Решение № г на Изпълнителния Директор на Столичен Автотранспорт еад документациястраница5/22
Дата21.01.2018
Размер4.63 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Общ брой точки: 100 т.


 1. Възложителят назначава със заповед комисия за извършване на подбор на участниците и разглеждане и оценка на офертите по реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП като определя поименния състав и лицето, определено за председател.

 2. Комисията се състои от нечетен брой членове.

 3. Членове на комисията могат да са и външни лица. В този случай възложителят сключва писмен договор с всяко едно от тях.

 4. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите.

 5. Възложителят определя срок за извършване работата на комисията. Срокът следва да е съобразен със спецификата на поръчката и не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите.

 6. Възложителят определя и мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

 7. Членове на комисията могат да бъдат лица, които декларират, че за тях не е налице конфликт на интереси с участниците.

 8. Членовете на комисията представят на Възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

 9. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисия не е съгласен с решенията и предложенията на комисията, той подписва съответните документи с особено мнение. Особеното мнение се аргументира писмено, като мотивите са неразделна част от протокола на комисията.

 10. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерии за възлагане, които са приложими за всички обособени позиции:

 • Оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

 1. Критерият се прилага за оценяване на оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия и са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и които отговарят на критериите за подбор, определени от възложителя.

 2. Комисията започва работа, след получаване на представените оферти и протокола за получаването им.

 3. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

 4. Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

 5. Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри".

 6. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническите предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническите предложения и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри".

 7. Съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, след извършването на действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП приключва публичната част от заседанието на комисията.

 8. Комисията продължава своята работа в закрито заседание.

 9. Комисията разглежда информацията относно личното състояние и критериите за подбор за съответствие с изискванията към тях, поставени от възложителя, и съставя протокол.

 10. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

 11. Съгласно чл. 54, ал. 9, 1-во изр. от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

 12. Представянето на комисията на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

 13. След изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

 14. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

 15. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

 16. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

 17. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

  1. за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП;

  2. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

  3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

  4. който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

  5. участници, които са свързани лица.

 18. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

 19. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява.

 20. На отварянето на ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

 21. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, при обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта - оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, когато офертата на участник съдържа ценово предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

 22. Комисията оценява получената обосновка съгласно разпоредбите на чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.

 23. Съгласно обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта - оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, офертите ще бъдат оценени, във възходящ ред, т.е. оферта с предложена най-ниска цена се класира на първо място и т.н.

 24. Съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, в случай, че най-ниската цена се предлага в две или повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

 25. Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, който съдържа:

  1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;

  2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

  3. кратко описание на работния процес;

  4. участниците в процедурата;

  5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите;

  6. класиране на участниците;

  7. предложение за отстраняване на участници;

  8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник;

  9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание;

  10. дата на съставяне на протокола.

 1. Протоколът на комисията се подписва от всички членове.

 2. Резултатите от работата на комисията се отразяват в доклад, който съдържа:

 • състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;

 • номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

 • кратко описание на работния процес;

 • кандидатите и участниците в процедурата;

 • действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;

 • класиране на участниците, когато е приложимо;

 • предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е приложимо;

 • мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник;

 • предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;

 • описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.

 1. Към доклада комисията прилага всички документи, изготвени в хода на работата на комисията. Доклада се подписва от всички членове на комисията и се предава на възложителя заедно с цялата документация, включително представените мостри и/или снимки. В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:

  1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или

  2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

 1. Указанията на възложителя не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:

  1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите когато информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата;

  2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите когато то може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

 1. Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й.

 2. Комисията приключва своята работа с утвърждаването на доклада от Възложителя.

 3. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

 4. Възложителят публикува решението си в профила на купувача заедно с протокола на комисията при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

 5. Възложителят е длъжен да изпрати решението си на участниците в тридневен срок от издаването му.ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДРУГИ изисквания


   1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия.

  2. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

  3. В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват пряко или косвено дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица, съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

  4. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

  5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП в 3-дневен срок от настъпването им.
 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА. ПРОМЕНИ.

  1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез публикуване в профила на купувача до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

  2. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

  3. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

  4. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т.2.2.

  5. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

  6. Възложителят може да направи еднократно промени в обявлението и/или документацията на обществената поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за обществената поръчка в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата. Обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, възложителят го изпраща за публикуване в срок до 14 дни от публикуването в РОП на обявлението с което се оповестява откриването на обществената поръчка.

  7. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

  8. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

  9. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. 1. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

    1. Подготовката и провеждането на процедурата се извършва от Възложителя. Той отговаря за приемането и съхраняването на офертите за участие.

    2. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, електронна поща с електронен подпис, по факс, или чрез комбинация от тези средства. Избраните средства за комуникация са общодостъпни.

    3. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите за участие.

    4. Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.

    5. При промяна в посочени адрес или факс за коренспонденция, лицата са длъжни надлежно да уведомят Възложителя.

    6. Когато решенията, които Възложителят е задължен да изпрати на участника, не са получени по някой от начините, посочени в т. 3.2, възложителят публикува съобщение до участника в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.
 1. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

  1. При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС по съответната обособена позиция.

  2. Гаранцията се представя в една от следните форми:

А) безусловна, неотменяема банкова гаранция, в оригинал или

Б) постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД в лева: IBAN BG62SOMB91301010281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка гр. София, клон „Денкоглу”, Общинска банка гр. София, клон „Денкоглу”, удостоверено с платежно нареждане, или

В) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал.

В нареждането за плащане следва да бъде записан текстът: „Гаранция за добро изпълнение на ОП с предмет: „Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 обособени позиции”, за Обособена позиция №………………………………..(следва да се изпише номера и наименованието на обособената позиция).Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя.

Застраховката, която обезпечава изпълнението, трябва да съдържа клаузи относно задължителното изплащане на застрахователното обезщетение при предявена писмена претенция на възложителя.

Застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията. Застраховката трябва да е за конкретния договор и в полза на конкретния Възложител. Застрахователната премия трябва да е платима еднократно.

  1. Когато гаранцията за изпълнение е предоставена под формата на банкова гаранция или застраховка срокът на валидност й следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане срока на изпълнение на договора.

  2. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

  3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

  4. Гаранцията по т. 4.2. б. А и Б може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице гарант.

  5. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя.


ІV. изисквания към участниците

 1. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

  1. Основания за задължително отстраняване

   1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, съгласно чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс:

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

   1. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.

   2. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП се прилагат за всеки от тях.

   3. Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП, основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

   4. Разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ЗОП се прилагат и в случаите по 1.1.1, т. 1, т. 2 и т. 7.

   5. Информацията относно основанията за задължително отстраняване се посочва в раздели А, Б и В на Част III: Основания за изключване от ЕЕДОП.
  1. Основания за незадължително отстраняване

   1. Възложителят може да отстрани от участие в процедурата участник, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

3. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

   1. Съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗОП, Възложителят е посочил в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, наличието на които води до незадължително отстраняване отстраняване на участника.

   2. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.

   3. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се прилагат за всеки от тях.

   4. Съгласно чл. 55, ал. 3 от ЗОП, основанията по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

   5. Разпоредбите на чл. 55, ал. 3 от ЗОП се прилагат и в случаите по 1.2.1, т. 1, т. 2 и т. 3.

   6. Информацията относно основанията за незадължително отстраняване се посочва в раздел В на Част III: Основания за изключване от ЕЕДОП.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница