Република българия министерство на правосъдиетостраница1/5
Дата15.08.2018
Размер0.76 Mb.
#79423
  1   2   3   4   5РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


ОДОБРЯВАМ,

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

ЗАМ. - МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

/упълномощен със заповед № ЛС-04-276/20.02.2012 г.

на министъра на правосъдието/
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ИЗВЪРШВАНЕ НА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО”

София, 2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

НА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ИЗВЪРШВАНЕ НА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО”1.

Публична покана

2.

Техническо задание

3.

Указания за участие

4.

Образци:

Образец № 1

Оферта

Образец № 2

Административни сведения

Образец № 3

Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП

Образец № 4

Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП

Образец № 5

Списък на основните договори за услуги с предмета на поръчката през последните 3 (три) години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.)

Образец № 6

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Образец № 7

Ценово предложение за обособена позиция №1

Образец № 8

Ценово предложение за обособена позиция №2

Образец № 9

Проект на договор за обособена позиция №1

Образец № 10

Проект на договор за обособена позиция №2ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ИЗВЪРШВАНЕ НА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО”
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки под номер: 9004233 и на профила на купувача: www.justice.government.bg.

техническо задание
I. Предмет на обществената поръчка: „Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието по две обособени позиции”, както следва:

 • Обособена позиция № 1 „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието”.

 • Обособена позиция № 2 „Извършване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието”.

II. Финансиране: Услугата се финансира със средства на Министерство на правосъдието.

III. Място на изпълнение на поръчката: Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1.

IV. Описание на видовете услуги.

За изпълнението на поръчката е необходимо да се осъществяват универсални, неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги, разделени в две самостоятелно обособени позиции. Участниците могат да подават оферти, както за цялата поръчка, така и за всяка от обособените позиции, но задължително в пълния им обем.A. Обособена позиция № 1 „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието”.

 1. Общи изисквания.

  1. Универсалните пощенски услуги включват:

   1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки (с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани), както следва:

 • Кореспондентски пратки до 2 кг;

 • Малки пакети до 2 кг.

   1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг (границата за теглото, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде и по-висока).

   2. Допълнителни услуги:

 • „Препоръка”;

 • „Обявена стойност”.

1.2. Неуниверсални пощенски услуги – „известие за доставка” (обратна разписка).

Приемането и предаването на пратки да се извършва на гише в Министерство на правосъдието, ул. „Славянска” №1, гр. София чрез експлоатационните автомобили на изпълнителя.

Доставката на пратките да се извършва:


 • по дестинация;

 • на гише;

 • на адрес.

 1. Специфични изисквания.

  1. Изпълнителят следва да осъществи приемане, пренасяне и доставка на пощенски пратки, разменяни между Министерство на правосъдието и адресатите.

  2. Пощенските услуги да се извършват на територията на цялата страна и чужбина в следните зони: съседни държави, европейски държави, извъневропейски държави (съгласно приложения списък).

  3. Срокове:

- услугата следва да бъде извършвана редовно, в срокове съгласно Нормативите за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване, издадени на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ), за срок от една календарна година.

  1. Предаването и/или приемането на пощенските пратки се извършва въз основа на подписани от възложителя и изпълнителя/техни представители описи.

  2. Пратките да се приемат и предават два пъти на ден:

- сутрин – от 09:00 ч. до 09:30 ч.;

- след обяд – от 13:00 ч. до 14:00 ч.  1. Участникът, определен за изпълнител следва да гарантира изпълнението на следните

изисквания:

 • Да има възможност при необходимост да приема пратки на възложителя след 17:30 часа (след края на работния ден) до 18:30 часа.

 • Да осигурява неприкосновеност на пощенските пратки.

 • Да осигурява тайната на кореспонденцията.

 • Да изпълнява изискванията за пощенска сигурност.

 • Да изпълнява изискванията за защита на класифицирана информация.

 • Да изпълнява изискванията за защита на личните данни.

 • Да има възможност да обработва целия теглови диапазон.

 • Да предава и приема пощенски пратки и колети във вид с ненарушена цялост, запечатани.

 • Да предоставя допълнителни услуги към универсална пощенска услуга – с „препоръка” и с „обявена стойност”.

 • Да попълва всяко „известие за доставяне” /обратна разписка/ ясно и четливо.

 • Да не покрива текстовете, изписани от възложителя или неговите служители върху плика при обработката на пощенските пратки и колетите.

 • Да клеймова пратките в деня на приемането им в обслужващия офис.

 • Да връща недоставените пощенски пратки и колети на адреса на възложителя, придружени от справка, в която са посочени причините за недоставяне.

 • Да предоставя услугите, обект на обществената поръчка, така че начинът на оформяне и предаване на пощенските пратки от служители на възложителя да не е определящ за цената и размера на отстъпките.

Б. Обособена позиция №2 „Извършване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието”.

 1. Общи изисквания.

  1. Приемане на външни и международни пратки по заявка на място от Министерство на правосъдието – ул. „Славянска” № 1, оформени в опис, срещу подпис и час на приемане от представител на изпълнителя.

  2. Куриерските пратки да се приемат до един час от представител на изпълнителя, след повикване по телефона от служител на възложителя. При възможност да се предоставя идентификационния код на пратката с цел проследяване на движението й.

  3. Проследяването на движението и доставката на всяка пратка да се контролира с предоставяне на обратна разписка.

  4. При повикване от страна на Министерството на правосъдието да се представя писмена справка за движението и доставката на конкретната пратка.

  5. С всяка фактура за месечните разходи да се представя и месечно извлечение /разбивка/ на изпратените и доставените пратки.

 2. Специфични изисквания

  1. За куриерски пратки на територията на страната – връчване на адресата до 24 часа от подаване на заявката за всички населени места в страната, включително и в неработни дни.

  2. За международни куриерски пратки:

- за страни от ЕС – доставка от 1 до 2 дни, като срокът започва да тече от деня следващ датата на заявката;

- за останалите страни – доставка от 1 до 3 дни, като срокът започва да тече от деня следващ датата на заявката.

Участникът следва да обезпечи извършването на услугата до държавите по зони от 1-ва до 4-та (съседни, европейски, извъневропейски държави, отвъдморски територии на Франция, съгласно приложения списък).

Приложение към техническото задание

СПИСЪК

на държавите, разпределени по зони от 1-ва до 4-та, до които участникът следва да обезпечи извършването на услугата, предмет на обществена поръчка с предмет:

Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието по две обособени позиции”
обособена позиция №1 „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието”

обособена позиция №2 „Извършване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието”

I.Държави от I-ва зона: съседни държави 1. Гърция

 2. Македония

 3. Румъния

 4. Сърбия

 5. Турция

II. Държави от II-ра зона: европейски държави 1. Австрия

 2. Азербайджан

 3. Албания

 4. Андора

 5. Армения

 6. Беларус

 7. Белгия

 8. Босна и Херциговина

 9. Ватикана

 10. Великобритания и Северна Ирландия

 11. Германия

 12. Грузия

 13. Дания, Гренландия

 14. Естония

 15. Ирландия

 16. Исландия

 17. Испания

 18. Италия

 19. Кипър

 20. Латвия

 21. Литва

 22. Лихтенщайн

 23. Люксембург

 24. Малта

 25. Молдова

 26. Монако

 27. Норвегия

 28. Полша

 29. Португалия

 30. Русия

 31. Словакия

 32. Словения

 33. Украйна

 34. Унгария

 35. Финландия

 36. Франция

 37. Холандия

 38. Хърватска

 39. Черна гора

 40. Чехия

 41. Швейцария

 42. Швеция

III. Държави от III-та зона: извъневропейски държави 1. Австралия

 2. Аржентина

 3. Алжир

 4. Белиз

 5. Бенин

 6. Бразилия

 7. Венецуела

 8. Виетнам

 9. Доминика

 10. Доминиканска република

 11. Египет

 12. Еквадор

 13. Израел

 14. Индия

 15. Ирак

 16. Иран

 17. Йемен

 18. Йордания

 19. Казахстан

 20. Камбоджа

 21. Камерун

 22. Канада

 23. Катар

 24. Киргизстан

 25. Китай

 26. Колумбия

 27. Коста Рика

 28. Куба

 29. Кувейт

 30. Либия

 31. Ливан

 32. Мавритания

 33. Мавриций

 34. Мадагаскар

 35. Малави

 36. Малайзия

 37. Малдивски острови

 38. Мали

 39. Мароко

 40. Маршалови острови

 41. Мексико

 42. Никарагуа

 43. Нова Зеландия, о-ви Кук

 44. Оман

 45. Перу

 46. САЩ, Гуам, Порто Рико, Самоа, Верджински о-ви

 47. Сейшелски о-ви

 48. Сейнт Винсен и Грен.

 49. Сейнт Кристоф и Невис

 50. Сейнт Люси

 51. Сейнт Марин

 52. Сиера Леоне

 53. Сингапур

 54. Сирия

 55. Соломонови о-ви

 56. Таджикистан

 57. Тунис

 58. Туркменистан

 59. Узбекистан

 60. Уругвай

 61. Фиджи

 62. Филипини

 63. Хаити

 64. Хондурас

 65. Централна африканска република

 66. Чад

 67. Чили

 68. Шри Ланка

 69. ЮАР

 70. Япония

IV. Държави от IV-та зона: отвъдморски територии на Франция 1. Гваделупа, вкл. Сейнт Вартеломей и Сейнт Мартин

 2. Френска Гвиана

 3. Мартиник

 4. Френска Полинезия

 5. Френски Южни и Антарктически територии.


УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

КЪМ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ИЗВЪРШВАНЕ НА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО”


 1. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на възложителя и лица за контакт: Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска” №1, електронен адрес: www.justice.government.bg, лица за контакт: Цветомила Димитрова, тел.: 02/9237533, факс: 02/9813445 e-mail: Ts_Dimitrova@justice.government.bg, Цанка Зяпкова, тел.: 02/9237482.

 2. Правно основание за възлагане на поръчката: на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите му нормативни актове.

 3. Обект на поръчката: услуга, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки.

 4. Предмет на поръчката: „Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието по две обособени позиции.”

Обособена позиция №1 „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието.”

Обособена позиция №2 „Извършване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието.”

Участниците могат да подават оферти, както за цялата поръчка, така и за всяка от обособените позиции, но задължително в пълния им обем.

Конкретните дейности са описани в Техническото задание. 1. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на около 60 000 лв. без ДДС.

 2. Срок за изпълнение на поръчката: 1 година от сключване на договора.

 3. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена”, която се определя, както следва:

  1. За обособена позиция №1 - Цената на офертата (Офi) на всеки участник се представя като сума от единични цени без ДДС на определени услуги от ценовата оферта, умножени по коефициенти на тежест, както следва:номер по ред

вид услуги

единична цена
(лв. без вкл. ДДС)


Коефициент на тежест

I.

ВЪТРЕШНИ УСЛУГИ

 

 

A

Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни кореспондентски пощенски пратки до 2 кг без предимство, както следва:
 

1.

до 50 гр без предимство

Ц1

0,30

2.

от 51 гр до 100 гр без предимство

Ц2

0,10

3.

от 101 гр до 250 гр без предимство

Ц3

0,03

 

Допълнителни услуги, както следва:
 

1.

Препоръка

Ц4

0,34

2.

Известие за доставка

Ц5

0,04

II

МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ
 

А

Приемане, пренасяне и доставяне на международни кореспондентски пощенски пратки до 2 кг с предимство, както следва:
 

А.1.

ЗА СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ -
I зона от техническото задание

 

1.

до 20 гр с предимство
 

2.

от 21 гр до 50 гр с предимство
 

3.

от 51 гр до 100 гр с предимство
 

4.

от 101 гр до 150 гр с предимство
 

5.

от 151 гр до 250 гр с предимство
 

6.

от 251 гр до 350 гр с предимство
 

7.

от 351 гр до 500 гр с предимство
 

8.

от 501 гр. до 1 кг с предимство
 

9.

над 1 кг до 2 кг с предимство
 

А.2.

ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ -
II зона от техническото задание

 

1.

до 20 гр с предимство
 

2.

от 21 гр до 50 гр с предимство
 

3.

от 51 гр до 100 гр с предимство
 

4.

от 101 гр до 150 гр с предимство
 

5.

от 151 гр до 250 гр с предимство
 

6.

от 251 гр до 350 гр с предимство
 

7.

от 351 гр до 500 гр с предимство
 

8.

от 501 гр. до 1 кг с предимство
 

9.

над 1 кг до 2 кг с предимство
 

А.3.

ЗА ИЗВЪНЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ -
III и IV зони от техническото задание

 

1.

до 20 гр с предимство
 

2.

от 21 гр до 50 гр с предимство
 

3.

от 51 гр до 100 гр с предимство
 

4.

от 101 гр до 150 гр с предимство
 

5.

от 151 гр до 250 гр с предимство
 

6.

от 251 гр до 350 гр с предимство
 

7.

от 351 гр до 500 гр с предимство
 

8.

от 501 гр. до 1 кг с предимство
 

9.

над 1 кг до 2 кг с предимство
 

 

средноаритеметичната стойност от единичните цени без ДДС за I, II, III и IV зони

Ц6

 0,08

 

Допълнителни услуги, както следва:
 

1.

Препоръка

Ц7

0,10

2.

Известие за доставка

Ц8

0,01


Офi = 0,3 x Ц1 + 0,10 x Ц2 + 0,03 x Ц3 + 0,34 x Ц4 + 0,04 x Ц5 + 0,08 x Ц6 + 0,10 x Ц7 + 0,01 x Ц8


  1. За обособена позиция №2 - Цената на офертата се представя като средноаритметичната стойност на единичните цени без ДДС на услугите, включени в ценовата оферта по образец.

 1. Способ за събиране на оферти за участие в поръчката – на основание Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки поканата за участие в процедурата за избор на изпълнител за услугата се публикува на Портала на обществените поръчки на Агенцията на обществените поръчки до всички заинтересовани лица и заедно със съпътстващата я документация се публикува и на интернет страницата на Министерство на правосъдието – www.justice.government.bg.

 2. Изисквания към участниците:

  1. По отношение на участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за всеки от участниците в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се отнася за всеки от тях.

  1. Изисквания за технически възможности и квалификация на участниците:

Участникът в процедурата трябва задължително да отговаря на следните минимални изисквания: да е изпълнявал договори през последните три години (2009г., 2010г., 2011г.) с предмета на поръчката и да е получил препоръки за добро изпълнение за най-малко 2 от договорите за всяка обособена позиция, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималното изискване се отнася общо за участниците в обединението.

Техническите възможности и квалификация на участниците се доказват със следните документи: Списък на основните договори за услуги с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години (2009г., 2010г., 2011г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен с най-малко 2 препоръки за добро изпълнение за всяка обособена позиция.

  1. Участник, който участва за обособена позиция №1 трябва да притежава:

- индивидуална лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга на цялата територия на Република България от оператор, на когото е възложено задължение за извършване на тази услуга или индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и да бъде вписан в «Публичния регистър на операторите, лицензирани за извършване на услугите по чл.39 от ЗПУ”, воден от КРС;

- удостоверение за извършване на неуниверсални пощенски услуги, издадено от КРС и да бъде вписан в „Публичния регистър на операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т.1-3 от ЗПУ”, воден от КРС.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за всеки от участниците в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се отнася за всеки от тях.

  1. Участник, който участва за обособена позиция №2 трябва да притежава удостоверение за извършване на неуниверсални пощенски услуги - куриерски услуги, издадено от КРС и да бъде вписан в „Публичния регистър на операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т.1-3 от ЗПУ”, воден от КРС.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за всеки от участниците в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се отнася за всеки от тях.

  1. Участникът трябва да притежава сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, аналогичен на предмета на поръчката.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за всеки от участниците в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се отнася за всеки от тях.

  1. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

 1. В офертата трябва да бъдат включени следните документи:

  1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

  2. Оферта - по образец.

  3. Документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (заверено от участника копие) - за българско юридическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство (заверено от участника копие), а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност;

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се представи Декларация за извършена регистрация по ЗТР (свободен текст).

Документите следва да бъдат издадени от компетентния орган в страната на участника.

Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят документа и в официален превод на български език.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всеки от членовете на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях.

  1. Административни сведения за участника - по образец.

  2. Изрично нотариално заверено пълномощно, ако офертата се подава от пълномощник, а не от законовия представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие).

  3. Когато участникът е обединение, задължително се представя споразумение/ договор за създаване на обединението. Споразумението се представя в оригинал или нотариално заверено копие. В споразумението изрично се вписва, че обединението е създадено за тази обществена поръчка и до изпълнението й, съставът на обединението няма да се променя. Ако в хода на процедурата, съставът на обединението бъде променен, то участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. В споразумението се определя лицето, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на поръчката. Ако не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представител на обединението и да приложат това пълномощно в офертата си.

  4. Декларации от участника за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всеки от членовете на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях.

  1. Документи за техническите възможности и квалификация на участника по т.9.2. - Списък на основните договори за услуги с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години (2009г., 2010г., 2011г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен с най-малко 2 препоръки за добро изпълнение за всяка обособена позиция– копия, заверени от участника.

  2. Участник, който участва за обособена позиция №1 трябва да представи:

 • индивидуална лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга на цялата територия на Република България от оператор, на когото е възложено задължение за извършване на тази услуга или индивидуална лицензия за извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, издадени от КРС – копие, заверено от участника;

- удостоверение за извършване на неуниверсални пощенски услуги, издадено от КРС – копие, заверено от участника.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всеки от членовете на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях.

  1. Участник, който участва за обособена позиция №2 трябва да представи удостоверение за извършване на неуниверсални пощенски услуги - куриерски услуги, издадено от КРС – копие, заверено от участника.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всеки от членовете на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях.

  1. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, аналогичен на предмета на поръчката – копие, заверено от участника.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всеки от членовете на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят и за тях.

  1. Общите условия на участника по смисъла на чл.21, ал.1 от ЗПУ, съгласуван от КРС - копие, заверено от участника.

  2. Декларация от участника, че ще обезпечи извършването на услугата до населените места в страната и до държавите по зони от 1-ва до 4-та (съседни, европейски, извъневропейски държави, отвъдморски територии на Франция, съгласно приложения към техническото задание списък). Декларацията да съдържа техния списък (подписан и подпечатан). Участникът следва да приложи списък и на други държави, до които може да обезпечи извършването на услугите (ако има такива), предмет на обществената поръчка (подписан и подпечатан). За тях също се изготвя ценово предложение по приложените образци.

  3. Декларация от участника, съдържаща списък на клоновете/офисите на оператора на територията на страната с посочен адрес/ заверени копия на договори с други оператори за достъп до пощенската им мрежа.

  4. Декларация от участника по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/ неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите – в офертата по образец.

  5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда подизпълнители - по образец.

В случай на участие на подизпълнител/и, всеки от подизпълнителите трябва освен писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката, също така и да представи документите по т.т.10.3, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 и 10.11.

В случай, че участник няма да използва ресурсите на подизпълнитетел, декларацията не се попълва и не се прилага.

  1. Проект на договор с попълнени административни данни, подписан и подпечатан на всяка страница.

  2. Ценово предложение по обособени позиции - по образец.

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена за обособена позиция №…..”, и се изготвя съгласно приложените образци по обособени позиции. пликът с надпис „Предлагана цена” се поставя в плика с офертата. Ако участник участва и за двете обособени позиции, то за всяка от тях изготвя отделен плик.

 1. Гаранции:

  1. Гаранция за участие в процедурата – не се предвижда.

  2. Условия и размер на гаранция за изпълнение.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на:

 • за обособена позиция №1 - 1 600 (хиляда и шестстотин) лв.;

 • за обособена позиция №2 – 20 (двадесет) лв.

Представя се под формата на банкова гаранция или платежен документ за внесена по банков път гаранция.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:БНБ – Централно управление;

Банков код (BIC): BNBGBGSD;

Банкова сметка (IBAN): BG44 BNBG 9661 3300 1737 01.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формата на банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко за срока на изпълнение на договора, удължен с 15 календарни дни.

При представяне на гаранция под формата на платежно нареждане или банкова гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.

Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва съгласно договора за възлагане на обществената поръчка. 1. Условия и начин на плащане.

  1. Цената се представя в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС, като единични цени за отделните услуги, посочени в образеца на ценовата оферта (по обособени позиции), с включени всички разходи за транспортиране, товарене и разтоварване на пратките от и на адреса на възложителя. Заплащането на услуги, които възложителят не е посочил в образеца на ценовата оферта ще се заплащат, съгласно действащите цени в момента на приемането на пратките.

  2. Начин на плащане - в лева, по банков път, в срок от 20 работни дни от представяне на надлежно оформена данъчна фактура-оригинал, издадена въз основа на подготвена количествено-стойностна сметка.

  3. Общата стойност на услугите по договор не може да надвишава, както следва:

 • За обособена позиция №1 до 64 000 (шестдесет и четири хиляди) лв. без вкл. ДДС за целия период на договора.

 • За обособена позиция №2 до 2 000 (две хиляди) лв. без вкл. ДДС за целия период на договора.

 1. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите.

 2. Представяне и приемане на офертата:

  1. Офертата за участие в процедурата трябва да бъде изготвена съгласно образеца и изискванията на възложителя в документацията.

  2. Офертата трябва да съдържа дата, подпис на оторизираното лице и печат на фирмата/организацията, представяща офертата.

  3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените условия. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от възложителя документи.

  4. участникът в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертата.

  5.  Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Пликът се надписва по следния начин:ОФЕРТА

до

Министерство на правосъдието

ул. „Славянска” №1

гр. София

За участие в процедура

за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет:

Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието по две обособени позиции.”

(изписва се обособената позиция, за която участникът участва)

...............................................................................................................................................................

(име на участника )

.................................................................................................................................................................(пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава)

................................................................................................................................................................(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.  1.  При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване, и посочените данни се записват във входящ регистър. На участника се издава документ за приемане на офертата.

  2.  Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат.

  3.  Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Министерство на правосъдието на адрес: гр. София, ул. „Славянска” №1, всеки работен ден от 9:00 часа 17:30 ч. до датата, посочени в публичната покана.

 1. Основание за отстраняване на участниците:

  1. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на възложителя.

  2. Участникът не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя от тази документация.

  3. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени данни.

  4. За когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

 2. При подписване на договор за възлагане на поръчката участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП (в оригинал или нотариално заверено копие) и документ за гаранция за изпълнение (в оригинал).


О Б Р А З Ц И

Образец №1

Наименование на участника:
Правно-организационна форма на участника:

(търговското дружество или обединения или друга правна форма)

Седалище по регистрация:
ЕИК / Булстат:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Електронен адрес:
Лице за контакти:


До

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

О Ф Е Р Т А

Наименование на поръчката:

Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието по две обособени позиции.”

(участникът изписва обособената позиция, за която участва)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци, като неразделна част от публичната покана за участие в поръчката, удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на условията посочени от Вас в изискванията за участие в нея.

Цената за изпълнение e съгласно приложеното „Ценово предложение”, поставено в запечатан плик с надпис „Предлагана цена”, която е неразделна част от офертата ни.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложените от нас отделни единични цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на обществената поръчка.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, ще започнем изпълнението на поръчката веднага след подписване на договора от двете страни и ще изпълним поръчката в пълно съответствие с техническото задание и в срока, определен с договора.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, декларираме че ще представим гаранция за изпълнение на договора в размера посочен в проекта на договора.

Съгласни сме гаранцията да бъде освободена след приключване на договора, при условие, че сме изпълнили безусловно задълженията си по него.

Запознати сме и приемаме условията в проекта на договор, неразделна част от настоящата документация. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме (ще ползваме) подизпълнители, както следва:……………………………….……………………………….. .

(име и адрес на фирмата-подизпълнител, видовете работи и обеми, които ще изпълнява и дела на нейното участие)

Съгласни сме, че ако при изпълнение на обществената поръчка използваме подизпълнители, без да сме декларирали това в настоящата си Оферта или използваме подизпълнители, които са различни от посочените в предходната точка, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина ведно с произтичащите от това законни последици.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, ще представим (ние, както и нашите подизпълнители) при подписване на договора документите от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (в оригинал или нотариално заверено копие), валидни към датата на сключване на договора и документ за гаранция за изпълнение (в оригинал).

С подаване на настоящата Оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.Правно обвързващ подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице


__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

Образец №2Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница