Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 гстраница1/8
Дата25.07.2016
Размер0.97 Mb.
#5953
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8


Годишен доклад за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

Комплексно разрешително №116/2006 г.,

актуализирано с Решение № 116-Н0-И0-А1/2008 г.

на Министъра на околната среда и водите
Отчетен период :Стара Загора, март 2011 г.
Съдържание

Стр.

1

Увод

5

1.1

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

5

1.2

Адрес по местонахождение на инсталацията

5

1.3

Регистрационен номер на КР

5

1.4

Дата на подписване на КР

5

1.5

Дата на влизане в сила на КР

5

1.6

Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното)

5

1.7

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

5

1.8

Лице за контакти

5

1.9

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

6

1.10

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в инсталациите

6

1.11

Производствен капацитет на инсталацията

7

1.12

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

8

1.13

РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията

8

1.14

Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията

8

2

Система за управление на околната среда

8

2.1

Структура и отговорности

8

2.2

Обучение

9

2.3

Обмен на информация

9

2.4

Документиране

9

2.5

Управление на документи

10

2.6

Оперативно управление

10

2.7

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

10

2.8

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

10

2.9

Записи

12

2.10

Докладване

12

2.11

Актуализация на СУОС

12

3

Използване на ресурси

13

3.1

Използване на вода

13

3.2

Използване на енергия

15

3.3

Използване на суровини, спомагателни материали и горива

16

3.4

Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

19

4

Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

20

4.1

Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

20

4.2

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

21

4.3

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

22

4.4

Управление на отпадъците

26

4.5

Шум

33

4.6

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

34

5

Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

35

6

Прекратяване работата на инсталации или части от тях

35

7

Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

36

7.1

Аварии

36

7.2

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

36

8

Подписване на годишния доклад

37

Декларация

37

Приложение 1: Таблици 1 – 10

38

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

38

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

40

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

40

Таблица 4. Образуване на отпадъци

41

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

42

Таблица 6. Шумови емисии

43

Таблица 7. Опазване на подземните води

43

Таблица 8. Опазване на почви

43

Таблица 9. Аварийни ситуации

43

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

44

Приложение 2:

45

1

Копие на Констативен протокол № 000088 за извършена проверка (по чл. 155 от ЗООС)
2

Копие на писмо на МОСВ с Изх. № ОВОСУ-8830/04.06.2010 г.
3

Копие на писмо до РИОСВ – Стара Загора с Вх. № 4087/26.11.2010 г.
4

Копие на писмо на РИОСВ – Стара Загора с Изх. № КОС – 01-4087/22.12.2010 г.

Ембул Инвестмънт АД, Стара Загора притежава Комплексно разрешително № 116/2006 г., актуализирано с Решение № 116-Н0-И0-А1/2008 г. на Министъра на околната среда и водите.

Настоящият ГДОС е изготвен в изпълнение на чл.125 т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2. от КР, съгласно които Дружеството се задължава да представя ежегодно на контролиращия орган Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася. Докладът обхваща периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. и е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към „ Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително” (утвърдена със заповед № РД-806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите).

При излагане на информацията е спазена последователността в структурата на цитирания образец.1. Увод


1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

1.1.1. Инсталация, която попада в Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за багрене на влакна и/или текстил

Багрилни апарати тип АРРС 250 LV 6 бр.

(т.6.2. от Приложение № 4 на ЗООС).

1.1.2. Инсталации, не попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС:


 • Парова централа – 9,8 MW (2 бр. котли по 4.9 MW)

 • Инсталация за производство на прежди


1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията

6000 гр.Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 50


1.3. Регистрационен номер на КР : №116/2006 г. (Решение на Министъра на околната среда и водите № 116/2006 г., актуализирано с Решение № 116-Н0-И0-А1/2008 г.)
1.4. Дата на подписване на КР : 14.11.2006 г. (06.11.2008 г.)
1.5. Дата на влизане в сила на КР : 02.12.2006 г. (13.12.2008 г.)
1.6. Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното)

Ембул ИнвестмънТ АД, гр. Стара Загора
1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

6000 гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 50

тел.: +359 42 604 721; факс: +359 42 601 430

e-mail: embul@emboy.com


1.8. Лице за контакти

 1. Севгин Сароглу – технолог Багрилен цех

 2. Яна Тонева – еколог


1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

6000 гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 50

тел.: +359 42 604 721; факс: +359 42 601 430

e-mail: embul@emboy.com


1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в инсталациите

Ембул Инвестмънт АД е акционерно дружество, учредено и съществуващо в съответствие със законите на Република България. Дружеството е регистрирано от Старозагорския окръжен съд по фирмено дело 2098/2000 г. със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий” № 50.

100% от капитала на Ембул Инвестмънт АД е частна собственост. Дружеството се управлява от Изпълнителен директор Али Уур Юзджан.

Общите капиталови разходи за дейностите на фирмата възлизат на 34 424 хил. лв. Отчетната стойност на дълготрайните материални активи е 37 251 хил. лв.

Броят на заетите работници и служители е 480 човека. Работи се на непрекъснат режим – 7 дни в седмицата, на три смени.

Площадката на обекта се намира в индустриалната зона на град Стара Загора, парцел ІХ-5412, кв.13. Отстои на около 1,2 км южно от жилищната зона на гр. Стара Загора.

От север са разположени хипермаркетите РОДА, МОББО и АЙКО, от изток - фирмите Загора Фрукт АД и Загора Естейт, от запад - бул.”Патриарх Евтимий”, от юг - обходна ж.п. линия. На североизток е теренът на затвора. Минималното отстояние на производствения корпус до хипермаркетите е 15 метра, а на инсталацията за багрене на влакна – 90 м.Ембул Инвестмънт АД произвежда акрилни прежди по конверторен способ. Производ-ственият капацитет на предприятието е 6 300 t/y; 18,0 t/24h. Производството е разположено в новоизградени корпуси и е пуснато в експлотация през 2002 г.

Суровината за преждата се доставя на бали в състояние "tow" или "tops". Суровата прежда се накъсва на влакна. От тях се образува лента, която след това се преде, усуква и багри. Прилага се методът на щапелиране чрез локализирано разкъсване на влакната. Щапелната диаграма на влакната в получената лента може да има различна форма.

Прилага се ретардерен метод на багрене на преждите. Багренето на преждите се извършва в багрилни апарати: модел – камерни, тунелни; тип APPC 250 LV; производство на C.I.A.C. BELLINI JOB – Италия. Работят три двойки багрилни агрегати с вместимост до 450 kg, в зависимост от вида на преждите. Работни параметри на камерите: температура 110°С и налягане 0,4 bar. Багренето се извършва с катийонни основни багрила. Количеството на багрилото е в зависимост от различните рецептури, респ. цветове и техните нюанси.

Обагрената прежда преминава през центрофуги (4 бр.) и през микровълнови сушилни (5 бр.).

Технологичните процеси са автоматизирани. Технологията отговаря на съвременните изисквания за безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Водоснабдяването за промишлени цели се извършва от два сондажни кледенци, разположени на площадката на фирмата. Питейно-битовото водоснабдяване е от градската водопроводна мрежа.

Необходимата за технологичните нужди пара се произвежда в парокотелна централа, оборудвана с два котела тип “Yildirim” с номинална мощност по 4,9 MW, работещи на природен газ.

Производствените отпадъчни води от багрилен цех и част от битово – фекалните води преминават през пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Станцията е изградена по турски проект на фирма “Ģevtaș”. Съоръженията на инсталацията са тип “Ģevkom” S-1000. Пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води е оразмерена за дебит 1000 m3/d. Пречиствателният процес включва: груба очистка, механично пречистване, аерация с двустепенно утаяване, стабилизиране, уплътняване и филтруване на утайките във филтър-преса.

На площадката се намират следните сгради и съоръжения:


 • Битова сграда

 • Производствено хале

 • Производствено-складов корпус

 • Складово помещение

 • Противопожарен и промишлен водоеми

 • Помпена станция

 • Котелно помещение

 • Пречиствателна станция

 • Административно-битова сграда

 • Склад материали

 • Санитарни възли

 • Дизел генератор

 • ЗРУ - 20кV – главно енергийно захранване.


1.11. Производствен капацитет на инсталацията

Съгласно Условие 4.2. като част от ГДОС представяме годишното количество произведена продукция за инсталацията за багрене на текстил и влакна, която попада в Приложение 4 от ЗООС за 2010 г.Период

Инсталации

Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС


Капацитет

(t /24 h)

Капацитет

(t/y)


Условие 4.1. от КР

Инсталация за багрене на влакна и/или текстил

6.2

18

6 300

2010 г.14,8

4 117,72


1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Отговорни лица за изпълнение на КР са Технолога на багрилен цех и Еколога на фирмата. По изпълнение на КР са ангажирани още:
 • ЕЗБР (Eксперт здраве и безопасност при работа)

 • Инженер “Електрически машини и апарати”

 • Организатор “Охрана”

 • Електромонтьор

 • Началник “Парова централа”

 • Началник “Багрилен цех”

 • Началник складове

 • Отговорници за работа с отпадъци


1.13. РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Стара Загора, 6000 гр. Стара Загора, ул. “Стара Планина” № 2, п.к. 143


1.14. Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията

Източнобеломорски район, 4000 гр. Пловдив, ул. “Булаир” № 26, ет. 5
2. Система за управление на околната среда


2.1. Структура и отговорности

В Ембул Инвестмънт АД се прилага система за управление на околната среда (СУОС).

Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното (виж т.1.12 по-горе).

Изготвени са и се поддържат списъци на: • персонала, извършващ конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

 • лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Екологът на фирмата съхранява списъците и ги актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.
2.2. Обучение

В изпълнение на Условие 5.2.1. Дружеството определя ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и изготвя годишна програма, в зависимост от определените потребности. Програмата се актуализира при промяна на потребностите от обучение на персонала.


2.3. Обмен на информация

По Условие 5.3.1. се поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

По Условие 5.3.2. се поддържа актуален списък с адресите и начините за контакт на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното: МОСВ, ИАОС, РИОСВ – Стара Загора, Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив, Общински власти, Областна дирекция “Гражданска защита” , Районна служба “Пожарна безопасност и спасяване”.
2.4. Документиране

По Условие 5.4.1. на площадката е осигурен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите.

По Условие 5.4.2. на площадката е осигурен и се съхранява на достъпно място списък с всички необходими инструкции, изисквани с КР, както и с лицата отговорни за тяхното изпъл-нение. Инструкциите се документират. Всяка инструкция е означена по следния начин: ИУ _ . _ . _ . (Пр. ИУ 11.7.2. означава инструкция по изискването на Условие 11.7.2. от КР). Ежедневно се водят записи: ЗИ _ . _ . _ _ _ (Пр. ЗИ 11.7.2_1 означава запис №1 съгласно инструкция 11.7.2.), а ежемесечно – документи: ДИ _ . _ . _ _ _ (Пр. ДИ 11.7.2_1 означава документ №1 съгласно инструкция 11.7.2.).

В случаите, когато един запис (документ) не произлиза от изпълнение на инструкция, той се означава като ЗУ (ДУ) _ . _ . ( посочва се Условието от КР ).

Съгласно Условие 5.4.3. е съставен списък на отговорните лица по изпълнение на КР със съответните им предоставени инструкции.
2.5. Управление на документи

Разработена е и се прилага инструкция (ИУ 5.5.1.) за актуализация на документите, изисквани с КР, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.


2.6. Оперативно управление

Съгласно Условие 5.6.1. са изготвени инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.


2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

В изпълнение на Условия 5.7.1., 5.7.2. и 5.7.3. се прилагат писмени инструкции за: мониторинг на техническите и емисионните показатели; периодична оценка на съответствието на стойностите им с нормите, посочени в КР; както и за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.


2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

По Условие 5.8.1. се прилага писмена инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария; по Условие 5.8.2. - инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария (документиране на резултатите); по Условие 5.8.3. - инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората при всяка промяна в работата на инсталациите, както и след авария (документиране на аварийните ситуации).

По Условие 5.8.4. е изготвен План за действие при бедствия, аварии и катастрофи, утвърден от Ген. Директор на Дружеството и съгласуван с Кмета на Община Стара Загора и Председател на Общинската постоянна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

В изпълнение на Условия 5.8.5. – 5.8.13. са разработени и се прилагат инструкции за: • подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи и периодично обновяване на готовността му за действие – Със заповед на Ген. Директор се сформира и назначава Постоянна обектова комисия (ПОК) за защита на работниците и служителите при бедствия, аварии и катастрофи. Към ПОК се определят и назначават специализирани формирования: оперативна група за разузнаване и непосредствено ръководство, спасителна група, противопожарна група, аварийна група, санитарен пост и транспортна група. Готовността им за действие се поддържа и повишава чрез: начален инструктаж (задължителен за всички работници и служители), периодичен инструктаж (на всеки три месеца), извънреден инструктаж (при съществени промени в плана за производствените работи, в технологията, в транспортната схема, в електрозахранването и др.) и тематично обучение (по конкретен проблем с особена важност за дружеството – провежда се от специалисти от ТД “Гражданска защита” , Звено “ПБС” , Общински съвет по сигурност, Медицинска помощ);

 • периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи – чрез практически учения веднъж в годината. Ученията представляват разиграване на симулирана аварийна ситуация;

 • избор на сборни пунктове и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията – съставена е план-схема на площадката на завода , на която са отбелязани: разположението на сградите, входове и изходи на сградите и на площадката и брой работещи във всяка сграда. За всяко работно място е определен най-близкия авариен изход. Определени са достатъчен брой сборни пунктове;

 • определяне на причините, довели до авария и предприемане на коригиращи действия;

 • определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварии – изготвен е списък на средствата за оповестяване на аварии и се води ежемесечно дневник за проверки;

 • определяне, редовна проверка и поддръжка на необходимите средства за лична защита на персонала – изготвен е списък на средствата за лична защита с посочено място за съхранение и се води ежемесечно дневник за проверки;

 • определяне, редовна проверка и поддръжка на средствата за противодействие на възможните аварии - изготвен е списък на средствата за противодействие на възможни аварии с посочено място за съхранение и се води ежемесечно дневник за проверки;

 • изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи;

 • изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи – изготвен е списък на службите (с телефонните им номера за връзка), които трябва да бъдат информирани за възникнала авария.


2.9. Записи

Документират се и се съхраняват данните: • от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в КР (Условие 5.9.1.);

 • за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия (Условие 5.9.2.);

 • от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологич-ното/пречиствателното оборудване (Условие 5.9.3.).

Съгласно Условие 5.9.4. е изготвен списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.
2.10. Докладване

В изпълнение на Условие 5.10.1. при извършената проверка в Дружеството на 18 и 19 януари 2011 г. на експертите от РИОСВ - Стара Загора бе предоставена необходимата им допълнителна информация относно изпълнението на условията от КР №116/2006 г., актуализирано с Решение № 116-Н0-И0-А1/2008 г. на МОСВ. Писмо с Изх. № КОС-11-80 / 02.02.2011 г. на РИОСВ регламентира Констативен протокол № 000088 (Приложение 2, т. 1).

Изготвянето на настоящия ГДОС и представянето му в законовия срок е изпълнение на Условие 5.10.2.
2.11. Актуализация на СУОС

Съгласно Условие 5.11.1. докладваме за настоящият ГДОС, че СУОС за отчетния период не е актуализирана.

В изпълнение на Условие 7.4.:


 • През 2009 г. в МОСВ е представена информация за планирани промени в работата на инсталациите по КР № 116/2006 г., актуализирано с Решение № 116-Н0-И0-А1/2008 г. За това е докладвано с миналогодишния ГДОС.

 • С писмо с Изх. № ОВОСУ-8830/04.06.2010 г. МОСВ се произнесе за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестицонното ни предложение (Приложение 2, т. 2).

 • С писмо с Вх. № 4087/26.11.2010 г. в РИОСВ – Стара Загора е внесено ЗАДАНИЕ за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение “Преустройство и разширение на производството в ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, гр. Стара Загора” (Приложение 2, т. 3).

 • С писмо с Изх. № КОС – 01-4087/22.12.2010 г. РИОСВ – Стара Загора приема заданието за обхват и съдържание на ДОВОС и дава указания за изготвянето на Доклада за ОВОС (Приложение 2, т. 4).

Предстои внасяне на ДОВОС в РИОСВ – Стара Загора.

Във връзка с Условие 7.5. като част от ГДОС докладваме, че през отчетния период не са регистрирани аварийни ситуации и залпови или други замърсявания на околната среда и съответно не е възниквала необходимост от уведомяване на компетентните органи.Ембул Инвестмънт АД информира РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив за резултатите от периодичния мониторинг, определен с условията на КР в предвидените по закон срокове.


3. Използване на ресурси

В Условие 8 от КР са поставени конкретни изисквания за ефективност на производствената дейност по отношение на употребата на вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива.


3.1. Използване на вода (Условие 8.1. от КР)

По Условие 8.1.1. използването на вода за производствени нужди става от собствен водоиз-точник – два броя тръбни кладенци (издадено Разрешително за водовземане № 300059/29.08.2003, изменение на Разрешително за водовземане № 300059/14.05.2007 г). С Решение № 346/13.06.2008 г. за изменение на Разрешително за водовземане на подземни води № 300059/ 29.08.2003 г. на Директора на БД ИБР – Пловдив е добавен трети тръбен кладенец (резервен).За използването на вода за питейно-битови нужди Дружеството има сключен договор с ВиК – Ст. Загора от 29.10.2007 г. (Условие 8.1.1.1.).

Ембул Инвестмънт АД прилага инструкция за:

 • експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване – 6 бр. Багрилни апарати към процеса багрене на прежди (Условие 8.1.3.). Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват (Условие 8.1.5.4.);

 • проверка и поддръжка на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване (Условие 8.1.4.). Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват (Условие 8.1.5.3.);

 • измерване/изчисление и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, включително за допълване на охлаждащия цикъл за багрилните апарати, при работа на Инсталация за багрене на влакна и/или текстил. Информацията включва: обща месечна консумация на производствена вода; месечна консумация на производствена вода за единица продукт за инсталацията; годишна консумация на производствена вода за единица продукт за инсталацията (Условие 8.1.5.1.).

Съгласно Условие 8.1.5.1.1. количествата изразходвана вода за производствени нужди, включително за допълване на охлаждащия цикъл за багрилните апарати, се измерват чрез водомерните устройства, означени на Приложение № 18, предоставено в ИАОС от оператора с писмо с Вх. № 132-СЗ-393/10.07.2006 г. Реалното количество изразходвана вода за производствени нужди се изчислява като разлика между показанията на водомер №1 (отчита използваната промишлена вода, която постъпва в багрилната инсталация) и водомер №2 (отчита използваната промишлена вода, която постъпва в климатичната инсталация);

 • оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди, включително за допълване на охлаждащия цикъл за багрилните апарати при работа на Инсталация за багрене на влакна и/или текстил с условията на разрешителното (Условие 8.1.5.2.) – прилага се ежемесечно. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират и съхраняват.

Съгласно Условие 8.1.6.1. представяме количеството на използваната вода за производствени нужди при работа на Инсталация за багрене на влакна и/или текстил за 2010 г. (Таблица 3.1):

Таблица 3.1

Период

Годишно количество съгласно КР
m3/y

Количество за единица продукт съгласно КР
m3/единица продукт

Използвано годишно количество
m3/y

Използвано количество за единица продукт
m3/единица продукт

Съответствие

2010 г.

460 000

73

242 428

58,87

Да

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница