Република българия дп „национална компания железопътна инфраструктура”Дата23.07.2016
Размер18.04 Kb.
#1961
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”


бул. „Мария Луиза” №110, София 1233 www.rail-infra.bg

тел.: (+359 2) 932 2875 usk_9@rail-infra.bg

факс: (+359 2) 932 2607

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ – 16 от 30.08.2013 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А


Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот 10135.65.3 с площ 1 288 (хиляда двеста осемдесет и осем) кв. м и находящата се в него сграда „Холандски склад - Варна”, със застроена площ 279 (двеста седемдесет и девет) кв. м, с местонахождение област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. „Девня” № 17.

Търгът ще се проведе на 24 октомври 2013 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП “НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, стая № 401, при:

- начална тръжна цена в размер на 327 542,00 (триста двадесет и седем хиляди петстотин четиридесет и два) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 160 000,00 (сто и шестдесет хиляди) лева, вносим, в срок до 17 октомври 2013 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 14 октомври 2013 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 17 октомври 2013 г. (четвъртък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17 октомври 2013 г. (четвъртък).Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 16 октомври 2013 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел.02/ 932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница