Решение №150/05. 11. 2012 г на Обс кирково/ Съдържание: I. Анотация описание на проблемаДата02.06.2018
Размер187.66 Kb.
ТипРешение
ПРОГРАМА

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КИРКОВО

2012-2015 г.
/приета с Решение № 150/05.11.2012 г. на ОбС Кирково/
Съдържание:
I. АНОТАЦИЯ

1. Описание на проблема

2. Причини за възникване на проблема

3. Популация на безстопанствените кучетаІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1. Цели


2. Задачи

ІІІ. ЗАКОНОВА РАМКА

1 Закона за защита на животните

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност

3. Закон за здраветоІV. ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

1. Биологични характеристики и особености

2. Епизоотология и болести, които кучетата могат да пренасят пряко

V. МЕТОДОЛОГИЯ

1. Кастрация

2. Евтаназия

3. Задомяване

4. Регистрация и надзор на безстопанствени кучета

5. Регистрация на домашни кучета

6. Контрол върху изискването за отглеждане на домашни кучета

7. Популяризиране ползите от кастриране на домашни кучета

8. Кампания за подобряване чистотата на градската среда

VІ.УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

1. Местна власт

2. Общинска администрация

3. Неправителствени организации за защита на животните /ОЗЖ/VІІ. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Източници за финансиране

2. Време за изпълнение

VІІІ.ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОГРАМАТА-КРИТЕРИИ

1. Качествени промени

2. Количествени подобрения

ІХ. МЕРКИ ЗА ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
І. АНОТАЦИЯ
На 24.01.2008 година Народното събрание прие Закон за защита на животните. Този закон вменява на общините редица права и задължения по контрола на защитата по хуманното отношение към животните и третирането на домашните и безстопанствени кучета.Разработването и прилагането на тази програма се налага поради това, че проблемът с безстопанствените кучета е сериозен за обществото, с многостранни измерения /хуманомедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични/. Досега взетите мерки, в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни. Все още не може да се намери цялостно и трайно отношение дори и в новоприетия закон.
1. Описание на проблема

В последните години проблемът с бездомните кучета е тема на разговор, в които вземат участие специалисти,местна власт и природозащитните организации. В настоящата програма определенията "бездомно" и "безстопанствено куче" се използват като синоними, без да се влага смисъл на категоризиране на различните групи кучета /като например кучета, частично социализирани, за които определено лице полага грижи и са с контролиран здравен статус и кучета, които са несоциализирани с неизяснен здравен статус. Намирането на ефективен модел за справяне с проблема предполага от една страна задълбочен анализ от резултатите от досега прилаганите методи и от друга страна проучването на световния успешен опит и практика. Проблемът с бездомните животни засягат в една или друга степен различни райони в света, предимно страни от Средиземноморието /Италия, Гърция, Турция/ и Средния изток. Проблемът с бездомните кучета не стои във Великобритания, Германия. Вероятно причините за тези разлики са комплексни и обхващат въпроси, свързани с образованието ефективността на предприеманите мерки, чистотата и хигиената на селищната среда, и не на последно място традициите, ценностите в обществото и културата на отношение към животните.

- наличието на бездомни кучета в едно населено място води до сериозни последици за гражданите. Не обезпаризитените и не имунизирани животни пренасят различни болести някои, от които са смъртоносни /ехинококоза, марсилска треска, лаймска болест, бяс и др./;

- създаване на дискомфорт на населението

= много хора се страхуват от кучета;

= през нощта , шумът създаван от животните смущава гражданите;

= животните са една от причините за замърсяване на градската среда и тази в селата;

= тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните;

- икономическа неефективност - неефективните мерки, предприемани от общината за решаването на проблема са свързани с разходи, а в същото време не са постигнати реални резултати и се създава социално напрежение

- тежкото положение на безстопанствените кучета;

= кучетата страдат от различни болести, глад и студ

= много от безстопанствените кучета биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от граждани

- нападенията и ухапванията от животни водят освен до здравни последици, но и до създаваневъзможност за възникване на пътно-транспортни произшествия
2. Причини за възникване на проблема

2.1. Липса на адекватно и цялостно законодателство

2.2. Липса на контрол върху популацията на домашните кучета

2.3. Временно използване на кучета за пазачи на вили строежи, гаражи и др., след което се изоставят

2.4. Липса на хуманно образование за отношението към животните и грижите, от които се нуждаят.

Собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче в резултат, на което при възникнали трудности може да го изостави. Проблемите "с" и "на" бездомните кучета в последните години успяха да поляризират общественото мнение в България. От една страна пострадалите граждани изискват бързо и радикално решаване на проблема, от друга любителите на кучета и природозащитните организации поставят въпроса за хуманно отношение към животните. Съществува необходимостта да се проучат и приложат научни мерки, които доказали своята ефективност за справяне с проблема в редица страни и са утвърдени от Световната здравна организация. Шансът е сега, след влизане на България в Европейския съюз да се приемат препоръките на ЕК и да се усвоят позитивите от успешния европейски опит.


3.Популация на безстопанствените кучета

Една от главните причини за увеличаващата се популация от бездомни кучета е липсата на контрол над домашните кучета, по отношение неконтролираното размножаване. Кучето достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда 3 пъти годишно средно от 5 до 8 кученца. Очевидно е , че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета. Ако не се вземат навременни мерки броят им нараства докато достигне определен максимум. Стопаните на домашни животни не осъзнават напълно, че ако тяхното женско куче има поколение от 8 малки, то отговорността по изхранването им, отглеждането и намиране на нов дом и стопанин е тяхна грижа и това не е малка задача.Така на "входа" на популацията от бездомни кучета стоят изоставените от собствениците си кучета или тяхното нежелано потомство. Популацията се попълва и от изгубени или избягали домашни животни. Всички тези групи формират общата картина на популацията от бездомни кучета, която при неефективни мерки се поддържа максимална, според естествените природни закони.

Основните фактори, определящи наличието на бездомни кучета в дадено населено място се свежда най-общо до три условия, които се предлагат в средата: наличието на количество хранителен ресурс, вода и подслон. Изследователите на проблема установяват, че съществува определен максимален брой животни, живеещи на дадена територия, които се лимитират от налично количество храна, вода и подходящи убежища срещу времевите условия или от други животни - т.нар. "капацитет на задържане". Отделните индивиди на тази площ може да варират, но размерът на популацията като цяло ще остане относително постоянен тъй като на "входа" той се регулира от новородените малки кученца и изоставените животни, а на "изхода" - от напусналите популацията от бездомни, поради естествена смърт, намиране на

втори дом, настаняване в приюти и евтаназия. Крайният брой кучета на дадена площ винаги достига до "капацитет на задържане". Така ако женските кучета раждат малки, но капацитетът на даден терен не се промени, то вероятността тези малки да оцелеят е нищожна поради липса на храна или риска от заболявания. В случай, че едно животно "отпадне" от дадена площ неговото "място" веднага се заема от друго, по-младо животно и така се запазва капацитета. Като се отчитат основните фактори, определящи наличието на бездомни кучета на дадена територия като относително по-рискови могат да се посочат районите, в които:

- не е предложено добро решение с битовите отпадъци;

- съществуват хранителни отпадъци, които целенасочено се осигуряват от гражданите;

- съществуват условия за задържане на застояла вода;

- съществуват изоставени и порутени постройки

Животните се заселват на местата, където има изхвърлени и задържани отпадъци. Именно изхвърлянето на сметта на открито като източник на храна се явява обща характеристика на районите, в които има висока популация от бездомни животни. Проблемът се отежнява и от ниската култура при отглеждането на домашните животни.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1. Цели


1.1. Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и домашни кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността на населените места и европейския имидж на България.

1.2. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни.

1.3.Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета.
2.Задачи:

2.1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението "безстопанствени кучета".

2.2. Контрол върху отглеждането на домашни кучета.

2.3. Повишаване на чистотата на населените места.

2.4.Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от ЗЗЖ.
ІІІ. НОРМАТИВНА УРЕДБА
Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета както в населените, така и извън населените територии.

1. Закона за защита на животните

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност
Закон за защита на животните в глава V чл. 40 - чл. 56, глава VІ, чл. 57, чл. 61 урежда механизмите за осъществяване на общинските програми за овладяване популациите на безстопанствените кучета, регламентира изпълнението и контрола от страна на местната власт. Основна теза в закона е хуманно отношение, осигуряване на подходящи условия на живот, съобразени с физиологичните и поведенческите особености. Съгласно Закона, органите на изпълнителната и местната власт, съвместно с неправителствените организации, изготвят и прилагат програми за защита на животните. Същите трябва да бъдат съобразени със ЗВМД – ДВ бр.87/2005г., Правилника за прилагането му (ПМС №118 от 27.06.2000) и Закона за здравето – ДВ бр. 70/2004г. Съгласно чл.35 т.4 от ЗВМД – Кметовете на общини организират улавянето и изолирането на бездомните кучета и осигуряват финансови средства за провежданите ветеринарномедицински мероприятия.

В чл.130, 139, 140 от ППЗВМД задълженията на Кметовете са конкретизирани.

Контролирането на кучешката популация е заложено в работния план на Националната програма за профилактика и борба с кърлежопреносимите трансмисивни инфекции за периода 2004 – 2008 г., приети с Решение No 18/16.01.2004 г. на Министерския съвет.
ІV. ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА
Основните фактори, определящи наличието на бездомни кучета в дадено населено място се свеждат най-общо до три условия, които се предлагат в средата: наличното количество хранителен ресурс, вода и подслон.

1.Биологични характеристики и особености

Кучетата от различните породи са най-различни по тегло и големина. Днес в света се наброяват над 600 признати породи кучета. Кучетата в зависимост от породата достигат полова зрялост между 7 – 12 месечна възраст, но понякога първият еструс при женските може да се забави до 18-месечна възраст. Обикновено еструсът е два пъти годишно (пролет и есен) и продължава 14-22 дни. Нормалната бременност продължава средно 63 дни (при дребните породи – 58 дни, а при по-едрите до 65 дни). Средният брой на малките варира в зависимост от породата, телесното развитие на майката, храненето и други. Обикновено при дребните породи новородените са 2-5 броя, а при едрите – 6-12 броя. Мястото за раждане женската избира сама – най-често на място, където тя се чувства по-сигурна. Раждането настъпва обикновено през нощта или в ранните утринни часове. Периодът, през който малките сучат продължава до 7-8 седмица от раждането. Зрението на кучето има свои особености. То не е способно да види предмета едновременно с двете си очи, тоест всяко око има свое поле на зрение. Кучето не може да различава цветовете, но формата на предметите разпознава добре. Кучето вижда движението на предметите от разстояние 250-300 м и повече. Обонянието стои на първо място сред сетивните усещания на кучето. Продължителността на живота на кучето е 12-20 години.

2. Епизоотология и болести, които кучетата могат да пренасят пряко

2.1. Инфекциозни болести

- Салмонелоза (паратиф).

Това е една от най-често срещащите се инфекциозни болести по бозайниците. Причинител на заболяването са няколко типа бактерии, които са много устойчиви към външни въздействия.

- Туберкулоза.

Специфична, хронична инфекциозна болест, която се характеризира с появата на туберкули (възелчета) в различни органи, които казеозират и впоследствие калцифицират. Болестта е разпространена повсеместно и от нея заболяват почти всички видове животни и човекът.

- Бронхосептикоза (бордетелна инфекция).

Заразно заболяване, което протича с признаци на бронхопневмония. Причинител е Bordetella bronchiseptica, която обитава горните дихателни пътища на повечето видове бозайници.

- Бяс


Остра заразна болест, към която са възприемчиви всички видове животни и човекът. Причинителят е вирус. Разпространява се от скитащи кучета, а в последно време и диви хищници. Заразяването става чрез ухапване или попадане на вируса върху ранички, драскотини по кожата. Инкубационният период е до 60 дни.

- Тизерова болест.

Причинител е Bacillus piliformis. Като причини за развитието на заболяването се считат стресорните въздействия (лошо хранене, третиране с препарати по време на експеримент и други фактори, свързани с околната среда). Инкубационният период е от 5 до 15 дни.

2.2. Гъбични болести

- Дерматомикози (трихофития, фавус, микроспория).

Микотичните болести се наричат още дерматомикози, тъй като се предизвикват от гъбички и засягат кожата на почти всички видове бозайници. Инкубационният период продължава от 8 до 30 дни.

2.3. Паразитни (инвазионни) болести

- Токсоплазмоза

Паразитно заболяване, с разнообразно протичане. Възприемчиви към болестта са всички диви и домашни животни. Токсоплазмозата е разпространена по цялото земно кълбо, както сред хората, така и сред животните.

- Цестодози (представители на сем. Taeniidae).

Към разред Cyclophylloidea спадат по-голямата част от всички цестоди. Това са най-съвършените и най-специализираните панделковидни червеи, които паразитират предимно в топлокръвните животни – птици и бозайници.

- Ехинококоза

- Дипилидиоза

- Нематодози

- Токсокароза

2.4. Кърлежовопреносимите инфекции /КПИ/

Бездомните и скитащи кучета представляват един от основните резервоари на зараза за някои КПИ, най-често срещана от които е Марсилската треска. Това обстоятелство изисква системни мерки за контролиране на кучешката популация.
ІV. МЕТОДОЛОГИЯ
1. Кастрация

1.1. Обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка /за кратко наричани обработки/ на безстопанствени кучета се извършва в приюти, стационарни или подвижни амбулатории, съгласно чл.40, ал.4 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/.

1.2. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за период до 31.12.2015 г., съгласно §17 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на животните. Приоритетно се обработват женски кучета.

1.3. Обработката се извършва на принципа на масова кастрация /свободен лов, като от дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст, приоритетно женските/по райони и във връзка с молби и сигнали на граждани.

2. Евтаназия

2.1. Неизличимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл.179,ал.3,т.1 от ЗВД и чл.45 ал.8 от ЗЗЖ.

2.2. Кучета, участвали в инцидент се залавят приоритетно в рамките на 24 часа след подаване на сигнала.При потвърждаване на сигнала кучетата се третират съгласно чл.179, ал.3, т.4 от ЗВД и чл.45, ал.8 от ЗЗЖ.

3. Задомяване

3.1. Всеки приют разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните,които се предлагат за отглеждане съгласно чл.41, ал.6 от ЗЗЖ.

3.2. Общината и ОЗЖ организират публични мероприятия за задомяване на безстопанствените кучета.

4. Регистрация и надзор на безстопанствени кучета

4.1. Регистрация се извършва от всички амбулатории и приюти,които обработват безстопанствени кучета.

4.2. Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник,в който се вписват задължително следните данни за обработените кучета:

- Идентификационен номер

- Отличителни белези на животното - пол, цвят, възраст, големина

- Дата и място на залавяне

- Дата и място на връщане

- Отговорно по надзора физическо или юридическо лице

5.Регистрация на домашни кучета

5.1.Регистрация на домашни кучета се извършва съгласно чл.174 от ЗВД.

5.2.Таксата за домашни кучета се събира от отдел ”Местни данъци и такси”.

5.3.Организират се кампании за обработване и регистрация на кучетата.

6. Контрол върху изискването за отглеждане на домашни кучета

6.1. Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета се извършва от Кмета на общината, кметовете на кметства, мл. експерт „Екология” към Общинска администрация Кирково, „Областна дирекция по безопасност на храните”/ОДБХ/ и „Организация за защита на животните”/ОЗЖ/, съгласно глава 6 от ЗЗЖ.

7. Популязиране ползите от кастриране на домашни кучета

7.1. Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийна кампания и др.

7.2. Съвместна работа с ветеринарните лекари.

8. Кампания за подобряване чистотата на населените места.

8.1 Определяне на площи, където домашните кучета да бъдат пускане свободно да играят и тичат.

8.2. Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини, училища и др.

9. Изготвяне на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

9.1. Наредбата се изготвя на основание чл.40, ал.5 от ЗЗЖ и в изпълнение на §18 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на животните обн. – ДВ, бр.92 от 2011 г.


V.УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА
1. Местна власт

1.1. Общинският съвет приема Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и гласува годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл.40 ал.1 от ЗЗЖ..

1.2. Общинският съвет да предвиди средства в общинския бюджет за изграждане на приют за безстопанствени кучета,съгласно чл.41,ал.1от ЗЗЖ.

1.3. Кметът или упълномощени от него лица организират цялостното изпълнение на Програмата, стопанисването и дейността на общинския „Приют за бездомни кучета”, сключването на договори с други приюти и стационарни и подвижни амбулатории.

1.4. Общинска епизоотична комисията участва в контрола и изработването на настоящата Програма.

2. Общинска администрация

2.1. Организира и координира изпълнението на заложените мерки по програмата, съгласно утвърдения бюджет от Общинския съвет.

2.2. Контролира стопанисването и дейността на общинския ”Приют за безстопанствени кучета”.

2.3.Обработва сигнали и жалби на граждани и организации :

-по телефон

-писмено

-по и-мейл

2.3.1. Анонимни сигнали и жалби не се обработват

2.3.2. При подаване на сигнал се записват имената на гражданина или организацията и телефон за обратна връзка, посочва се мястото на инцидента и описание на кучето/та/. Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и описание па кучето/та.

2.3.4. Жалбите за куче/та, участвало/и в инцидент с ухапване на човек се обработват приоритетно в рамките на 24 часа от подаването на сигнала.

3. Организации за защита на животните (ОЗЖ)

3.1. ОЗЖ могат да стопанисват приют и/или подвижни амбулатории самостоятелно или съвместно с общината, съгласно чл. 41, ал. 4 или ал. 5 от ЗЗЖ.

3.2. ОЗЖ които имат стационарни или подвижни амбулатории или приюти могат да кандидатстват за участие в Програмата пред Общински съвет Кирково, съгласно чл. 40, ал.4 от ЗЗЖ и сключат договор с Община Кирково за изпълнение на Програмата.

3.3. ОЗЖ съдействат на общината като посочват свои представители за координация на работата между общината, ОЗЖ и граждани.

3.4. ОЗЖ могат да съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета.

3.5. ОЗЖ могат да осигурят свои представители за проверка на сигналите и жалбите.

3.6. ОЗЖ предоставят списък на координатори за съдействие по места на дейностите по Програмата.

3.7. ОЗЖ могат да участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали.

3.8. ОЗЖ могат да съдействат при залавянето и връщането на кучетата.

3.9. ОЗЖ могат да поемат надзор върху обработени кучета.

3.10. ОЗЖ изпълняват мерки спрямо обработените кучета, за които са поели надзор, съгласно чл. 49 и 50 от ЗЗЖ.

3.11. ОЗЖ могат да съдействат за медийно отразяване на дейностите по Програмата.

3.12. ОЗЖ могат да набират финансови средства за Програмата.

3.13. ОЗЖ могат да организират и провеждат задомителни кампании.
VІ.СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата

1.1. Бюджет на Община Кирково съгласно чл. 40. ал. 1

1.2 Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВД и чл. 116 от ЗМДТ

1.3. Дарения2. Време за изпълнение

2.1. Съгласно §17 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на животните в срок до 31 декември 2015 г. общинските съвети и кметовете на общини осигуряват настаняването на безстопанствените животни в приютите по чл.41, ал.1.


VІІ.ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОГРАМАТА - КРИТЕРИИ
1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета:

1.1. Повишаване на безопасността в населените места и намаляване на социалното напрежение.

1.2. Повишаване събираемостта на таксите за домашни кучета

1.3. Овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата чрез кастрация.

2. Количествени подобрения

2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето им в приюти.

2.2. Повишаване на постъпленията от такса домашни кучета.

2.3. Преброяване и мониторинг на популацията на безстопанствени кучета.

2.4. Увеличаване броя на регистрираните домашни кучета.

3. Критерии за изпълнение на програмата

3.1. Брой на обработените животни.

3.2. Брой на регистрираните домашни кучета.

3.3. Брой на кастрираните кучета,които живеят на открито.

3.4. Брой на кастрираните домашни кучета.

3.5. Брой на хората, които търсят съдействието на екипа за решаването на проблема с кучешката популация.

3.6. Брой на задомените кучета в края на третата година.

3.7. Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и резултати представени от кмета пред изпълнителния директор на БАБХ, съгласно чл.40, ал.2 от ЗЗЖ.
VІІІ. МЕРКИ ЗА ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА


Мярка 1: Регулиране на популацията на безстопанствените кучета


Дейност 1: Сключване на договор с кастрационен център и/или ветеринарни лекари, упражняващи частна ветеринарномедицинска практика за кастриране, обезпаразитяване и маркиране на кучетата.

В тази дейност се включва извършване на следните действия:

- изграждане на информационна система с наличната база данни за собственика и лекуващия ветеринарен лекар;

- поставяне на трайна маркировка с цел избягване на повторно залавяне;

- оказване помощ на пострадали и болни животни;

- задължителна здравна профилактика на кастрираните кучета;

- залавяне и обработване на уличните кучета;

- първичен преглед;

- отчетност и документооборот – за всяка проведена акция за залавяне на кучета се съставя констативен протокол в 2 екземпляра – по един за Кастрационния център и един за общината;

- кастрация – на кастрация могат да се подлагат само здрави кучета, които след извършването й се връщат на местата, от където са заловени в най-кратки срокове, за да не се загуби способността на кучетата за адаптация и оцеляване на улицата;

- евтаназия – извършва се задължително от ветеринарен лекар според действащото законодателство.


Изпълнител:


Община Кирково


Срок: 2012-2015

Дейност 2: Преброяване на безстопанствените кучета след извършена маркирация и връщането им на местата, от където са взети.

Изпълнител: Община

Кирково


Срок: ежегодно

Дейност 3: Създаване на регистър за броя на безстопанствените кучета.

Изпълнител: Амбулатории приюти

Срок: ежегодно

Дейност 4: Кандидатстване по проекти и програми за изграждане на приют за безстопанствените кучета.

Изпълнител: Община

Кирково


Срок: 2012-2015

Дейност 5: При необходимост да се сключат договори с налични приюти за безстопанствени кучета.

Изпълнител: Община Кирково

Срок: 2012 - 2015

Мярка 2: Регистрация на домашните кучета

Дейност 1: Паспортизация с регистрация в Регионалната ветеринарномедицинска служба, с.Кирково и провеждане на ежегодно ваксиниране и обезпаразитяване.

Изпълнител: собственици на кучета

Срок: постоянен

Мярка 3: Информираност и контрол

Дейност 1: Организиране на рекламно-образователни кампании с цел запознаване обществеността с механизма на овладяване на кучешката популация.

Изпълнител: Община Кирково

Срок: постоянен

Дейност 2: Изготвяне на отчет пред генералния директор на БАБХ за степента на изпълнение на настоящата програма.

Изпълнител: Кмета на Община Кирково

Срок: ежегодно до 31.03

Дейност 3: Участие в изготвяне и провеждане на общообразователни програми, насочени срещу безотговорното и нехуманно отношение към животните.

Изпълнител: Община Кирково

Срок: постояненКаталог: docs -> naredbi
naredbi -> Отчет за изпълнението на „бюджет 2013” на община джебел
naredbi -> Докладна записка от Бахри Юмер Кмет на община Джебел относно
naredbi -> Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване на популацията на безстопанстващите кучета
naredbi -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение: „Многофункционална спортна зала упи VI а, кв. 24, с. Минерални бани, община Минерални, област Хасково”
naredbi -> Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Джебел за периода 2007-2013 г
naredbi -> Община джебел, област кърджали
naredbi -> Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
naredbi -> Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти
naredbi -> Решение №205/20. 07. 2009 г. Раздел І общи разпоредби


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница