Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазванетоДата22.07.2016
Размер45.58 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д О К Л А Д
НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 954-01-3, внесен от Тодор Михайлов Кумчев и група народни представители на 12 януари 2009 г.
На свое редовно заседание, проведено на 22 януари 2009 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 954-01-3, внесен от Тодор Михайлов Кумчев и група народни представители на 12 януари 2009 г.

На заседанието присъстваха д-р Евгений Желев, министър на здравеопазването, доц. д-р Йорданка Узунова, председател на Комисията по позитивния лекарствен списък, д-р Светлана Спасова, председател на Комисията по цените на лекарствените продукти и директор на Дирекция „Национална здравна политика” в Министерство на здравеопазването, г-жа Мирела Анастасова, директор на Дирекция „Правна” в Министерство на здравеопазването, д-р Нина Ръсина, началник отдел „Лекарствена политика” в Министерство на здравеопазването, председатели на съсловните организации в здравеопазването и представители на браншови организации на производителите на лекарствени продукти.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доц. Тодор Кумчев, вносител на законопроекта. Със законопроекта се предлага удължаване на нормативно определения срок за влизането в сила на Позитивния лекарствен списък, изработен по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, от 30 януари 2009 г. на 31 март 2009 г. Предложението е мотивирано с обективната невъзможност да бъде изработен и приет пълен Позитивен лекарствен списък в срок до 30 януари 2008 г., доколкото към настоящия момент Комисията по позитивния лекарствен списък е разгледала едва половината от постъпилите 2056 заявления. Сред причините, довели до забавяне на изготвянето на Позитивния лекарствен списък са продължителността на процедурите по включване на лекарствените продукти в Позитивния лекарствен списък, фактът, че голяма част от заявленията са постъпили през последните два месеца на 2008 г., както и че при разглеждане на предоставената документация са констатирани множество непълноти, за отстраняването на които текат законоустановени срокове.

Народните представители бяха запознати с подкрепящо законопроекта становище на Министерство на здравеопазването.

В хода на дискусията народните представители се обединиха около становището, че приемането на непълен Позитивен лекарствен списък ще има значителни негативни последици - НЗОК, Министерството на здравеопазването и държавните и общинските лечебни заведения няма да имат нормативно установено основание за закупуване на голямата част от лекарствените продукти, необходими за лечението на пациентите, в сравнение с 2008 г. В същото време беше подчертано, че е необходимо е да се направи всичко възможно, за да бъде приет новият Позитивен лекарствен списък във възможно най-кратките срокове, за да се гарантират по-ниски цени на лекарствените продукти, да се постигне необходимия баланс между регистрираните до момента в България иновативни лекарствени продукти и генерични такива, както и да се осигури достъпът на пациентите до иновативни лекарствени продукти, навлезли на пазара през последните години.

Беше отбелязано, че част от отговорността за забавянето на Позитивния лекарствен списък носят и фармацевтичните производители, доколкото голяма част от заявленията са подадени през последните месеци и подадената документация съдържа неточности и непълноти.

Участниците в дискусията отбелязаха, че поради редица причини от обективен и субективен характер, след влизането в сила на новия Позитивен лекарствен списък ще се получи преходен период, през който той ще бъде по-интензивно допълван, докато достигне обхвата на сега действащия списък.

Народните представители единодушно подкрепиха предложението Комисията по позитивния лекарствен списък на всеки две седмици да предоставя на Комисията по здравеопазването отчет за дейността си, включващ броя на проведените заседания, на постъпилите заявления, на разгледаните такива, на фирмите-заявители с нередовни документи, както и друга информация относно дейността на Комисията.


Въз основа на проведеното обсъждане и след гласуване при следните резултати: “За” – 15, “Против” - 0, ”Въздържали се“ - 1, Комисията по здравеопазването прие следното
СТАНОВИЩЕ:


  1. Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 954-01-3, внесен от Тодор Михайлов Кумчев и група народни представители на 12 януари 2009 г.

  2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 67, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и предвид обстоятелството, че по време на обсъждането не бяха направени предложения за изменение и допълнение на законопроекта, да приеме в същото заседание на второ гласуване законопроекта по т. 1, както следва:

З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за лекарствените


продукти в хуманната медицина

(Обн., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм., бр. 19 от 22.02.2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 10.07.2008 г. - бр. 65 от 22.07.2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 12.08.2008 г., в сила от 12.08.2008 г.)Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона със следната редакция:

З А К О Нза изменение на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина


§ 1. В § 18 от Преходните и заключителни разпоредби алинея 1 се изменя така:

„(1) Позитивният лекарствен списък по този закон се изработва по реда, предвиден в него, и влиза в сила на 31 март 2009 г”.


Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1 със следната редакция:

§ 1. В § 18 от преходните и заключителни разпоредби в ал. 1 думите „30 януари” се заменят с „31 март”.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование със следната редакция:
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2 със следната редакция:

§ 2. Законът влиза в сила от 29 януари 2009 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:


ДОЦ. Д-Р БОРИСЛАВ КИТОВ
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница