Република българияДата25.07.2016
Размер143.88 Kb.
#5059
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция – Бургас

гр. Бургас 8000, ул. ”Александровска” № 120

тел.:

056/ 807302, факс 056/ 816261

e-mail:

rzi@rzi-burgas.com

site:

www.rzi-burgas.comАНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ
( Утвърдени със заповед № РД 15-210 от 28.05.2015 г. на Директора на РЗИ-Бургас)I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38 Народно събрание на 10.05.2000 г., в сила от 01.11.2003 г., част от действащото българското законодателство, корупция е "искането, предлагането, даването или приемането -пряко или косвено на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава."

Чл.2. В обхвата на тези процедури се включват и действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица в съответствие с чл. 107, ал. 4 от АПК.

Чл.3. Всеки гражданин, организация и служител могат да подават сигнал за констатирани действия или бездействия по предходния член и никой не може да бъде преследван само заради подаването на сигнала си.

Чл.4. Регионална здравна инспекция- Бургас си запазва правото да не дава отговор на сигнали, които съдържат нецензурни изрази, обидни квалификации и изказвания, уронващи престижа на инспекцията.
II. ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ

1. Процедура за работа със сигнали за корупция, постъпили в РЗИ-Бургас чрез единната система за документооборота и поставените пощенски кутии за сигнали за корупция.

2. Процедура за работа със сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица в съответствие с чл. 107, ал. 4 от АПК.

3. Процедура за регистриране и докладване на нарушения на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите в РЗИ-Бургас.

4. Процедури за проверка на изпълнение на задължението за деклариране на имотното състояние и за разкриване и за избягване на конфликт на интереси на служителите и анализ на подадените декларации, съгласно чл. 29 от ЗДСл.

5. Процедури и линии за докладване при откриване на грешки, нередности и неправилна употреба, измами и злоупотреби.III. ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, ПОСТЪПИЛИ В РЗИ-БУРГАС ЧРЕЗ ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА И ПОСТАВЕНИТЕ ПОЩЕНСКИ КУТИИ ЗА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
РАЗДЕЛ I

ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, ПОСТЪПИЛИ В РЗИ-БУРГАС ЧРЕЗ ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА
Чл.5.(1) Служителите от Звеното за административно обслужване обработват входящата документация на инспекцията по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Инструкцията за документооборота и деловодната дейност в РЗИ, като всички сигнали, съдържащи достатъчно данни за наличие на корупционни прояви, се входират със специалния индекс на Единната информационна система за документооборот "сигнали за корупция", като не се посочва името на подателя.

 1. В случай, че във входящата документация се намерят сигнали по ал. 1, служителите от ЗАО задължително насочват преписките към Главния секретар на РЗИ.

 2. При констатиране, че постъпилият сигнал не е в правомощията на РЗИ да разгледа въпроса, същият се препраща по компетентност на съответното ведомство и подателят на сигнала писмено се уведомява за предприетите действия.

 3. При констатиране, че предметът на сигнала е от компетентността на инспекцията, същият се внася за доклад на директора на РЗИ, който с резолюция възлага писмен отговор на комисията, която разглежда сигналите за корупция.

 4. При констатиране, че сигналът съдържа данни за корупционни прояви на служители в лечебни заведения или други структури – ВРБК към МЗ (в т.ч. и РЗИ), същият се внася при директора на РЗИ, който уведомява за това Министерство на здравеопазването.

Чл.6.(1) Получените от Министерство на здравеопазването разпореждания за извършване на проверки по сигнали за корупция постъпили в МЗ, се предават директно за разглеждане от Директора на РЗИ.

(2) Комисията, която разглежда сигналите за корупция отговаря за осъществяването на обратна връзка с подателите на сигнала.

Чл.7.(1) Комисията за разглеждане на сигналите събира, обобщава и анализира всички необходими доказателства (вкл. взема писмени обяснения от проверявания служител) за изясняване на обстоятелствата по сигнала за корупция.

(2) След събиране на всички доказателства се съставя констативен протокол, който се подписва от членовете на комисията.

Чл.8(1) Комисията за разглеждане на сигналите в рамките на определения срок изготвя доклад и го предава заедно с протоколите и събраните доказателства на Директора на РЗИ.

(2) При необходимост срокът за извършване на проверка и изготвяне на доклада може да бъде удължен след мотивирано искане от комисията, но с не повече от 1 месец.

Чл.9.(1) Директорът на РЗИ се произнася по доклада на комисията в седемдневен срок от предаването му с мотивирано решение.

(2) Решенията по сигналите се вземат, след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица.

(3) Копие от решенията на Директора на РЗИ се изпращат до подателите на сигналите с обратна разписка.

(4) При извършване на проверка по сигнала, на лицето, срещу чийто действие или бездействие е насочен, не се съобщава името на подателя.

(5) При данни за извършено престъпление се уведомява съответният прокурор.


РАЗДЕЛ II

ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, ПОСТЪПИЛИ В РЗИ ЧРЕЗ ПОСТАВЕНИТЕ ПОЩЕНСКИ КУТИИ ЗА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
Чл.10. Директорът на РЗИ-Бургас, със заповед определя комисия от 3 служители на инспекцията, която да отваря пощенската кутия за сигнали за корупция. Председател на комисията е от отдел АСП. В заповедта се включват и двама резервни членове - 1 от дирекция АПФСО и 1 от дирекция МД.

Чл.11.(1) Пощенската кутия на РЗИ се отваря в присъствието на членовете на комисията един път в седмицата. При отварянето на пощенската кутия трябва да присъстват повече от половината членове на комисията по чл. 10.

 1. Ключът за пощенската кутия се съхранява в каса поставена в звеното за административно обслужване.

 2. Комисията изготвя протокол за броя на получените сигналите, при всяко отваряне на пощенската кутия, който се подписва от всички присъствали членове на комисията.

 3. След изготвянето на протокол, сигналите се предават незабавно за регистриране в деловодството.

 4. Сигналите, получени в пощенската кутия се регистрират от служителите на ЗАО в Единна информационна система за документооборот, като не се посочва името на подателя. Поставя се самостоятелен регистрационен индекс 51-00-…. утвърден от Главния секретар.

 5. Регистрационният номер на сигналите се формира, като се създава регистрационна карта, която съдържа: индекс 51-00-... /последните цифри са поредни и се определят автоматично от програмата/, дата, вид и описание на документа.

 6. По анонимни сигнали не се образува производство.

 7. В деня на регистриране главен специалист „Архив и деловодство“ предоставя сигналите срещу подпис на Главния секретар на РЗИ-Бургас.

 8. Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в отговор на вече регистриран сигнал, носят регистрационния номер на сигнала и датата на постъпване.

Чл.12.(1) Сигналите се разглеждат от назначена със заповед на директора комисия в 2- месечен срок, след датата на регистрирането им.

 1. При необходимост срокът по ал. 1 може да бъде удължен с не повече от 1 месец.

 2. Решенията по сигналите се изготвят от комисията и се подписват от директора или от Зам. директора на РЗИ.

 3. Решенията по сигналите се вземат, след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица.

 4. При извършване на проверка по сигнала, на лицето, срещу чийто действие или бездействие е насочен, не се съобщава името на подателя.

 5. При данни за извършено престъпление се уведомява съответният прокурор.

Чл.13. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс и/ или други разпоредби на приложимите съответно нормативни актове.

РАЗДЕЛ III

ПРОЦЕДУРА ЗА РАБОТА СЪС СИГНАЛИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЛОУПОТРЕБИ С ВЛАСТ, ЛОШО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО ИЛИ ЗА ДРУГИ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ИЛИ НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В СЪОТВЕТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, С КОИТО СЕ ЗАСЯГАТ ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА ИЛИ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ НА ДРУГИ ЛИЦА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 107, АЛ. 4 ОТ АПК.
Чл.14.(1) Сигнали за действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица се разглеждат по реда и условията на Дял II, Глава VIII от АПК, Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции и Инструкцията за документооборота и деловодната дейност в РЗИ.

 1. Директорът на РЗИ възлага разглеждането на сигналите по компетентност, на определени от него служители на инспекцията, съгласно естеството на съдържанието и необходимата компетентност.

 2. Решението по сигналите се взема от директора на РЗИ, след като се изясни случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите страни.

(4) Директорите на РЗИ изготвя обобщен тримесечен анализ на постъпилите сигнали, които изпращат на Ръководителя на Инспектората в МЗ и попълват справка (съгласно Приложение № 1).
РАЗДЕЛ IV

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РЗИ
Чл.15.(1) Директорът на РЗИ утвърждава Етичен кодекс на служителите в РЗИ.

(2) Служителите в РЗИ осъществяват дейността си при стриктно спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите в РЗИ.

Чл.16. Нарушенията на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите в РЗИ са основания за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Чл.17.(1) Нарушенията по предходния член се докладват от служител на прекия ръководител.

 1. Прекият ръководител уведомява съответния си висшестоящ ръководител.

 2. Директорът на съответната дирекция изготвя доклад до Директора на РЗИ, в който описва конкретното нарушение, всички факти и обстоятелства, които го подкрепят или отхвърлят, както и предложение относно ангажиране на дисциплинарната отговорност на съответния служител.

 3. Налагането на наказания за нарушения на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите в РЗИ- Бургас се извършва по реда на глава VII и VIII от настоящите правила.

Чл. 18.(1) В РЗИ се води регистър на постъпили сигнали за нарушения на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Етичния кодекс на служителите в РЗИ (Приложение № 3).

(2) Директорът на РЗИ изготвя шестмесечни справки (съгласно Приложение № 3) за нарушенията по чл. 13 в ръководената от него администрацията, които изпраща на Ръководителя на Инспекторат на МЗ до 5-то число на месеца, следващ шестмесечието.

РАЗДЕЛ V

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИМОТНОТО СЪСТОЯНИЕ И ЗА РАЗКРИВАНЕ И ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И АНАЛИЗ НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 29 ОТ ЗДСл.
Чл.19. В РЗИ се осъществява контрол по изпълнението на задълженията на държавните служители за деклариране на имотното състояние по чл.29 от ЗДСл. и наличието/липсата на конфликт на интереси при изпълнение на служебните задължения.

Чл.20.(1) При встъпването си в длъжност държавния служител е длъжен да декларира своето имотно състояние пред органа по назначаването.

(2) Всяка година до 30-ти април държавния служител е длъжен да декларира пред органа по назначаването своето имотно състояние, както и получените през предходната календарна година възнаграждения свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, основание за тяхното получаване, както и възложителя/работодателя, който ги е изплатил.

(3) Декларирането по ал. 2 се извършва по утвърден образец.

Чл.21.(1) В РЗИ се води регистър на декларираните случаи на конфликт на интереси, съгласно Приложение 4.

(2) Информацията за регистрираните случаи на конфликт на интереси, както и предприетите мерки се докладват на Инспектората на МЗ до 5-то число на всяко шестмесечие.

РАЗДЕЛ VI

ПРОЦЕДУРИ И ЛИНИИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ГРЕШКИ, НЕРЕДНОСТИ, НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА, ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ.
Чл.22.(1) Грешка е всяко единично, индивидуално, непреднамерено несъответствие, отклонение и/или пропуск от установен регламентиран режим на работа, която може да повлияе или да промени решение на създател или потребител на информация.

(2) "Явната" или съществената грешка предполагат определена степен на неспазване на нормативни разпоредби, така че да съществува реална възможност взетото решение да е последица от очевидна грешка в преценката.

Чл.23.(1) Който установи писмени грешки, грешки в пресмятането или други подобни е длъжен да уведоми прекия си ръководител, който да предприеме необходимото за поправянето й.

(2) Процедурите за докладване и поправяне на грешки имат за цел да насърчат свободното докладване на грешки за изясняване на проблемите с оглед избягване на неблагоприятен изход и да дадат гаранция, че никой няма да бъде наказан за докладване на грешка или за сътрудничество при поправянето й.

Чл.24.(1) Процедурите, редът за поправянето на грешки и линиите на докладване са следните:

 1. Грешките по ал. 2 на предходния член се поправят чрез внасяне на съответната корекция в текста и парафиране на корекцията по съответния начин, или

 2. Съставяне на нов документ с изложение на допуснатата грешка и извършената корекция. В този случай парафиралият новият документ ръководител уведомява своя пряк ръководител за извършената корекция и мотивите за избрания начин на корекция.

(2) Поправянето на съществени грешки се извършва по реда на изготвяне на сгрешения документ и се състои в изготвянето на изцяло поправен текст на целия документ. В този случай задължително се уведомяват съответно всички преки ръководители.

Чл.25. Под "нередност" се разбира всяко нарушение, като резултат от действие или пропуск на длъжностно лице, което е довело или би могло да доведе до ощетяване на бюджета на РЗИ и бюджета на Министерството на здравеопазването чрез извършване на неоправдан разход.

Чл.26.(1) Когато съществува възможност за „неправилна употреба" или такава може да се предвиди, активите на РЗИ трябва да се защитят физически така, че тази възможност да се предотврати, а ако това не е изпълнимо, по подходящ начин да се посочи, че съответните активи не трябва да се използват по този начин.

(2) Поради физическите им характеристики самостоятелните персонални компютри и техните устройства за съхраняване на информация са уязвими към кражба, физическа повреда, непозволен достъп или неправилна употреба и е необходимо да бъдат физически защитени посредством заключване, закрепяне, въвеждане на подходящи процедури при пътуване с преносим компютър, шифриране (криптиране) на основни файлове и др. подобни.

Чл.27. „Злоупотреба" по смисъла на тези правила е:

 1. Злоупотреба с власт - злоупотреба с положение на йерархическа зависимост и/или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се извърши или не дадено действие, изготви или пропусне да се изготви документ, или да се изготви с определено съдържание, създаване на прекомерни трудности и несъответстващи и/или нерегламентирани задължения и др. подобни върху лице в йерархическа подчиненост или извършвано от лице, упражняващо контрол;

 2. Злоупотреба със служебно положение - изпълнението или неизпълнението от длъжностно лице на действие в нарушение на нормативни разпоредби при изпълнение на служебните му функции с цел получаване на неследваща се облага за него или друго физическо или юридическо лице;

 3. Злоупотреба с влияние - използването на позиция на сила спрямо лице за упражняване на натиск върху него, с или без пряка заплаха, по начин, който ограничава значително възможността му да вземе законосъобразно и обосновано решение или изобщо да вземе решение;

 1. Злоупотреба с информация - разгласяването, предоставянето, публикуването, използването или разпространението по друг начин на факти и обстоятелства, за които не е получено съответното разрешение от оправомощените за това лица;

 2. Злоупотреба с доверие - когато служител действа съзнателно против интересите на РЗИ и уронва престижа на институцията;

 3. Злоупотреба с право - упражняването на право само с намерение да се увредят законните права и интереси на други лица;

 4. Злоупотреба с имущество - умишлено присвояване или друго отклоняване от длъжностно лице, в негова полза или в полза на друго физическо или юридическо лице на имущество, публични или частни средства или на какъвто и да е предмет с определена стойност, поверени му в качеството му на длъжностно лице.

Чл. 28 (1) "Измама" е преднамерено действие на едно или повече лица от ръководството, лица, които са натоварени с общо управление, служители или трети лица, включващо използването на заблуда за придобиването на материални облаги, причиняване на имуществена вреда или придобиване на несправедливо или незаконно предимство.

(2) Под „измама" следва да се разбира умишлено действие, свързано с:

 1. Изпращането или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води или би могло да доведе до злоупотреба или неоправдано използване на средства от бюджета на РЗИ и бюджета на Министерството на здравеопазването;

 2. Прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите по подточка а);

в) Разходване на средствата по подточка а) за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.

Чл. 29. Всеки служител на РЗИ е длъжен да докладва в случай, че установи неточности, отклонения и несъответствия, произтичащи от измама, като се спазват следните процедури и линии за докладване:

 1. Определянето на подходящото ниво е въпрос на професионална преценка, която се влияе от фактори, като характер, величина и честота на неточностите, отклоненията и несъответствията или съмненията за измама;

 2. Подходящото ниво на докладване е поне едно ниво над това, заемано от лицата, които изглежда че имат връзка с неточностите, отклоненията и несъответствията или съмнението за измама;

 3. Независимо от нивата на докладване по предходните точки, служителят има право да уведоми за констатираните неточности, отклонения и несъответствия Директорът на РЗИ и/или Главния секретар на РЗИ;

 4. В случай, че служителят има съмнения относно почтеността или честността на лицата по предходните точки, той може да потърси правен съвет, за да предприеме други последващи действия, включително и уведомяване на органите на досъдебното и съдебното производство.

Чл. 30. Лицата по предходния член са длъжни да предприемат адекватни мерки за закрила на лицето, подало сигнал по реда на този раздел, включително и прикриване на неговата самоличност, доколкото нормативните актове и фактическите обстоятелства позволяват това.

Чл. 31. Забранено е санкционирането по какъвто и да е начин и предприемането на действия за дисциплинарно наказване на служител само заради подаден от него сигнал.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тези правила се приемат в изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията , Антикорупционни процедури, утвърдени от Министъра на здравеопазването, План за действие по Програма за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията и влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване от Директора на РЗИ.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница