Решение №2-5/09. 03. 2017г на Общински съвет Генерал Тошево, н а р е ж д а мДата12.03.2018
Размер261.82 Kb.
ТипРешение
З А П О В Е Д
№1025
гр.Генeрал Тошево, 18 октомври 2017г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, в изпълнение на Решение №2-5/09.03.2017г.на Общински съвет Генерал Тошево,
Н А Р Е Ж Д А М:

I. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, за стопанската 2017-2018 година, съгласно Приложение №1, неразделна част от тази заповед.
II. НАЧАЛНАТА ТРЪЖНА ЦЕНА е определена с Решение №2-5/ 09.03.2017г. на Общински съвет гр.Генерал Тошево, както следва:


пасище, мера категория

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІX

X

цена/дка

10.00

9.00

8.00

7.00

5.50

4.00

2.00

1.00III. ОПРЕДЕЛЯМ депозит за участие в търга в размер на 10 лв. на декар без значение от категорията на имотите, който заинтересуваните лица заплащат по касов път или банков път, по сметка на Община Генерал Тошево:

BG 04 CREX 9260 3314 7087 01 при „ ТОКУДА БАНК” АД, клон гр. Генерал Тошево;IV. Процедурите по отдаване под наем на имоти - пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване да се извършат при спазване на следните правила:

1.Тръжна документация за имотите по т.I. се закупува срещу 20,00лв., платими в брой в касата на Община Генерал Тошево до 12.00 часа на 07.11.2017г. и се получава в стая 305 – Отдел „Собственост и стопански дейности” в Общинска администрация гр. Генерал Тошево.

2. Депозити и заявки за участие се приемат до 15.00 часа на 07.11.2017г.

3. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи.V. Публичния търг ще се проведе на 09.11.2017г. от 09.00 часа в административната сграда на Община Генерал Тошево, в залата на трети етаж.

VI. УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, включваща:

1. заповед на Кмета на община Генерал Тошево за откриване на процедура по провеждане на търга с тайно наддаване;

2. заявление за участие;

3. правила за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ;

4. опис на ОПФ по землища, масиви, площи и начални тръжни цени;

5. декларация за оглед на имотите.

6. декларация за липса на задължения към НАП;

7. проект за договор;

VII. ОПРЕДЕЛЯМ следните условия към участниците:

Участниците в публичния търг представят до 15.00 часа на 07.11.2017г. следните необходими документи, посочени в тръжната документация:

1. заявление за участие;

2. ПКО за закупена тръжна документация;

3. платежен документ за внесен депозит;

4. декларация за оглед на имотите;

5. декларация за липса на задължения към НАП;

6. ценовата оферта;VIII. НЕ СЕ ДОПУСКАТ до участие в търга с тайно наддаване кандидати:

1. закупили тръжна документация след обявения срок;

2. чиито депозит и/или документация за участие са представени след определения срок;

3. чиято офертна цена е подадена в незапечатан и /или/ прозрачен плик;

4. чиято документация не съдържа всички задължителни елементи по т.VII;

IX. НЕ СЕ ДОПУСКАТ до участие в търга с тайно наддаване кандидати, които имат задължения към Община Генерал Тошево.

XI. НАЗНАЧАВАМ комисия в състав:

Председател: Деян Димитров – заместник-кмет;

И членове:

1. Мария Върбанова – директор на Дирекция ФБМДТ;

2. Галина Димова – началник на отдел ССД;

3. Елена Димитрова – ст. експерт в отдел ССД;

4. Калоян Захариев – юрисконсулт;


Резервни членове:

1. Живка Запорожанова – юрисконсулт;

2. Мая Иванова – началник на отдел ФБ;
Със задача: Да проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд по Приложение №1, съгласно чл.37и ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 година.
Контрола на заповедта възлагам на г-н Деян Димитров – заместник-кмет на община Генерал Тошево.

Настоящата заповед да се връчи на Отдел „Собственост и стопански дейности” за изпълнение.ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

Кмет на Община Генерал Тошево

Съгласували:

Деян Димитров ,заместник-кмет

Калоян Захариев, юрисконсултИзготвил: Галина Димова, началник отдел ССД


Приложение №1


Землище

Кадастрален идентификатор на имота

НТП съкращение

площ на ПИ

категория

НТЦ лев/декар

Александър Стамболийски

00360.0.81

Пасище, мера

64.677

ІV

9.00

Бежаново

03157.22.13

Пасище, мера

259.061

Х

1.00

Бежаново

03157.25.1

Пасище, мера

95.923

Х

1.00

Бежаново

03157.34.1

Пасище, мера

16.939

Х

1.00

Бежаново

03157.7.1

Пасище, мера

33.219

ІІІ

10.00

Бежаново

03157.24.2

Пасище, мера

37.296

Х

1.00

Генерал Тошево

14711.0.101

Пасище, мера

7.071

ІІІ

10.00

Генерал Тошево

14711.0.161

Пасище, мера

20.917

ІІІ

10.00

Генерал Тошево

14711.0.184

Пасище, мера

95.610

ІІІ

10.00

Генерал Тошево

14711.0.212

Пасище, мера

295.350

ІІІ

10.00

Генерал Тошево

14711.0.215

Пасище, мера

19.221

ІІІ

10.00

Генерал Тошево

14711.0.220

Пасище, мера

10.284

ІІІ

10.00

Генерал Тошево

14711.0.237

Пасище, мера

6.281

ІІІ

10.00

Генерал Тошево

14711.0.238

Пасище, мера

64.507

ІІІ

10.00

Генерал Тошево

14711.0.251

Пасище, мера

139.077

ІІІ

10.00

Генерал Тошево

14711.0.75

Пасище, мера

112.656

ІІІ

10.00

Генерал Тошево

14711.0.78

Пасище, мера

147.459

ІІІ

10.00

Генерал Тошево

14711.0.80

Пасище, мера

143.822

ІІІ

10.00

Горица

18575.103.15

Пасище, мера

6.937

ІІІ

10.00

Дъбовик

24339.126.1

Пасище, мера

76.700

ІІІ

10.00

Зограф

31303.0.239

Пасище, мера

51.947

ІV

9.00

Изворово

32467.0.131

Пасище, мера

118.345

VІІ

5.5.

Изворово

32467.0.179

Пасище, мера

43.230

ІІІ

10.00

Изворово

32467.8.2

Пасище, мера

90.761

VІІ

5.5.

Йовково

34045.54.220

Пасище

166.999

ІІІ

10.00

Йовково

34045.54.220

Пасище

112.673

ІІІ

10.00

Калина

35393.0.211

Пасище, мера

22.322

ІІІ

10.00

Калина

35393.120.1

Пасище, мера

28.832

ІІІ

10.00

Калина

35393.120.3

Пасище, мера

71.824

ІІІ

10.00

Калина

35393.120.6

Пасище, мера

17.571

ІІІ

10.00

Кардам

36467.0.102

Пасище, мера

108.107

ІХ

2.00

Кардам

36467.0.154

Пасище, мера

360.184

ІV

9.00

Кардам

36467.0.25

Пасище, мера

111.738

ІІІ

10.00

Кардам

36467.200.3

Пасище, мера

45.000

ІV

9.00

Кардам

36467.97.2

Пасище, мера

306.332

ІV

9.00

Краище

39284.0.22

Пасище, мера

284.625

ІV

9.00

Краище

39284.0.27

Пасище, мера

152.921

ІІІ

10.00

Красен

39534.0.136

Пасище, мера

23.044

ІІІ

10.00

Красен

39534.0.139

Пасище, мера

219.261

VІІ

5.5.

Красен

39534.0.72

Пасище, мера

84.700

ІV

9.00

Красен

39534.73.2

Пасище, мера

58.000

VІІ

5.5.

Лозница

44179.0.37

Пасище, мера

181.0477.00

Лозница

44179.0.63

Пасище, мера

250.7877.00

Лозница

44179.0.73

Пасище, мера

269.698

ІІІ

10.00

Лозница

44179.0.49

Пасище, мера

241.8047.00

Лозница

44179.0.80

Пасище, мера

494.9317.00

Лозница

44179.0.77

Пасище, мера

374.4517.00

Лозница

44179.0.256

Пасище, мера

218.0497.00

Лозница

44179.0.86

Пасище, мера

510.5607.00

Лозница

44179.0.95

Пасище, мера

386.6337.00

Огражден

53391.0.102

Пасище, мера

201.276

ІV

9.00

Огражден

53391.0.72

Пасище, мера

93.843

ІV

9.00

Огражден

53391.68.2

Пасище, мера

150.632

ІV

9.00

Преселенци

58181.0.123

Пасище, мера

13.000

ІІІ

10.00

Преселенци

58181.0.295

Пасище, мера

137.378

ІІІ

10.00

Преселенци

58181.0.402

Пасище, мера

90.787

ІІІ

10.00

Преселенци

58181.0.170

Пасище, мера

109.319

ІІІ

10.00

Присад

58414.102.3

Пасище, мера

24.867

ІІІ

10.00

Присад

58414.107.15

Пасище, мера

15.677

ІІІ

10.00

Присад

58414.107.18

Пасище, мера

44.205

ІІІ

10.00

Присад

58414.107.2

Пасище, мера

12.786

ІІІ

10.00

Присад

58414.101.7

Пасище, мера

80.893

ІІІ

10.00

Присад

58414.108.12

Пасище, мера

31.908

ІІІ

10.00

Присад

58414.108.28

Пасище, мера

1.277

ІІІ

10.00

Пчеларово

58832.17.6

Пасище, мера

45.456

ІІІ

10.00

Пчеларово

58832.0.103

Пасище, мера

37.793

ІІІ

10.00

Пчеларово

58832.20.30

Пасище, мера

32.799

ІІІ

10.00

Рогозина

62829.0.83

Пасище, мера

114.591

ІV

9.00

Рогозина

62829.0.71

Пасище, мера

176.616

ІІІ

10.00

Рогозина

62829.0.98

Пасище, мера

44.416

ІІІ

10.00

Рогозина

62829.10.9

Пасище, мера

153.803

ІV

9.00

Росен

63046.0.39

Пасище, мера

700.000

V

8.00

Росен

63046.0.46

Пасище, мера

346.059

V

8.00

Росен

63046.0.81

Пасище, мера

35.072

ІV

9.00

Росица

63094.0.139

Пасище, мера

33.007

ІІІ

10.00

Росица

63094.0.14

Пасище, мера

236.633

ІV

9.00

Росица

63094.0.23

Пасище, мера

166.359

ІV

9.00

Росица

63094.0.30

Пасище, мера

80.727

ІІІ

10.00

Росица

63094.0.58

Пасище, мера

315.532

ІІІ

10.00

Росица

63094.0.8

Пасище, мера

158.559

ІІІ

10.00

Сираково

66620.0.39

Пасище, мера

35.745

ІІІ

10.00

Сираково

66620.0.42

Пасище, мера

56.941

ІІІ

10.00

Сираково

66620.0.44

Пасище, мера

53.283

ІІІ

10.00

Сноп

67756.0.11

Пасище, мера

31.843

ІV

9.00

Сноп

67756.0.15

Пасище, мера

36.785

ІІІ

10.00

Сноп

67756.0.22

Пасище, мера

70.000

ІV

9.00

Снягово

67773.0.43

Пасище, мера

91.465

ІІІ

10.00

Снягово

67773.0.58

Пасище, мера

110.342

ІV

9.00

Спасово

68196.25.2

Пасище, мера

74.884

ІІІ

10.00

Спасово

68196.39.3

Пасище, мера

43.922

ІV

9.00

Спасово

68196.39.8

Пасище, мера

43.093

ІІІ

10.00

Спасово

68196.50.7

Пасище, мера

37.624

ІІІ

10.00

Спасово

68196.51.1

Пасище, мера

137.684

ІV

9.00

Спасово

68196.57.11

Пасище, мера

156.997

ІІІ

10.00

Спасово

68196.57.25

Пасище, мера

34.705

ІІІ

10.00

Сърнино

70634.0.143

Пасище, мера

26.064

V

8.00

Сърнино

70634.0.43

Пасище, мера

100.000

Х

1.00

Сърнино

70634.0.33

Пасище, мера

24.298

ІІІ

10.00

Узово

75068.23.3

Пасище, мера

38.725

ІV

9.00

Чернооково

81219.50.1

Пасище, мера

16.900

ІІІ

10.00

Чернооково

81219.51.1

Пасище, мера

124.100

ІІІ

10.00

 

 

Общо:

11 975.462

 

 

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите

ISO 14001 -Система за управление на околната среда

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница