Решение № / г на Общински съвет Гулянци. Община Гулянци съдържание на програмата


VІІ.1 Действащи общински програми и наредби в областта на околната средастраница4/5
Дата28.10.2018
Размер1.04 Mb.
#104046
ТипРешение
1   2   3   4   5

VІІ.1 Действащи общински програми и наредби в областта на околната среда:


 • Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Гулянци – която е в процес на актуализация
 • Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Гулянци

 • Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общинското имущество на територията на община Гулянци

 • Наредба заизграждане и опазване на зелената система на територията на Община Гулянци

 • Предварителен проект на ресурсите и възможностите за ползване на Лечебни растения от територията на община Гулянци.VІІ. 2 Услуги, предоставяни от общината свързани с опазването на околната среда:

Третиране на отпадъците – тази услуга се извършва от Община Гулянци - дейност „Чистота”

Водоснабдяване и канализация - се извършва от ВиК –ЕООД Плевен

Озеленяване – услугата, поддържане на зелената система на Община Гулянци се извършва от Община Гулянци


VІІ. 3 Сътрудничество със съседни общини, бизнеса, НПО
Общината участва в Регионалното сдружение за управление на отпадъците, с общините Плевен, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Искър и Пордим за изграждане на Регионално депо за отпадъци - Плевен. Ръководството на общината ясно осъзнава, че сътрудничеството със съседните общини е ефективния начин за дългосрочно и адекватно
преодоляване на ограничения пред местното икономическо развитие и в интерес на местните общности.
VIIІ. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ
Община Гулянци е една от развитите общини в Плевенска област, което е благоприятствано от географското и местоположение. В общинската икономика са представени различни отрасли, независимо от това, че е сериозно засегната от реформите и преструктурирането на икономиката през последните години. Закрити и ограничени са големите мощности, традиционни за общината и региона. Икономическото развитие на община Гулянци през последните години се характеризира с различна динамика – ръст до 2008г. и спад след общата финансова и икономическа криза през 2009 г. и 2010 г.

В структурата на общинската икономика са представени всички важни стопански сектори, като към края на 2012 г. са регистрирани 216 предприятия. Този показател отбелязва спад с около 10 единици в сравнение с 2009 г. – 226 предприятия. С най - голям дял в края на 2012 г. са предприятията от сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети: 48%. Но най-голямо нарастване на този показател в разглеждания период 2009 г. – 2012 г. има сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети, следван от сектор Селско, горско и рибно стопанство. За сектор Селско, горско и рибно стопанство нарастването в голяма степен е стимулирано от ПРСР, чрез мерките, насочени към земеделски стопанства.

По отношение на показател „Произведена продукция” в (хил. лева) най - голям дял (76%) през 2012 г. има секторът Селско, горско и рибно стопанство, който в същото време формира 24% от предприятията в общината. Този факт определя сектора, като ефективен и формиращ потенциал за сравнително високи нива на добавена стойност за общинската икономика.

С най - нисък дял са секторите Операции с недвижими имоти (1%) и Създаване и разпространяване на творчески продукти и далекосъобщения (1%) Секторът с най - голям дял регистрирани предприятия в местната икономика - Търговия и ремонт на автовобили и мотоциклети (48%) формира едва 8% от произведената продукция през 2012 г., което го нарежда на второ място, след сектор Селско, горско и рибно стопанство.

Най - голям дял във формирането на показател „Приходи от дейността” през 2012 г. има водещият по дял предприятия, сектор Селско, горско и рибно стопанство (65%), следван от сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети (22%), с най-нисък дял е сектор Хотелиерство и ресторантъорство (1%)

При показател „Нетни приходи от продажби, с най - голям дял отново е водещият по дял предприятия сектор Селско, горско, и рибно стопанство (60%) следван отново от сектор Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети (27%) С най-нисък дял са секторите Хотелиерство и ресторантьорство (1%) и Операции с недвижи имоти (1%)

Най - висок дял в показателя „ ДМА” има сектор Селско, горско и рибно стопанство (83, 80%), следван от сектор Операции с недвижими имоти (9,16%) и Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети (5,87%). С най - нисък дял е сектора преработваща промишленост(1,17%)
Х. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
През периода 2010 – 2012 г. отчетните приходи в бюджета на общината са намалели с близо 2 %, като се отчита сериозно понижение през 2012 г. с близо 1,5%. Средната стойност на приходната част, е в размер на 5 362 820,67 лв. (без отчитане на налчността в края на периода.)

И през трите години се забелязва позитивна тенденция на изпълнение на собствени приходи. Това се дължи главно на събиране на данъчните и неданъчните приходи. Средния размер на изпълнените собствени приходи е 1 372 440,67 лв. Делът на собствени


приходи към общите постъпления бележи тенденция на увеличаване през последните 2 г., като през 2012 г., възлиза 42,12% спрямо 29, 63% през 2011г.

Положителен факт е нарастването с приблизително 5-12% на данъчните приходи (окончателен патентен данък и имуществен данък.)

Данните за изпълнение на бюджета на община Гулянци, открояват следните тенденции:

- Отчита се нарастване на събраните местни приходи, които приз 2012 г. достигат до 1 760 788 млн. лв., спрямо 1 220 703 млн. лв., от 2011 г. Основните фактори са нарастване на данъчните приходи и приходите от общински такси, глоби, санкции и наказателни лихви.

- Нарастването на собствени приходи води до нарастване на техния дял в общата структура на приходите от 21,84% (2010 г.) до 22,18% ( 2011 г.) и 32,95% през 2012 г. С отчитане на преходния остатък относителния дял на собствените приходи, като част от общите приходи нараства с близо 10% и достига до близо 33% през 2012 г. Данните показват, че над 78% от приходите на общината през 2012 г. се осигуряват под линия на субсидии и трансфери от централния бюджет.

- В структурата на местните приходи, през 2012 г. най – висок дял се пада на общинските такси с дял от 40,44% от общия размер на събраните местни приходи. В същото време, приносът на постъпленията от продажба на нефинансови активи намалява от 4,51% (2011 г.) до 3, 65% през 2012г.

- Отчита се подобрение на работата на администрация по отношение на събираемостта на глобите, санкции и наказателни лихви, като изпълнението през 2011г. спрямо 2012 г. се е увеличило от 0,21% до 1,42%.

Не се наблюдават сериозни проблеми при отчитането на изпълнението на постъпленията от продажба на нефинансови активи и през последните две анализирани


години. През 2011г. и 2012г. община Гулянци не е заложила в бюджета си постъпления от продажби от НМДА - фигура 18. През 2010г. основните постъпления от продажби са главно от продажба на земя 100,00%. През 2011 г. и 2012 г. се наблюдава прогресивен ръст на постъпленията от продажби на ДМА от 42,26% до 59,97%. За последните две отчетни години е налице намаляване на дела на постъпления от продажби на земя от 57,74% през 2011 г. до 40,03% през 2012 г. в дела на постъпленията от продажби, което не оказва отрицателно влияние, тъй като реалните постъпления от продажба на земя значително надвишават тези заложени по бюджет.

В разходите на икономическите елементи в бюджета се наблюдават няколко същестени вариации. По правило, разходите за труд (разходи за възнаграждения,социални осигуровки) заемат най- висок относителен дял в бюджетни разходи. През последните три години те са намалели с близо 9 %

Разходите за издръжка бележат темп на спад в структурата на разходите по икономическите елементи. За последните години намаляването им е с близо 3% Средния

размер на капиталовите разходи в бюджета е 601,777 хил. лв. Отчита се ръст в от близо 3% в абсолютно размер през 2012 г. спрямо 2010 г. В същото време прави впечатление, че тяхната реализация е в рамките на около 69% от планираните.

По отношение на разходната част от бюджета, направените разходи по основните функции на общинския бюджет през 2010-2012 г. показва, че най-много разходи са извършени в областта на образованието и законодателни органи. В структурата на разходи по функции не се наблюдават съществени изменения през последните три години.

В структурно отношение се отчитат следните две основни тенденции:

− Разходите за „Жилищно строителство, БКС и околна среда“, традиционни заемат съществен дял от разходите и основен разход в местните дейности на общината. През последните три години се наблюдава тенденция на намаление на разходите в общата структура от 8,93% (2011 г.) до 6,51% през 2012 г. Дейност „Чистота“ заема сравнително нисък дял, като средните разходи са приблизително 3,41% (без таксите за депониране) от от извършените разходи по функцията. През последните две години (2011-2012 г.) се наблюдава положителна тенденция при събиране на таксите от битови отпадъци, които успяват да покрият разходите.

− Разходите по функция „Образование“ през 2012 г. възлизат на 34,75% от всички разходите на общината, като се отчита намаляване с близо 10% спрямо 2010 г. В същото време събраните такси за ползване на детски градини, с които се покриват разходите за веществена издръжка на детските градини се запазват относително постоянни като абсолютен размер;

− Средно около 20,04% от всички разходи през последните три години се отделят за функция „Изпълнителни и законодателни органи“, като се отчита намаление с близо 3% спрямо предходната година. Основните разходи са свързани с разходи за труд и издръжка.

Значителният дял на средствата от бюджета са отделени по функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижа“. Това подсказва, че това е един от основните приоритети в развитието на общината. Средният размер на разходите възлизат 423 975,67 хил. лв. и дял от близо 7,71% през последните 3 години. Основният дял от средствата идват по линия на делегирани от държавата дейности.

Анализът на разходите по функции показва възложените отговорности на общината и нейните приоритети, които са свързани основно с образование и жилищно строителство, БКС и околна среда. Най - малко средства през последните години са изразходвани за отбрана и сигурност, здравеопазване и почивно дело, култура и религиозни дейности, което произхожда от по-малките преки отговорности в тези области на местно ниво.

Х. СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Средната годишна работна заплата в община Гулянци за 2009 г. е 4 961 лв., което е нарастване с 1 389 лева спрямо 2007 г. Тенденцията на повишаване е постоянна. В същото време средната годишна работна заплата в общината е с 2335 лева по - малко от среднта годишна работна заплата в България - 7296 лева.

ХІ. SWOT АНАЛИЗ
SWOT представлява агроном на вътрешните за общината силни страни (Strengths) и слаби страни (Weaknesses) и външните за общината възможности (Opportunities) и заплахи (Threats).

SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегически анализ от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се разглежда откъм неговите «силни» и «слаби» страни. Средата, в която функционира обектът на стратегически анализ се диференцира на «възможности» и «заплахи».Възможности: Възможностите представляват най-благоприятните елементи на външната среда на общината. Това са благоприятни за общината потенциали, от които тя се възползва или би могла да се възползва.

Заплахи: Заплахите са най-неблагоприятните сегменти на външната среда за общината. Те поставят най-големи бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) състояние на общината.

Силни страни: Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, което притежава общината. Силната страна е отличителна компетенция, която дава сравнително предимство на общината.

Слаби страни: Слабите страни представляват ограниченията или недостига на ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на общината


ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ
Силни страни

Слаби страни

Благоприятно териториално разположение;

Положително отношение на ръководството на общината към проблемите на опазването на околната среда;

Наличие на екологично чисти територии, благоприятен климат, богато биоразнообразие;

Липсват големи производства, които са и най-големия замърсител на въздуха;

Наличие на естествени водоизточници и значителен горски фонд, които са с възможност за многофункционално и комплексно използване;

Организирано сметосъбиране и сметоизвозване;

Изградена водопроводна мрежа;

Наличие на свободна работна ръка.
Амортизирана пътна, съобщителна и ВиК инфраструктура;

Недостатъчни финансови средства за изграждане на нова и реахабил;итация на съществуващата инфраструктура;

Амортизиран сграден фонд;

Проточване във времето проблема с третирането на ТБО;

Недоизградена канализационна мрежа в населените места. Липса на пречиствателни съоръжения;

Големи загуби по водопреносната мрежа;

Ниска екологична култура, слаба заинтересованост на гражданите и недостатъчен контрол по проблемите на околната среда;

Ниско равнище на доходите в общината;

Общината е бедна на полезни изкопаеми;

Висока безработица и миграция на младите хора.
ВЪНШНИ ФАКТОРИ
Възможности

Заплахи

Добра национална нормативна база, съответстваща на европейското законодателство;

Наличие на програми и проекти за подпомагане инфраструктурното развитие;

Осигуряване на извънбюджетно финансиране чрез европейските фондове;

Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, свързани с опазването на околната среда в страната;

Широка институционална рамка за информиране и участие на обществеността във вземането на решения по въпросите на околната среда;

Наличие на институционална рамка за участие на населението и фирмите в опазването на околната среда;

Възможност за развитие на селско стопанство. Насърчаване на инвестициите в съвременно животновъдство, екологично и поливно земеделие, туризъм и екотуризъм;

Възстановяване традициите в областта на рибарството и пълноценно използване на водните ресурси;

Максимално използване на природните дадености и благоприятните климатични и почвени дадености;

Създаване на предпоставки за многофункционално и комплексно използване на горския фонд и водоизточниците на територията на общината.
Насочване на интереса на донорите към големите общини в страната;

Зависимост от централната власт;

Финансова необезпеченост на инвестиционни проекти;

Забавяне на реализацията на инфраструктурни проекти;

Глобалното изменение на климата и попадането на страната в зоната на засушаване;

Високи разходи по прилагане на екологичното законодателство;

Потенциал за интензификация на селското стопанство;

Потенциал за нарастване на замърсяване на въздуха;

Увеличена употреба на опаковки в резултат на потреблението;

Продължаваща тенденция на внос на стари автомобили.


От SWOT анализа става ясно, че е налице потенциал за свързване на силните страни със съществуващите възможности, посредством което ще се достигне до преодоляване на слабите страни и неутрализиране на заплахите.


ХІІ ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА
Съгласно разработените изисквания на МОСВ, визията за една община в областта на околната среда е реалната мечта на хората за състоянието на околната среда, определена въз основа на съществуващите условия и стремежа им за постигане на желанията чрез използване на наличните ресурси. Визията е консолидирана, обобщена представа, желание на една общност за стандарта на живот и качествата на средата, която тази общност изгражда, поддържа и обитава. На тази основа е формулирана и Визията за околната среда на общината:
Община Гулянци – община с устойчива балансирано развита икономика и развито екологично селско стопанство на базата на съхранени и разумно използвани природни ресурси, стремеж към намаляване на вредни физически фактори, непрекъснато подобряване на питейната вода, осъвременена канализационна система и пречистване на отпадните води.
В резултат на направените проучвания и след като бяха идентифицирани силните и слабите страни на община Гулянци, възможностите и заплахите, които стоят пред нея, след като бе избрана визия на общината се определиха следните цели, които общинското ръководство и цялото население ще преследват за да реализират очакванията си за бъдещетона общината.
ХІІІ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Стратегическите цели винаги се отнасят до крайното желано състояние в разглежданата област. При формулирането на генералните стратегически цели следва да се прави ясно разграничение между генералните стратегически цели и генералните на общинската администрация. Последното е важно да се подчертае, тъй като често се допуска грешката да се формулират стратегически цели, чието изпълнение е единствено във възможностите на общинската администрация. Този подход е погрешен, тъй като стеснява обхвата на програмата и е пречка за мобилизиране на усилията на различни институции и организации за достигане целите на програмата. В резултат на направените проучвания и анализи бяха идентифицирани силните и слаби страни на общината, възможности и заплахи, които стоят пред нея. След като бе избрана визия на общината се определиха целите, достигането на които ще е определящо за качеството на живот на хората в община Гулянци.

При определянето на целите бяха взети в предвид основните силни страни, които трябва да бъдат запазени, основните проблеми /слаби страни/ които следва да бъдат решени и се отчетоха заплахите пред община Гулянци в областта на околната среда. В тази връзка, настоящата актуализация акцентира на следната генерална стратегическа цел и следните специфични стратегически цели:Генерална стратегическа цел:

Подобряване качеството на живот на населението на общината, чрез осигуряване на благоприятна околна среда, която не допуска рисковите за човешкото здраве и запазване на природата, следвайки принципите на устойчивото развитие.
Специфични стратегически цели:

На основата на анализа на средата, резултатите от анализа на силните и слабите страни, възможностите и пречките, на формулираните генерални стратегически цели се разработват специфичните стратегически цели.Най-общо казано, те определят конкретните и специфични резултати/промени в общината. За постигане на главната стратегическа цел на Общинската програма за опазване на околната среда са формулирани следните специфични стратегически цели:
1 Подобряване управлението на водите и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води

За постигането на тази цел е необходимо да бъдат реализирани следните основни дейности:

 • Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа, непрекъснато водоподаване и гарантирано качество на водата в населените места;

 • Доизграждане на канализацията и изграждане на пречиствателна станция в гр. Гулянци;

 • Доизграждане на канализация в населените места от Община Гулянци;

 • Извършване на сондажи за нови водоизточници за питейна вода;

 • Изграждане на пречиствателни станции за питейни води в гр. Гулянци, с. Брест и с. Гиген;


2. Подобряване на ефективността на системата за управление на отпадъците на територията на общината

Управление на дейностите, свързани с отпадъците по начин, който:

 • Не застрашава човешкото здраве;

 • Не причинява замърсяване или негативно въздействие върху животинския и растителен свят;

 • Намаляване количеството на отпадъците и тяхното вредно въздействие;

 • Създаване на предпоставки за повторна употреба и рециклиране на някои полезни компоненти от отпадъците, включително опаковките;

 • Екологосъобразно крайно обезвреждане;

 • Създаване и поддържане на актуална, реална и пълна база данни за отпадъците на територията на община Гулянци;

 • Ограничаване количеството на генерираните отпадъци;

 • Оптимизиране организацията за събиране и транспортиране на отпадъците с цел намаляване на: вредните емисии, шума, финансовите разходи;

 • Създаване на условия за компостиране на биологичните отпадъци;

 • Увеличаване дела на оползотворяваните и рециклирани отпадъци;

 • Работа с обществеността;

 • Саниране на стари замърсявания и недопускане на нови;

 • Правно регулиране на дейностите по управление на отпадъците, чрез разработване на местни нормативни документи.


За постигането на тази цел е необходимо да бъдат реализирани следните основни дейности:

 • Изграждане на регионално депо за ТБО съвместно с общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник , Искър и Пордим;

 • Подобряване на системата на сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Гулянци;

 • Закриване на общинското депо;

 • Изграждане на площадка за разделно събиране, сепариране, компостиране, и рециклиране на отпадъци;

 • Изпълняване на плана за действие заложен в Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Гулянци.


3. Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината

За реализирането на тази цел е необходимо да се предвидят следните дейности:

 • По-ниско изразходване на ресурси, отдаване по-голяма важност на климата, качеството на въздуха;

 • Рехабилитация на обществени зелени площи. Реализиране на проекти за доизграждане на зелената система на общината, насочени към подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на шума;

 • Повишаване на енергийната ефективност на общинските обекти, чрез саниране на сградите и др. мерки (топлоизолация, подмяна на дограма и на ОВ инсталации) с цел ограничаване на замърсяването на въздуха, причинено от комунално-битовото отопление;

 • Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за производство на електроенергия;

 • Популяризиране на резултатите от вече реализирани проекти за повишаване на енергийна ефективност на сгради сред населението;

 • Намаляване приноса на битовите фактори за влошено качеството на атмосферния въздух, чрез подобряване на хигиената в населените места, оптимизиране на транспортната мрежа и др.


4. Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, вкл. Натура 2000

За реализирането на тази цел са необходими следните дейности:

 • Опазване на лечебните растения;

 • Опазване на ловните ресурси на територията на Общината;

 • Изграждане на екопътека „Дунавски екологичен мост” – Община Гулянци - Община Корабия, Румъния;

 • Оводняване на стари речни корита, чрез проектиране на хидротехнически мероприятия в защитени зони „Река Вит BG 0000181” и Карабоаз BG 0000335”, обл. Плевен;

 • Реализация на проекти свързани с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, вкл.Натура 2000;

 • Изпълнение на информационни и комуникационни мерки за мрежата Натура 2000;

 • Реализиране на проекти за залесяване на нови гори и възстановяване на горския фонд;

 • Грижа за опазване на горския фонд, противопожарни мерки.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница