Република българияДата09.09.2016
Размер434.78 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


З А П О В Е Д

РД - 384София, 15.06.2009г.

На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал.1, т.3 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците


ОПРЕДЕЛЯМ:
Членовете на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки “Екобулпак” АД - адрес: гр. София, Зона Б 5, ул. “Партений Нишавски”, Бизнес център “Блу палас”, БУЛСТАТ:131271470, Данъчен номер:1220187531, изброени в посоченото по-долу Приложение №1, представляващо неделима част от настоящата заповед, които ДА ЗАПЛАТЯТ ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ОПАКОВКИ, поради това, че не е доказано изпълнението на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и не са изпълнени целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9, ал.1, т. 5 от ПЗР на ЗУО:

Дружеството е внесло доклад от Специализирано одиторско предприятие “Българска финансова одиторска компания” ООД с Вх. № 26-00-858/31.03.2009г., изготвен от ДЕС, регистриран одитор Зоя Петрова.

В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки – 96 318.65 тона (композитни – 1 689.48 тона, пластмаси – 22 603.95 тона, хартия и картон – 33 472.96 тона, стъкло – 14 368.15 тона, метали – 5 815.75 тона, дърво – 18 359.55 тона, други – 8.81 тона); рециклирани отпадъци от опаковки – 48 969.21 тона (пластмаса – 8 143.81 тона, хартия и картон – 27 446.26 тона, стъкло – 6 354.13 тона, метали – 3 123.27 тона, дърво – 3 901.74 тона); изпълнена цел по оползотворяване - 50.84 % (по чл. 11, ал. 2, съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “а” от ПЗР на ЗУО, целта по оползотворяване е 42 %, целта по рециклиране е 42 %), рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса – 36.03% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “в” – 14.5%); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон – 82.00 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “д” – 60 %); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло – 44.22% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “г” – 40%), рециклирани отпадъци от опаковки от метали – 53.70% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “е” – 50%); рециклирани отпадъци от опаковки от дърво – 21.25% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “ж” – 15%).

Одиторът е потвърдил, че през отчетната 2008 година “Екобулпак” АД спазва изискванията на т 2.8 от приложението към Споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и организациите по оползотворяване на отпадъците по опаковки за постигане на националните цели за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки от 12.12.2007 г. Приложените тарифи за единица опаковки (кг.) отговарят на заложените в Споразумението параметри за разчетни разходи по събиране и оползотворяване за единица опаковки. Одиторът е извършил преглед на сключените договори с Общините за разполагане на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Одиторът е потвърдил, че пазарният дял на организацията за 2008 г., изчислен на база данните от 2007 г. е 35,58 % и отнесено към целта за обхванато население “Екобулпак” АД трябва да обхване 1 957 124 жители. В доклада е констатирано, че организацията е изградила системи за разделно събиране в 59 общини и е обхванала 2 003 720 жители, като е разположила 15 804 бр. контейнери или 4 647 бр. в повече от заложените в Споразумението.

Посоченият брой на членовете на “Екобулпак” АД е 3 326, в това число са лица, които са подали отчети за внесените и/или пуснатите на пазара количества опаковки за целия период на договора – 2851 бр., прекратили договорните си отношения с организацията и са подали отчети за внесените и/или пуснатите на пазара опаковки за целия период на договора – 46 бр., лица, които периодично не са подавали декларация за пуснатите на пазара количества опаковки – 211 бр., подали нулеви декларации за пуснатите на пазара количества опаковки – 180 бр., неподали декларация за количествата пуснати на пазара опаковки – 37 бр., 1 член на “Екобулпак” АД, е прекратил договорните си отношения през 2008 година и не е подал отчети за количествата опаковки, пуснати на пазара за целия период на договора (Приложение № 7.6). Към доклада е посочена обобщена справка на лицата, които са подали отчети по приложение №11 от НООО за пуснатите на пазара опаковки за многократна употреба. Копия на представените от членовете на „Екобулпак”АД приложения №11 са представени, като неразделна част от доклада. Обобщена справка за количествата опаковки, пуснати на пазара, послужили за опаковане на опасни химични вещества и препарати, по смисъла на §1 т.6 от ДР на ЗЗВВХВП, както и списък на членовете на Екобулпак АД, използвали такива опаковки през 2008 г., са представени в Приложение № 1.1 от доклада.

Одиторът е потвърдил количествата на разделно събраните и предадени за оползотворяване /рециклиране/ отпадъци от опаковки от дружествата, притежаващи съответния документ по чл.12 от ЗУО, извършващи дейността по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/ или обезвреждане на отпадъци от опаковки. Проверени са издадените разрешения/ регистрационни документи на дружествата за извършване на дейности по разделно събиране, временно съхранение, предварително третиране, транспортиране и предаване за оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Представени са оригинали на декларациите по чл. 34 от НООО, с които крайните преработватели потвърждават приетите и рециклирани отпадъци от опаковки в рамките на календарната 2008 г. в изпълнение на §9 ПЗР на ЗУО.

Членовете на организацията по оползотворяване “Екобулпак” АД, изброени в Приложение № 1 към настоящата заповед, не са изпълнили задълженията си към нея, тъй като не са подавали отчети за внесените и/или пуснати на пазара опаковки за периода на договора за 2008г., поради което за тях не е доказано изпълнение на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 5 от ПЗР на ЗУО и съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и за изменение на нормативни актове, следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2008г.


Мотивите по настоящата заповед са формулирани след запознаване с доклада на Комисията за проверка на докладите по чл. 48, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, определена със Заповед № РД -189/16.03.2009г. на министъра на околната среда и водите и извършен от мен преглед на представените по чл. 48, ал. 1 от Наредбата доклади и документите към тях.

НАРЕЖДАМ:


Лицата по Приложение №1 от настоящата заповед да изчислят и заплатят дължимата продуктова такса за опаковки по реда на Постановление № 120 на Министерския съвет от 30.05.2008 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и за изменение на нормативни актове
обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., в двуседмичен срок от издаване на тази заповед, по банкова сметка на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда:
Банкова сметка:    BG21 BNBG 9661 3300 1390 01 при БНБ-ЦУ,

BIC код на БНБ:   BNBG BGSD

Настоящата заповед може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 – дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица.


Приложение:

  1. Приложение №1 - Списък на членовете на “Екобулпак” АД, гр. София, които следва да заплатят продуктова такса.МИНИСТЪР:
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ

УТВЪРЖДАВАМ,

МИНИСТЪР:

/ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ/

Приложение № 1

към Заповед № РД – 384/15.06.2009г.

на министъра на околната среда и водите

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА “ЕКОБУЛПАК” АД, ГР. СОФИЯ

Пореден №

Наименование

Единен идентифика-ционен код

Седалище

1

Атанасов ООД

112545014

Пазарджик, ул. “Росица” 49

2

Джи Ви Ел-Слатина ООД

130581427

София, ул.”Крум Попов” 4,ет. 2

3

Интер-Фрукт ЕООД

813158175

Варна, ул. “Академик Курчатов” 1

4

Полидей-ЕН ЕТ

825063201

Карлово, ул. “Китка” 8,

5

Черноморски риболов Бургас АД

102091341

Бургас, ул. Индустриална 3, ет.7

6

Метални изделия -Бургас АД

812116465

Бургас, ул. Индустриална 21

7

ВИНПРОМ АЛВИНА ООД

834025349

Варна, ул. Цариброд, № 47, ет. 1

8

Феникс Мел ООД

127580607

с. Златна нива, община Каспичан, ул. "Петър Ченгелов", № 9

9

Хлебопроизводство и сладкарство ООД

835014779

Търговище, бул. “Митрополит Андрей” 91

10

ПИМК ООД

115536179

Пловдив, ул. “Днепър” 18

11

Ритон П АД

822106398

Панагюрище, ул. “Кръстьо Гешанов” 30

12

Корект трейдинг ЕООД

117013494

Русе, ул. “Сл. Шканов” 7

13

Николети България АД

131069981

Тетевен, ул. “Вършец” 30

14

Металком ООД

831710928

София, ул. “Сребърна” 21

15

Иркон ООД

121093642

София, бул. “Васил Левски” 13

16

Чойс ЕООД

131046281

София, бул. “Черни връх” 47

17

Поултрипродъктс ЕАД

131172141

София, Индустриална зона Орион, ул. 3020 № 34, ет.6

18

Евразия Трейдинг ООД

131233473

София, ул. “Момина чешма” 13

19

Атланта-95 ЕООД

121302169

София, ул. “Момина чешма” 13

20

Диагнозис Си и Ес ООД

030222117

София, район Средец, ул. Княз Александър Батенберг, № 1

21

Екомар ЕООД

131037624

София, ул. “Уилям Гладстон” 20-22

22

Деянов и сие СД

040836373

София, ул. «Веслец» 22

23

Софарма Трейдинг АД

103267194

София, ул. Видлич 2

24

Демакс ЕООД

101547589

Петрич, ул. “България” 22

25

Принт Комерс ООД

103893465

Варна, кв. Михаил Иванов, бл. 56, вх. Е

26

Системи и технологии ООД

831928492

София, бул. ЮБратя Бъкстон”, бл. 207А

27

Бебе Вики ООД

831275148

София, ул. “Петър Щърбанов” 18

28

Тан Дем ООД

102605789

Бургас, ж.к. “Братя Миладинови”, бл. 40

29

Болид ООД

123021969

бул. “Патриарх Евтимий” 138, Търговски център Болид

30

Булфешън- Антоанета Николова ЕТ

131309711

София, ул. Георги Софийски” 72

31

Мария-Мария Цонкова-Детелина Цонкова ЕТ

114671971

Плевен, ул.Добри Чинтулов 24А

32

В и В партньори ЕООД

107528275

Дряново, ул. Шипка, № 75

33

Суит Импорт ЕООД

103806318

Варна, м. Франга дере 8

34

Атек-Строителни системи ООД

131107631

София, ул. “Владайска река” 8

35

Тракия текстил ООД

128555172

Ямбол, ул. Хан Крум 29

36

Анафрут ООД

825373463

Първенец, Стоково тържище Родопи

37

Лъки-Комерс-Лъчезар Александров ЕТ

812197241

Бургас, ул. Цар Самуил 70, ет. 2

38

Рила Стил ЕООД

831632917

София, ул. “Цар Самуил” 119

39

Трипъл стар ЕООД

131018798

София, ж.к. Младост 3, бл. 323, вх. Б

40

Аспи Ел ООД

115168720

Хасково, ул. Беласица 33

41

Л.Б. Химикали ООД

126048882

София, район Панчарево, с. Казичане, Индустриална зона Север

42

Цветелина ООД

105022902

Белоградчик, ул. “П.Р. Славейков” 1

43

Артглас ЕООД

115824270

Пловдив, бул. “Христо Ботев” 92 Б, ет. 5

44

Славяна-фиш ООД

130215643

София, ж.к. Младост 1А, бл. 525, вх. 3, ап. 14

45

Мах-2003 ЕООД

131030163

София, община Връбница, Индустриална зона Орион, ул.3020, №34, ет.6

46

Биоком Трендафилов ЕООД

119523058

ул. Карандила 35

47

ЕлЕм Импекс ЕООД

122073062

София, Инд. Зона Орион, ул. 3020 № 34, ет. 6

48

Импрес груп ООД

121822861

София, бул. Македония 30

49

Рожен-74-77-Пенка Липчева ЕТ

103278931

Белослав, ул. Гебедже 48

50

Хикмет Хаджи ЕТ

830105716

Смолян,ул.Димитров 111

51

Теодор Николов-Трейд ЕТ

130061191

Самоков, ул. Македония 16

52

Велукс България ЕООД

121745393

София, ж.к. Павлово, ул. Пелистер 6

53

КОЛОРИ 2005 ЕООД

115876203

Пловдив, ул. “6-ти септември” 252

54

Селибиум-Мария Лефтерова ЕТ

813075320

Варна, ж.к. Владиславово, бл. 402, вх. 18, ап. 342

55

Петимекс ООД

040117157

Пловдив, ул. “Оборище” 2А

56

Земеделски институт-Стара Загора

123650307

Стара Загора

57

Стео-2 ООД

812179421

Бургас, ж.к. Славейков, бл. 56, вх. 4, ет. 6

58

Перфект БГ ООД

130554857

София, бул. Горнобански път, бл. 38, ет. 3, ап. 13

59

Келто ЕООД

124591025

Добрич, ул. “Калиакра” 77

60

ЗТВ АД

102616497

Бургас, ул. П. Евтимий 12

61

Класика – Марийка Николова ЕТ

838170406

Ямбол, ул. Бяло море 3-А-1

62

Пип трейд ООД

131233797

София, ул. Златовръх 21, ап. 2

63

Георги Борисов ЕТ

819396646

Кюстендил, ул. Георги Тертер 5

64

Гали-Г ООД

128053853

Ямбол, ул. Ст. Стамболов 10

65

Строителни системи Нитера ООД

130413597

София, бул.Обелско шосе 11

66

Кристал Химия Трейдинг ООД

131267835

София, ул. Голо бърдо 10

67

Хримак ООД

020889258

Хасково, ул. Белмекен 11А

68

Б и Б Комерс ООД

130899159

София, ул. Златовръх 71, ет. 5

69

Булгар-Хониг-Митко Стойчев ЕТ

123562615

с. Ягода, ул. 8 март 44

70

Електра Електроникс ООД

131093523

София, бул. Братя Бъкстон 30

71

Крайбург България ЕООД

130627159

София, кв. Илиянци, ул. Четвърта 11А

72

Цветелин Янков-Флориан ЕТ

117095541

Русе, кв. Образцов чифлик, бл. 16, вх. Б

73

Еко Продукт ЕООД

114606023

Плевен, ул. Радетски 35, ет. 2

74

Данко-Йордан Даскалов ЕТ

040098116

Бургас, бул. Мария Луиза 23, ет. 1

75

Палома-Иван Чуркин ЕТ

821132194

Лом, ул. Георги Димитров 63

76

ФЗ Славяново-2005 ООД

114635078

Славяново, Промишлена зона, Фуражен завод

77

РАМИЗ-97 ЕООД

121405768

София, ул. Черковна 61

78

АЙ ЕС ДЖИ-Комерс-Снежанка Делибалтова ЕТ

040317040

София, ул. Черковна 62

79

САТИ-91 ООД

109580573

Кюстендил, ул. Гороцветна 50, бл. 9, вх. Б, ет. 3,

80

Селена ООД

123122427

Стара Загора, ул. Княз Ал. Батенберг 10, ет. 3

81

Джон-Георги Секалов ЕТ

112080158

Белово, ул. Раковица 26

82

Хегра Д ООД

128500464

Ямбол, Индустриална зона, ул. Ямболен 12

83

Македония-2005 ООД

112622858

Пазарджик, ул. Цар Асен 21

84

ЖУ-Стефан Воденичаров ЕТ

102055142

Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 23, вх. 7, ет. 1

85

Болкан Пласт ООД

102828920

Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 23, вх. 7, ет. 1

86

ДИВАЙС ООД

831124356

София, ж.к. Красно село, бл. 189, вх. Е, ет. 11

87

Даниел Денчев ЕТ

119038902

област Сливен, Сливен

88

Мултиком БГ ЕООД

131514933

София, ул. Каменоделска 5

89

Еър Системс ЕООД

130934980

София, район Оборище, ул. Проф. Джовани Горини, № 2, ет 4, ап 16

90

Ти енд Ес Трейдинг ООД

130917283

София, район Оборище, ул. Екзарх Йосиф, № 54, ет 1

91

Еден- комерс ООД

112064766

Велинград

92

Фрутиком ООД

118022279

Силистра, общ. Силистра, Промишлена Зона Юг

93

Мастерпласт България ЕООД

131349809

София, район Панчарево, с. Казичане, складова база МСК Казичане

94

Алексман ЕООД

115853867

Пловдив, ул. Полк. Сава Муткуров 16

95

Златев ЕООД

102900451

Бургас, ул. Конст. Величков 65

96

Естил ДЗЗД

131335083

София, ул. Димитър Софиянец, 12

97

Хилс-Яна Панкова ЕТ

121885712

София, ул. Димитър Софиянец 12

98

Интелсофт ЕООД

103168617

Варна, бул. Сливница 131, ет.2

99

Елма АД

820174009

Троян, ул. Академик Ангел Балевски, № 1

100

Атанас Стойчев-Трейдинг ЕТ

115143197

Пловдив, ул. Мария Луиза 31, ет. 1

101

Смарт Геймс ООД

115901514

Пловдив, ул. Колоездачна 8А

102

Ортотехдизайн ООД

124628502

Добрич, ул. Славянска, № 10, вх В, ет.2, ап.2

103

Брес Комерс ООД

131303830

София, р-н Надежда, ж.к. Надежда 2, бл. 261, вх Д, ет 1, ап 106

104

Трейд Комерс 05 ЕООД

147005350

Царево, ул. "Рене Шарон", № 15

105

Тракия стил ООД

102876986

Бургас, к-с Лазур, № 49, вх. Б, ет. 3, ап. 5

106

Бурлекс ООД

813146671

Варна, ул. 27-ми юли, 14

107

Сотир плод ООД

115044975

Пловдив, пл. Кочо Честименски, 2Б, ет 2

108

Рино България ООД

123565967

Стара Загора, бул. Руски, № 56

109

Хеви ООД

111550612

Монтана, ул.Тимок, 6 , ап.6

110

Скорпио Къстъмс Сторидж ЕООД

831180903

София, р-н Надежда , ж.к. Надежда , бл.209, вх.В, ап.20

111

Енерган ЕООД

123685913

Казанлък, ул.Иван Вазов 3, ет.3, офис 8

112

Рос-си Силвия Митевска ЕТ

120055681

Рудозем, кв. Възраждане, ул.Васил Априлов 35

113

Танита Т ООД

121432085

София, р-н Красно село, бул.Македония 17, ап 5

114

Дайски-Константин Дайски ЕТ

121182379

София, р-н Красна поляна, ул.Уста Генчо, бл.37А, вх.В, ет.7

115

Лора-2000 Лилия Несторова ЕТ

105503818

София, район Люлин, жк. Люлин 7, бл. 713, вх. Г, ет 5, ап. 83

116

Екополюс ООД

102645680

Бургас, ул.Константин Величков 29, вх.Д, ет.3

117

Натурални храни ООД

104509793

Варна, Интерсервиз Узунови

118

Ира-66 ЕООД

102854751

Габрово, ул.Радецки 15, ет.2

119

Колорадо ЕООД

112610553

Пазарджик, ул.Заводска 1

120

Георги Мълчанков-93 ЕТ

811164980

Гоце Делчев, ул.Серес 3

121

Елвите ЕООД

131154741

София, бул.Цар Борис 3, 19, вх.Б, ет.4, ап.24

122

Уницем ООД

831231714

София, район Изгрев, бул. Симеоновско шосе, гара Пионер

123

МС и Компания-Валентин Колчев ЕТ

030055127

София, бул.Патриарх Евтимий 25

124

Томикомерс-Тошко Милчев ЕТ

121333468

София, ул.Анри Барбюс 36

125

Макро Ко ООД

126719465

Хасково, Южна Индустриална Зона, Околовръстен път, Кърджалийско шосе

126

Динамикс-Ко ООД

126723340

Хасково, ул.Ален мак 1

127

Василеви-3 СД

832002661

с.Петърч, ул.Осъм 16

128

БМВ ООД

834057425

Добрич, ул.Димитър Списаревски 4, вх.Б,ап.1

129

Терра ЕООД

126125834

Хасково, ул. Ибър, 3А

130

НАТ ЕООД

130310810

София, ж.к.Дружба, бл.9, вх.Д, ап.84

131

Уникомерс-ГМ ЕООД

128057499

Ямбол, ул.Джон Атанасов 8, стая 310

132

Изи ЕООД

112622413

Пещера, ул.Михаил Такев, № 11

133

Мемофарм ООД

175147504

София, ж.к. Хиподрума, ул. Начевич 11, офис 2Б, вх.В, ет.2

134

Диабед ООД

130285976

София, ул.Будапеща 15А

135

Микро-67 АД

116002783

Разград, Индустриален квартал

136

Биостар ЕООД

160061254

Асеновград, ул.Атанас Мишев 11

137

Аида-2000 ООД

126510470

Хасково, ул.Св.Св.Кирил и Методий 19

138

Булмилк-Николай Николов ЕТ

128500022

с.Генерал Инзово, обл.Ямболска

139

Юнан Груп-Джони Крето ЕТ

130401345

София, ул.Стара планина 84-86, вх.А, ет.5, ап.12

140

Севти-Севдалин Севов ЕТ

126022631

Тополовград, ул. Иван Вазов 17-А-10

141

Монти Мийт АД

111550562

Монтана, Нова Промишлена зона, п.к.107

142

Нектаркооп ЕООД

175122186

София, ж.к. Хладилника, ул.Сребърна 28

143

Дасти ЕООД

123127342

Стара Загора, ул.Парчевич 44, вх.А, ет.1, офис 1

144

Електро Стил ООД

130554063

София, ул.Острец 33

145

НОВАМЕД ООД

175126252

София, ул.Цар Иван Асен 2, № 1, вх.1, ап.4

146

Теохарови ООД

101505729

Петрич, ул.Кочо Мавродиев 20 А

147

Ловешки Мелници-2005 ЕООД

130186558

София, ул.Стефан Караджа 2

148

Тева-Фрут ЕООД

123500763

Стара Загора, ул.Капитан Петко войвода 10

149

Лавър Д Георги Джамбов ЕТ

825082867

Пловдив, бул.България 18

150

Динт Комерс ЕООД

131404974

София, ул.Казбек 41, вх.В, ет.4, ап.41

151

Аксо Мания ЕООД

115947732

Асеновград, ул.Драва 16

152

Неди-Недрет Руфад ЕТ

160044187

Асеновград, жк. Баделема, № 17, ет. 4, ап. 8

153

Албиана Груп ООД

130417972

София, кв.Суха река, бл.220, вх.Б, ет.8, ап.34

154

Каролина-51 ООД

104680936

Горна Оряховица, ул.Любен Каравелов 17

155

Вис Виталис 3000 ООД

121539272

София, ж.к.Разсадника, бл.65, вх.А, партер

156

Джони-Георги Костов ЕТ

040353225

с.Мала църква, общ.Самоков

157

Елка Ко ООД

102827786

Бургас, ж.к.Зорница, бл.11, вх.1, ет.3, ап.7

158

Уърлпул България ЕООД

121014335

София, ул.Люлин планина 24

159

Аля-Алевтина Лалова ЕТ

112591601

Пещера, ул.Петър Раков 5, вх.А, ап.6

160

Генара ООД

175151558

София, кв. Княжево, ул. Ива 12

161

Санди-Т ЕООД

121074019

София, ж.к.Дружба 1, бл.171, вх.А, ет.6, ап.17

162

Сани Фудс ООД

130913961

София, бул.Овча купел 72

163

Аст-Логистикс ООД

131340596

София, кв.Требич, Индустриална зона 52

164

Вия-Снежанка ЕООД

040898001

Казанлък, бул.Ал.Батенберг 220

165

Сотис Армс ЕООД

130251714

София, ж.к.Люлин, бл.215, вх.Г, ет.3, ап.58

166

Надин-2007 ЕООД

160098575

Пловдив, бул.Найчо Цанов 5

167

Кан-Учтехспорт-България ООД

128049011

Ямбол, ул.С.Раковски 3

168

Елен-Самвел Хакобян ЕТ

115866248

Пловдив, пл. Хан Аспарух № 125, ет.1, ап.1

169

Евелин ЕООД

107578157

Габрово, ул.Добри Чинтулов 6

170

Дик-Трейдинг ООД

117608921

Русе, ул.Люле Бургас 2А

171

Челиков-Иван Костов ЕТ

040206684

с.Коларово, общ.Петрич

172

К-Консулт ЕООД

103265211

Варна, кв.Чайка, бл.11, вх.Б, ет.4, ап.25

173

Вива-Фуудс ЕООД

118559806

Дулово, ул.Лудогорец 8

174

Галком ООД

109023154

Дупница, ул.Генерал Георги Тодоров 6

175

Еднократна употреба ООД

104539957

Велико Търново, ул.Магистрална 8, ет.7, ап.25

176

Пеневауто ЕООД

126711391

Хасково, ж.к.Орфей, бл.35, вх.А, ет.6, ап.17

177

Сатнет ООД

115787627

Карлово, ул.Юмрукчал 20, вх.Б, ет.2, ап.3

178

Форте Мюзик ООД

101670570

Благоевград, ул.Илинден 8

179

Бижуланд ЕООД

160008725

Пловдив, ул.Фр.Жолио Кюри 1

180

Глобал Трейдинг ЕООД

104692376

Велико Търново, ул.Сергей Румянцев 39Б

181

Иван Димитров-Селект ЕТ

101687993

Гоце Делчев, ул.Дунав 1 А

182

КАНПА БЪЛГАРИЯ ООД

148120213

Варна, ул. Цариброд 5

183

Георги Димитров ЕТ

126124287

Свиленград, ул.Московска 13

184

МИК-Милко Джаров ЕТ

817055122

Дряново, ул.Никола Чуков, 31

185

ЕМ-ГИ Емилиян Петров ЕТ

115278437

Асеновград, пл.Калоян 8

186

Медика груп ЕООД

130028540

София, ул.Върбица 4

187

Колесник ООД

175331595

Ботевград, ул. Иван Шишман 17, ет.1, ап.1

188

Ариа ООД

115635330

Асеновград, ул.Крайречна 5А

189

Пами-2006 ООД

104667845

Велико Търново, ул. Васил Левски 15

190

Орешков ЕООД

833163808

Стара Загора, ул.Проф.Никола Кожухаров 17,вх.В, ет.2

191

Балкан Супер Стар ЕООД

131187150

София, ж.к. Свобода, ул. Петър Панайотов 12, СБ Илиянци, магазин 8, 1 хале

192

Модуей ЕООД

121175840

София, бул. Христо Ботев 96

193

Емюфе ООД

101739326

с.Лютово, обл.Благоевград, общ.Белица

194

Елисавета Филчева ЕТ

101075003

Петрич, ул. Гоце Делчев 3

195

Братя Станеви ВГ ООД

2101063244

София, р-н Искър, жк. Дружба 2, бл.516, вх.А, ет.4, ап.11

196

Евромес ООД

112668567

Пазарджик, ул.Батак 20, ет.3, ап.10

197

Георги Петров-Камен ЕТ

823027726

Перник, ул.Иван Вазов, бл.3, ап.5

198

Дилекс ООД

105583209

Видин, ул.Екзарх Йосиф 1-ви 142

199

Грийн травел ООД

175185368

София, район Витоша, ул. Казбек 30, вх.А, ет.6, ап.17

200

Стимекс-Метал ООД

103555192

Варна, ул.Тодор Шишков 4

201

Пробилд ООД

108690771

Кърджали, ул. Здравец 11, вх.А, ет.4, ап.16

202

Тити фуд 2005 ЕООД

126667443

Хасково, ул.Белмекен 11А

203

Ес - Ес ООД

108684416

Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци 125

204

Топло Техника ЕООД

101553136

Благоевград, ул.Асен Христов 28

205

ЮБН Ауто ООД

831660763

София, бул.Илиянци 16

206

Флориян ООД

117556593

Русе, кв.Родина, ул.Чипровци 21, вх.1, ет.3

207

Винтнърс енд Брандс ЕООД

175382508

София, р-н Красно село, бул.Македония 10, вх.2, ет.1, ап.12

208

Стил пропъти 2007 ЕООД

175392725

София, кв.Павлово, ул.Купените 20

209

Ди.Ем.Ен ЕООД

148042729

Варна, ж.к.Младост, бл.111, вх.4, ет.9, ап.24

210

Хели България АД

175300308

София, район Младост, ул.Димитър Моллов 24, ет.3

211

Камдизайн ЕООД

110546664

Ловеч, ул.Христо Ботев 46, вх.А, ап.4

212

Бабъл ООД

131471574

София, ж.к. Разсадника, бл.28, ап.26

213

Дезмомоторс ООД

175457010

Самоков, ул.Крали Марко 10

214

26-ти май-Райна Табакова ЕТ

825008767

Асеновград, ул.Гео Милев 6

215

Всичко за риболова ООД

121426659

София, ж.к.Стрелбище, ул.Дюлински проход, бл.32,вх.В, ет.4, ап.48

216

Харирад ООД

103004768

Варна, ул.Димитър Полянов 57, вх.Б, ап.22

217

Дженков Лайт ООД

124668621

Добрич, ул.Захари Стоянов 8, вх.В, ет.4, ап.10

218

Юнан-строй ООД

175336254

София, бул.Ломско шосе 246Г

219

Маджик уърлд ЕООД

200049533

София, ж.к. Кътница, ул.Здравчи камък 9

220

Юнан Груп-2004 ООД

131327531

София, ул.Стара Планина 84-86

221

Вега Стар Трейдинг АД

175419579

София, район Красно село, ул.Хубча, бл.195, вх.Д, партер

222

Вал-Бег ООД

107592790

Габрово, ул.Смърч 27

223

Цветанел ЕООД

175090468

София, район Надежда, ж.к. Толостой, бл.68, вх.Е, ап.93

224

Садон ООД

175052147

София, ж.к.Слатина, бл.31, вх.Б, ап.11

225

Братя Батакови ООД

119615602

Сливен, жк. Нова индустиална зона, ул.Бансо шосе, база Кронос

226

Уест Стар Къмпани ООД

117630862

Русе, ул.Прага 5, вх.6, ет.1, ап.1

227

РАН- 2007 ЕООД

175282486

с.Мрамаор, ул.Св.Св.Кирил и Методий 25

228

Ива Тех-10 ООД

114675496

с.Рупци, община Червен бряг

229

Дърводелец ЕООД

131056343

София, бул.Асен Йорданов 9

230

Престиж Да ООД

175359819

София, ул.Иван Асен II-ри 1, вх.Б

231

Саф Магелан АД

130542972

София, район Изгрев, ул.Тинтява 17А

232

Филда-М ООД

121688816

София, ж.к. Младост 1, л.42, ет.14, ап.69

233

Хелимед ООД

200055027

София, район Възраждане, ул.Овчо поле 122

234

Инкам ООД

175446537

София, ул.Опълченска 78, ет.3, ап.6

235

Екоцет ООД

814252816

Велико Търново, ЖП гара-Велико Търново

236

Фикс ЕООД

112592817

Пазарджик, ул.Втори януари 32А

237

Айс Гълъб- Мария Алексова ЕТ

020008905

Благоевград, ул. Софрони Мазнев 5

238

Парис ЕООД

160054879

Пловдив, ж.к. Тракия, бл.95А, вх.Б, ет.6

239

Белтарт ЕООД

117623469

с. Голямо Варново, община Сливо поле

240

Бутилираща компарния Ракитово ООД

112666840

София, ж.к. Младост 4, бл.480, ап.32

241

Ив-2005 ЕООД

106604970

Мездра, ул.Св.Св.Кирил и Методий 1

242

Рейланд електро машинен България ООД

175455828

София, ул.Цар Борис III 136Б

243

Еко логистика ЕООД

200063077

Ямбол, ул.Жельо Войвода, бл.14, ет.1, ап.2

244

Имахижу ООД

103110136

София, ж.к. Манастирски ливади, бл.28, ет.1, ап.1

245

Георги Малинов - 2005 ЕТ

109580737

с.Блажиево, ул.Васил Левски 23

246

Полимекс холдинг ЕООД

175432830

София, ул.Димитър Петков 128 А

247

Арго- Румяна Ценова ЕТ

817014336

Габрово, ул. Минка Стефанова 1

248

Техноконсулт ЕООД

107560262

Севлиево, ул. Втори юни 28

249

Мултимед-5 ООД

123631577

Стара Загора, ул. Георги С. Раковски 90-1-3

УТВЪРЖДАВАМ,

МИНИСТЪР:

/ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ/

Каталог: files -> file -> Waste -> Opakovki
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
file -> Първа общи положения ч
Opakovki -> Република българия
Opakovki -> Република българия
Opakovki -> Република българия министерство на околната среда и водите
Opakovki -> Република българия министерство на околната среда и водите
Waste -> Насоки на националните кореспонденти №1 (изменени)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница