Решение № г на Изпълнителния Директор на Столичен Автотранспорт еад документациястраница9/22
Дата21.01.2018
Размер4.63 Mb.
ТипРешение
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл.22. Страните по този Договор ще решават споровете, разногласия или неясноти, възникнали при и по повод изпълнението на Договора или свързани с Договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие с писмени споразумения. При непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от Договора.

Чл.24. За неуредените по Договора въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.
Чл.25. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл.26. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:


 1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;

 2. Приложение № 2 – Техническо предложение;

 3. Приложение № 3 – Ценово предложение.При подписването на настоящия договор се представиха документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.


Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Столичен Автотранспорт” ЕАД

...........................................

Слав МоновИзпълнителен директор

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

  1. не е подадена нито една оферта;

  2. всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

  3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

  4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

  5. поради неизпълнение на някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП не се сключва договор;

  6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

  7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

  8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

 1. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

  1. е подадена само една оферта;

  2. има само една подходяща оферта;

 1. Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.

 2. Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по чл. 110, ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4 от ЗОП.


ІХ. ОБЖАЛВАНЕ

 1. Всяко решение на Възложителя в процедурата подлежи на обжалване по реда на Част шеста, Глава двадесет и седма от ЗОП.

 2. Решенията на Възложителя се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

 3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно изискванията на чл.197, ал.1, т.1 и т.7 от ЗОП.

 4. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

 5. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя.

 6. Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата"

 7. Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:

7.1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или

7.2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

 1. Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.


Х. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

Образец № 1 Техническо предложение;


Образец №2.1-2.6 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;
Образец №3.1-3.6 Ценово предложение;
Образец №4 Опис на представените документи;
Образец №5 Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП, съгласно образец – Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 от ППЗМИП;
Образец №6 Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП, съгласно образец – Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП;
Образец №7 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
Образец №8 Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки;
Образец №9 Декларация по чл. 54, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;
Стандартен образец Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Доставка на възли и детайли за автобуси по 6 обособени позиции
Обособена позиция № 1. ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ BMC

по ред

За автобус марка

Наименование

Каталожен номер по производетеля на автобуса /агрегата

1

ВМС 220 SLF

Болт цил. глава – к-т

9P912900

2

ВМС 220 SLF

Гарнитура изпускателен колектор

9P918775

3

ВМС 220 SLF

Гарнитура изпускателен колектор при турбо

9P912948

4

ВМС 220 SLF

Гарнитура картер

9P912943

5

ВМС 220 SLF

Гарнитура цил. глава/горна

9P918866

6

ВМС 220 SLF

Лагер мотовилков STD

9P912856

7

ВМС 220 SLF

Лагер основен STD к-т

9P901589

8

ВМС 220 SLF

Мотовилка за двигател с лагерна втулка

9P918730

9

ВМС 220 SLF

О-пръстен за дюза

9P913056

10

ВМС 220 SLF

Повдигателен прът

9P912873

11

ВМС 220 SLF

Помпа за високо налягане (ГНП)

9P913083

12

ВМС 220 SLF

Помпа маслена

9P912927

13

ВМС 220 SLF

Разпръсквач

DSLA 143 P 5501

14

ВМС 220 SLF

Ремонтен комплект компресор

KSK.9.2l - Trucktechnic

15

ВМС 220 SLF

Ремонтен комплект компресор с плочка

A-TECH - 624.01.1200 Cummins

16

ВМС 220 SLF

Ремонтен к-т клапани всмукателни

9P912909

17

ВМС 220 SLF

Ремонтен к-т клапани изпускателни

9P912906

18

ВМС 220 SLF

Сегменти

9P912860

19

ВМС 220 SLF

Семеринг 130/155/12.5-16

5801483583 - Iveco

20

ВМС 220 SLF

Сензор за темп. и налягане въздух

9Р918942

21

ВМС 220 SLF

Сензор масло

Cummins 3969395

22

ВМС 220 SLF

Тръбичка за гориво, към дюзите

9P913068

23

ВМС 220 SLF

Тръбичка за гориво, към дюзите

9P913071

24

ВМС 220 SLF

Тръбичка за гориво, към дюзите

9P913066

25

ВМС 220 SLF

Тръбичка за гориво, към дюзите

9P913080

26

ВМС 220 SLF

Тръбичка за гориво, към рейката

9P913073

27

ВМС 220 SLF

Турбокомпресор

9P912945

28

ВМС 220 SLF

Уплътнител за клапан

9P918753

29

ВМС 220 SLF

Шайба за клапан

9P912913

 

 

 

 

30

BMC 220 SLF

Отоплител салонен

53RS800916

31

BMC 220 SLF

Отоплител челен

53RS803534

32

BMC 220 SLF

Радиатор за челно отопление БМЦ

53RS800982

33

BMC 220 SLF

Съд разширителен

53RS200684

 

 

 

 

34

BMC 220 SLF

Бинокъл заден

за спирачен апарат SB7185

35

BMC 220 SLF

Бинокъл преден

GEWINNER - 104102

36

BMC 220 SLF

Болт за бинокъл

GEWINNER - 161101

37

BMC 220 SLF

Болт за джанти

9Р909745

38

BMC 220 SLF

Верига спирачен апарат

KNORR CKSK.11

39

BMC 220 SLF

Втулка за водач

GEWINNER - 163103

40

BMC 220 SLF

Капачка гумена

GEWINNER - 153103

41

BMC 220 SLF

Ос за спирачен апарат голяма

GEWINNER - 102101

42

BMC 220 SLF

Ос за спирачен апарат малка

GEWINNER - 102103

43

BMC 220 SLF

Пета задна за цилиндър

GEWINNER - 107110

44

BMC 220 SLF

Пета предна за цилиндър

GEWINNER - 107103

45

BMC 220 SLF

Пети предни

GEWINNER - 150101

46

BMC 220 SLF

Планка за накладки

GEWINNER - 111101

47

BMC 220 SLF

Пластина за бинокъл

GEWINNER - 158101

48

BMC 220 SLF

Цилиндър спирачен, заден

9P913392

 

 

 

 

49

BMC 220 SLF

Кормилен механизъм

52RS000215

50

BMC 220 SLF

Тампон за амортисьор

Ø50/22х30

51

BMC 220 SLF

Тампон за торсионна щанга

VECTOR 411 651 296

 

 

 

 

52

BMC 220 SLF

Амортисьор

53RS900122/MAYSAN N6550504

53

BMC 220 SLF

Амортисьор капак

53RS801206

 

 

 

 

54

BMC 220 SLF

Бендикс

52898FORM METAL

55

BMC 220 SLF

Вентилатор за челно отопление

3B72762

56

BMC 220 SLF

Електромагнитен вентил

53RS500073-1

57

BMC 220 SLF

Електромагнитен клапан байпасен за скорости

9Р913704

58

BMC 220 SLF

Клапан за ограничаване на налягането

BOSCH - F 00R 000 761

59

BMC 220 SLF

Ключ за мигачи

53RS802834

60

BMC 220 SLF

Кран четирипътен

5K11257

61

BMC 220 SLF

Маркуч за гърловина на резервоара

53RS200194

62

BMC 220 SLF

Накрайник ябълковиден за врата

53RS800373

63

BMC 220 SLF

Огледало дясно със стойка

53RS802373

64

BMC 220 SLF

Огледало ляво със стойка

53RS802374

65

BMC 220 SLF

Пистон за врата ВМС

53РS802941

66

BMC 220 SLF

Плъзгач за врата

8B70292

67

BMC 220 SLF

Рамо за чистачки дясно

53RS300377

68

BMC 220 SLF

Рамо за чистачки ляво

53RS300378

69

BMC 220 SLF

Регулатор за налягане ГНП

BOSCH - 0 928 400 487

70

BMC 220 SLF

Ремонтен комплект електропневматичен спирачен кран

2478-A - Vector Otomotiv

71

BMC 220 SLF

Ремонтен комплект разпределителен кран

472 900 009 2 Wabco

72

BMC 220 SLF

Ротор за електромотор

CLDS0022

73

BMC 220 SLF

Сензор ниворегулатор (ECAS)

53RS900026

74

BMC 220 SLF

Уплътнител за врата

53RS800516

75

BMC 220 SLF

Хебел(ексцентрик) за паразитна шайба

53RS200544


Обособена позиция № 2. ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА АВТОБУСИ MAN

по ред

За автобус марка

Наименование

Каталожен номер по производетеля на автобуса /агрегата

1

MAN 232/262

Болт

410 765 238

2

MAN 232/262

Болт М12х60 10,9

51.90030.0069

3

MAN 232/262

Болт цил. глава М14х2х140

51.90020.0356

4

MAN 232/262

Водач за клапани

50004097 KS

5

MAN 232/262

Втулка раз. вал

51.04410.0150

6

MAN

Гарнитура капак клапани

51.03905.0148

7

MAN SG 262

Гарнитура картер

51.05904.0139

8

MAN 232/262

Гарнитури за глава

51.03901.0356

9

MAN

Дехидратор к-т 12.5 Bar

81.52103.6047

10

MAN 232/262

Дюза к-т 1-ви цилиндър

51.10100.7392

11

MAN 232/262

Дюзи МАН

DLLA 152 Р 566 Bosch

12

MAN 232/262

Зъб. колело за разпр. вал

51.04501.0138

13

MAN 232/262

Капачка(пул) за клапани

51.04120.0007

14

MAN SL 232

Колянов вал

51.02101.6088

15

MAN SG 262

Колянов вал

51.02101.7741

16

MAN 232/262

Колянов вал за компресор

81.54113.0036

17

MAN 232/262

Конус за клапани

51.04104.0024

18

MAN

Лагер за компресор

50900040

19

MAN 232/262

Лагери основни

51.01113.6035

20

MAN 232/262

Маслена помпа

51.05102.0045

21

MAN 232/262

Мотовилка

51.02401.6141

22

MAN 232/262

Ос за кобилица

51.04203.5058

23

MAN

Помпа за инжектор

51.12501.7228

24

MAN 232/262

Пружина 2.8х13.2х78

51.97601.0226

25

MAN 232/262

Пружини клапани

51.04102.0093

26

MAN

Разпръсквач

51.10102.0233

27

MAN SL 232

Ремонтен к-т вилка

81.30560-6022/19

28

MAN 232/262

Ремъчна шайба двуканална

51.06503.0237

29

MAN 232/262

Ризи и бутала к-т

90583960 KS

30

MAN 232/262

Ризи и бутала к-т М232

51.02511.7104

31

MAN SG 262

Семеринг колянов вал

51.01510.0151

32

MAN 232/262

Стойка за ос

51.04202.0086

33

MAN 232/262

Тапа М14х1.5

06.08042.0603

34

MAN 232/262

Тръба всмукателна 90х90х160

51.96420.0121

35

MAN

Турбокомпресор за МАN 262

51.09100.7401

36

MAN 232/262

Уплътнителен пръстен 67.5х4

06.56939.0029

37

MAN 232/262

Уплътнители за изпуск. колектор

51.98701.0085

38

MAN 232/262

Фланец эа хидравлична помпа

81.54301.0035

39

MAN

Хидравлична помпа за МАН

81.47101.6136

40

MAN SL 232

Цилиндрово-бутална група, к-т

KS 94 412 961

41

MAN SG 262

Цилиндрово-бутална група, к-т

KS 90 578 960

42

MAN 232/262

Чашка за филтър за инжектор

51.12501.7123

 

 

 

 

43

MAN

Съд разширителен

81.06102.6118

 

 

 

 

44

MAN SL 232

Диск притискателен

3482086132

45

MAN SL 232

Диск феродов за съединител

1862251032

46

MAN SL 232

Ексцентрик десен

81.50301.0112

47

MAN SL 232

Ексцентрик ляв

81.50301.0223

48

MAN SL 232

Лагер за съединител

3151273431

49

MAN 232/262

Притискателен диск

81.30305.0190

50

MAN 232/262

Феродов диск

340 0022 20 LUK

 

 

 

 

51

MAN

Главина задна

81.35701.0141

52

MAN

Накрайник за корм. щанги десен

81.95301.6224

53

MAN

Накрайник за корм. щанги крива

81.95301.6234

54

MAN

Накрайник за корм. щанги ляв

81.95301.6223

55

MAN 232/262

Щанга за управление

81.46610.6708

56

MAN 232/262

Щанга за управление

83.46610.6001

 

 

 

 

57

MAN

Амортисьор

81.43701.6705

58

MAN

Амортисьор

81.43701.6706

 

 

 

 

59

MAN 232/263

Блок диоден

F00M133346

60

MAN 232/262

Бушон за компресор 17 bar

51.54122.0007

61

MAN 232/262

Вал амбриажен

95.53.0328 EURORICAMBI

62

MAN 232/262

Датчик за въздушен филтър

81.08309.6011

63

MAN 232/262

Електронен блок

81.25935.6590

64

MAN 232/262

Зъбно колело за ГНП

51.11301.0182

65

MAN 232/262

Зъбно колело за компресор

51.54210.0107

66

MAN 232/262

Зъбно колело за компресор, малко

51.54210.0038

67

MAN 232/262

Зъбно колело за маслена помпа

51.05201.0073

68

MAN 232/262

Зъбно колело за маслена помпа

51.05104.6089

69

MAN 232/262

Казанче

81.47301.6030

70

MAN 232/262

Капак

81.98112.0107

71

MAN 232/262

Капак

83.74601.5506

72

MAN 232/262

Капак

83.76201.5008

73

MAN 232/262

Корона и пиньон

81.35199.6377

74

MAN 232/262

Корпус за редуктор

81.35114.6112

75

MAN 232/262

Накрайник

81.95301.0004

76

MAN 232/262

Накрайник ябълковиден

81.95301.6231

77

MAN 232/262

Перка моторче парно

81.77922.0005

78

MAN 232/262

Пластина за компресор

81.54901.0079

79

MAN 232/262

Плъзгач за вилка

1290.306.066 ZF

80

MAN 232/262

Реле

5 HB 003 301-07 Webasto

81

MAN 232/262

Реле моторна

81.25902.0378

82

MAN 232/262

Ремонтен к-т за хебел

81.50610.6132

83

MAN 232/262

Скоростен лост

81.32670.6134

84

MAN 232/264

Статор

F00M130113

85

MAN 232/262

Табло електрическо

81.25444.6060

86

MAN 232/262

Тръби високо налягане к-т

51.10303.6053

87

MAN 232/262

Филтър дехидратор

81.52102.0010

88

MAN 232/262

Фланец

81.39115.5068

89

MAN 232/262

Фланец

81.32605.5105

90

MAN 232/262

Фланец задвижващ за компресор

51.47104.5005

91

MAN 232/262

Хидро мотор

81.06660.6058

92

MAN 232/262

Цилиндър въздушен 40х40

81.15701.6079

93

MAN 232/262

Шайба

81.91710.0163Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница