Република българия администрация на министерския съветДата13.03.2017
Размер50.86 Kb.
#16917

Република българия

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
№……….………………….
……………………. 2013 г.

ДОУЧАСТНИЦИТЕ, ЗАКУПИЛИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Във връзка с постъпило запитване с искане за разяснения и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки предоставям настоящите разяснения по обществена поръчка с предмет: „Изграждане и последващо функциониране на „call center”, обслужващ мрежата от информационни центрове и неговата поддръжка”, финансирана по проект № 0039-ЦИО-3.3 „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси”.


Въпрос 1: Кои критични компоненти от системата е необходимо да бъдат дублирани?
Отговор: Кандидатът трябва в техническото си предложение за изпълнение на поръчката да определи критичните компоненти на системата и да предвиди тяхното дублиране.

Въпрос 2: Кои актуални технологии и подход се има предвид за реализация на системата?

Отговор: Кандидатът следва да предвиди в техническото си предложение за изпълнение на поръчката съответните технологии и подход, които са актуални на пазара към момента на подаване на офертата.
Въпрос 3: Какво се има предвид в изискването – „Да предпазва оператора от грешки“?

по II Минимални изисквания към изпълнението – предоставяне на услугата,

5. Минимални изисквания към Архитектура и функционалност

5.1 Комуникационна инфраструктура:


Отговор: Софтуерът, който ще бъде използван от операторите на call-center-а следва да подпомага тяхната работа, като съдържа предварително зададена последователност от стъпки, които да насочват действията му и да минимизират рискът от допускане на грешки.
Въпрос 4: Освен гласов трафик, предвижда ли се и друг трафик да се пренася през мрежата и активното оборудване?
Отговор: В техническите спецификации не е предвидено ограничение за пренос само и единствено на гласов трафик през мрежата и активното оборудване.


Въпрос 5: Изискването за „осигуряване на комуникационните канали с необходимия капацитет за достъпа на всички крайни точки до централния дейта център, управляващ „call- center“- а свързано ли е с изграждане на нова физическа свързаност до всеки от посочените адреси?

5.2 Взаимодействие с интернет страниците на оперативните програми:Отговор: Изпълнителят трябва да осигури комуникационните канали с необходимия капацитет за достъпа на всички крайни точки до централния дейта център, управляващ „call center”-а.
Въпрос 6: Необходимо ли е осигуряване на Интернет достъп по тази поръчка?
Отговор: Изпълнителят трябва да осигури комуникационните канали с необходимия капацитет за достъпа на всички крайни точки до централния дейта център, управляващ „call center”-а.
Въпрос 7: За коя линия/адрес е посоченото изискване за резервираност и по каква схема бихте желали да се реализира?

5.5 Интерактивна подсистема за гласови отговори (IVR)Отговор: Изискването за резервираност се отнася за централните елементи на системата.
Въпрос 8: Колко слоен се предвижда да бъде IVR-а?
Отговор: Броят на слоевете следва да отговаря на зададените в схемата на стр. 31 от документацията за участие изисквания.
Въпрос 9: В каква посока трябва да се осигури възможност за промяна структурата на IVR и съобщенията?

5.7 Запис на обажданията:Отговор: Системата трябва да осигури възможност за създаване на нови правила и да има графична развойна среда за създаване и управление на IVR правилата. Решението трябва да предлага на администраторите на системата инструмент, с който лесно и удобно да се променят структурата на IVR и съобщенията, които се възпроизвеждат. Промяната на структурата на менютата и записа на нови съобщения не трябва да бъде свързано с допълнителни разходи за Възложителя през целия период на проекта.
Въпрос 10: С каква продължителност и обем трябва да бъдат записите и за какво времетраене трябва да бъдат съхранявани?

Отговор: Записите трябва да бъдат в компресиран формат. Системата трябва да има капацитет за съхраняване на записите от разговорите на всички оператори за продължителността на целия проект. Изпълнителят трябва да осигури поддръжката и функционирането на „call center”-а до 31.05.2015 г.
Въпрос 11: По т. 5.1. Комуникационна инфраструктура е посочено изискването за предоставяне на криптиран IP VPN тунели осигуряващи приоритизация на гласовия трафик по IEEE 802 1p и изгради самостоятелна VLAN свързаност за гласовия трафик по IEEE 802. 1Q. В подточка 5.9 операторски работни места е посочено изискването за предоставяне на VPN клиент на работните станции. Моля за следното уточнение:

Необходимо ли е да се предвижда допълнително криптиране (VPN клиент), при положение, че ще се изгражда IP VPN свързаност?Отговор: При наличие на криптиран IP VPN тунел реализиран от комуникационно оборудване не е необходимо допълнителното инсталиране на VPN клиент на работните станции.

Въпрос 12: По подточка 5.1. Комуникационна инфраструктура е посочено изискването за предоставяне на криптиран IP VPN тунели осигуряващи приоритизация на гласовия трафик по IEEE 802 1p и изгради самостоятелна VLAN свързаност за гласовия трафик по IEEE 802. 1Q.

Моля потвърдете, че трафикът, който ще минава през изградената IP VPN свързаност ще бъде само за нуждите на call-center-а.Отговор: В техническите спецификации не е поставено такова ограничение.

Въпрос 13: В подточка 5.9 Операторски работни места е посочено, че Възложителят ще предостави работни станции. Моля да предоставите подробна информация за производител, продуктов номер и параметри на работните станции, както и операционните системи.

Отговор: Операторски работни места са оборудвани с FUDJITSU LIFEBOOK E 752, с инсталирана операционна система Windows 7.

Въпрос 14: По подточка 5.9 Операторски работни места е посочено, че Възложителят ще предостави работни станции.

С цел избягване на конфликти с други предложения, моля да потвърдите, че работните станции ще бъдат използвани само за call-center приложението.Отговор: Работните станции ще бъдат използвани и за стандартни офис нужди (MS Office).

Въпрос 15: В Подточка 5.5 Интерактивна подсистема за гласови отговори (IVR) е посочена структурата на IVR.

Моля да уточните чия отговорност е записването на гласовите съобщения.Отговор: Записването на гласовите съобщения е отговорност на изпълнителя.


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
(Росен Желязков)

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70

Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница