Република българия администрация на министерския съветДата30.06.2017
Размер140.99 Kb.

Република българия

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
№……….………………….
……………………. 2013 г.ДО

ЛИЦАТА, ПОЛУЧИЛИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ


ОТНОСНО: Разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет Изпълнение на дейност 2 „Намаляване на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти“ по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление“ по Оперативна програма „Административен капацитет“
Във връзка с постъпило искане за разяснения и на основание чл. 29, ал. 1 и 3 от Закона за обществените поръчки предоставям настоящите разяснения относно документацията за участие по обществена поръчка с предмет Изпълнение на дейност 2 „Намаляване на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти“ по проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление“ по Оперативна програма „Административен капацитет“, както следва:
Въпрос 1: Ще приеме ли Възложителят като сходен опит, опитът свързан с изпълнение на дейности за измерване на административната тежест, произтичаща от задълженията за информиране на бизнеса и формулиране на предложения за нейното намаляване?

Отговор: Комисията следва да приеме, че опитът, свързан с изпълнение на дейности за измерване на административната тежест, произтичаща от задълженията за информиране на бизнеса и формулиране на предложения за нейното намаляване, представляват сходни дейности с предмета на обществената поръчка, ако измерването на административната тежест е свързано с изработване на правни анализи или правни обосновки във връзка с прилагане на нормативни актове и дейности по изработване на нормативни актове.

Въпрос 2: Моля за Вашите разяснения предвид различията в дефинициите на регулаторните режими в: а) т. 9.4 от Техническите спецификации; б) чл. 1, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКВСД); и в) класификацията използвана в Административния регистър, поддържан от Администрацията на Министерския съвет.

Отговор: В т. 9.4 от Техническите спецификации са определени характеристиките за идентифициране (определяне) на регулаторните режими в инвестиционния процес като разрешителни, удостоверителни, уведомителни, лицензионни и регистрационни. Същите представляват адаптирани към спецификата на инвестиционния процес и целите на проект КБ11-31-1 по ОПАК характеристики на разрешенията по чл. 24 от ЗОАРАКВСД, удостоверенията по чл. 25 от ЗОАРАКВСД, уведомленията по чл. 27 от ЗОАРАКВСД, издаването на лиценз по чл. 8 и чл. 9 от ЗОАРАКВСД и регистрацията по чл. 14 от ЗОАРАКВСД, във връзка с чл. 1, ал. 4 и ал. 4, т. 2 и т. 3 от ЗОАРАКВСД.

Класификацията, използвана в Административния регистър, поддържан от Администрацията на Министерския съвет, не представлява нормативен акт и същата е ирелевантна към характеристиките на регулаторните режими, определени с в т. 9.4 от Техническите спецификации.Комисията следва да приеме само режимите, които имат характеристиките, посочени в т. 9.4 от Техническите спецификации.

Въпрос 3: Моля да потвърдите, че обхватът за идентифициране на регулаторните режими не включва съответната подзаконова нормативна уредба.

Отговор: Обхватът за идентифициране на регулаторните режими не включва съответната подзаконова нормативна уредба

Въпрос 4: Моля да потвърдите, че обхватът за идентифициране на регулаторните режими не включва актове от правото на Европейския съюз.

Отговор: Обхватът за идентифициране на регулаторните режими не включва актове от правото на Европейския съюз.

Въпрос 5: В т. 9.1 е посочено, че инвестиционният процес включва дейностите по устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, включително въвеждането на строежите в експлоатация в Република България. Моля да потвърдите, че обхватът на анализа следва да бъде ограничен само до строго специфичните дейности, свързани с инвестиционния процес без да включва обичайните (текущи) дейности на съответните субекти [инвеститори (бизнеса, физически и юридически лица), проектанти, строители, консултанти др. лица, които участват в дейностите по осъществяване на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, както и дейности на професионални организации и сдружения, в които членуват участници в инвестиционния процес или имат отношение към реализирането на инвестиционни проекти] – като например общи задължения, свързани със спазване на данъчното, трудовото, осигурителното и др.п. законодателство.

Отговор: Обхватът на анализа следва да бъде ограничен само до строго специфичните дейности по устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, включително въвеждането на строежите в експлоатация в Република България, без да включва обичайните (текущи) дейности на съответните субекти като например общи задължения, свързани със спазване на данъчното, трудовото, осигурителното и др.п. законодателство

Въпрос 6: Следва ли идентифицираните регулаторни режими да бъдат диференцирани спрямо задължените субекти?

Отговор:

1. Техническите спецификации в документацията за участие не поставят изискване идентифицираните регулаторни режими да бъдат диференцирани спрямо „задължените субекти”, ако под „задължени субекти” се разбират лицата, спрямо които се прилага (които са преки адресати или засегнати от режима). Комисията следва да приема, че е предложен един регулаторен режим, независимо от вида и броя на лицата, спрямо които се прилага.

2. Ако под „задължени субекти” се разбират различните органи или оправомощени лица, на които със съответния закон е вменено задължение да осъществяват (упражняват) регулаторен режим, при идентифицирането на регулаторните режими следва да се спазват изискванията на т. 10.4 и т. 10.5 от документацията за участие.

Комисията следва да приема, че е налице един регулаторен режим, когато със закона е определен еднакъв фактически състав (еднакви условия и ред) за издаването на съответния акт, независимо от органите или оправомощените лица, които са овластени да издадат акта.

Когато във фактическия състав на един режим определен закон е включил съставен режим, последният следва да се идентифицира като самостоятелен режим към закона, в който се уреждат условията и реда за неговото прилагане и не следва да се включва като отделен режим в закона, който включва този режим във фактическия състав по издаването на друг краен акт (режим). Не може да има идентифициране на един и същ регулаторен режим към различни закони.

Въпрос 7: Моля да потвърдите, че обект на идентифициране са само регулаторни режими, които са обект на облекчаване, а не всички регулаторни режими, свързани с инвестиционния процес?

Отговор: Обект на идентифициране са регулаторните режими, свързани с инвестиционния процес, които по преценка на участника в процедурата следва да бъдат обект на отмяна или на облекчаване.

Въпрос 8: В т.9.6 е посочено:

„9.6. При определяне на обхвата на регулирането на инвестиционния процес следва да се съобразят, че в съответствие с § 1, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и § 1, т. 2 от Закона за електронното управление, регулаторните режими в инвестиционния процес по същество трябва да представляват една от следните видове административни услуги:

9.6.1. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение, изразяващо се в условие за приключването на дейност или етап от реализацията на инвестиционния процес, условие за започването на дейност или етап от реализацията на инвестиционния процес или условие за извършване на определена стопанска дейност на участник в инвестиционния процес;

9.6.2. издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права за започването на дейност или етап от реализацията на инвестиционния процес или условие за извършване на определена стопанска дейност на участник в инвестиционния процес;

9.6.3. извършване на административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице, когато това действие се документира и същото е условие за започването на дейност или етап от реализацията на инвестиционния процес;

9.6.4. експертизи и консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен режим, които са свързани с издаване на административен акт като условие за започването на дейност или на етап от реализацията на инвестиционния процес.“

Моля да потвърдите, че регулаторни режими, които не са свързани с някоя от посочените административни услуги по т. 9.6 не следва да бъдат включвани в предложенията или че ще бъдат изключени в процеса на преценка от страна на комисията (т. 11.3) – например действия, свързани с уведомяване, за които съответния нормативен акт не предвижда насрещно действие от страна на съответния административен орган.

Отговор: Регулаторните режими трябва да представляват или да са свързани с някоя от посочените административни услуги по т. 9.6 от Техническите спецификации, както и да притежават характеристиките на някой от регулаторните режими по т. 9.4.1, т. 9.4.2, т. 9.4.3, т. 9.4.4 или т. 9.4.5 от Техническите спецификации.

Във връзка с горното, посочените от искащото разяснение лице „действия, свързани с уведомяване, за които съответния нормативен акт не предвижда насрещно действие от страна на съответния административен орган” не са изключени от кръга на уведомителните режими. С т. 9.4.3 от техническата документация се определя, че „за да бъде класифициран съответният режим като уведомителен, независимо от неговото наименование в съответния закон, следва да се прецени дали за извършването на определеното действие е необходимо задължение за предварително или последващо уведомяване на административен орган или на друго оправомощено лице, изразяващо се в представяне на писмени сведения за съдържанието на действието от лицето, което възнамерява да го извърши, или което вече го е извършило, като етап (стъпка) от реализацията на инвестиционния процес”.Въпрос 9: В Раздел ІV „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите” – т. 4.1.1 и т. 4.1.2 е използван термина „правилно идентифицирани“, моля за вашите разяснения относно характеристиките и критериите, въз основа на които комисията ще определи конкретен регулаторен режим /закон като правилно идентифициран.

Отговор:

1. В т. 4.1.1, изречение второ на раздел ІV „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите” като правилно идентифицирани са определени режимите, които независимо от тяхното наименование в съответните закони, удовлетворяват едновременно следните условия:

- по съдържание, характеристики и правни последици от тяхното прилагане представляват разрешителен, удостоверителен, уведомителен, лицензионен или регистрационен режим съответно по т. 9.4.1, т. 9.4.2, т. 9.4.3, т. 9.4.4 и т. 9.4.5 от Раздел ІІ „Технически спецификации”;

- спазено е условието по т. 9.6 от Раздел ІІ „Технически спецификации” режимите да представляват или да са свързани с предоставянето на някоя от административните услуги по . 9.6.1, т. 9.6.2, т. 9.6.3 и т. 9.6.4;

- режимите се прилагат при осъществяване на инвестиционния процес.

2. В т. 4.1.2, изречение второ на раздел ІV „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите” като правилно идентифицирани са определени законите, които съдържат един и повече регулаторни режими, които се прилагат при осъществяване на инвестиционния процес. За да се приеме от комисията, че съответния закон съдържа най-малко един регулаторен режим, който се прилага при осъществяване на инвестиционния процес, същият режим следва да е правилно идентифициран като такъв при условията на отговора по т. 1 на този въпрос.Въпрос 10: Включва ли преценката за „правилност“ на идентифицираните регулаторни режими критерии, основани на субективна преценка извън посочените в т.т. 9.4.1-9.4.5 и 9.6? Ако да моля за Вашите уточнения.

Отговор: Комисията няма право на субективна преценка за „правилност“, а е обвързана от посочените в отговора на въпрос 9 обективни условия.

Въпрос 11: Моля да потвърдите, че обект на същинската работа ще бъдат само приетите като „правилно“ идентифицирани в техническото предложение регулаторни режими, така както е посочено в т. 9.7.1 от Техническите спецификации?

Отговор: Обект на същинската работа по изработването на законопроекти за облекчаване или отменяне на регулаторни режими в инвестиционния процес и оценка на въздействието на законопроектите ще бъдат:

- регулаторните режими, които съгласно т. 9.7.1 от Техническите спецификации се съдържат в списъка на първоначално идентифицираните регулаторни режими в инвестиционния процес в приложение ТП1 към техническото предложение на участника и регулаторните режими, които ще бъдат установени при допълнителното проучване и анализ на действащите закони, което ще се извърши в процеса на изпълнение на обществената поръчка, съответно

- регулаторните режими, които съгласно т. 10.1 от Техническите спецификации са окончателно установени в одобрения от Възложителя списък на регулаторните режими в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.

Въпрос 12: В т.20.5.3 от Техническите спецификации е посочено, че разходите за предлаганото регулиране се определят по Международния модел за стандартните разходи („International Standard Cost Model”), в тази връзка моля:


  • да ни предоставите Моделът на стандартните разходи адаптиран към спецификата на проект КБ 11-31-1/6.10.2011 методология, която трябва да се прилага от Изпълнителя.

  • да уточните съотношението или разликите между използваните понятия „задължения за информиране“ и „регулаторен режим“.

Отговор на първото тире: Във втория абзац на т. 20.5.3 от Техническите спецификации изрично е посочено: „Моделът на стандартните разходи е адаптирана към спецификата на проект КБ11-31-1/6.10.2011 методология, която трябва да се прилага от Изпълнителя. Методологията включва следните стъпки ...”. Изпълнителят трябва да се съобрази с изискванията, посочени в подраздел V „Оценка на въздействието на законопроектите за облекчаване регулирането на инвестиционния процес”, като специално по отношение на разходите във връзка с изследваните регулаторни режими изпълнителят трябва да извърши съответните действия, описани в точки 20.5.1, 20.5.2, 20.5.3, 20.5.4, 20.6.3, 20.6.4 и 20.7. При изпълнение на обществената поръчка изпълнителят следва да прилага методологията, определена с техническите спецификации. В тази връзка методологията за оценка на въздействието на законопроектите е предоставена на всички участници чрез документацията за участие.

Отговор на второто тире: Съдържанието на понятието „регулаторен режим” е подробно определено в т. 9.3 и т. 9.4 на Техническите спецификации. Задълженията за информиране са част от дейностите и действията, които участниците в инвестиционния процес са длъжни да извършват в рамките на осъществяването на всеки регулаторен режими в инвестиционния процес и същите не следва да се приравняват на уведомителния регулаторен режим.

Въпрос 13: Моля да уточните приемливо ли е за Възложителя използването на Насоките на Европейската комисия за оценка на въздействието [SEC(2009) 92] и включения в тях Европейски модел на стандартните разходи [European Standard Cost Model (ESCM)] (анекс 10).

Отговор: Принципна разлика между методологията описана в подраздел V „Оценка на въздействието на законопроектите за облекчаване регулирането на инвестиционния процес” на документацията за участие и Насоките на Европейската комисия за оценка на въздействието няма.

Както беше вече отговорено на въпрос № 12, включената в документацията за участие методология е адаптирана към спецификата на проект КБ11-31-1/6.10.2011, поради което при изпълнение на обществената поръчка изпълнителят трябва да прилага само методологията, включена в Техническите спецификации.Въпрос 14: Да уточните очаква ли Възложителят измерване на административната тежест на идентифицираните регулаторни режими, с оглед установяване и измерване на ефекта от предлаганите промени.

Отговор: Възложителят изисква измерване на административната тежест на действащите закони относно разходите за прилагане. Възложителят изисква и количествено и качествено измерване на административната тежест на окончателните редакции на проектите за тяхното изменение (т.е. редакциите след общественото обсъждане на законопроектите, които съдържат в себе си облекчените версии на идентифицираните регулаторни режими или предвиждат отмяна на регулаторни режими), както това е определено в точки 20.6.4 и 20.7. на документацията за участие.

Въпрос 15: Да потвърдите, че съгласно т.20.3 „Етап 3 на оценката на въздействието – опции (разглеждане на варианти за решаване на проблема с регулирането на инвестиционния процес)“ при извършване на оценката на въздействието е достатъчно да бъдат изследвани и анализирани само две опции – първа опция – съществуващо положение (status quo); и втора опция – изработеното обосновано предложение за промяна на действащите разпоредби за регулиране на инвестиционния процес.

Отговор: Изпълнителят следва да изследва, анализира и оцени две опции – съществуващо положение и изработеното от него обосновано предложение за промяна на действащите разпоредби, като прилага включената в документацията за участие методология.

Въпрос 16: Допустимо ли е при изготвяне на законопроектите (етап 4 от таблица №2 от Техническите спецификации) да бъде използвана правна техника, чрез която с промени в основния закон, регламентиращ инвестиционния процес (ЗУТ) да бъдат променени всички или част от законите, които регламентират идентифицираните регулаторни режими, подлежащи на облекчаване?

Отговор: Доколкото в раздел ІІІ от документацията за участие възложителят визира „законопроекти за изменение и допълнение на законите, съдържащи явни и скрити режими“, участниците следва да предложат в методиката по приложение ТП2 изготвянето на отделни законопроекти за всички закони, в които са идентифицирани регулаторни режими.

Въпрос 17: Моля да предоставите правното основание, въз основа на което са дадени дефинициите на регулаторните режими в инвестиционното проектиране, посочени в т.9.4 на Техническата спецификация (ТС).

Отговор: В т. 9.4 от Техническите спецификации са определени характеристиките за идентифициране (определяне) на регулаторните режими в инвестиционния процес като разрешителни, удостоверителни, уведомителни, лицензионни и регистрационни. Същите представляват адаптирани към спецификата на инвестиционния процес и целите на проект КБ11-31-1 по ОПАК характеристики на разрешенията по чл. 24 от ЗОАРАКВСД, удостоверенията по чл. 25 от ЗОАРАКВСД, уведомленията по чл. 27 от ЗОАРАКВСД, издаването на лиценз по чл. 8 и чл. 9 от ЗОАРАКВСД и регистрацията по чл. 14 от ЗОАРАКВСД, във връзка с чл. 1, ал. 4 и ал. 4, т. 2 и т. 3 от ЗОАРАКВСД.

Въпрос 18: Съгласно ТС Раздел IV Методика за определяне на комплексната оценка на офертите показателят П1-(4.1.1.) брой на правилно идентифицирани от участника регулаторни режими в инвестиционния процес (устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство) като „правилно идентифицирани са режимите, които независимо от тяхното наименование в съответните закони, по съдържание, характеристики и правни последици от тяхното прилагане представляват разрешителен, удостоверителен, уведомителен, лицензионен или регистрационен режим съответно по т. 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 и 9.4.5, при спазване на условието по т. 9.6 от Раздел II „Технически спецификации" на тази документация, и същите се прилагат при осъществяване на инвестиционния процес. В тази връзка моля да уточнените какво решение ще взема комисията за разглеждане и оценка на офертите в случай, че определен регулаторен режим е идентифициран правилно, но не е класифициран правилно съгласно т. 9.4.1-9.4.5?

Отговор: Комисията следва да приеме, че един режим е идентифициран правилно, ако отговаря на условията за класифициране, определени в т. 9.4.1-9.4.5, независимо как точно е класифициран. Окончателното класифициране на режимите следва да се извърши при изпълнение на обществената поръчка.

Въпрос 19: Съгласно ТС Раздел IV Методика за определяне на комплексната оценка на офертите показателят ПЗ (т.6.5.1) е качество на предложената „Методика за определяне на обхвата и съдържанието на текстовете на регулаторните режими и за оформяне на текстовете на законопроектите". Характеристиките, по които се оценява показателят (от 6.5.1.1 до 6.5.1.5), се отнасят единствено и само методиките за оформяне на текстовете на законопроектите. В тази връзка, моля да потвърдите, че макар да не е обект на оценка, методиката за определяне на обхвата и съдържанието на текстовете на съществуващите регулаторни режими, с оглед тяхното облекчаване, е съществена част от предложението.

Отговор: В т. 6.1.5 са определени характеристиките, по които се оценява качеството на предложената методика за определяне на обхвата и съдържанието на текстовете на регулаторните режими и за оформяне на текстовете на законопроектите. Изброените характеристики се отнасят до цялото съдържание на методиката – както за обхвата и съдържанието на текстовете на законопроектите, така и до оформянето на текстовете на законопроектите. В тази връзка възложителят не е поставил изискване за включване в методиката на оценка на обхвата и съдържанието на текстовете на съществуващите регулаторни режими, които се предлагат за облекчаване или за отмяна. По същество, методиката се отнася само за обхвата, съдържанието и оформянето на текстовете на законопроектите.

И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНООБСЛУЖВАНЕ И

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“:
(ВЕСЕЛИН ЧИНОВ)

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70


Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница