Решение №288 на ОбС от 27. 02. 2009год. Сделки за имоти -общинска собственост 2009 година


Сделки за имоти –общинска собственост 2012 годинастраница6/13
Дата01.01.2018
Размер1.58 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Сделки за имоти –общинска собственост 2012 година
по ред

АОС №…Описание на имотаРазпоредителна

сделка /продажба,

ОПС,право на

ползване,замяна,

дарение,делба, прекратяване на съсобственост/

В и д о ц е н к иНачин на разпореждане/ публичен търг, публ.оповестен

конкурс,р-ние на ОбС, заповед на кмета на общинатаНасрещна страна на

сделката


ПазарнаДанъчна


Определе

на от Об

съвет


Крайна

цена на

сделката


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

743/24.01.2012г

УПИ V-47, кв. 64, с площ 1060.00 кв.м., с.Петърч, мах.”Хаджия”

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

4 558.00

-

4 558.00

Решение № 76/16.03.2012 г.

Тодор Бочев

2

359/08.08.2001г

Пристрояване на 12.00 кв.м. за изграждане на стълби в УПИ ІІІ-3а ОЖС, кв.100, гр.Костинброд

чл.38, ал.2 от ЗОС

Право на пристрояване без търг и конкурс

938.40

934.60

938.40

938.40

Решения № 52/17.02.2012г. 67/17.02.2012г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „КОСТИНБРОД”

3

743/24.01.2012г

УПИ ІХ-3061, кв. 73, с площ 859.47 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

8 130.60

-

8 130.60

Решение № 76/16.03.2012 г.

Виктория Станкова и Марийка Станкова

4

708/29.06.2011г

Имот №800040с площ 1298.00 кв.м., зем. на с.Драговищица, общ.Костинброд

чл.34, ал.4 и чл.35, ал.5 от ЗОС

дарение

5494.00

61.33

5494.00

-

Решения № 106/27.04.2012 г. и 109/27.04.2012г

Църковно настоятелство при параклис „Свети Великомъченик Георги”

5

556/02.06.2010г

УПИ V-1525, кв. 85, с площ 958.69 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

8 071.60

-

8 071.60

Решение № 76/16.03.2012 г.

Петър Петров и Цветанка Данчева

6

802/04.06.2012г

ПИ №4424 с площ 75.00 кв.м. вкл. в УПИ ХХХІV–3463, 3609, 3610, 3611, 4424 квартал 221, гр.Костинброд

чл.17 от ЗУТ

2 897.00

433.90

-

2 897.00

Решение № 134/31.05.2012г.

Партньори-2001” АД

7

744/24.01.2012г

ПИ №4411 с площ 36.00 кв.м. вкл. в УПИ ІХ–912, квартал 195, гр.Костинброд

чл.17 от ЗУТ

1466.00

275.50

-

1466.00

Решения №№

76/16.03.2012 г.

133/31.05.2012г.

Нела Алтъкова-Дамянова и Борислав Минчев

8

797/14.05.2012г

ПИ №471 с площ 94.00 кв.м. вкл. в УПИ ХІ–210, квартал 8, с.Градец

чл.17 от ЗУТ

893.00

178.20

-

893.00

Решение № 106/27.04.2012 г.

Антоанета Николова

9

784/02.04.2012г

Имот №000448 с площ 2.000 дка, зем с.Градец

търг

15 843.00

12.50

15 843.00

15.900.00

Решения №№

76/16.03.2012 г.

110/27.04.2012г.

Иво Петров

10

745/24.01.2012г

Новообразуван имот №68, кад.р. 115 с площ 799.00 кв.м., землище на с.Бучин проход

Продажба чрез търг

4 597.00

1 706.70

4 597.00

4 600.00

Решения №№

76/16.03.2012 г.

84/16.03.2012г.

Петър Янев

11

343/25.06.2008г

Новообразуван имот №52, кад.р. 207 с площ 894.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

7 152.00

1 652.10

7 152.00

7 352.99

Решения №№

52/17.02.2012 г.

84/16.03.2012г.

Филип Петров

12

222/16.08.2007г

Новообразуван имот №81, кад.р. 77 с площ 331.00 кв.м., землище на с.Безден

Продажба чрез търг

2 905.00

595.80

2 905.00

2 930.00

Решения №№

52/17.02.2012 г.

84/16.03.2012г.

Иванка Юрдекова

13

726/18.07.2003г

УПИ ІХ, кв.14, в.з.Бистрица, с.Безден с площ 969.00 кв.м.

Продажба чрез търг

15 213.00

1 790.70

15 213.00

15 220.00

Решения №№

52/17.02.2012 г.

84/16.03.2012г.

Цеко Минев

14

752/02.03.2012г

Имот №000561 с площ 449 кв.м., зем.с.Петърч с начин на тр. ползване-нива

Продажба чрез търг

8 733.00

5.46

4 500.00

4 600.00

Решения №№

76/16.03.2012 г.

84/16.03.2012г.

Солинекс” АД

15

800/18.05.2012г

УПИ ІV-219, кв. 9, с площ 710.38 кв.м., с.Петърч

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

3 054.60

-

3 054.60

Решение № 106/27.04.2012 г.

Владимир Георгиев

16

804/07.06.2012г

½ ид. част от УПИ ІІ-2963, кв. 84, с площ 756.77 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

5 987.60 на целия УПИ
2 993.80

Решение № 106/27.04.2012 г.

Гълъб Колев

17

729/12.09.2012г

Новообразуван имот №11, кад. р. 152 с площ 1057.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

8389.00

1953.30

6 711.20

6 720.00

Решения №№

52/17.02.2012 г.

84/16.03.2012г.

Радко Петков

18

793/03.05.2012г

ПИ №466 с площ 15.00 кв.м. вкл. в УПИ І–198, квартал 7, с.Градец

чл.17 от ЗУТ

142.00

29.20

-

142.00

Решение № 106/27.04.2012 г.

Славка Величкова, Александър Величков и Илиян Величков

19

408/10.02.2009г

УПИ ІV-611, кв. 53, с площ 711.99 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

6 123.00

-

6 123.00

163/29.06.2012 г.

Страхил Маринков

20

761/16.03.2012г

Новообразуван имот №16, кад. р. 147 с площ 417.00 кв.м., землище на с.Градец

Продажба чрез търг

3 316.00

770.60

3 316.00

3 335.00

Решения №№ 106/27.04.2012 г. и 110/27.04.2012 г.

Виолета Николова

21

758/09.03.2012г

Новообразуван имот №33, кад. р. 433 с площ 783.00 кв.м., землище на с.Драговищица

Продажба чрез търг

7 542.00

2 592.50

7 542.00

7 552.00

Решения №№ 106/27.04.2012 г. и 110/27.04.2012 г.

Валери Паланкасов

22

777/29.03.2012г

УПИ ХІІІ-1155, кв. 174, с площ 514.38 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

4 423.70

-

4 423.70

Решение 106/27.04.2012 г.

Васил Григоров и Виолета Григорова

23

734/11.11.2012г

УПИ ІІ-191, кв. 13, с площ 650.00 кв.м., с.Голяновци

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

1 560.00

-

1 560.00

Решение 163/29.06.2012 г.

Цветанка Додова, Людмила Здравкова и Тодор Додов

24

427/30.10.2012г

УПИ ХІІ-ГНС, 3378 кв. 77, с площ 516.05 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

4 438.00

-

4 438.00

Решение 52/17.02.2012 г.


Велислав Антов

25

812/02.08.2012г

ПИ №155 с площ 110.00 кв.м. вкл. в УПИ ХХІV–78,155 квартал 4, с.Понор

чл.17 от ЗУТ

660.00

208.60

660.00

660.00

Решение № 52/17.02.2012 г. и 48/17.02.2012 г.

Петрунка Кацарова

26

807/20.07.2012г

УПИ ІV-3054, кв. 74, с площ 1067.40 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

8 445.30

-

8 445.30

Решение 163/29.06.2012 г.


Йордан Миленков

27

815/03.08.2012г

УПИ ІХ-19, кв. 62, с площ 825.07 кв.м., с.Петърч, мах.“Хаджия“

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

3590.40

-

3590.40

Решение 189/27.07.2012 г.


Борис Миленков

28

761/16.03.2012г

Имот №504200, с площ 0.601дка землище на гр.Костинброд

Продажба чрез търг

16 465.00

112.42

16 465.00

16 480.00

Решения №№ 134/31.05.2012 г. и 140/31.05.2012г.

Диляна Милева

29

756/08.03.2012г

УПИ ІV-ГНС, кв. 144, с

площ 789.13 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

6 786.50

-

6 786.50

Решение 106/27.04.2012 г.


Валери Апостолов и Борислав Апостолов

30

816/07.08.2012г

УПИ ІХ-1637, кв. 72, с

площ 690.76 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

5 940.50

-

5 940.50

Решение 189/27.07.2012 г.


Анелия Танчева и Васил Акимов

31

794/07.05.2012г

2/3 ид.ч.. от УПИ ІV-1459, кв. 128, целия с

площ 969.33 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

5 557.50

-

5 557.50

Решение 106/27.04.2012 г. и 134/31.05.2012 г.


Ленка Тодорова, Цветанка Александрова, Фиданка Атанасова, Найден Атанасов и Петър Атанасов

32

794/07.05.2012г

1/2 ид.ч.. от УПИ ІІІ-1635, кв. 72, целия с

площ 640.70 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

2 755.00

-

2 755.00

Решение 163/29.06.2012 г.


Даниел Йорданов

33

472/10.09.2012г

УПИ ІІІ-168, кв. 222, целия с

площ 521.27 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

3 362.20

-

3 362.20

Решение 214/04.09.2012 г.


Петър Иванов

34

810/30.07.2012г

УПИ ХVІ-3174, кв. 83, целия с

площ 540.68 кв.м., гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС във връзка с чл.47, ал.1 и §7 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

-

4 649.80

-

4 649.80

Решение 214/04.09.2012 г.


Радослав Димитров и Диана Халачева

Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница