Република българия администрация на министерския съветДата18.01.2018
Размер78.78 Kb.
#47946

Република българия

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
№……….………………….
……………………. 2011 г.


ДО
До До

Лицата, закупили документация за

участие

Във връзка с получено писмо за разяснения относно откритa процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на капацитета и подобряване ефикасността в работата на УО на ОП „Техническа помощ”, във връзка с Проект № 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, открита със Заповед № ФС – 100 от 24 август 2011 г. на главния секретар на Министерския съвет, уведомяваме за следното:


Въпрос 1: Съгласно т. 8.2.1 от Раздел II: Указания за подготовка на офертата, участникът следва да посочи ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Моля да уточните формата на посочване на ЕИК от участника декларация или друг приемлив за възложителя документ.

Отговор: Необходимо е да се представи документ (или заверено копие) за удостоверяване наличието на Единен идентификационен код (ЕИК), издаден от Агенцията по вписванията, респ. еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, ако участникът е чуждестранно лице.
Въпрос 2: Съгласно т. 8.4. от Раздел II: Указания за подготовка на офертата, участникът следва да представи документ за регистрация в БУЛСТАТ и по ДДС към момента на кандидатстване. Моля да уточните, в случай, че участникът е обединение/консорциум дали трябва да се представи доказателство за регистрация в БУЛСТАТ и по ДДС към момента на кандидатстване. Моля да уточните, ако участникът е юридическо лице, което разполага с ЕИК, дали е необходимо да представя документите по тази точка.

Отговор: В случай, че участникът е дружество по ЗЗД (обединение/консорциум) е необходимо да се спазва чл. 12, ал. 1 от Закона за регистър Булстат. Регистрацията по Булстат на консорциума следва да се представи в зависимост от датата на учредяване на дружеството. Не е необходимо да представя доказателство за регистрация по ЗДДС към момента на кандидатстване. Този документ следва да се представи от участниците в обединението, за които е приложимо.

Ако участникът е юридическо лице, което разполага с ЕИК е необходимо да представи документ за регистрация по ЗДДС, ако има такава.


Въпрос 3: Съгласно т. 8.12.3. от Раздел II: Указания за подготовка на офертата, за доказване на минималните изисквания към експертите е необходимо да се представят препоръки от ръководителите на експертите или потребители на предоставената услуга, сходна с предмета на поръчката. Моля да уточните, дали е достатъчно да се представят препоръки от настоящия работодател на експерта или е необходимо да се представи препоръка по всеки проект, който е от значение за удовлетворяване на изискванията на възложителя по документацията.

Отговор: За доказване на минималните изисквания към експертите е необходимо да се представят препоръки от ръководителите на експертите или потребители на предоставената услуга, сходна с предмета на поръчката. От кого ще са издадени препоръките е в зависимост от качеството, в което даденият експерт е изпълнявал съответната дейност, относима към изискванията на възложителя – по трудови или служебни правоотношения или по изпълнени договори (граждански или други)..

По принцип следва да се представят препоръки по всеки проект, който е от значение за удовлетворяване на изискванията на възложителя по документацията.


Въпрос 4: Съгласно т. 2.2.3. от Раздел III: Технически спецификации и пълно описание на обекта на поръчката, „УО ще посочи на изпълнителя проекти, които ще подлежат на детайлно разработване от негова страна.”

В тази връзка моля да уточните какъв е предвиждания максимален брой на такива проекти, с оглед адекватно отразяване на необходимите ресурси на Изпълнителя в Техническата оферта.Отговор: Дейността ще се основава на идентифицирани нужди и установени проблеми области в работата на УО на ОПТП, на базата на изпълнения в рамките на дейността по т.2.2.1 функционален анализ и предложения за оптимизиране на структурата на УО. Въз основа на тях Изпълнителят разработва портфолио от взаимосвързани и/или взаимнодопълващи се проектни идеи за изпълнение. В тази връзка не може да бъде уточнен максималния брой проекти.
Въпрос 5: Съгласно т. 2.3. от Раздел III: Технически спецификации и пълно описание на обекта на поръчката, сред изискванията към портфолиото от проекти са: „Да съдържа оптимален микс и последователност от проекти за постигане целите на УО” както и „ да съдържа в себе си различни сценарии при неговото изпълнение”. В тази връзка моля да уточните какви са критериите за определяне на оптималността на микса както и от какво се очаква да се определят различните сценарии за изпълнение на портфолиото, с оглед адекватно отразяване на необходимите ресурси на Изпълнителя в Техническата оферта.
Отговор: Изискванията посочени в т.2.3.1.3.1. „Изисквания към портфолиото”, касаят изпълнлението на дейност посочена в т 2.2.3 от Раздел III: Технически спецификации и пълно описание на обекта на поръчката. Дейност 2.2.3 „Разработване на проектни предложения за УО, в качеството му на бенефициент по програмата” е в резултат на изпълнение на предходна дейност по т.2.2.1, „Изготвяне на функционален анализ и оценка, и предложения за подобрение и адаптиране на организационната структура на УО, така че всички негови функции да бъдат адекватно регламентирани и изпълнявани” и след което се преценяват оптималност на микса, определяне на различни сценарии и останалите изискванията към портфолиото описани в т. 2.3.1.3.1.
Въпрос 6: Съгласно т. 2.3. от Раздел III: Технически спецификации и пълно описание на обекта на поръчката, сред минималните изисквания към съдържанието на проектните предложения е : „бюджет, включително детайлно остойностяване на базата на пазарно проучване, извършено от изпълнителя”. В тази връзка моля да уточните приемливите за Възложителя подходи за осъществяване на пазарното проучване, като се има предвид, че бъдещ възложител по проектите ще бъде УО на ОПТП, но не и изпълнителя.
Отговор: Трябва дабъде представена обосновка на планираните разходи. Те следва да съответстват на реалните пазарни цени за доставки, услуги или строителство, подобни на заложените в проекта. Трябва да се представят подходящи източници на информация, доказващи това съответствие (например: след извършено проучване на пазара - разпечатки на оферти, публикувани в интернет, официална информация, предоставена от асоциации на лица, изпълняващи дейности, сходни на заложените в проекта, релевантна информация, предоставена от държавни институции и др.; или справки от звеното по обществени поръчки на администрацията, в чиято структура е кандидатът, съдържащи информация за цени, включени в оферти за извършването на сходни дейности при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; или източници на информация, с които кандидатът разполага, указващи размера на реално извършени плащания по други проекти по ОПТП за предоставянето на сходни дейности и др.)
Въпрос 7: Съгласно т 2.3 от раздел ІІІ: Технически спецификации и пълно описани на обекта на поръчката, сред изискванията към методологията за изготвяне на Концепция за оптимизиране на организационната структура е „да предвижда тестване на предложенията съвместно с отговорните служители на УО на ОПТП и да отразява резултатите и приложимостта им.”

В тази връзка моля да уточните приемливите за възложителя подходи за тестване на предложения за промяна на организационната структура на УО на ОПТП, като се имат предвид присъщите на централната администрация особености.


Отговор: В т. 2.3. от раздел ІІІ „Технически спецификации и пълно описание на обекта на поръчката” не фигурира такова изискване.
Изискването „да предвижда тестване на предложенията съвместно с отговорните служители на УО на ОПТП и да отразява резултатите и приложимостта им.”, е посочено в т. 2.3.2 „Изисквания по отношение на техническите оферти и поставени задачи”, т 2.3.2.1, подточка Б) Предоставяне на организация и методология за изготвяне на Концепция за оптимизиране на организационната структура. Подходите на тестване, следва да бъдат предложени и предвидени в методологията за изпълнение на съответната дейност от участника.
Въпрос 8: Съгласно т. 2.3. от проекта на договор, при изпълнение на настоящия договор следва да се спазват общите условия на ОПТП. Моля да уточните, как се отнасят тези условия към изпълнителя на настоящата поръчка като се има предвид, че те уреждат отношенията между УО и бенефициентите по ОПТП и не малка част от тях в настоящата си редакция са неприложими към изпълнителя по договора за обществена поръчка.

Отговор: Към изпълнителя на настоящата поръчка се отнасят само тази част от общите условия на ОПТП, които са приложими за него – напр. изискванията за публичност и други ако са приложими.

Въпрос 9: Чл. 4.1. от проекта на договор предвижда ограничения при разкриване на информация, свързана с изпълнението на договора. Моля да уточните дали ще се счита като нарушение на това задължение позоваването на изпълнението на този проект и неговата стойност с цел посочване на придобития опит при участие в други обществени поръчки.

Отговор: Определеният изпълнител на обществената поръчка и стойността на сключеният договор не са конфиденциална информация, тъй като подлежат на вписване в Регистъра на обществените поръчки.

Позоваването на изпълнението на този проект с цел посочване на придобития опит следва да се извършва след предварително разрешение от Възложителя, каквото би могло да бъде издаването на референция за изпълнения договор, в случай на точно и качествено изпълнение.Въпрос 10: Изискванията относно образованието на ключов експерт 2 са да е висше образование (образователно квалификационна степен магистър или бакалавър) в областите икономика, финанси, счетоводство, публичната администрация, международни отношения, право, социология, или друга еквивалентна специалност. Висше образование с образователно квалификационна степен магистър, специалност Теория и история на културата, ще се счита ли за еквивалентно ?

Отговор: Висше образование с образователно квалификационна степен магистър, специалност Теория и история на културата, няма да се счита за еквивалентно.

Въпрос 11: Изискванията относно образованието на ключов експерт 3 са да е висше образование в областите икономика, финанси, счетоводство, публичната администрация, международни отношения, право, социология, или друга еквивалентна специалност. Висше образование с образователно квалификационна степен магистър, специалност Информатика, ще се счита ли за еквивалентно ?

Отговор: Висше образование с образователно квалификационна степен магистър, специалност Информатика, няма да се счита за еквивалентно.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
(Росен Желязков)


София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70

Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница