Решение № год на Кмета на Община Русе, се сключи настоящият договор, междуДата05.08.2018
Размер100.68 Kb.
ТипРешение
Обособена позиция №2

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА

Днес, ……….2014 в гр.Русе, обл. Русе, на основание чл. чл.74, ал.1 от ЗОП и Решение № ……………2014 год. на Кмета на Община Русе, се сключи настоящият договор, между:

1. ОБЩИНА РУСЕ, представлявана от Кмета ПЛАМЕН ПАСЕВ СТОИЛОВ с адрес: пл. „Свобода” №6, ЕИК по Булстат: 000530632, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. „………………………….” ………….. ………., със седалище и адрес на управление……………………………………………………………………………………, с ЕИК…………………………….., представлявано от…………………………………– ………………………., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна.


Настоящият договор се сключи за следното:

  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА :

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извършва дейности по Зимно поддържане на общинската (четвъртокласна) пътна мрежа в чертите на гр. Русе (включително маршрута на автобусите обслужващи населеното място), което включва:

- снегопочистване на пътното платно и прилежащите участъци от сервитута на пътя (тротоари, велоалеи, отбивки и др.).

- снегопочистване съчетано с третиране на пътната настилка с различни по химичен състав препарати в зависимост от температурите (луга, сол, пясък, химикали и др.)

- третиране на пътната настилка с подходящи материали и смеси (сол, луга, пясък, химикали и др.) при мокра пътна настилка и температури под 0 градуса.

- денонощно дежурства на хора и техника и да осигурява постоянна връзка с Дежурния на Община Русе и с другите длъжностни лица ангажирани със снегопочистването.

Участъци от общинската пътна мрежа в чертите на гр. Русе

Път IV – 20001 Русе – Николово – Юделник - площ 132 180 м2

Път IV – 20005 /Русе – Юделник/ – Просена - площ 23 400 м2

Път IV – 20006 /Русе – Разград/ – Средна кула – /Русе – Велико Търново – площ 19 800 м2

Път IV – 20009 /Русе – Разград/ – /Русе – Кубрат/ – площ 15 600 м2

Път IV – 21002 /Русе – Силистра/ – Николово - площ 31 200 м2

Път IV – 21003 /Русе – Силистра/ – Мартен – /Русе – Силистра/ - площ 19 200 м2

Път IV – 21005 /Русе – Силистра/ – Сандрово - площ 9 000 м2

Път IV – 23001 /Русе – Кубрат/ – Образцов чифлик - площ 6 600 м2

Път IV – 23002 /Русе – Кубрат/ – гара Образцов чифлик - площ 3 600 м2

Път IV – 23005 /Русе – Кубрат/ – Н. Село – Д. Абланово – /Русе – Юделник/ - площ 54 600 м2

Път IV – 23006 /Н. село – Семерджиево – Бъзън/ – Русе - Разград - площ 61 200 м2

Път IV – 23007 разклона за Хотанца - площ 30 600 м2

Път IV – 23008 /Семерджиево – Бъзън – Ястребово/ - площ 2 400 м2

Път IV – 20231 II-23 /Тетово/ – Русе /Смирненски/ - площ 13 386 м2

Път IV – 23007 I-2, Русе – Варна /паметник на Русофилите – мотел Рай - площ 5 500 м2

Път IV – 21002 Червена вода - Николово - площ 36 000 м2

Път IV – 23001 /Русе – Кубрат/ – Образцов чифлик - разклон за подстанцията - площ 750 м2

Път IV – 23001 /Русе – Кубрат/ – Образцов чифлик - разклон за склад база на Д. рез - площ 2 250 м2

Път IV – 23001 Русе – Кубрат/ – Образцов чифлик - разклон за дет. градина - площ 2 500 м2

Път IV – 23001 /Русе – Кубрат/ – през Тетово за Смирненски - площ 26 400 м2

Път IV – 21002 /Русе – Силистра/ отклонение за Телеугоително - площ 13 800 м2

Път IV – 23007 /Русе – Варна бул. „Гоце Делчев“- стара телев. Кула-кантон - площ 13 800 м2

Път IV – 23007 /Русе – Варна/ през Бъзън до жп прелеза - площ 45 600 м2

Местност „Стрелбището“ – площ 9 000 м2

/Русе – Николово/ – Танкодрум – площ 5 600 м2

/Русе – Разград/ - местност „Караач“ – площ 7 000 м2

АГРС 1 /Джъмбо/ - площ 800 м2

АГРС 2 /Депо битови отпадъци/ - площ 600 м2

Русе /Николово/ - кръгово Индустриален парк - площ 16 900 м2

Логистичен парк - площ 800 м2

От кръговото на Индустриален парк до изхода на „Керос“ - площ 12 600 м2


Чл.2. Изпълнителят ще извършва дейностите по зимното поддържане и снегопочистване в съответствие с предложените условия по видове работа, посочени в офертата, която е неразделна част от договора.

II. СРОК, ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3 (1) Договорът е със срок на действие 4/четири/ години.

(2) „Срокът за почистване на цялата площ в часове” e ………….(словом: ........) часа/съгласно офертното предложение на избрания изпълнител/.

Чл.4. (1) Цената на настоящия договор съгласно финансовото предложение (оферта) на изпълнителя, която е неразделна част от договора се формира на база единични цени с включен ДДС за извършени дейности, както следва:

-Снегопочистване с машини (колесни или верижни) на пътната настилка - лв./кв.м……….

- Снегопочистване, съчетано с третиране на пътната настилка с препарати (химикали) - лв./кв.м………..

- Снегопочистване, съчетано с третиране на пътната настилка с луга - лв./кв.м……….

- Снегопочистване, съчетано с третиране на пътната настилка със сол - лв./кв.м……..

-Снегопочистване, съчетано с третиране на пътната настилка със пясък - лв./кв.м………

- Третиране с препарати (химикали) на пътната настилка - лв./кв.м………

- Третиране на пътната настилка с луга - лв./кв.м………..

- Третиране на пътната настилка със сол - лв./кв.м………

- Третиране на пътната настилка с пясък - лв./кв.м………

(2) Възложителят заплаща на Изпълнителя само извършените и приети от него с приемателен протокол видове работи и вложените материали. Протоколите се подписват от упълномощено от Кмета на Община Русе длъжностно лице.

Извършваните дейности не трябва да надхвърлят определеният бюджетни средства, предвидени в План сметката и бюджета на Община Русе за съответната година.

Чл.5. Начин на плащане – в левове по банкова сметка на Изпълнителя за приети от Възложителя дейности, но в рамките на осигурените за общината средства, в 30 /тридесет/ дневен срок след приемане на извършената работа.III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. Изпълнителят се задължава да започне работа веднага, след поява на необходимост от това и да осигури нормална проходимост на общинската (четвъртокласна) пътна мрежа за целия период на обществената поръчка.

Чл.7. Изпълнителят се задължава да спазва Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата и Правилниците за прилагането им, както и всички останали нормативни актове, касаещи изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка.

Чл.8. Изпълнителят е длъжен да не допуска нарушаване на пътните съоръжения и настилки по платното при извършване на дейностите по обществената поръчка. При допускане на подобно нарушение отстраняването на щетите е за сметка на изпълнителя.

Чл.9. Изпълнителят се задължава да спазва нормативните актове, отнасящи се до сигнализация на участъците в които извършва своята дейност и да отговаря за безопасността на движение.

Чл.10. Изпълнителят се задължава да дава на Възложителя исканата от него информация, отнасяща се до предмета на настоящия договор.

Чл.11. Изпълнителят се задължава да осигури необходимата сигнализация на превозните средства и машини, които участват в дейностите по поддържането и снегопочистването.

Чл.12. Изпълнителят е длъжен да не допуска задръстване или причиняване на пътно-транспортни произшествия (ПТП) в резултат на лошо поддържане на пътищата. При допускане на подобно нарушение изпълнителя на договора носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди.

Чл.14. Изпълнителят е длъжен да:

- разполага с необходимата складова база и съоръжения за съхранение на материалите за снегопочистването - сол, луга, пясък, препарати (химикали) за третиране на пътната настилка против заледяване и др.;

- осигурява за началото на всеки зимен сезон минимален запас от препарати (химикали) за третиране на пътната настилка против заледяване;

- осигурява за началото на всеки зимен сезон минимален запас от 50 м3 луга и цистерна или цистерни снабдени с разпръскващо устройство позволяващо дозирано, равномерно разпръскване на материала;

- осигурява за началото на всеки зимен сезон минимален запас от 50 т. сол и 200 т. пясък, и необходимите машини снабдени с разпръскващо устройство позволяващо дозирано, равномерно разпръскване на материала;

- използва препарати с доказана ефективност и за всеки от тях да е представен Информационен лист за безопасност;

- осигури устройства за GPS контрол (за своя сметка) на техниката, по изпълнението на дейностите по обществената поръчка. Устройствата трябва да са съвместими със софтуера на изградения в Община Русе контролен център;

- оборудва техниката, по изпълнението на дейностите по обществена поръчка с устройства за GPS контрол (инсталирана за сметка на участника). Устройствата трябва да са съвместими със софтуера на изградения в Община Русе контролен център;

Чл.15. Изпълнителят е длъжен в 20 дневен срок от сключването на настоящия договор да предостави на Възложителя:


  • доказателства, че има на разположение сервизна и складова база за срока на договора, под формата на: Акт за собственост или договор за наем на терените, които ще ползват за база (сервизна, складова) и др.

  • доказателства, че има на разположение техниката за изпълнение на дейностите по обособената позиция за срока на договора, под формата на: документи за собственост, договори за наем, договори за ползване или лизинг и др.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.16. Възложителят се задължава да запознае Изпълнителя с местоположението на пътните участъци и особеностите за тяхното зимно поддържане.

Чл.17. Възложителят има право да осъществява цялостен и непрекъснат контрол при изпълнение предмета на дейност по договора чрез своите длъжностни лица.

Чл.18. Възложителят има право да се намесва чрез упълномощените си представители в организацията на работа на Изпълнителя с оглед подобряване ефективността и за предотвратяване разхищение на ресурси.

Чл.19. Възложителят има право да получава по всяко време информация, свързана с всичко касаещо обекта, предмет на настоящия договор.

Чл.20. Възложителят се задължава да изплати приетите, по установения начин, извършени видове работи, съгласно чл. 5 от настоящия договор.V. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

Чл.21. На изпълнителя се налагат следните санкции:

При неизпълнение на задълженията по чл. 15 от настоящия договор възложителят има право да развали договора при условията на чл. 87 от ЗЗД, като изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

При пълно неизпълнение на договора изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

(1). При констатирано несъответствие на отчетената работа с реално извършената в рамките на отчетния период, неизвършената работа не се заплаща.

(2). При констатирано неспазване на срока за почистване на цялата площ, посочен в офертата на изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0,2% от общата стойност на договора за всеки час закъснение.

(3). В случай на установено неизпълнение на дейностите, по-голямо от 5 % от даден участък, Възложителят има право да не заплаща дейността, извършена в конкретния участък.

(4). В случай, че се констатират три неизпълнения от един и същи характер в рамките на 3 (три) последователни отчетни периода, Възложителят може да наложи на Изпълнителя неустойка до 20 000 (двадесет хиляди) лева.

(5). В случай, че в рамките на три последователни отчетни периода бъде приложена неустойката за неизпълнение по предходните алинеи, Възложителят има право да прекрати едностранно настоящия договор, поради системно неизпълнение на задълженията по него по вина на Изпълнителя.

(6). При установени неизпълнени дейности, в следствие на които са възникнали условия за настъпване на ПТП, Възложителят има право да наложи неустойка в размер на 3 (три) пъти стойността на пълния обем работи, изплатена за предходния отчетен период .

(7). При установяване на използвана техника за извършване на дейностите – предмет на договора, по вид и брой – по-малък от декларирания в офертата минимален брой техника, Възложителят има право да наложи неустойка на Изпълнителя в размер до 10 000 (десет хиляди) лева. Несъответствието се установява чрез GPS системата или чрез проверка от Възложителя.

Чл.22. Независимо от неустойките по предходния член, Възложителят има право да иска от Изпълнителя неустойка при неизпълнение на друго негово задължение по този договор, извън посочените в предходните членове, в размер на 2 % от стойността на договора.

Чл.23. Ако изпълнителят представи на възложителя документи с невярно съдържание, последният има право да сезира компетентните държавни органи за това.

Чл.24. (1). Изпълнителят е отговорен за всички щети, причинени виновно от персонала по време на изпълнението на дейностите, върху частна или общинска или държавна собственост. Изпълнителят заменя или възстановява до началното състояние всяка собственост, повредена от него, за своя сметка. Възложителят освобождава гаранцията, без да начислява лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(2). В случай, че Изпълнителят не ремонтира, възстанови или замени такава повредена собственост в рамките на 15 (петнадесет) календарни дни от получаването на уведомление от Възложителя, същият ще приспадне сума, равна на разходите за замяна, възстановяване или ремонт на собствеността, от следващото дължимо плащане към Изпълнителя. Такива удръжки или плащания, извършени за сметка на Изпълнителя, не му се възстановяват или изплащат.

(3). Ако в резултат от неизпълнение на задължение по договора от страна на Изпълнителя, бъде заведен иск срещу Възложителя от трета страна, Изпълнителят ще възстанови на Възложителя всички претърпени от него вреди, разноски и/или разходи.

Чл.25. (1). При точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение на задълженията, гаранцията се освобождава в пълен размер, в едномесечен срок след прекратяване на договора.

(2). Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд.

(3). Възложителят има право да се удовлетвори за начислените от него неустойки и присъдени от съда обезщетения от внесената от изпълнителя гаранция за изпълнение.

(4). Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение на целия период на действие, са за сметка на Изпълнителя.VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл.26. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ………….. лв. /…………………………………………………../ и се освобождава един месец след приключване на срока за изпълнение на договора.

Чл.27. Офертата, представена от Изпълнителя и приета от Възложителя по този договор е неразделна негова част, предвиденото в нея е със силата на договорните клаузи и е задължително за двете страни.

Чл.28. Настоящият договор не подлежи на анексиране за срока на неговото действие, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Чл.29. Настоящият договор влиза в сила на ……………….2014 г.

Чл.30. За всичко не упоменато в договора се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД, и тези на действащите нормативни актове, уреждащи отношенията между страните, приложими за съответния случай.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.Неразделна част от договора са: Офертата, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и изискуемите документи по чл. 47, ал.10 и чл.48, ал.2 от ЗОП.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :
Каталог: uploads -> files -> ObPorachki
ObPorachki -> За градски транспорт на град русе
ObPorachki -> Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 12 „Да не изоставяме нито едно дете”
ObPorachki -> До пламен стоилов – кмет на община русе
ObPorachki -> Справка за печатни и информационни материали
ObPorachki -> Приложение 1 Входно-изходни участъци от републикански пътища в чертите на гр. Русе
ObPorachki -> Пране, избелване, гладене и дезинфекция на спално бельо, лично бельо и дрехи на детски ясли, специализирани институции за възрастни в Община Русе, оп "арт" и оп "Спортни имоти"
ObPorachki -> Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 12 „Да не изоставяме нито едно дете”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница