Република българия кюстендилска областстраница1/4
Дата28.02.2018
Размер0.7 Mb.
  1   2   3   4


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

2640, гр.Кочериново, пл.3-ти март № 1 тел. +359 7053 2011, факс +359 7053 2330


e-mail: obst_kocherinovo@mail.bg

Информационен център - 07053/2323ПРОЕКТ: ГОДИШНА ПРОГРАМА


ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2015 г.

Приета с Решение № ……

по Протокол № ……..от …………2015 г. на

Общински съвет – КочериновоІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество е регламентирано със Закона за общинска собственост.

Конкретните правомощия  на кмета на общината, по придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество са регламентирани с Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Отделни разпоредби са налице и в специалните закони, засягащи общинската собственост – Закон за приватизация и следприватизационен контрол, Закон за арендата в земеделието, Закон за концесиите, Закон за публично-частното партньорство, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и др.

Съгласно чл.11, ал.1 от ЗОС, имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.
Общинската собственост е публична и частна.
Имотите публична общинска собственост се групират в три групи:

             - имоти, предназначени да обслужват функционирането на органите на местното самоуправление и местната администрация;

             - имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

            - имоти и вещи, определени със закон;

Съгласно ЗОС е налице и практиката имоти, общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, чиято дейност засяга основни услуги и сфери от живота на населението.

Публична общинска собственост са:

          - местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи;

          - сградите с административно, здравно, образователно, културно и спортно предназначение;

          - мрежите и съоръженията от техническата, транспортната съобщителна и инженерно-защитна системи в частта обслужваща територията на съответната община;

          - водни обекти и водностопански съоръжения и системи;

- общински гори, мери и пасища;


Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на общината, включително и плодовете от вещите –публична общинска собственост, представляват частна общинска собственост. Имотите и вещите, публична общинска собственост, могат да се отдават под наем при спазване на разпоредбите и изискванията на ЗОС.
Частна общинска собственост са:

 • общински сгради, поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти;

 • общински жилища, ателиета и гаражи;

 • общински земеделски земи без пасища и мери;

Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез:

 • продажба,

 • замяна,

 • дарение,

 • делба,

 • възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права,

 • отдаване под наем или аренда

 • апортиране в капитала на търговски дружества,

 • по друг начин, определен в закон.

От изредените категории имоти, частна общинска собственост, характерно за община Кочериново е липсата на общински жилищен фонд.

Обектите – публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се придобиват по давност.


От 01.01.2013 г. относно придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, предоставяне за управление, под наем и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, може да се прилага и режимът, регламентиран в Закона за публично-частното партньорство.

Той позволява публичен партньор да бъдат кметовете на общини - за общинските ПЧП, които имат за предмет дейности от обществен интерес, извършвани с обекти по чл. 4, ал. 1, които са собственост на съответната община и/или които по силата на нормативен акт са възложени на органите на местното самоуправление или на кметовете на общини /чл. 13, т.2 от ЗПЧП/. Съгласно чл. 4.,ал.1 дейност от обществен интерес по смисъла на този закон е предоставянето или осигуряване на предоставянето на една или повече услуги от обществен интерес чрез финансиране, както и строителство, и/или управление, и/или поддържане на:

1. обекти на техническата инфраструктура и на зелената система:

а) в урбанизирани територии: паркинги, гаражи, обекти на градския транспорт, системи за наблюдение и сигурност, системи за улично осветление, зелени площи, паркове и градини;

б) паркинги, гаражи, паркове и градини в отделни поземлени имоти извън урбанизирани територии;

2. обекти на социалната инфраструктура, предназначени за:

а) здравеопазване;

б) образование;

в) култура;

г) спорт, отдих и туризъм;

д) социално подпомагане, социални жилища и общежития;

е) изтърпяване на наказанието лишаване от свобода;

ж) осъществяване на административни дейности на публичните партньори.

Липсата на достатъчен брой положителни практики, както и чувствителността на обществото към точно дозираното съотношение интерес на публичния/интерес на частния партньор, прави тази възможност все още слабо позната на територията на общината.

Към настоящия момент липсват имоти общинска собственост, към които да е проявен интерес от инвеститори с оглед управление или поддържане съгласно ЗПЧП.
ІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА
1. Обхват
Настоящата програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост е за 2015 година. Програмата определя основните параметри и принципи на управление и видовете разпореждания по групи имоти или спрямо всеки конкретен имот.

Предмет на програмата са имоти – публична и частна общинска собственост.

С имотите и вещите, които са извън обхвата на програмата се извършват разпоредителни действия след актуализиране на програмата при проявен инвеститорски интерес от страна на физически или юридически лица. Програмата се актуализира с отделно решение или като част от решението на Общинския съвет, с което се извършва съответното разпоредително действие или действие по управление на съответния имот. При необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет на основание чл.8, ал.9 от ЗОС.

Програмата по чл.8, ал. 9 от ЗОС, както и решенията, с които се извършват актуализации и промени в нея, се обявяват на населението на определените за целта места и се публикуват на интернет страницата на общината по реда на обявяване и публикуване на всички други решения на Общинския съвет.


2. Структура на програмата
Характерът и спецификата от отделните видове собственост предполагат конкретните политики, цели и задачи за всеки от тях да бъдат изведени самостоятелно.

Формулирането на плана при управлението на всеки вид собственост трябва да се основава на: 1. Идентифициране на обема собственост;

2. Анализ на състоянието към момента.

3. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост.


4. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за предоставяне на концесия или които са обект на публично-частно партньорство.

По отношение идентифицирането на обема и вида собственост, през 2013 и 2014 г. общинската администрация е извършила значителни по обем действия, за да бъдат съставени актове за общинска собственост на голяма част от имотите общински собственост, за които такива не са съставяни. През 2015 г. се предвижда и осъвременяване и попълване на пропуски в наличните регистри, както и съставяне на такива.

Анализът на обема и вида собственост показва, че на практика към момента общината не разполага със значителен обем УПИ, които могат да бъдат предмет на инвестиционен интерес. Наличните УПИ и застроени такива са еденици и до момента неколкократно са предлагани на търг, но интерес не е проявен. Обект на разпореждане са и части от УПИ или публични пространства, които след промяна на регулационни планове променят вида си собственост и стават част от други имоти. Известна част от застроените УПИ представляват сгради на закрити и нефункциониращи от години училища, но при тяхното управление има известни ограничения, което също спира инвеститорите да ги включват в своите бизнес-планове.

Значителен е обема собственост, представляващ ПИ със земеделско предназначение. От тях обаче по-голяма част са пасища и мери, които са публична общинска собственост към които в тази връзка също има ред ограничения. От 2014 г. се въведоха и ограничения относно отдаването под наем на ливади. Единствените видове собственост, с които общината може да оперира и да управлява по-свободно с оглед формиране на приходи от наем, са земеделските земи с НТП ниви, овощни градини, лозя.


ІІІ. ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с проекта за бюджет за 2015 г.


1. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост
- Законосъобразност;

- Приоритетност на обществения интерес;

- Публичност;

- Целесъобразност;

- Състезателност при разпореждането.

- Получаване на добър приход, но и добро стопанисване на имота


2. Основни цели

Основните цели през 2015 г. се запазват същите, както през предходните години с оглед необходимостта от формиране на политики в един по-продължителен период от време:

1. Осигуряване на устойчиво развитие на общината и подобряване селищната среда чрез недопускане имоти или група имоти в определени райони да бъдат изоставени и нестопанисвани.

2. Предоставяните имоти за управление, наем или разпореждането чрез продажба да създаде условия за бизнес, което да доведе и до разширяване на пазара на труда.

3. Осигуряване на условия за развитието на културата, спорта, отдиха, туризма и повишаване на сигурността включително и чрез привличане на инвеститори и партньори.

4. Опазване и подобряване на екологичната среда.

5. Гарантиране на ефективно управление и запазване нивото на приходи от стопанисването на общинската собственост.

6. Изпълнение на плана за собствените приходи през 2015 г.


ІV.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Собствени приходи през 2015 г. …………..- 714 532 лв.

в т.ч.:

а/. от наеми …. ………………………………...- 33 000 лв.

б/. от продажби………………………………...- 91 000 лв.

в/. от концесии ………………………………...- 9 000 лв.


г/. други………………………………………...- 581 532 лв.

в т.ч.


- от имуществени данъци ……… 97 210 лв.

- от неданъчни приходи ………. 484 322 лв.


д/ от публично-частни партньорства – 0 лв.
2. Прогноза на необходимите разходи, свързани с придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост

2.1. Застраховки за сгради публична общинска собственост - 4000 лв.

2.2. Текуща поддръжка - 3000 лв.

2.3. Охрана чрез технически средства /СОТ/ на сгради общинска собственост – административни сгради, информационен център, детски градини / обслужване и поддръжка/ - 2700 лв.

2.4. Възлагане изготвянето на пазарни оценки - 5000 лв. 2.5. Разходи по задължителни публикации във връзка с публични търгове и публично оповестени конкурси - 4000 лв.

2.6. Разходи за удостоверения за характеристика на имоти във връзка с изготвяне на пазарни оценки - 200 лв.

2.7. Поддръжка и ремонт видеонаблюдение - 700 лв.

2.8.Разходи за пазачи /портиери/ на имоти общинска собственост – 12582 лв.

2.9. Обзавеждане и издръжка детска педагогическа стая – 2000 лв.
V. ВИДОВЕ ИМОТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2015 година и харакТЕристики

Приложение № 1
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем през 2015 г.

1.Стадион гр. Кочериново- Заводско селище - В момента имотът не се стопанисва ефективно с оглед основното му предназначение и е целесъобразно предоставянето му под наем.

2.Застроен УПИ ІІ-303, кв. 29 по плана на град Кочериново с площ от 11 796 кв.м., ведно с построената в него масивна сграда на три етажа със ЗП=280 кв.м., АЧОС № 945 от 19.06.2009 г. - бивше общежитие . Сградата не се стопанисва ефективно от 2007 г. и е необходимо по-доброто и управление в съответствие с определените в нормативните документи изисквания.

3. Застроен УПИ VІ-301, кв. 31 по плана на град Кочериново с площ от 3950 кв.м., АЧОС № 954 от 21.01.2010 г., ведно с: Масивна сграда на два етажа, построена през 1982 год. /топлофикация към бивше селскостопанско училище/ с ЗП – 132 кв.м. и масивна сграда на три етажа с ЗП – 441кв.м., построена през 1969 год./ бивше селскостопанско училище/. Сградата също не се стопанисва ефективно от 2007 г. и е необходимо по-доброто и управление в съответствие с определените в нормативните документи изисквания. Общината осигурява охрана и частично поддържане на сградата, но това не е достатъчно за добро управление, поддържане и осигуряване на приход. Интерес към наемане на сградата е проявяван от различни частни образователни институции, но липсва реален резултат.Сградата може да се предоставя под наем в съответствие с определените в нормативните документи изисквания.

4. Помещение , намиращо се в УПИ ІІ 507,кв.1 /Посетителски информационен център/ по плана на с. Стоб.

5. Помещение в УПИ І-1272, кв.10 по плана на гр. Кочериново, административна сграда на общината, 54,18 кв.м. , бивш наемател / за търговска дейност / ЕТ “Спътник - Стоян Арнаудов”

6. Помещение /гараж/ в УПИ-ІV-590,кв.56,отреден за Здравен дом,с. Мурсалево, АПОС № 5/25.07.1997г. Обособено помещение до основната сграда, ползвано като гараж.

7. Поземлени имоти землище Драгодан№ на имот

Площ – дка.

НТП

местност

Населено място

047003

5.586

нива

Цръквенец

Драгодан

047007

0.500

нива

Цръквенец

Драгодан

047008

1.764

нива

Цръквенец

Драгодан

045052

6.432

нива

Перчеклийски валог

Драгодан

045057

17.629

нива

Перчеклийски валог

Драгодан


048027

2.021

нива

Цръквенец

Драгодан

014023

1.174

нива

Воложето

Драгодан

014037

0.482

нива

Воложето

Драгодан

014048

1.292

нива

Воложето

Драгодан

014050

0.707

нива

Воложето

Драгодан

014055

0.714

нива

Воложето

Драгодан

011013

1.652

нива

Корията

Драгодан

035010

1.707

нива

Грошарица

Драгодан

041121

10.374

нива

Страната

Драгодан

8. Поземлени имоти землище Боровец№ на имот

Площ – дка.

НТП

местност

Населено място

008031

0.909

нива

Андако

Боровец

008044

0.727

нива

Андако

Боровец

004055

14.711

нива

Вирището

Боровец

001016

2.179

нива

Пишляков валог

Боровец

9. Поземлени имоти землище Стоб

№ на имот

Площ – дка.

НТП

местност

Населено място

063190

1.497

нива

Долна страна

Стоб

063251

1.603

нива

Долна страна

Стоб

063252

0.990

нива

Долна страна

Стоб

063273

1.259

нива

Долна страна

Стоб

063320

1.124

нива

Долна страна

Стоб

063321

1.084

нива

Долна страна

Стоб

038018

0.644

нива

Голям герен

Стоб

038036

0.556

нива

Голям герен

Стоб

053002

2.112

нива

Гладно поле

Стоб

053009

3.000

нива

Гладно поле

Стоб

10. Поземлени имоти землище Мурсалево

060007

1.234

нива

Кочеринска дъбрава

Мурсалево

062015

2.601

нива

Кочеринска дъбрава

Мурсалево

063031

2.041

нива

Кочеринска дъбрава

Мурсалево

075024

2.094

нива

Лангова дъбрава

Мурсалево

046023

0.500

нива

Лангова дъбрава

Мурсалево

070003

1.529

нива

Печинова дъбрава

Мурсалево

066016

2.487

нива

Плочата

Мурсалево


010002

3.252

нива

Дабо

Мурсалево


010044

3.397

нива

Дабо

Мурсалево


016065

1.016

нива

Гюргеница

Мурсалево


016093

1.588

нива

Гюргеница

Мурсалево


015122

5.526

нива

Крашевица

Мурсалево


054070

2.043

нива

Любеница

Мурсалево


009010

1.052

нива

Турска воденица

Мурсалево

009011

2.637

нива

Турска воденица

Мурсалево

009012

0.476

нива

Турска воденица

Мурсалево

009013

1.497

нива

Турска воденица

Мурсалево

009016

0.792

нива

Турска воденица

Мурсалево

009018

3.716

нива

Турска воденица

Мурсалево

009031

0.763

нива

Турска воденица

Мурсалево

009032

1.655

нива

Турска воденица

Мурсалево

009048

1.428

нива

Турска воденица

Мурсалево

009060

5.879

нива

Турска воденица

Мурсалево

009067

1.342

нива

Турска воденица

Мурсалево

009124

2.385

нива

Турска воденица

Мурсалево

009113

2.271

нива

Турска воденица

Мурсалево

009195

0.775

нива

Турска воденица

Мурсалево

094016

1.511

нива

Муроват

Мурсалево


095077

1.327

нива

Муроват

Мурсалево


091020

4.986

нива

Муроват

Мурсалево


091021

13.750

нива

Муроват

Мурсалево


052017

4.301

нива

Мазганица

Мурсалево


053029

6.269

нива

Мазганица

Мурсалево


000137

28.807

нива

Мл. череши

Мурсалево


067026

10.530

нива

До гробищата

Мурсалево

11. Поземлени имоти землище Бараково007027

16,081

нива

Башиклия

Бараково

12. Всички земеделски земи без тези с НТП пасища, мери и ливади, представляващи маломерни имоти под 10 дка., във всички землища на територията на общината, могат да се отдават под наем съгласно чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ и съгласно Решение №107,т.1 от Протокол № 19/29 ноември 2010 година за срок от една година без търг или конкурс от кмета на общината.

13. Ползване на открита площ за поставяне на преместваеми обекти, може да се предоставя по реда и съгласно чл.31,ал.6 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кочериново.


Каталог: images -> stories -> docs -> drugi
drugi -> Община/район кочериново с п и с ъ к на оценените кандидати за лични асистенти
drugi -> Община/район кочериново с п и с ъ к на класираните кандидат потребители и определения индивидуален месеч бюджет (в часове)
drugi -> Програма за паша за 2017 2018 г стопанска година Имоти в землището на гр. Кочериново, община Кочериново
drugi -> Република българия кюстендилска област
drugi -> Република българия кюстендилска област
drugi -> Програма за управлението и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г
drugi -> Програма за управлението и разпореждане с имотите общинска собственост през 2017 г
drugi -> Проект "Приеми ме 2015" Община Кочериново продължава да изпълнява дейностите по проект "
drugi -> Програма за развитие: България 2020, Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020, Оперативна програма «Добро управление»


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница