Република българия министерство на регионалното развитиестраница1/24
Дата12.03.2018
Размер3.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Регионален план за развитие на Югоизточен район за периода (2014 – 2020г.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие

rectangle 2rectangle 3rectangle 4rectangle 5

РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

ОТ НИВО 2

ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.
2013г.
СЪДЪРЖАНИЕ
СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ…………………………………………………………………...4

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ……………………………………………………………………. 6

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ…………………………………………..7

ВЪВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………….….10

I. АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ И НА ТЕНДЕНЦИИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН………………………...13

1. Обща характеристика на Югоизточен район……………………………………...….13

2.Състояние на регионалната икономика....…………………………...…………..…….16

2.1.Брутен вътрешен продукт...………………………………………………….................16

2.2.Структура на икономиката………………………………………………………..........19

2.3. Преки чуждестранни инвестиции……………………………………………….…….22

2.4.Предприемачество………………………………………………………………………23

2.5. Иновации и технологично развитие, изследвания и развойнадейност……….…......27

2.6. Туризъм………………………………………………………….……………………. .28

3.Развитие на човешките ресурси……………………………………… ………… .……32

3.1. Демографско състояние и тенденции……………………………………………........32

3.2. Заетост и безработица…………………………………………………………...…….. 39

3.3.Образование………………………………………………………………………….......41

3.4. Здравеопазване и социални услуги……………………………………………….…...45

3.5. Доходи на населението………………………………………………………...……….48

3.6. Култура………………………………………………………………………………......50

4.Инфраструктурно развитие………………………………………………………...........53

4.1. Транспортна инфраструктура………………………………………………………….53

4.2. Енергийна инфраструктура…………………………………………………………….63

4.3. Телекомуникации и информационни технологии……………………………………70

5. Състояние на околната среда…………………………………………………………..72

5.1. Състояние на компонентите на околната среда…………………..…………………..72

5.2.Екологична инфраструктура…………………………………………………………....85

6. Ключови индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични

въпроси………………………………………………………………………………......91

7.Анализ на състоянието и потенциала на ЮИР по отношение изпълнението на националните цели съгласно Стратегия „Европа 2020”, дефинирани в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.)…………………………..95

8. Анализ на изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ на територията на Югоизточен район…………………………………………....100

9.Териториално развитие на Югоизточен район………………………………...….....105

10. SWOT – Анализ …………………………...……………………………………… . 115

II. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН…………………………...117

1. Резултати и заключения от междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 (2011-2013г.)…………………………………………117

2. Предпоставки за формулиране на стратегическата рамка за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г………………………………119

3. Визия, цели и приоритети на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода (2014-2020г.)……………………………………………………………......124

III. ОБЩА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН…………….….148

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА…………………….157

V. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ………………………………………………………..167


VI. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА……………………………….…174

ПРИЛОЖЕНИE: Справка за отразяване на становищата, получени след поместване на проекта на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г. на портала на Министерски съвет за обществени консултации………………………….182
СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ


Таблица 1 Брутен вътрешен продукт за периода 2007-2010 г.

Таблица 2 Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо

средното за ЕС-27 за 2004-2009 г. (в %).

Таблица 3 Брутна добавена стойност 2007 – 2010 г.

Таблица 4 Преки чуждестранни инвестиции с натрупване за периода 2007-2010 г.

Таблица 5 Разпределение на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката

през 2010 г. по големина, статистически райони, приходи от продажби и дълготрайни материални активи.

Таблица 6 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2010 г. по

икономически дейности (хил.лв.).

Таблица 7 Разходи за научно-изследователска дейност 2007-2010 г. (хил.лв.).

Таблица 8 Дял на разходите за научно-изследователска и развойна дейност от БВП за

2004-2009 г. (в %).

Таблица 9 Развитие на туризма в Югоизточен район към 31.12.2011 г.

Таблица 10 Брой и гъстота на населението за периода 2007-2011 г.

Таблица 11 Прираст на населението – преброяване към 01.02.2011 г. спрямо

преброяване към 01.03.2001 г.

Таблица 12 Коефициент на естествен прираст за периода 2007-2011 г.

Таблица 13 Възрастова структура на населението към 01.02.2011 г. (в %).

Таблица 14 Коефициент на демографско заместване и на възрастова зависимост по

райони и области към 01.02.2011 г.

Таблица 15 Коефициент на заетост на населението на възраст 20-64 г. и коефициент на

безработица на населението на възраст 15-64 г. за 2008-2011 г. (в %).

Таблица 16 Структура на безработните по възраст и продължителност на регистрация

(бр.)


Таблица 17 Завършили основно образование през учебната 2010/2011 г.

Таблица 18 Завършили средно образование през учебната 2010/2011 г.

Таблица 19 Висши училища, преподаватели, студенти и завършили за страната и по

области в Югоизточен район през учебната 2010/2011 г.

Таблица 20 Лечебни и здравни заведения и болнични легла към 31.12.2011 г. за страната

и областите в Югоизточен район.

Таблица 21 Медицински персонал към 31.12.2011 г.

Таблица 22 Недвижими културни ценности към 2011 г.

Таблица 23 Културни институции по райони, 2010 г.

Таблица 24 Дължина и гъстота на Републиканската пътна мрежа към 31.12.2011 г.

Таблица 25 Железопътна мрежа към 31.12.2011 г.

Таблица 26 Развитие на интернет услугите към 31.12.2011 г.

Таблица 27 Обслуженост на населението от екологична инфраструктура към 31.12.2010 г.

(в %).


Таблица 28 Разходи за опазване на околната среда, 2007-2010 г. (в хил. лв).

Таблица 29. Глобални екологични индикаториГ

Таблица 30 Принос на Югоизточен район към изпълнение на целите на Националната

програма за реформи 2011-2015 и Стратегията на ЕС „Европа 2020”.

Таблица 31 Сключени договори по ОП „Транспорт” в Югоизточен район към 01.11.2012 г.

Таблица 32 Сключени договори по ОП „Техническа помощ” в Югоизточен район към 01.11.2012 г.

Таблица 33 Индикативно разпределение на необходимите ресурси по стратегически цели

и приоритети на РПР на ЮИР за периода 2014-2020 г. (млн. лева)

Таблица 34 Индикативно разпределение на необходимите ресурси по стратегически цели и приоритети на РПР на ЮИР и по източници на финансиране за периода 2014-2020 г. (млн. лева)

Таблица 35 Дялово разпределение на необходимите ресурси по стратегически цели и приоритети на РПР на ЮИР за периода 2014-2020 г. (%)

Таблица 36 Индикативно разпределение на необходимите ресурси по стратегически цели и приоритети на РПР на ЮИР и по години за периода 2014-2020 г. (млн. лева)

Таблица 37 Ключови индикатори за наблюдение изпълнението на Регионалния план за

развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г.

Таблица 38. Индикатори по целите на Стратегия „Европа 2020” на ЕС

Таблица 39 Специфични индикатори за наблюдение изпълнението на Регионалния план

за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г.
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница