Решение № / г на Общински съвет Гулянци. Община Гулянци съдържание на програматастраница2/5
Дата28.10.2018
Размер1.04 Mb.
#104046
ТипРешение
1   2   3   4   5

дива свиня (Sus scrofa), сърна (Capreolus capreolus), колхидски фазан (Phasianuscolchicus), скорец (Sturnus vulgaris), гривякът (Columba palumbus) гургулица (Streptopelia turtur) европейският пъдпъдък (Coturnix coturnix) голяма белочела гъска (Anser albifrons), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), зимно бърне (Anas crecca), лятно бърне (Anas querquedula) и други.


V.8.6.2 Гори
Горите играят роля за формирането на местния климат, предпазват почвите от ерозия, регулират водния режим на реките, намаляват силата на вятъра, имат голяма естетическа стойност и важно значение за рекреацията на хората.

Общата площ на Община Гулянци е 459 201 дка, от които 381 606 дка са земеделски територии, а 34 437 дка - са горски територии (ГТ).

На територията на общината функционира едно горско стопанство Никопол.

Горите и земи от горския фонд, собственост на Община Гулянци са на територията на ДГС „Никопол". На Община Гулянци е възстановена собственост върху горски територии в размер на 17403,061 дка., разпределена по землища, както следва:
№ по ред

Населени места

Общо

площ, дка1.

с. Милковица

2134,294

2.

с. Крета

960,328

3.

с. Дъбован

571,73

4.

с. Шияково

1470,43

5.

с. Ленково

878,247

6.

гр. Гулянци

713,114

7.

с. Загражден

0,755

8.

с. Искър

611,887

9.

с. Брест

3872,069

10.

с. Долни Вит

850,483

11.

с. Сомовит

722,999

12.

с. Гиген

2471,952

13.

с. Жернов

5,228

14.

с. Евлогиево

233,012

15.

с. Муселиево

1162,013

16.

с.Черквица

738,52

общо


17403,061


Съставени са 752 актове за общинска собственост на горските територии собственост на Община Гулянци.


ИЗВОДИ:

(1) На територията на общината се наблюдава богато биоразнообразие, за което е необходимо да се прилагат специлни консервационни дейности;

(2) Констатирани са незаконни сечи, които са характерни и за други общини в страната.

VI. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
Местообитанията на растенията, определени като „лечебни” според приложението към Закона за лечебните растения, на територията на Община Гулянци могат да бъдат разделени в следните шест групи:

1. Водни и крайводни местобитания, подходящи за хигрофитни и хидрофитни лечебни растения. В миналото условията за тази група са били много по-добри при съществувалите блата. Днес са запазени основно край р. Дунав, р. Искър, р. Вит и край отводнителните канали. С корекцията на р. Вит и старото гърло на р. Дунав са ограничени част от естествените водни и крайводни местобитания на територията на общината, подходящи за хипрофитни и хидрофитни лечебни растения.

2. Сухотревни местообитания, подходящи основно за светлолюбиви тревисти видове лечебни растения.

3. Гори и храсталаци, подходящи за горски видове лечебни растения (тревисти, дървесни, храстови)

4. Обработваеми площи и селища, подходящи за лечебни растения от групата на „плевелите” и „рудералите”

5. Влажни ливади, разпространени главно в доловете и са подходящи за лечебни растения с умерени изисквания към влажността.

На територията на общината преобладават лечебни растения от групи 4 и 1 (въпреки, че са ограничили разпространението си след пресушаването на блатата). След това от група 2 и най бедно са представени групите 5 и 3.Във връзка с някои по специфични термини използвани в текста налага се те да бъдат обяснени по долу:

  • рудерал - вид ,срещащ се много често в селища , обработваеми площи, но не разпространяващ се масово и не конкуриращ културните растения.

  • плевел - вид ,разпространяващ се масово в обработваемите площи и конкуриращ културните растения.

  • спорадично разпространение - разпространение на петна, изолирани и отдалечени едно от друго.


Aceraceae - Кленови

Acer tataricum L. - мекиш. Среща се често предимно в горски фонд и окрайнините му - с. Искър, с. Гиген, с. Брест, с. Крета, с. Ленково, с. Сомовит. Ресурсите му са използваеми.

Alismataceae - Лаваницови

Alisma plantago-aquatca L. - лаваница, жаблек. Среща се в стоящи води по бреговете на водоеми - край р. Дунав- по наносите ( с. Сомовит , гр. Гулянци, с. Загражден, с. Дъбован ), край р. Искър - ( с. Гиген, с. Искър ), в отводнителни канали и остатъчни водоеми в Карабоазката низина - с. Загражден - м. „Копано гърло” м. „Гренди кули“, м. „Улука “, с. Гиген - м. „Тръпка”, м. “Балтата“, с. Брест - м. „Лещава“, м. „Калилото“, м. „Блатото“, с. Дъбован - м. “Ивата“, м. „Върбака“, м. „Северина“, м. “Видра“, гр. Гулянци, м. „Мокриша”, м. „Краище “. Ресурсите му са използваеми.

Anacardiaceae - Анакардиеви

Cotinus coggygria Scop. - смрадлика. Среща се в горски фонд (с. Гиген, с. Брест, с.Ленково) и по скалисти места - с. Сомовит, с. Крета - м. „Яшков дол” , м. „Табията“, м. „Гавниците“. Ресурсите му са ограничено използваеми.

Amarilidaceae - Амарилисови

Galanthus elwesii Hook fill. - елвезиево кокиче . Среща се много рядко в горски фонд ( липов ) - с. Ленково, с. Гиген. Ресурсите му са неизползваеми.


* Leucojum aestivum L. - блатно кокиче . Среща се нарядко в крайречни гори вкл. и в тополови култури по брега на р. Дунав - с. Сомовит, гр. Гулянци- Помпена станция, „Карабоаз“, с. Дъбован, с. Загражден, с.Гиген. Ресурсите му са практически неизползваеми.

Apiaceae - Сенникоцветни

Anethum graveolens L. - обикновен копър - култивиран навсякъде на територията на община като растение за подправка.

Angelica sylvestris L. - лечебна пищялка .Среща се навсякъде по бреговете на реки и потоци, по влажни сенчести места - край р. Дунав (с.Сомовит , с.Гиген), край р.Вит ( с. Крета, с. Милковица, с. Долни вит) край р Искър (с. Искър, с. Гиген) край р. Бръшлянска бара ( с. Ленково, с. Шияково ). Ресурсите му са ограничено използваеми.

Anthriscus cerefolium (L.) Hofm. - азмацуг /див керевиз/ - Видът е широко разпространен на територията на цялата общината, включително и в регулация на селищата, най - често като бурен или плевел край огради, пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми.

Bifora radians Bieb. - лъчисто колендро. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, пшеница / Ресурсите му са максимално използваеми.

Bupleurum rotundifolium L. - кръглолистна урока. Видът е разпространен на територията на цялата общината най- често край ниви / слънчоглед, царевица, пшеница / и рядко навлиза в тях, но е много рядък с ниска численост. Ресурсите му са практически неизползваеми .

Conium maculatum L. - петнист бучиниш /цволика /. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради , пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми .

Eryngium campestre L. - полски ветрогон . Среща се често по сухи тревисти места - Искър - м. „Дошева чешма“, м. „Селски дол“, с. Загражден - м. „Мъгура “, с.Брест - м. „Лещава“, м. „Сусовица“, м. „Петкова могила“, с. Крета - м. „Яшкин дол”, м. „Табията“, м. „Гавниците“, с. Шияково - м. „Камъка” , м. „Равнището“, с. Ленково - м. „Оборчето“, м. „Над лилови“, м. „Пясъка“, м. „Голям кърчомар“,м. „Малък кърчомар“, м. „Рибенски дол”, м. „Муселиевски път“, с.Милковица -м. „Друму мори“, м. „Мъгура Маре“, м. „Кюнка“, с. Долни Вит , - м. „Радовец“, с. Сомовит - м. „Чучуров баир“, м. „Черковски дол „ м. „Боруня “. Ресурсите му са използваеми.

Foeniculum vulgare Mill. - резене / морач / - култивира се нарядко и подивява / край огради и градини / Ресурсите му са ограничено използваеми.

Heracleum sibiricum L. - сибирски девесил. Среща се нарядко по влажни сенчести места край реки и бари, вкл. и в селищата - край р. Дунав( с. Сомовит , гр. Гулянци, с. Дъбован , с. Загражден) , край р. Вит (с.Крета , с. Милковица, с. Долни Вит ) р. Бръшлянска бара ( с. Шияково, с. Ленково), р. Искър (с. Искър , с. Гиген ) и др. Ресурсите му са използваеми.

Laser trilobum ( L. ) Borkh. - загърличе. Среща се доста рядко в горски фонд-с.Ленково, с.Крета, с.Гиген. Ресурсите му са неизползваеми.

Oenanthe aquatica L .- обикновен воден морач. Среща се нарядко във водоеми със стояща вода, стари корита , рибарници, отводнителни канали - с.Милковица,с.Долни Вит , с. Крета, с. Гиген- м. „Тръпка“, м. „Балта“, м. „Калилото“, с. Дъбован - м. „Северина“, м. „Блатото“, м. „ Десна” , с. Загражден - м. „Копано гърло”, м. „Дългите делове “, м. „Улуците“, с. Брест - м. „Лещава“, гр. Гулянци - м. „Краище“, м. „Мокриша“. Ресурсите му са ограничено използваеми.

Tordylium maximum L. - обикновена нузла. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, пшеница / и край пътища. Ресурсите му са максимално използваеми.


Torilis arvensis ( Huds. ) Link. - полски торилис. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината най - често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, пшеница /. Ресурсите му са максимално използваеми.

Apocynaceae - Тойнови

Vinca herbacea W. et K. - тревист зимзелен . Среща се нарядко по сухи каменисти и скалисти места - с. Брест - м. „Петкова могила“, с. Гиген, с. Сомовит -м. „Боруня“ и м. „Чучуров баир“, с. Крета - м. „Темницата“ , м. „ Яшкин дол“, м. „Табията “ . Ресурсите му са ограничено използваеми.

Araceae - Змиярникови

Arum maculatum L. - петнист змиярник. Среща се често предимно в горски фонд и окрайнините му - с. Искър, с. Гиген, с. Брест, с. Крета, с. Ленково, с. Сомови . Ресурсите му са използваеми.

Araliaceae - Аралиеви

Hedera helix L. - бръшлян .Среща се в горски фонд ( липа ) - с.Гиген, с. Ленково. Ресурсите му са неизползваеми.

Aristolochiaceae Вълчеябълкови

Aristolochia clematitis L. - обикновена вълча ябълка . Видът е широко разпространен на територията на цялата общината най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, пшеница / , зеленчукови градини и лозя . Ресурсите му са максимално използваеми.

Asclepiadaceae -Асклепиадови

Vincetoxicum hirundinaria Medic. лечебен устрел . Среща се нарядко по сухи тревисти места -с. Крета-м. „Табията“, м. „Гавниците“, с.Шияково - м. „Камъка“, с. Ленково - м. “ Оборчето “, м. „Пясъка“, м. „Над aлилови “ . Навсякъде единични растения. Ресурсите му са неизползваеми.

Aspleniaceae - Изтравничеви

Asplenium ruta-muraria L. - стенно изтравниче / страшниче /. Среща се много рядко по скалисти места - с.Крета.Ресурсите му са неизползваеми.

+ Asplenium trichomanes L. - обикновено изтравниче . Среща се нарядко с предходния вид, но още по рядък.

Asteraceae - Сложноцветни

Achillea millefolium gr. - хилядолистен / бял / равнец. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най - често като бурен или плевел край огради , пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми.

Achillea nobilis L. - благороден равнец. Среща се нарядко по сухи каменисти места-с.Крета, с.Сомовит, с. Шияково, с. Ленково, с.Искър. Ресурсите му са неизползваеми.

Anthemis cotula L . - полско подрумиче /бяла рада /. Среща се много рядко, като рудерал по сметища и по влажни места - крй р. Дунав-с.Загражден, с.Гиген, с. Дъбован, в околностите на гр. Гулянци и др. Навсякъде е малочислен вид.Ресурсите муса неизползваеми.

Anthemis tinctoria L. - жълто подрумиче / бяла рада /. Видът е разпространен на територията на цялата община най често по сухи рудерализирани места и в запустели ниви , на ерозирали терени. Ресурсите му са максимално използваеми.

Arctium minus Bernh. - малък репей . Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради , пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми.

Arctium tomentosum Mill. - мъхнат репей. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради , пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми.


Artemisia absinthium L. - горчив пелин. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината, включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради, пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми.

Artemisia annua L. - едногодишен пелин. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради и пътища. Ресурсите му са максимално използваеми

Artemisia vulgaris L. - обикновен пелин. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината, включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради , пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми.

Bellis perennis L. – паричка. Среща се често в окрайнините на горски фонд по влажни и умерено- влажни места , вкл. и в регулацията на селищата - гр. Гулянци, с. Брест, с. Гиген, край Бръшлянска бара ( с.Шияково, с. Ленково) край р. Вит (с.Крета, с.Милковица, с.Долни вит ) и др. Ресурсите му са използваеми.

Carduus acanthoides L. - късодръжков магарешки бодил. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата, най - често като бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми.

Carlina vulgaris L. - обикновена решетка. Среща се нарядко по сухи поляни - с. Искър- м. „Дошева чешма“, м. „Селски дол “, с. Гиген , с.Брест- м. „Суховица“, м. „Петкова могила“, с. Крета - м. „Табията“, м. „Гавниците“, с. Ленково - м. „Оборчето” , м. „Над лилови“, м. „Пясъка“, м. „Голям кърчомар“, м. „Малък кърчомар“, с. Шияково -м. „Камъка“, с. Милковица - м. „ Мъгура маре “, с. Долни Вит - м. „Радовец “, с. Сомовит -м. „Чучуров баир“, м. „Боруня“. Ресурсите му са ограничено използваеми.

Carthamus lanatus L. - вълнест аспрут . Среща се нарядко по сухи поляни - с. Искър - м. „Дошева чешма“, м. „Селски дол“, с. Гиген м. „ Градището“ , с.Брест - м. „Суховица“, м. „ Петкова могила“, с. Крета - м. „Табията “, м. „ Гавниците“, с.Ленково-м. „Оборчето” м. „Рибенски дол“ , м. „Муселиевски път“, м. „Над лилови“, м. “Пясъка“, м. “Голям кърчомар“, м. „Малък кърчомар“, с. Шияково -м. „Камъка“, м. „Равнището“ с. Милковица - м. „Мъгура маре“,м. „Кюнка“ с. Долни Вит - м. „Радовец “, с. Сомовит-м. „Чучуров баир “,м. „Черковски дол “. м. „Боруня “. Ресурсите му са използваеми.

Chamomilla suaveolens ( Pursh.) Rydb. - езичестоцветна лайка. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината, включително и в регулация на селищата, най- често като бурен край огради и пътища. Ресурсите му са ограничено използваеми поради забележимата тенденция към намаляванне през последните години

Centaurea calcitrapa L. - дългоиглеста метличина. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради , пътища и по - рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми .

Centaurea cyanus L. - полска метличина. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, пшеница / Ресурсите му са максимално използваеми .

Centaurea solstitialis L. - средиземноморска метличина Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради , пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми.

Cichorium inthybus L. - грапавоплодна синя жлъчка . Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често

като бурен или плевел край огради , пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми.Filago vulgaris Lam. - полска свещица / обикновена /.Среща се нарядко по сухи тревисти места - с. Ленково-м. „ Над Лилови “, м. „Оборчето“, м. „Пясъка“, с. Шияково –
м. „Камъка“, с. Крета - м. „Гавниците“, м. „Табията“, с. Милковица - м. „Мъгура маре“, м. „Кюнка“, с. Долни Вит - м. „Радовец “. Ресурсите му са практически неизползваеми.

Filaginella uliginosa ( L . ) Opiz. -смилче / бял смил /. Среща се по алувиални наноси край р. Дунав - с. Сомовит, гр. Гулянци , с. Дъбован, с.Загражден, с. Гиген. Ресурсите му са използваеми.

Inula ensifolia L. - успореднонишков / мечолистен / оман .Среща се нарядко по сухи каменисти места - с. Шияково - м. „Табията“, м. „Гавниците “, м. „Камъка“, с. Ленково - м. „Оборчето “ м. „Малък Кърчомар “. Ресурсите му са неизползваеми.

Lactuca serriola L. - компасна салата. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината, включително и в регулация на селищата, най- често като бурен или плевел край огради , пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми.

Leucanthemum vulgare Lam. - обикновена маргаритка .Среща се много рядко по влажни ливади в долове - с. Ленково, с. Шияково(край барата ). Ресурсите му са неизползваеми.

Matricaria trichophylla ( Boiss. ) Boiss. - влакнеста лайкучка Видът е широко разпространен на територията на цялата общината най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, пшеница / Ресурсите му са максимално използваеми.

Onopordum acahthium L. - жълтеникав онопордум Видът е широко разпространен на територията на цялата общината, включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми.

Pulicaria dysentheria ( L. ) Bernh. - дизинтерийна блъшница . Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често по влажни места / край огради канавки , утаители , чешми , водоеми / като бурен и по- рядко в обработваеми площи . Ресурсите му са максимално използваеми .

Pulicaria vulgaris Gaerth. - обикновена блъшница . Среща се по алувиални наноси край р. Дунав - с. Сомовит, гр. Гулянци , с. Дъбован, с. Загражден, с. Гиген. Ресурсите му са използваеми.

Senecio jacobaea L. - якобов спореж Среща се нарядко по сухи каменисти места-с. Шияково - м. „Табията“, м. „Гавниците“, м. „Камъка“, с. Ленково - м. „Оборчето“ м. „Малък Кърчомар“. Ресурсите му са неизползваеми.

Senecio vulgaris L. - обикновен спореж. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради , пътища и в обработваеми площи / ниви , зеленчукови градини , лозя /. Ресурсите му са максимално използваеми .

Solidago virga-aurea L. - обикновена златица / златна пръчица /. Среща се нарядко по влажни скали - с. Сомовит. Ресурсите му са неизползваеми.

Tanacetum vulgare L. - обикновена вратига . Среща се често по влажни места, край бари, реки, стари корита , отводнителни канали - край Бръшлянска бара ( с. Шияково, с. Ленково) край р. Вит - с. Крета, с. Милковица, с. Долни Вит, край р. Искър ( с. Искър, с. Гиген), край канали в Карабоазката низина ( Гулянци , с. Дъбован, с.Загражден, с. Гиген) и много рядко край р. Дунав. Ресурсите му са използваеми.

Taraxacum officinale Web. - лечебно глухарче . Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради , пътища и в обработваеми площи / ниви , зеленчукови градини , лозя /. Ресурсите му са максимално използваеми.

Tussilago farfara L. - подбел . Среща се често на територията на цялата община по влажни места край реки, бари канавки, в изкопи за чакъл и пясък, по бунища, в градските паркове. Ресурсите му са използваеми.

Xanthium spinosum L. - бодлив казашки бодил / рогачица /. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, пшеница / Ресурсите му са максимално използваеми .

Xanthium strumarium L. - влакнест казашки бодил . Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради , пътища и в обработваеми площи / ниви , зеленчукови градини , лозя /. Ресурсите му са максимално използваеми .

Xeranthemum annuum L. - едногодишно безсмъртниче. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината, включително и в регулация на селищата, най- често като бурен или плевел край огради и пътища. Ресурсите му са максимално използваеми .

Betulaceae - Брезови

Alnus glutinosa ( L. ) Gaerth. - черна елша . Среща се нарядко по влажни места край стари корита и реки - край р. Дунав ( с. Сомовит, гр. Гулянци, с. Дъбован, с. Загражден, с. Гиген ), край р. Вит( гр. Гулянци, с. Крета, с. Милковица, с. Долни Вит ), край Бръшлянска бара ( с.Ленково, с. Шияково). Ресурсите му са ограничено използваеми.

Betula pendula Rothm. - бреза. Отглежда се като декоративно дърво в паркове в селищата- гр. Гулянци и др.Ресурсите му са потенциално използваеми.

Borraginaceae - Грапаволистни

Anchusa officinalis L. - лечебно винче. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради и пътища и по рядко в обработваеми площи . Ресурсите му са максимално използваеми.

Buglossoides arvensis L. - полска белоочица . Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради и пътища и по рядко в обработваеми площи . Ресурсите му са максимално използваеми .

Buglossoides purpureo-coeruleum L. - виолетова белоочица. Среща се често предимно в горски фонд и окрайнините му - с. Гиген, с. Брест, с. Крета, с. Ленково, . Ресурсите му са използваеми.

Cerinthe minor L. - малък меденик . Среща се по пасища и ливади -с. Искър-м. „Дошева чешма “, м. „Селски дол“, с. Брест - м. „Сусовица”, м. „Петкова могила“, м. „Долните лозя “, с. Крета -м. „Табията“, м. „Гавниците“, с. Ленково - м. „Оборчето“, м. „Над лилови“, м. „Малък Кърчомар“, с. Шияково - м. „Камъка“, м. „Равнището“, с. Милковица - м. „Мъгура Маре“, м. „Кюнка“, с. Долни Вит - м. „Радовец“, с. Сомовит - м. „Черковски дол”. Ресурсите му са ограничено използваеми.

Cynoglossum officinale L. - лечебна наумка. Видът е широко разпространен но с ограничена численост на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата, най- често като бурен или плевел край огради и пътища и по рядко в обработваеми площи . Ресурсите му са ограничено използваеми .

Echium italicum L.- италианско усойниче. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради и пътища и по рядко в обработваеми площи . Ресурсите му са максимално използваеми .

Echium vulgare L . - обикновено усойниче. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради и пътища и по рядко в обработваеми площи . Ресурсите му са максимално използваеми.

Heliotropium europaeum L. - обикновена подсунка . Видът е широко разпространен на територията на цялата общината най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, пшеница / , ниви , зеленчукови градини лозя . Ресурсите му са максимално използваеми .

Pulmonaria officinalis L. лечебна медуница. Среща се много рядко в горски фонд ( липов ) - с. Ленково, с. Гиген. Ресурсите му са неизползваеми.

Symphytum officinale L. зарасличе / черен оман/. Среща се по влажни места край реки, бари, стари корита и отводнителни канали - нарядко край целия сектор на р. Дунав ( по алувиални наноси) , край р. Вит, р. Искър, Бръшлянска бара ( с. Ленково, с. Шияково) -единични растения, често край отводнителни канали в Карабоазкото поле - с. Загражден -м. „Копано гърло“, м. „Улука “, м. „Дългите делове“, с. Гиген -м. „Тръпка“, м. „Балтата “, м. „Пясъка“, с. Дъбован - м. „Северина“ , ,м. „Ивата“, м. „Върбака“, гр. Гулянци - м. „Мокриша“, м. „Видра“, м. „Краище“, с. Брест. Ресурсите му са използваеми.

Brassicaceae - Кръстоцветни

Alliaria petiolata ( Bieb. ) Cavata et Graub. лъжичина. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често като бурен край огради , пътища и гори от всякакъв вид . Ресурсите му са максимално използваеми.

Alyssum alyssoides L. игловръх . Видът е широко разпространен на територията на цялата общината, включително и в регулация на селищата, най- често като бурен или плевел край огради и пътища . Ресурсите му са максимално използваеми .

Brassica nigra ( L. ) Koch. - черен синап. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица / , зеленчукови градини лозя . Ресурсите му са максимално използваеми .

Capssela bursa-pastoris ( L. ) Medic. - овчарска торбичка . Видът е широко разпространен на територията на цялата общината, включително и в регулация на селищата , най- често като бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи / ниви, люцерна, зеленчукови градини, лозя /. Ресурсите му са максимално използваеми .

Descurainia sophia ( L. ) Webb. ex Prauntl. - войничица Видът е широко разпространен на територията на цялата общината най - често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, пшеница / Ресурсите му са максимално използваеми.

Diplotaxis tenuifolia ( L. ) DC - тънколистна двуредка . Среща се нарядко по сухи, скалисти и каменисти места - с.Крета - м. „Яшкин дол“, м. „Темницата“, с. Шияково - м. „Камъка“, с. Сомовит, а вероятно и на други подобни места. Ресурсите му са неизползваеми.

Lepidium campetre ( L. ) R. Br. - полска горуха . Видът е широко разпространен на територията на цялата общината най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, пшеница / Ресурсите му са максимално използваеми .

Lepidium perfoliatum L. - пронизанолистнагоруха .Среща се нарядко по влажни места, по сметища и край реки, вкл. и в селищата. Навсякъде единични екземпляри.Ресурсите му са практически неизползваеми.

Nasturtium sylvestris L. - горска поточарка. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината , включително и в регулация на селищата , най- често по влажни места / край огради канавки , утаители , чешми , водоеми / като бурен и по- рядко в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми.

Raphanus raphanistrum L. - дива ряпа. Видът е широко разпространен но с ограничена численост на територията на цялата общината, включително и в регулация на селищата, най- често като бурен или плевел в ниви и зеленчукови градини. Ресурсите му са ограничено използваеми .

Rorippa austriaca ( Crantz. ) Bess. - австрийски пореч. Среща се нарядко като единични растения - край р. Вит, р. Искър, р. Дунав и във временни разливи в Карабоазката низина - с Гиген, с. Дъбован, с. Загражден, гр. Гулянци. Ресурсите му са практически неизползваеми.

Sisimbrium loeselii L. - льозелова мъдрица. Среща се нарядко в селищата, по сметища, край огради - гр. Гулянци и др. Ресурсите му са практически неизползваеми.

Sisimbrium officinalis ( L. ) Scop. - лечебна мъдрица .Среща се често па влажни места, край реки и в селищата на територията на цялата община, рудерал и плевел. Ресурсите му са използваеми.

Thlaspi alliaceum L. - лукова попова лъжичка . Видът е широко разпространен на територията на цялата общината най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, пшеница / Ресурсите му са максимално използваеми .

Thlaspi arvense L. - полска попова лъжичка. Видът е широко разпространен на територията на цялата общината най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, пшеница / Ресурсите му са максимално използваеми .

Butomaceae - Водолюбиви

Butomus umbelatus L. - водолюб Среща се в стоящи води по бреговете на водоеми - край р. Дунав- по наносите ( с.Сомовит , гр. Гулянци, с. Загражден, с. Дъбован ), край р. Искър -( с. Гиген, с. Искър ),в отводнителни канали и остатъчни водоеми в Карабоазката низина- с. Загражден- м. „Копано гърло” м. „Гренди кули “, м. „Улука“, с. Гиген-м. „Тръпка”, м. „Балтата “, с. Брест - м. “Лещава “, м. „Калилото“, м. „Блатото“, с. Дъбован - м. „Ивата“, м. „Върбака“, м. „Северина“, м. „Видра“, гр. Гулянци, м. „Мокриш”, м. „Краище“. Ресурсите му са използваеми.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница