Република българия министерство на правосъдиетостраница4/5
Дата15.08.2018
Размер0.76 Mb.
#79423
1   2   3   4   5

Предлагаме процент (%) отстъпка за месечен обем пратки (брой пратки по видове), както следва:

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на публичната поканата и документацията за участие.

Единичните цени са с включени всички разходи за транспортиране, товарене и разтоварване на пратките от и на адреса на възложителя.

Заплащането на услуги, които възложителят не е посочил в образеца на ценовата оферта ще се заплащат, съгласно действащите цени в момента на приемането на пратките.

Съгласни сме заплащането на поръчката да се извършва в лева, по банков път, в срок от 20 работни дни от представяне на надлежно оформена данъчна фактура-оригинал, издадена въз основа на подготвена количествено-стойностна сметка.

Съгласни сме общата стойност на услугите по договора да не надвишава 64 000 (шестдесет и четири хиляди) лв. без вкл. ДДС за целия период на договора.Правно обвързващ подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице


_______________________Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


ЗАБЕЛЕЖКА:

Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

Образец №8


Наименование на участника:Правно-организационна форма на участника:

(търговското дружество или обединения или друга правна форма)

Седалище по регистрация:
ЕИК / Булстат:
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Електронен адрес:
Лице за контакти:

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Наименование на поръчката:

Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието по две обособени позиции.”

Обособена позиция №2 „Извършване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието”УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка с предмет: „Извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието по две обособени позиции”, Обособена позиция №2 „Извършване на куриерски услуги за нуждите на Министерство на правосъдието”, като заявяваме, че желаем да участваме в поръчката при условията, обявени в публичната поканата за участие.

След запознаване с всички документи и образци, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени от възложителя.

Във връзка с обявената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

номер по ред

ВИД УСЛУГИ

единична цена
(лв. без ДДС)


единична цена
(лв. с ДДС)


I.

ВЪТРЕШНИ УСЛУГИ

 

 

A

Куриерски услуги, при които населено място на подаване и доставяне е едно и също

 

 

1.

до 0,25 кг

 

 

2.

над 0,25 кг до 0,50 кг

 

 

3.

над 0,50 кг до 1 кг

 

 

4.

над 1 кг до 1,50 кг

 

 

5.

над 1,50 кг до 2 кг

 

 

6.

над 2 кг до 2,5 кг

 

 

7.

над 2,5 кг до 3 кг

 

 

8.

над 3 кг до 3,5 кг

 

 

9.

над 3,5 кг до 4 кг

 

 

10.

над 4 кг до 4,5 кг

 

 

11.

над 4,5 кг до 5 кг

 

 

12.

над 5 кг до 10 кг

 

 

13.

над 10 кг до 15 кг

 

 

14.

над 15 кг до 20 кг

 

 

Б

Куриерски услуги, при които населено място на подаване е различно от това на доставяне

 

 

1.

до 0,25 кг

 

 

2.

над 0,25 кг до 0,50 кг

 

 

3.

над 0,50 кг до 1 кг

 

 

4.

над 1 кг до 1,50 кг

 

 

5.

над 1,50 кг до 2 кг

 

 

6.

над 2 кг до 2,5 кг

 

 

7.

над 2,5 кг до 3 кг

 

 

8.

над 3 кг до 3,5 кг

 

 

9.

над 3,5 кг до 4 кг

 

 

10.

над 4 кг до 4,5 кг

 

 

11.

над 4,5 кг до 5 кг

 

 

12.

над 5 кг до 10 кг

 

 

13.

над 10 кг до 15 кг

 

 

14.

над 15 кг до 20 кг

 

 

II

МЕЖДУНАРОДНИ УСЛУГИ

 

 

А

ЗА СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ -
I зона от техническото задание


 

 

1.

до 0,50 кг

 

 

2.

над 0,50 кг до 1 кг

 

 

3.

над 1 кг до 1,50 кг

 

 

4.

над 1,50 кг до 2 кг

 

 

5.

над 2 кг до 2,5 кг

 

 

6.

над 2,5 кг до 3 кг

 

 

7.

над 3 кг до 3,5 кг

 

 

8.

над 3,5 кг до 4 кг

 

 

9.

над 4 кг до 4,5 кг

 

 

10.

над 4,5 кг до 5 кг

 

 

11.

над 5 кг до 6 кг

 

 

12.

над 6 кг до 7 кг

 

 

13.

над 7 кг до 8 кг

 

 

14.

над 8 кг до 9 кг

 

 

15.

над 9 кг до 10 кг

 

 

16.

над 10 кг до 11 кг

 

 

17.

над 11 кг до 12 кг

 

 

18.

над 12 кг до 13 кг

 

 

19.

над 13 кг до 14 кг

 

 

20.

над 14 кг до 15 кг

 

 

21.

над 15 кг до 16 кг

 

 

22.

над 16 кг до 17 кг

 

 

23.

над 17 кг до 18 кг

 

 

24.

над 18 кг до 19 кг

 

 

25.

над 19 кг до 20 кг

 

 

Б

ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ -
II зона от техническото задание


 

 

1.

до 0,50 кг

 

 

2.

над 0,50 кг до 1 кг

 

 

3.

над 1 кг до 1,50 кг

 

 

4.

над 1,50 кг до 2 кг

 

 

5.

над 2 кг до 2,5 кг

 

 

6.

над 2,5 кг до 3 кг

 

 

7.

над 3 кг до 3,5 кг

 

 

8.

над 3,5 кг до 4 кг

 

 

9.

над 4 кг до 4,5 кг

 

 

10.

над 4,5 кг до 5 кг

 

 

11.

над 5 кг до 6 кг

 

 

12.

над 6 кг до 7 кг

 

 

13.

над 7 кг до 8 кг

 

 

14.

над 8 кг до 9 кг

 

 

15.

над 9 кг до 10 кг

 

 

16.

над 10 кг до 11 кг

 

 

17.

над 11 кг до 12 кг

 

 

18.

над 12 кг до 13 кг

 

 

19.

над 13 кг до 14 кг

 

 

20.

над 14 кг до 15 кг

 

 

21.

над 15 кг до 16 кг

 

 

22.

над 16 кг до 17 кг

 

 

23.

над 17 кг до 18 кг

 

 

24.

над 18 кг до 19 кг

 

 

25.

над 19 кг до 20 кг

 

 

В

ЗА ИЗВЪНЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ -
III и IV зони от техническото задание


 

 

1.

до 0,50 кг

 

 

2.

над 0,50 кг до 1 кг

 

 

3.

над 1 кг до 1,50 кг

 

 

4.

над 1,50 кг до 2 кг

 

 

5.

над 2 кг до 2,5 кг

 

 

6.

над 2,5 кг до 3 кг

 

 

7.

над 3 кг до 3,5 кг

 

 

8.

над 3,5 кг до 4 кг

 

 

9.

над 4 кг до 4,5 кг

 

 

10.

над 4,5 кг до 5 кг

 

 

11.

над 5 кг до 6 кг

 

 

12.

над 6 кг до 7 кг

 

 

13.

над 7 кг до 8 кг

 

 

14.

над 8 кг до 9 кг

 

 

15.

над 9 кг до 10 кг

 

 

16.

над 10 кг до 11 кг

 

 

17.

над 11 кг до 12 кг

 

 

18.

над 12 кг до 13 кг

 

 

19.

над 13 кг до 14 кг

 

 

20.

над 14 кг до 15 кг

 

 

21.

над 15 кг до 16 кг

 

 

22.

над 16 кг до 17 кг

 

 

23.

над 17 кг до 18 кг

 

 

24.

над 18 кг до 19 кг

 

 

25.

над 19 кг до 20 кг

 

 

Г

ЗА ДРУГИ ДЪРЖАВИ ПО ПРЕЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

 

 

1.

до 0,50 кг

 

 

2.

над 0,50 кг до 1 кг

 

 

3.

над 1 кг до 1,50 кг

 

 

4.

над 1,50 кг до 2 кг

 

 

5.

над 2 кг до 2,5 кг

 

 

6.

над 2,5 кг до 3 кг

 

 

7.

над 3 кг до 3,5 кг

 

 

8.

над 3,5 кг до 4 кг

 

 

9.

над 4 кг до 4,5 кг

 

 

10.

над 4,5 кг до 5 кг

 

 

11.

над 5 кг до 6 кг

 

 

12.

над 6 кг до 7 кг

 

 

13.

над 7 кг до 8 кг

 

 

14.

над 8 кг до 9 кг

 

 

15.

над 9 кг до 10 кг

 

 

16.

над 10 кг до 11 кг

 

 

17.

над 11 кг до 12 кг

 

 

18.

над 12 кг до 13 кг

 

 

19.

над 13 кг до 14 кг

 

 

20.

над 14 кг до 15 кг

 

 

21.

над 15 кг до 16 кг

 

 

22.

над 16 кг до 17 кг

 

 

23.

над 17 кг до 18 кг

 

 

24.

над 18 кг до 19 кг

 

 

25.

над 19 кг до 20 кг

 

 

 

СУМА

 

 
СРЕДНОАРИТМЕТИЧНА СТОЙНОСТПредложените цени са определени при пълно съответствие с условията на публичната поканата и документацията за участие.

Единичните цени са с включени всички разходи за транспортиране, товарене и разтоварване на пратките от и на адреса на възложителя.

Заплащането на услуги, които възложителят не е посочил в образеца на Ценовата оферта ще се заплащат, съгласно действащите цени в момента на приемането на пратките.

Съгласни сме заплащането на поръчката да се извършва в лева, по банков път, в срок от 20 работни дни от представяне на надлежно оформена данъчна фактура-оригинал, издадена въз основа на подготвена количествено-стойностна сметка.

Съгласни сме общата стойност на услугите по договора да не надвишава 2 000 (две хиляди) лв. без вкл. ДДС за целия период на договора.Правно обвързващ подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице


__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


ЗАБЕЛЕЖКА:

Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

Образец №9

проект на ДОГОВОР
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО”
Днес,……………..2012 г. в град София, между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, гр. София, ул. Славянска № 1, ЕИК №000695349, представлявано от Пламен Георгиев – зам.-министър на правосъдието, /упълномощен съгласно заповед № ЛС-04-276/20.02.2012 г. и Десислава Гьошева – началник отдел „ФСД”, упълномощена съгласно заповед № ЛС-04-1384/02.12.2011 г. на министъра на правосъдието/, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2. ……………………………., със седалище: ……………………. и адрес на управление ………………………………, рег. по фирмено дело № …………….. г. по описа на ……………………………….. съд, ЕИК № ……………….., представлявано от ……………………………….…………………….., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:

на основание чл.101е, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящият договор за следното:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва пощенските услуги съгласно Техническото задание за нуждите на Министерство на правосъдието, неразделна част от настоящия договор.

Чл.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите, предмет на настоящия договор, на територията на цялата страна и чужбина в страните, разпределени в международни зони от 1-ва до 4-та от Техническото задание към настоящия договор.

Чл.1.3.  Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите, предмет на настоящия договор и до други дестинации извън посочените в Техническото задание, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може при необходимост да ползва и тях.
II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок от една календарна година.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва Общите условия на договора с потребителите на пощенски услуги, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на противоречие между условията на този договор и общите условия с потребителите на пощенски услуги, се прилагат условията на настоящия договор.

Чл.3.2. Предаването и/или приемането на пощенските пратки се извършва от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, посочени в приложение към договора, въз основа на подписани от двете страни/техни представители описи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави списък на упълномощените от него да приемат пратките лица в приложение от настоящия договор. Страните се задължават да уведомяват писмено другата страна за промяна на лицата по приложените списъци към настоящия договор, най-малко три работни дни преди фактическото предаване/ приемане.

Чл.3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да извършват ежедневно предаването и /или приемането на пощенските пратки два пъти на ден:

- сутрин - от 09.00 до 09.30 часа;- след обяд - от 13.00 до 14.00 часа.

Чл.3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да оформя срещу подпис „известията за доставяне”. Датата на доставка на известието за доставяне трябва да съвпада с датата на оформяне на получените с опис пратки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва качествено услугите, предмет на настоящия договор, съгласно Общите условия на договора с потребителите на пощенски услуги, предоставяни от него.

Чл.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок 7 /седем / работни дни след изтичане на отчетния календарен месец да изготвя количествено-стойностна сметка и да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена данъчна фактура за извършените през предходния месец услуги, въз основа на описите, подписани от представители на двете страни. Количествено-стойностните сметки съдържат информация за вида и количеството на пощенските пратки и допълнителните услуги, единична цена и обща стойност с и без ДДС на услугите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, при изтичане на отчетния календарен месец при извършване на услугата, за която са настъпили условията за ползване на отстъпка, е длъжен да впише това обстоятелство в количествено-стойностните сметки, съдържащи информация за вида и количеството на пощенските пратки и допълнителните услуги, за които се ползва отстъпката.

Чл.4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да връща на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя сметка недоставените пратки, придружени от справка, в която са посочени причините за недоставяне.

Чл.4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършените от него услуги по договорените условия и ред.

Чл.4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема пратки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникнала необходимост и след края на работния ден за Министерство на правосъдието (17:30 часа) до 18:30.
V. ЦЕНИ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ

Чл.5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени за извършване на услугите, предмет на настоящия договор, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цените на услугите се определят по тарифата, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор. Общата стойност на услугите по договора не може на надвишава сумата от 64 000.00 /шестдесет и четири хиляди / лева, без вкл. ДДС за целия период на договора.

Чл.5.2. В цената на предоставяните услуги са включени всички разходи по транспортиране, товарене и разтоварване на пратките от и на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  ползва отстъпка от дължимата за съответния месец цена на пощенската услуга, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от настоящия договор.

Чл.5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща извършените от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги по чл.1 от договора за всеки месец до 20 /двадесет/ работни дни от представяне на надлежно оформена данъчна фактура-оригинал от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадена въз основа на подготвена количествено-стойностна сметка. Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: IBAN: ………………………..  BІС: …………………. в ……………………………… банка.

Чл.5.5. За извършените услуги по чл. 1. от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността им чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.5.4. от договора, което се удостоверява чрез представяне на заверен от банката платежен документ или извлечение.
VI. ОТГОВОРНОСТ. ГАРАНЦИЯ

Чл.6.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите, при условията и по реда, предвидени в Закона за пощенските услуги и Общите условия на договора с потребителите на пощенски услуги, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.6.2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1600 лв. / хиляда и шестстотин/ лева. Същата е представена към момента на подписване на договора.

Чл.6.3. Гаранцията се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 календарни дни от изтичане на срока на действие на договора. Гаранцията се задържа в случаите на чл. 6.1 от договора до уреждане на спора между страните.

Чл.6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прихваща стойността на гаранцията за изпълнение от дължимото обезщетение съгласно чл.6.1 от договора.

Чл.6.5. При пълно неизпълнение на услугите, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа сумата по представената гаранция.

Чл.6.6. При частично неизпълнение на услугите, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа пропорционална част от сумата по гаранцията, съответстваща на неизпълнената част от договора.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7.1 Договорът се прекратява:

1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. С изтичането на срока му или достигане на сумата по чл.5.1, изр.3;

3. От Възложителя с 30-дневно писмено предизвестие;

4. Със 7-дневно писмено предизвестие от изправната страна при виновно неизпълнение на задълженията по договора на неизправната страна за повече от 7 /седем / работни дни от момента на възникване на задължението.

5. При отнемане на лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на универсалната пощенска услуга или удостоверението за извършване на неуниверсални пощенски услуги, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията

Чл.7.2. Прекратяването на договора по чл.7.1, т.1 от договора се удостоверява с окончателен протокол, подписан от двете страни или техни представители.

Чл.7.3. В случай на предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставените до датата на прекратяване на договора услуги при условията на чл.5.4 и чл.5.5. от договора.
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.8.1. Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на друга във връзка с този договор, ще се правят в писмена форма и могат да се доставят лично или чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, изпращани както следва:

До Възложителя:   Министерство на правосъдието
Адрес: гр.София-1040, ул. „Славянска” № 1


Факс : 02/ 987 00 98, тел: 02/ 923 73 89;

На вниманието на: ……………………………………..;

До Изпълнителя: ……………………………………….

Адрес: …………………………………………………….

Тел: ……………………………………………………….

На вниманието на: ……………………………………..

Чл.8.2. Всяко уведомление ще се счита за получено:

  • при лично предаване: в момента на предаването на приемащата страна срещу подпис;

  • при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба; на датата на доставка, отбелязана върху известието за доставяне или на куриерската разписка;

  • при изпращане чрез факс: в момента на изпращане, при   получаване на потвърждение за пълнота и непрекъснатост на изпратеното съобщение.

Чл.8.3. Всяка страна ще бъде надлежно уведомена в писмена форма в тридневен срок от другата страна относно промени в адреса. Неуведомяването или ненавременното уведомление за промяна на адреса, ще освободи другата страна от отговорност за неточно изпращане на съобщенията, изисквани по този договор, освен ако промяната е настъпила по силата на приложим закон.

Чл.8.4. Недействителността на клауза на този договор не засяга действителността на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.8.5. Този договор се тълкува и прилага съгласно законите на Република България.

Чл.8.6. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Чл.8.7. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават по реда на българското законодателство.

Чл.8.8. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи:

- гаранция за изпълнение – в оригинал;

- документи по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП – оригинал и нотариално заверено копие.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два - за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един - за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Приложения:

1. Техническо задание;

2. Оферта по образец на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Списък на упълномощените от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, които ще изпращат и получават пратки;

5. Списък на упълномощените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да приемат пратките лица;

6. Списък на държавите по зони от 1-ва до 4-та (съседни, европейски, извъневропейски държави, отвъдморски територии на Франция), до които участникът следва да обезпечи извършването на услугите, предмет на договора;

7. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

ЗАМ. МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДЕСИСЛАВА ГЬОШЕВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАСИ И БЮДЖЕТ”


ИЗПЪЛНИТЕЛ:Образец №14


проект на ДОГОВОР
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ИЗВЪРШВАНЕ НА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО”

Днес, ..................2012 г. в гр. София, между:1. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, гр. София, ул. Славянска № 1, ЕИК № 000695349, представлявано от Пламен Георгиев – зам.-министър на правосъдието, /упълномощен съгласно заповед № ЛС-04-276/20.02.2012 г. и Десислава Гьошева – началник отдел „ФСД”, упълномощена съгласно заповед № ЛС-04-1384/02.12.2011 г. на министъра на правосъдието/, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2. ……………………………., със седалище: ……………………. и адрес на управление ………………………………, рег. по фирмено дело № …………….. г. по описа на ……………………………….. съд, ЕИК № ……………….., представлявано от ……………………………….…………………….., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:на основание чл.101е, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва вътрешни и международни куриерски услуги, описани в Техническото задание, неразделна част към настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите, предмет на настоящия договор, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от техническото задание, на територията на цялата страна и чужбина в страните, разпределени в международни зони от 1-ва до 4-та.

(3)  Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите, предмет на настоящия договор и до други дестинации извън посочените в списъка към техническото задание, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може при необходимост да ползва и тях.

Чл.2. (1) Приемането и предаването на пратките за доставка се извършва между упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, посочени в приложение към договора, въз основа на подписани от двете страни/техни представители двустранно подписани и датирани описи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави списък на упълномощените от него лица да приемат пратките лица в приложение към настоящия договор. Страните се задължават да уведомяват писмено другата страна за промяна на лицата по приложенията към настоящия договор най-малко три работни дни преди фактическото предаване/ приемане.

(2) Куриерските пратки се извършват по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след повикване по телефона. Куриерските пратки се приемат до един час от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под опис срещу подпис и час на приемане.

(3) Проследяването на движението и доставката на всяка пратка се удостоверява с предоставяне на известие за доставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Проследяването на движението се извършва чрез идентификационния код на пратката.

(4) Условията за извършването на договорените услуги се определят от Техническото задание, което е неразделна част от настоящия договор.
II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3. Пратките се доставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес ул. „Славянска” №1 в сроковете, посочени в Техническото задание от настоящия договор.

Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок от една година, считано от датата на сключването му.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИЯ

Чл.5. (1) Цената на съответния вид услуга се определя по тарифата за услуги, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е неразделна част от настоящия договор. Общата стойност на услугите по договора не може да надвишава сумата от 2 000 /две хиляди/ лв. без вкл. ДДС, за целия период на договора.

(2) В цената на предоставяните услуги са включени всички разходи по транспортиране, товарене и разтоварване на пратките от и на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща извършените от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги по чл.1 от договора за всеки месец до 20 /двадесет/ работни дни от представяне на надлежно оформена данъчна фактура-оригинал от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадена въз основа на подготвена количествено-стойностна сметка. Количествено-стойностната сметка съдържа информация за вида и количеството на извършените услуги, единична цена и обща стойност с и без ДДС на услугите.

(2) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е  IBAN: ……………………….. BІС: …………………. В ……………………………… банка.

(3) За извършените услуги по чл.1 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността им чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.6, ал.2 от договора, което се удостоверява чрез представяне на заверен от банката платежен документ или извлечение.

Чл.7. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 20 лв. /двадесет/ лева и е внесена изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни след изтичане на настоящия договор.

Чл.8. При пълно неизпълнение на услугите, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа сумата по представената гаранция.

Чл.9. При частично неизпълнение на услугите, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа пропорционална част от сумата по гаранцията, съответстваща на неизпълнената част от договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълнява точно и добросъвестно заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поръчки за куриерски услуги;

2. да не разпространява данните и информацията, станали му известни във връзка и по повод извършването на възложените му поръчки;

3. да запази пратката в количествено и качествено отношение от момента на приемането й до момента на предаването й;

4. да пази или да предаде за пазене другиму пратката, като своевременно извести ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако получателят не може да бъде намерен на посочения адрес или откаже да приеме пратката.

5. да връща на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя сметка недоставените пратки, придружени от справка, в която са посочени причините за недоставяне.

6. да попълва товарителница за всяка пратка, като екземпляр от нея представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. В рамките на 7 дни след края на отчетния месец да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествено-стойностна сметка и да издаде надлежно оформена данъчна фактура за извършените през предходния месец услуги, въз основа на описите, подписани от представители на двете страни.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме заявка в случай на обективна фактическа невъзможност да извърши поръчката към момента на получаването й;

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя възможност всяка пратка да бъде получена за доставка от адрес на подателя и доставена съобразно конкретните изисквания на клиента. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да проследи движението и доставката на всяка една пратка, като изиска писмена справка;

10. В случай, че пратката не бъде доставена по независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини, същият се задължава да извести ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предмета на доставка в състояние и опаковка, отговарящи на особените изисквания за отделните видове пратки; когато състоянието и опаковката са явно неподходящи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да приеме пратката, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви писмено, че вредите, които биха настъпили са за негова сметка;

2. при подаване на заявката да спазва всички необходими изисквания за изпълнение на услугите;

3. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, необходима на последния за извършването на отделните видове услуги;4. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените от него куриерски услуги съгласно чл.5 и чл.6. от договора.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възнаграждение и в случаите, когато поради подадена от него невярна информация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил неточно поръчката.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница