Решение № г на Изпълнителния Директор на Столичен Автотранспорт еад документациястраница7/22
Дата21.01.2018
Размер4.63 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

VІI. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТЧл. 7 (1) При неспазване на срока по чл. 2, ал. 3 от настоящият договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността без ДДС на неизпълнената престация за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на договора без ДДС.

(2) Участниците в Обединение/консорциум, ИЗПЪЛНИТЕЛ по настоящия договор са солидарно отговорни за финансовите задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – в следствие на реализирана отговорност за неизпълнение на задължения по настоящия договор. (Забележка: Текстът се вписва, когато изпълнителят е обединение/консорциум).

(3) При забавяне плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи законната лихва.

(4) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

(5) Неустойките, щетите и пропуснатите ползи по този договор се събират по реда на действащото законодателство.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си при прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да търси обезщетение за претърпени вреди.
Чл. 8. (1) Към момента на подписване на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнението му под формата на ............................. (банкова гаранция/парична сума/застраховка), в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора по съответната обособена позиция, която съставлява сумата от ……………………………… лева (………………… лева) без ДДС. Гаранцията за изпълнение следва да бъде със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на гаранцията за изпълнение, следва да се продължи срока на гаранцията, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор (гаранционния срок).

(2)  Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
       1. депозит на парична сума по банковата сметка на Възложителя, посочена в чл. 9, ал. 4 от настоящия договор;

       2. безусловна, неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя;

       3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията. Застраховката трябва да се отнася за настоящия договор и да е в полза на Възложителя. Застрахователната премия трябва да е платима еднократно.

(3) Съдържанието на банковата гаранция следва да бъде предварително съгласувано с Възложителя.

(4) Ако Изпълнителят избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че условията за усвояване на гаранцията са налице.

(5) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в Договора.


(6) Ако Изпълнителят избере да предостави застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността му, то тя трябва да отговаря на следните изисквания: застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията; Застраховката трябва да се отнася за настоящия договор и да е в полза на Възложителя и застрахователната премия трябва да е платима еднократно. Разходите по издаването и поддържането на застраховката, както и всички останали разходи по застраховката са за сметка на Изпълнителя.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора на две части както следва:1. 50 % (петдесет процента) от стойността на гаранцията за изпълнение ще бъде освободена в срок от 5 дни от подписване на протокола по чл. 4, ал. 2 за доставените, с последната доставка по договора, възли и детайли за автобуси.

2. Останалата част в размер на 50 % (петдесет процента) от стойността на гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок на възли и детайли по обособена позиция № ………….. (посочва се номера и наименованието на обособената позиция), доставени по договора, посочен в Предложението за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (минимум 12 месеца). Тази част служи като гаранция за изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на останалите му задължения за оставащия срок по договора. Тази част от гаранцията може да служи за изплащане на суми по начислени неустойки за забава на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с гаранционния срок на доставените изделия. В случай на начислени неустойки, същите се приспадат от размера на гаранцията.

(8) Възложителят усвоява гаранцията за изпълнение при неизпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя.


(9)Възложителят може да усвои гаранцията за изпълнение на Договора, и ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

(10) През цялото време на изпълнение на Договора за обществена поръчка, Изпълнителя ще възстановява първоначалния размер на гаранцията за изпълнение, ако Възложителят усвои целия й размер или част от него.
VІII. СЪОБЩЕНИЯ


Чл. 9. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено или са изпратени по факс и са подписани от съответните упълномощени лица.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница