Република българия министерство на земеделието, храните и горите Българска агенция по безопасност на хранитеДата10.02.2018
Размер81.16 Kb.
#56501

Рstraight arrow connector 3ЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

Българска агенция по безопасност на храните

Дейности и мерки предприети от Българската агенция по безопасност на храните по отношение на Африканската чума по свинетеПериод

Дейности и предприети мерки

Ежедневно

Проследяване актуалната епизоотична ситуация в Европа чрез системата за известяване на болести по животните (ADNS) на Европейската комисия, участие в заседания на Комитета по хранителената верига и здравеопазване на животните към Европейската Комисия (ЕК), заседания на международни организаци, докладите на Европейския орган по безопасност на храните към ЕК (ЕОБХ), доклади от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ);

Ежедневно, съгласно одобрен план по прогрмата

Изпълнение на Програма за контрол за болестта АЧС за превенция и контрол (в рамките на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България през 2016 – 2018 г., одобрена с Решение № 320 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 72 и 73 от 2016 г. ):

 • извършва се постоянен клиничен и лабораторен надзор за ранно откриване на АЧС с документиране на резултатите в свиневъдни обекти намиращи се в областите, разположени в пограничните райони с висок риск за проникване на заболяването и в стадата с източнобалкански свине;

 • годишно се изследвана проби от около 6000 диви свине за чума по свинете за ранно откриване на заболяването и доказване на свобода на популацията;

Ежедневно, съгласно одобрената Програма

Лабораторна диагностика

В Българска агенция по безопасност на храните е определената със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Национална референтна лаборатория (НРЛ“ „Африканска чума по свинете“. Методите за диагностика за АЧС са акредитирани от 2006 година. Ежегодно специалисти от НРЛ участват в обучителни лабораторно-диагностични курсове в Референтната лаборатория на Европейския съюз, намираща се в гр. Валдеомос, Мадрид, Испания. Резултатите на НРЛ от участия в ежегодни сравнителни междулабораторни изпитвания показват пълна съпоставимост с очакваните. Дейността на лабораторията е обект на постоянен контрол от специалисти на Референтната лаборатория на ЕС;от 2009 г.

Изготвен и действащ Оперативен план за спешни действия за превенция, контрол и борба със заболяването АЧС;

от 2007 г. до сега

Участие в заседания, екпсртни групи и форуми свързани с обсъждането на мерки и действия по отношение на АЧС, към ЕК, Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО), Международната организация по здравеопзване на животните (МБЕ)

2012 г. – до сега

Участие в международни проекти:

 • проект ASFORCE. Проектът е проведен в периода 2012 г. – 2015 г. е ръководен между 18 партньора от водещи научни институти и организации, с цел разработване на мерки за борба с АЧС, чрез провеждане на научни проучвания и изследвания. В резултат от изпълнение на проекта бяха извършени обучения на официалните ветеринарни лекари, регистрираните ветеринарни лекари и фермерите. В дългосрочен план продължава да се работи с тези институции за идентифициране на най-подходящите и адекватни мерки за България и Европа.

 • проект ASF-STOP. Проектът е инициатива от 2015г., в която участват експерти на БАБХ, заедно с експерти от общо 30 страни, ЕС, ФАО, МБЕ, Канада, САЩ. Този проект е фокусиран върху по-нататъшно разпространение на вируса в Европа и защита на европейската свинска промишленост. Основната цел е да подобри, интегрира, преведе, трансферира и публикува знанията за АЧС при домашни и диви свине в Европа, за да разработи и приложи ефективни подходи за борба с вируса.

2012 г. – до сега

Обучения и информационни кампании:

 • изготвени и разпространени са над 200 хиляди брошури, съдържаща информация по отношение на опасността от проникване и разпространение на заболяването АЧС. Брошурите са разпространени сред ловците и свиневъдите;

 • създадени са два филма за АЧС с обучителен характер, които са разпространени в цяла Европа;

 • експерти от БАБХ постоянно провеждат обучения на ловците. Всички материали във връзка с АЧС са предоставени на ловците и са публикувани на електронните страници на БГ лов и на Национално ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България;

 • направени са публикации за АЧС в списания „Лов и риболов“, „Наслука“, „Ветеринарна сбирка“ и „Ветеринарномедицинска практика“ за запознаване на заинтересованите страни;
Сътрудничество с ловни организацяии.

На 12.10.2016 г. е проведено извънредно събрание на Националния ловен съвет във връзка с разпространението на АЧС в Европа, риска от проникването на болестта на територията на Република България и необходимостта от заселването на контрола и надзора при дивата свиня.

В резултат на тази среща, проведените обсъждания и взетите решения е издадена Заповед № РД 09-854/08.11.2016 г. на министъра на земеделието и храните. В Заповедта се посочват конкретни мерки и действия, които трябва да бъдат предприети от областните дирекции по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите, държавните предприятия по Закона за горите и Националния ловно рибарски съюз. Заповедта е действаща и към момента.

Експерти от БАБХ участват в заседанията на ловните съвети, където ги запознават със ситуацията за АЧС и предприетите мерки.Ноември 2016 г.

Заповед No РД 09-854/08.11.2016 г. на МЗХГ разпорежда:

 • провеждане на заседания на директори на ОДБХ, с кметовете на общините, горски стопанства, ловни ограизации (в рамките на Ловни съвеи включително) за запознаване с епизоотичната обставновка и мерките за контрол на болестта:

 • засилен отстрел и максимално редуциране на популацията диви свине в рамките на утвърден план и допустими запаси във всички общини по р. Дунав, особено в общините, където се отглеждат ИБС и предоставяне на проби за лабораторна диагностика от всички отстреляни прасета.

 • засилен клиничен надзор във всички региони от Северна България вкл. Бургас, Ямбол и Хасково

 • засилен контрол границата:

 • входните гранични контролни пропускателни пунктове – сухоземни, въздушни и сухопътни, включително с Румъния и съвместно с Главна дирекция „Гранична полиция“ се осъществява засилен контрол на личния багаж на пътниците идващи от държави, в които е установена АЧС за наличие на суровини и храни от животински произход, непретърпели термична обработка и прилагане на мерките от чл. 206 от Закона за ветеринарномедицинска дейност, а именно „Преминаващите през ГКПП суровини и храни от животински произход, предназначени за лична консумация, носещи епизоотичен риск, се изземват от официалния ветеринарен лекар, след което се унищожават на територията на същия ГКПП“;

 • извършване на дезинфекция на превозните средства, включително превозващите фуражи, предназначени за изхранване на свине, произхождащи от държави, в които е установено АЧС и обезвреждане на остатъчните количества хранителни отпадъци от кетъринг на плавателните съдове и самолетите идващи от страни с установени огнища на АЧС.

07.07.2017 г.

Изготвен Проект на Стратегия за борба с болестта АЧС в България. Проектът е изпратен с писмо с изх. № 4002/07.07.2017 г. от изпълнителния директор на БАБХ за одобрение от Министъра на земеделието, храните и горите. Проектът разработен на база стратегията на Европейската комисия и на опита на всички засегнати до момента държави.

В Стратегията подробно са разписани мерки за: • предпазване от проникване на АЧС в България и ранно откриване на болестта;

 • мерки за констатиране на АЧС в България.

12.07.2017 г.

Международно сътрудничество със съседни страни, страни в риск и засегнати страни.

Експерти на БАБХ взеха участие в среща между ветеринарните служби на България, Молдова, Румъния и Украйна по проблемите на АЧС. На тази среща е договорено постоянно сътрудничество между четирите държави по отношение на борбата с АЧС.08.08.2017 г.

Провеждане на работни срещи със свиневъдни организации:

Проведена работна среща с представители на свиневъдните организации в България. Представителите на свиневъдни асоциации бяха запознати с опустошителния характер на болестта АЧС, актуалната епизоотична обстановка по отношение на болестта, рискът от проникване и разпространение на болестта на територията на Република България, начините за разпространение, клиничните признаци, мерките за контрол. В резултат от представената информация и последвалата дискусия представителите на свиневъдни асоциации изразиха висока ангажираност и разбиране относно опасността и значителното негативно въздействие върху икономиката и търговията на страната, което ще окаже евентуалното разпространение на болестта в страната.10.08.2017 г.

Писмо Nо 4726-ЗЖКФ/10.08.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за необходимост от планиране и осигуряване на допълнителни финансов ресурс, с оглед гарантиране обезпечеността и готовността на Националната Референтна лаборатория за АЧС към НДНИВМИ при евентално навлизане на вируса на територията на страната.

04.10.2017 г.

Сътрудничество Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Главна Дирекция Гранична полиция“ към МВР за контрол на хора и стоки от страни с констатирано заболяване и обезвреждане на конфискувани хранителни отпадъци и хранителни продукти, идващи от трети страни,както и кухненски отпадъци от превозни (въздушни, морски, сухопътни) средства, работещи по международни линии ( Писмо No 5674-ЗЖКФ/04/10/2017 от изпълнителния директор на БАБХ)

11.10.2017 г.

Заповед РД 11-2008/11.10.2017г. на Изпълнителния директор на БАБХ, разпорежда в областите от цялата страна:

 • извършване на инвентаризация на обектите за свине;

 • засилване контрола на движение на свине между обектите от различни категории свине,

 • засилване на клиничния надзор, изпращане на проби при съмнение за доказване наличие на вируса на АЧС в НДНИВМИ гр. София

Допълнително във всички региони от Северна България е разпоредено:

 • взимане на проби от всички отстреляни, намерени болни и умрели диви свине изпращането им за доказване наличие на вируса на АЧС в НДНИВМИ гр. София

 • извършване на контрол на личния багаж на пътниците и обезвреждане на хранителните отпадъци от кетъринга на пристанищата, граничните пунктове с Румъния и летищата София, Варна и Бургас, на плавателните съдове, идващи от страни с установена АЧС.

12.10.2017 г.

Забрана за въртеобщностна търговия и внос от трети страни на диви свине в България, съгласно Заповед РД 09-795/12.10.2017 на МЗХГ, въз основа на писмо No 5833-ЗЖКФ/12.10.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ. Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A

 +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 915 98 98, www.babh.government.bgКаталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница