Република българия администрация на министерския съветДата24.07.2016
Размер55.98 Kb.
#4650

Република българия

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
№……….………………….
……………………. 2011 г.


Иванов)


ДО

закупилите документация

за участие в открита процедура по

закона за обществените поръчки,

открита със заповед № фс-181 от

29.11.2011 Г. на главния секретар на

Министерския съвет

Във връзка с получени въпроси с вх. № 03.13-52 от 23.12.2011 г. по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги в изпълнение на проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по обособени позиции: І. обособена позиция „Предоставяне на консултантски услуги за провеждане на оптимизация в системата на Министерството на вътрешните работи” и ІІ. обособена позиция „Предоставяне на консултантски услуги за провеждане на оптимизация в системите на Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт”, открита със Заповед № ФС-181 от 29.11.2011 г. на главния секретар на Министерския съвет, на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), даваме следните разяснения:


Въпрос 1

Моля да уточните, ще се счита ли за релевантен договор за предоставяне на сходни услуги, чието изпълнение е започнало през 2010 г. и е приключило през 2011 г. в срок преди обявяване на настоящата обществена поръчка.Отговор

Не, няма да се счита за релевантен.


Въпрос 2

Съгласно т.ІІІ на Обявлението за обществена поръчка, Икономически и финансови възможности/Изисквани минимални нива, са посочени минимални стойности на оборотите за периода 2008-2010 г., които участниците трябва да имат за всяка от съответните Обособени позиции. Стойностите на изискуемите обороти са посочени без ДДС.

В същото време Приложение № 9 Информация за оборота на участника изисква представянето на оборота „Общо с включен ДДС”

Предвид това, че съгласно счетоводните стандарти в Отчета за приходи и разходи за съответната година се посочва сумата приходи без ДДС, Моля да уточните как следва да се разбира изискването за представяне на минимално изисквания оборот с ДДС.

Моля, да уточните какви документи ще се считат за приемливи за доказване на оборот от ДДС.

Моля да уточните дали Възложителят ще счете за изпълнени минималните изисквания, ако доказаният общ оборот без ДДС на участника надвишава минимално изисквания общ оборот с ДДС.Отговор

В Приложение №9 участниците следва да посочат оборота както с ДДС, така и без ДДС. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности и/или квалификация на участника са посочени в точка 8.13 на тръжната документация. Възложителят ще счете за изпълнени минималните изисквания ако доказаният общ оборот без ДДС на участника надвишава минимално изисквания общ оборот с ДДС.


Въпрос 3

Съгласно т. 7.2 на Техническото задание по І-ва обособена позиция минималното изискване по отношение на осигуряване на Ключови експерти по Дейност 4 е следното:


„Важно! За да се гарантира свързаност на резултатите от дейност 1, дейност 2 и дейност 3, ключовите експерти по дейност 4 задължително трябва да са част от ключовите експерти, включени в предходните дейности.

• Експерти по административната реформа - двама

• Юристи – трима

• Експерти икономисти – двама. Участникът трябва да предвиди минимум двама различни икономисти по предишните дейности”.


Моля да уточните по какъв начин се съотнася задължителното изискване ключовите експерти по Дейност 4 да са част от ключовите експерти, включени в изпълнението на Дейности 1, 2 и 3 с изискването за осигуряване на най-малко двама различни икономисти по предишните дейност. Означава ли това, че за дейност 4 Участникът трябва да осигури двама експерти икономисти, които са част от ключовите експерти по Дейности 1, 2 и 3 И двама други експерти икономисти, които не са участвали в изпълнението на Дейности 1, 2 и 3.

Отговор

Минималните изкисвания са за осигуряване на минимум двама експерти икономисти. Участникът може да предложи по-голям брой по негова преценка.


Въпрос 4

Съгласно т. 7.2 на Техническото задание по ІІ-ва обособена позиция минималното изискване по отношение на осигуряване на Ключови експерти по Дейност 4 е следното:


„Важно! За да се гарантира свързаност на резултатите от дейност 1, дейност 2 и дейност 3, ключовите експерти по дейност 4 задължително трябва да са част от ключовите експерти, включени в предходните дейности.

• Експерти по административната реформа - двама

• Юристи – трима

• Експерти икономисти – двама. Участникът трябва да предвиди минимум двама различни икономисти по предишните дейности”.


Моля да уточните по какъв начин се съотнася задължителното изискване ключовите експерти по Дейност 4 да са част от ключовите експерти, включени в изпълнението на Дейности 1, 2 и 3 с изискването за осигуряване на най-малко двама различни икономисти по предишните дейност. Означава ли това, че за дейност 4 Участникът трябва да осигури двама експерти икономисти, които са част от ключовите експерти по Дейности 1, 2 и 3 И двама други експерти икономисти, които не са участвали в изпълнението на Дейности 1, 2 и 3.
Отговор

Минималните изкисвания са за осигуряване на минимум двама експерти икономисти. Участникът може да предложи по-голям брой по негова преценка.


Въпрос 5

Съгласно публикуваните разяснения по документацията за участие процедурата за възлагане на обществената поръчка е представен отговор на Въпрос 2, съгласно който „В случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция се допуска да декларира едни и същи (или част от тях) договори със сходен предмет за всяка от обособените позиции, ако стойността на общия оборот на участника е минимум равен на сбора от изискуемия общ за всяка от обособените позиции, както и ако специфичният оборот на участника е равен на сбора от изискуемия специфичен оборот за всяка от обособените позиции.


В тази връзка, моля да разясните дали е допустимо организация, която е част от две различни обединения, участващи по двете различни обособени позиции, да декларира едни и същи (или част от тях) договори, доказващи наличие на специфичен оборот от реализирани проекти в сферата на публичната администрация и/или от договори с предмет, сходен на предмета на поръчката.

Отговор

Допустимо е организация, която е част от две различни обединения, участващи по двете различни обособени позиции да декларира едни и същи (или част от тях) договори, но стойността на общия и специфичния оборот трябва да е минимум равен на сбора от изискуемия общ и специфичен оборот за всяка от обособените позиции.


Въпрос 6

Образователно-квалификационна степен магистър, специалност Финанси, счита ли се за част от професионално направление „Икономика” в област „Социални, стопански и правни науки” (съгласно класификатор, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.)?Отговор

Да.
Въпрос 7

Необходимо ли е, ако даден участник кандидатства и по двете обособени позиции, да предложи различен екип от краткосрочни експерти за изпълнение на конкретни задачи при подготовка на доклади и анализи за специфични дейности за изпълнение на всяка отделна обособена позиция?

Отговор

Да.
Въпрос 8

Приложение № 9 изисква да се представи оборота на участника като крайна сума за общо 2008, 2009 и 2010 с ДДС, а в обявлението за обществена поръчка изискването за общ и специфичен оборот е дадено без включен ДДС. Моля за пояснение дали да предоставим информацията в Приложение № 9 с или без включен ДДС.

Отговор


В Приложение №9 участниците следва да посочат оборота както с ДДС, така и без ДДС.


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

(Росен Желязков)

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70

Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на
files -> Република българия администрация на министерския съвет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница