Република българия споразумение за партньорство на република българия, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 Гстраница1/32
Дата20.07.2018
Размер2.2 Mb.
#76658
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОЧЕРТАВАЩО ПОМОЩТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

.

СЪДЪРЖАНИЕ1.1. Анализ на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж и приоритетите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове 6

1.1.1.Въведение 6

1.1.2.Обща макроикономическа картина 7

1.1.3.Фактори, обуславящи растеж 9

1.1.4.Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите по основни фактори за развитие на Република България (SWOT анализ) 55

1.1.5.Стратегически приоритети за финансиране по ЕСИФ 57

1.2. Резюме на предварителната оценка 88

1.3. Избор и обосновка на тематични цели, основни резултати по тематични цели и по фондове 91

1.4. Индикативно разпределение на помощта от ЕС по тематични цели на национално ниво за всеки от ЕСИФ както и индикативен размер на подкрепата за адаптиране към изменение на климата 102

1.5. Хоризонтални принципи и цели на политиката за изпълнение на ЕСИФ 103

1.5.1. Принцип на партньорство 103

1.5.2. Насърчаване на равенството между мъжете и жените, недопускане на дискриминация и достъпност 105

1.5.3. Устойчиво развитие 106

1.5.4. Хоризонтални цели на политиките 107

1.6. Списък на Програмите 110

1.7. Информация за резерва за изпълнение, по фонд и по категории региони, както и за ресурсите, които се изключват при изчисляване на резерва за изпълнение 111

2.1. Координация между ЕСИФ и други национални и европейски инструменти за финансиране и Европейска инвестиционна банка 112

2.2. Допълняемост 118

2.3. Резюме на предварителните условия 119

2.4. Обща рамка за изпълнението 119

2.5. Административен капацитет 121

2.6. Намаляване на административната тежест 1253.1. Интегриран подход за териториално развитие 129


Списък на съкращенията

АВиК

Асоциация по ВиК

АДФИ

Агенция за държавна финансова инспекция

АЗ

Агенция по заетостта

АМС

Администрация на Министерския съвет

АОП

Агенция по обществени поръчки

АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“

АФКОС

Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)” в Министерството на вътрешните работи

АХУ

Агенция за хората с увреждания

БАБХ

Българска агенция по безопасност на храните

БАН

Българска академия на науките

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

БНБ

Българска народна банка

БОК

Болести на органите на кръвообращението

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВИ

Възобновяеми източници

ВСС

Висш съдебен съвет

ВУ

Висше училище

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ГРЕ

Годишна работна единица

ДНСК

Дирекция за национален строителен контрол

ДППИ

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

ЕЕ

Енергийна ефективност

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕК

Европейската комисия

ЕО

Европейска общност

ЕОТС

Европейско обединение за териториално сътрудничество

ЕСИФ

Европейски структурни и инвестиционни фондове

ЕСТЕ

Европейска схема за търговия с емисии

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕСФИИ

Европейски стратегически форум за изследователска инфраструктура

ЕС 27

Европейски съюз на 27-те държави членки

ЕТС

Европейско териториално сътрудничество

ЕФГЗ

Европейски фонд за гарантиране на земеделието

ЕФМДР

Европейски фонд за морско дело и рибарство

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗЗ

Защитена зона

ЗНИ

Закон за насърчаване на инвестициите

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ИАГ

Изпълнителна агенция по горите

ИАИ

Институт по аграрна икономика

ИАППД

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

ИАРА

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

ИЗП

Използвана земеделска площ

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИПА

Институт за публична администрация

ИПГВР

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ИПП

Инструмент за предприсъединителна помощ

ИСАК

Информационна система за администриране и контрол

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение

ИТС

Информационни технологии и съобщения

КЕИ

Крайна енергийна интензивност

КЕП

Крайно енергийно потребление

КН

Комитет за наблюдение

КООНПХУ

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания

КФ

Кохезионен фонд

МВР

Министерство на вътрешните работи

МВнР

Министерство на външните работи

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИГ

Местна инициативна група

МИЕ

Министерство на икономиката и енергетиката

МИРГ

Местна инициативна рибарска група

МК

Министерство на културата

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МП

Министерство на правосъдието

МРР

Министерство на регионалното развитие

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МФ

Министерство на финансите

МФИ

Международни финансови институции

НАП

Национална агенция за приходите

НЕМ

Национална екологична мрежа

НИП

Национален институт по правосъдие

НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НКЖИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НПО

Неправителствена организация

НПР

Национална програма за реформи

НПР: БГ 2020

Национална програма за развитие: България 2020

НСИ

Национален статистически институт

НСОРБ

Национално сдружение на общините в Република България

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка

НССЗ

Национална служба за съвети в земеделието

НЦОЗА

Националният център по обществено здраве и анализи

ОМА

Облак на местната администрация

ОО

Одитен орган

ОП

Оперативна програма

ОПАК

Оперативна програма Административен капацитет

ОПДУ

Оперативна програма Добро управление

ОП НОИР

Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж

ОПОС

Оперативна програма Околна среда

ОПРР

Оперативна програма Регионално развитие

ОПРР 2014-2020

Оперативна програма Региони в растеж

ОП РЧР

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

ОПРСР

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“

ОПТ

Оперативна програма Транспорт

ОПТП

Оперативна програма Техническа помощ

ОСП

Обща селскостопанска политика

ОСР

Обща стратегическа рамка

ОЦА

Облак на централната администрация

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПЕИ

Първична енергийна интензивност

ПЕП

Първично енергийно потребление

ПЗС

Преброяване на земеделските стопанства

ПИК

Политика по изменение на климата

ПМДР

Програма за морско дело и рибарство

ПОО

Професионално образование и обучение

ПОС

Политика по околна среда

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПССП

Площта със селскостопанско предназначение

ПТП

Пътно-транспортно произшествие

ПУРБ

План за управление на речните басейни

ПУРН

План за управление на риска от наводнения

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

ПЧП

Публично-частно партньорство

РА

Разплащателна агенция

РГ

Работна група

РДВ

Рамкова директива за водите (Директива 2000/60/ЕО)

РОП

Регистър на обществените поръчки

СГО

Структури на гражданското общество

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район

СКУСЕС

Съвет за координация при управлението на средствата от ЕС

СКФ

Структурните и Кохезионния фонд

СО

Сертифициращ орган

СОП

Специални образователни потребности

СП

Споразумение за партньорство

ССА

Селскостопанска академия

СЦР

Северен централен район

ТРГ

Тематична работна група

ТЦ

Тематична цел

УО

Управляващ орган на Оперативна програма

УЦЖ

Учене през целия живот

ФПЧ

Фини прахови частици

ХВП

Хранително-вкусова промишленост

ХИПЦ

Хармонизиран индекс на потребителските цени

ЦГЧ

Централна градска част

ЦКЗ

Централно координационно звено

ЮЗР

Югозападен район

ЮИР

Югоизточен район

ЮЦР

Южен централен район

DSL

Digital Subscriber Line (Цифрова абонатна линия)

GHG

Green-house gas emissions (парникови газове)

LAN

Local area network (локална интернет мрежа)

NEET

Not in employment, education or training (необхванати от трудова дейност, образование или професионално обучение)

RLAN

Radio Local Area Network (локална радио мрежа)

TEN-T

Транс-европейска транспортна мрежа

РАЗДЕЛ 1

  1. Каталог: document library
   document library -> Saveti government bg
   document library -> Saveti government bg
   document library -> Saveti government bg
   document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
   document library -> Saveti government bg
   document library -> Saveti government bg
   document library -> Saveti government bg
   document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
   document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


   Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница