Решение № / г. Село Сатовча I. Общи положенияДата20.08.2018
Размер42.43 Kb.
ТипРешение
Проект

ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

НА ОБЩИНА САТОВЧА – 2015 ГОДИНА

/Приет с Решение № …………../…………………… г.

Село Сатовча
I. Общи положения:
Планът за развитие на социалните услуги на община Сатовча за 2015 год. е приет на основание чл.19, ал.2 от ЗСП и съдържа:

1. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината;

2. Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;

3. Източници на финансиране на социалните услуги;

4. Ресурсно обезпечаване на предоставянето на социални услуги;

5. Други дейности за развитие на социалните услуги.


Социалните услуги, които функционират на територията на община Сатовча. Съгласно ППЗСП се делят на: социални услуги в общността и социални услуги в специализирани институции.

Социалните услуги, които се предоставят в общността са:

  • Личен асистент : Услугата се предоставя по проект: „Подкрепа за достоен живот” по схема за безвъзмездна финансова помощ BGO05PO001-5.2.09 „Алтернативи”. От 10.01.2011 год. са назначени 39 „Лични асистенти”, които се грижат за 42 лица с над 90 % трайно загубена работоспособност с определена чужда помощ, а от 10.03.2011 г. са назначени още 17 „Лични асистенти”, които обслужват 17 лица. Услугата „Личен асистент” ще бъде предоставяна до 31.08. 2014 год. като общата стойност на бюджета е

362 047.92 лв.

Домашен социален патронаж: Предоставя услуги по домове, свързани с доставка на храна на 170 потребителя от селата: Кочан, Сатовча, Долен, Ваклиново, Жижево, Слащен.Предвижда се да се доставя топла храна и в селата Плетена и Вълкосел.  • Клуб на пенсионера: Такива клубове има в следните селата: Сатовча, Кочан, Плетена, Ваклиново, Вълкосел, Слащен. В клуба в село Сатовча членуват 80 души, в село Кочан – 105 души, в село Плетена – 85 души, в село Ваклиново – 40 души, в село Слащен – 50 души в село Вълкосел – 50 души.Открит е и още един клуб на пенсионера в село Туховища, в който членуват - 25 души.

  • Обществена трапезария: Предоставя топла храна на 71 човека в селата: Сатовча, Туховища, Годешево, Вълкосел, Кочан, Ваклиново, Осина, Слащен, Жижево и Долен. Проекта ще приключи на 30.04.2014 год.

  • Социална услуга: На територията на община Сатовча няма разкрити специализирани институции.

  • „Социални услуги в домашна среда - качествени социални услуги на територията на община Сатовча” – услугата се предоставя по проект „Помощ в дома” по схема за безвъзмездна финансова помощ - BG051PO001-5.104-0168, като от 01.01.2013 год. са назначени 45 безработни лица, който ще се грижат за 60 лица с трайни увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Продължителността на договора е 14 месеца. Общата стойност на проекта е 234 957.10 лв.


Източници на финансиране:

Финансирането на делегираните от държавата дейности – специализирани институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги в общността през 2015 г. се извършва по единни разходни стандарти, определени с РМС № 265 от 29.04.2011 год. Те обединяват всички текущи разходи – заплати, други възнаграждения на персонала, задължителните осигурителни вноски от работодатели, издръжка, здравословни и безопасни условия на труд на щатната и нещатната численост на персонала.

Кметът на общината утвърждава числеността на персонала за делегираните от държавата дейности в специализираните институции и социалните услуги в общността по утвърдена Методика от Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на социални услуги, в рамките на определените средства по единните разходни стандарти.

В община Сатовча всички социални услуги прилагат единни разходни стандарти за финансиране.

Местното финансиране ще получават Домашен социален патронаж с капацитет 170 потребители и 7 Клуба на пенсионера.


Предвид ограничените възможности на бюджета, ръководството на общината ще търси и алтернативни източници за финансиране.

Ресурсно обезпечаване на предоставянето на социални услуги:  • Материална база: Общината разполага със сгради общинска публична собственост, които могат да бъдат преустроени и превърнати в модерни заведения за социални услуги. За съжаление финансовото състояние не позволява това да се извърши със собствени средства. Затова ще се разчита на финансовата подкрепа на държавата и възможностите, които предоставят оперативните програми.

  • Необходимост от разкриване на специализирани институции: На територията на община Сатовча се очертават няколко рискови групи от хора, които се нуждаят от специализирани услуги: хора с умствена изостаналост, самотно живеещи, деца застрашени от насилие и деца лишени от домашни грижи. Тази необходимост е залегнала в общинската Стратегия за разкриване на специализирани институции, приета от Общински съвет – Сатовча на 20.08.2010 год.

Други дейности за развитие на социалните услуги.


През 2015 год. Общинска администрация – Сатовча ще изготви проектно – предложение и ще кандидатства с проект „Дневен център за деца с увреждания”.

Заключение

Настоящият план за развитие на социалните услуги в община Сатовча през 2015 год. се приема на основание чл.36б, ал.4 от ППЗСП в изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Сатовча


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница