Република българия дп „национална компания железопътна инфраструктура”Дата23.07.2016
Размер20.74 Kb.
#2282

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”


бул. „Мария Луиза” №110, София 1233 www.rail-infra.bg

тел.: (+359 2) 932 3083 usk_10@rail-infra.bg

факс: (+359 2) 932 2607На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ – 18 от 10.09.2013 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 35167.504.8479, с площ 1 140 кв. м, с местонахождение обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък.

Търгът ще се проведе на 25 октомври 2013 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 14:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер на 66 300,00 (шестдесет и шест хиляди и триста) лева, без ДДС.

- депозит за участие в търга, в размер на 30 000,00 (тридесет хиляди) лева, вносим, в срок до 18 октомври 2013 г. (петък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 14 октомври 2013 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 18 октомври 2013 г. (петък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 18 октомври 2013 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 17 октомври 2013 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница