна и телевизионна) и мълниезащитна инсталация.

За достъп до обекта, предмет на инвестиционното предложение, ще се използва съществуващ общински път, с който граничи имота.

Генерираните строителни отпадъци по време на реализацията на ИП ще се събират и извозват на определено от общинските органи място.

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на сметище от оторизирана фирма.

Предвижда се да бъдат сключени договори с лицензирани фирми за предаване на отпадъците, които притежават съответните разрешителни, съгласно Закона за управление на отпадъците.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 4, буква „д” – „инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., последни изм. – ДВ, бр. 62/14.08.2015 г.) и подлежи на преценка необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
ІІ. По отношение на изискванията на Глава Седма, Раздел Първи на ЗООС:
Категорията на опасност в съответствие с Регламент (ЕО) №1272/2008 на предвиденият за съхранение и употреба хромов анхидрид е Н1, Остра токсичност, Категория 1, съгласно Приложение №3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС, операторът на ново или на съществуващо предприятие и/или съоръжение, в което са налични вещества по Приложение №3 е длъжен да извърши класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите по приложение №3 от същия закон, да документира извършената класификация и да подаде уведомление до министъра на околната среда и водите.

На основание гореизложеното и предвид липсата на класификацията по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в хода на настоящата процедура следва да бъде взето предвид следното:


  • В случай, че предприятието се класифицира като такова с висок или нисък потенциал, следва да се приложат разпоредбите на чл. 99б от ЗООС. В тази връзка към изисканата документация е необходимо да бъде внесна допълнителна информация и оценка по критериите на чл. 99б, ал. 1 на същия закон.


ІІI. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр.94/30.11.2012 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от Натура 2000. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000281 „Река Белица” за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включенa в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредбата, РИОСВ – Велико Търново ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.


/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 10.03.2016 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница