Република българия общински съвет – нови пазарДата16.10.2018
Размер32.91 Kb.
#89626


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НОВИ ПАЗАР

9900 гр.Нови пазар, ул.”В.Левски” № 3

тел./факс: +359 +0537 /2- 40-15

Е-mail: obs_npazar@abv.bg


Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

Проект!
П О К А Н А

9


На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на ОбС – Нови пазар, неговите комисии и взаймодействието му с Общинска администрация, свиквам ДЕВЕТОТО редовно заседание на на ОбС – Нови пазар на 28.06.2012 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


 1. Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Нови пазар

 2. Изменение и допълнение на наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Нови пазар

 3. Предложение за участие на Община Нови пазар по програма на Норвежкото правителство за безвъзмездно финансиране на проекти в страни членки на ЕС с цел повишаване енергийната ефективност на МБАЛ Д-р Д.Беров

 4. Предложение за продажба на МПС собственост на МБАЛ Д-р Д.Беров

 5. войвода” по плана на гр. Нови ..............................................................................................5.5Предложение за предоставяне на временна, безлихвена финансова помощ на МИГ Нови пазар – Каспичан

 6. Даване на предварително съгласие за преминаване на трасе – ел.провод и водопровод за ПИ000431 в землището на с.Памукчи, собственост на ПМД Кладенец

 7. Одобряване на ПУП ПП за техническа инфраструктура за ел. и водопроводно отклонения и пътна връзка за ПИ52009.20.474

 8. Одобряване на ПУП ПП за техническа инфраструктура за “Частично изграждане на канализационна мрежа на гр. Нови пазар, извън урбанизираната територия

 9. Искане за авансово плащанe от УО на ОП Регионално развитие 2007-2013 BG161 PO 001/1.1-01/2007

 10. Искане за авансово плащанe от УО на ОП Регионално развитие 2007-2013 BG161 PO 001/1.4-05/2009

 11. Разпореждане с общинска собственост:

11.1. Промяна на НТП на 2бр. пасища в землището на с. Правенци по заявление на ВИГОР ЕООД

11.2. Продажба на зем.земя – 701,656 имот 030001 в с. Стан

11.3. Продажба на зем.земя 5.660 дка имот №137336 в с. Памукчи

11.4. Продажба на недвижим имот Помощно училище с. Стан по заявление на Георги Ст. Георгиев

11.5. Продажба на лозе с площ 0.600дка имот №079188 в с. Памукчи

11.6. Продажба на апартамент №69 ул. П. Евтимий №9 на Иванка Зашева - наемател

11.7. Разделяне на съсобственост, чрез продажба на лозе ПИ52009.131.749 на съсобственика Живка Таскова

12. Общинска стратегия за интеграция на ромите 2012-2015г

13. Предложения за еднократни помощи

13.1 Предложение за еднократна помощ на Минка Крумова Пейчева от гр. Нови пазар

13.2 Предложение за еднократна помощ на Димитър и Петър Пенчеви Димитрови

13.3 Предложение за еднократна помощ на Анка Цветанова Илкова

14. Отчет за работата на кметовете и км. наместници

15. ПитанияГ Р А Ф И К

На заседанията на ПК при ОбС – Нони пазар


Постоянна комисия

Дата

час

кабинет

ПК по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, инвестиции и трудова заетост.

27.06.2012

17.30 ч.

304

ПК по общински имоти, строителство, благоустроява не, териториално развитие, околна среда и комунал ни дейности, пътна и селищна мрежа, търговия и сел ско стопанство.

19.06.201217.30 ч.


304


ПК по здравеопазване и социални дейности.

26.06.2012

17.30 ч.

304

ПК по образование, култура и спорт.

26.06.2012

17.30 ч.

304

Каталог: assets -> Files -> Messages
Messages -> Република българия общински съвет – нови пазар
Messages -> Г р а ф и к за провеждане на публично обсъждане на проекто-бюджет 2009 по кметства и населени места в община бойчиновци № по ред
Messages -> Отчет за работата на Общински съвет Нови пазар и Постоянните комисии
Messages -> С ъ о б щ е н и е уведомявам Всички заинтересовани, че на територията на община Нови пазар ще бъде извършено третиране с наземна техника на посеви както следва: „бразда” оод село Златна нива
Messages -> Отчет за изпълнение на решенията на Обс нови пазар за периода 01. 07. 2011 г. 31. 12. 2011 г
Messages -> Програма за закрила на детето през 2013г. Приемане на общинска програма за закрила на детето 2014г
Messages -> Решение за продажба на земеделска земя от Обпф пи с идентификатор 52009. 125. 469 по кк на гр. Нови пазар


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница