Решение №288 на ОбС от 27. 02. 2009год. Сделки за имоти -общинска собственост 2009 година


Сделки за имоти –общинска собственост 2017 годинастраница13/13
Дата01.01.2018
Размер1.58 Mb.
ТипРешение
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Сделки за имоти –общинска собственост 2017 година

По ред

АОС №…Описание на имотаРазпоредителна

сделка /продажба,

ОПС, право на

ползване, замяна,

дарение, делба, прекратяване на съсобственост/

В и д о ц е н к иНачин на разпореждане/ публичен търг, публ.оповестен

конкурс,р-ние на ОбС, заповед на кмета на общинатаНасрещна страна на

сделката


ПазарнаДанъчна


Определе

на от Об

съвет


Крайна

цена на

сделката


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1979

/03.11.2016г.

ПИ № 370 с площ 48 кв.м., кв.13, вкл. в УПИ ХІ-224, с.Голяновци

чл. 17 ЗУТ

595.00

93.30

--------------

595.00

Решение № 320/ 17.11.2016 г.


Венцислав Василев

2

1977/

31.10.2016г.

Имот с идентификатор № 38978.900.

3064 по КККР с площ 742 кв.м. представляващ УПИ ХІІ-3064, кв.73, Костинброд,

чл.35, ал.3 от ЗОС

-----------

6381.20

-------------

6381.20

Решения №222/2016г. и 320/ 17.11.2016 г.


Йордан Николов

3

1976/

31.10.2016г.

Имот с идентификатор № 38978.900.

6222 по КККР с площ 823 кв.м., представляващ УПИ ХІІІ-604, кв.53, гр.Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС

----------

7077.80

--------------

7077.80

Решения №222/2016г. и 320/ 17.11.2016 г.


Иван Иванов, Соня Иванова и Ивайло Стоилов

4

1860/

16.04.2016г.

ОПС петно №3, ЗП= 47 кв.м. в 38978.900.2765, Костинброд

чл.37, ал.7 от ЗОС

1834.00

---------

1834.00

4850.00

Решения №73, 175, 215/2016 г.


ТРАНС ПО“ ЕООД

5

1860/

16.04.2016г.

ОПС петно №4, ЗП= 116 кв.м. в 38978.900.2765, Костинброд

чл.37, ал.7 от ЗОС

4529.00

------------

4529.00

5000.00

Решения №73, 175, 215/2016 г.


Диляна Рангелова

6

1984/

07.11.2016г.

Имот с идентификатор № 38978.900.

1760 по КККР с площ 744 кв.м. представляващ УПИ VІІІ-1760, кв.86, Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС

---------

6398.40

----------

6398.40

Решения №222/2016г. и 320/ 17.11.2016 г.


Силвия Андреева, Валя Велинова и Румен Иванов

7

2118/

15.12.2016г.

ПИ № 489 с площ 6 кв.м., кв.7, вкл. в УПИ ХІІ-202, с.Градец

чл. 17 ЗУТ

55.00

11.40

----------

55.00

Решение № 344/ 22.12.2016 г.


Антон Лапчев

8

1978/

02.11.2016г.

ПИ № 481 с площ 80 кв.м., кв.2, вкл. в УПИ, с.Градец

Прекратяване на съсобственост

707.00

155.50

707.00

707.00

Решения №320/2016г. и 348/2016 г.


Емил Грозданов

9

249/

14.06.2001г.

УПИ V-82 с площ 720 кв.м., кв.24, с.Чибаовци

чл.35, ал.3 от ЗОС

------------

1503.40

-------------

1503.40

Решение №320/2016г.

Роза Алафорт и Силва Герлих

10

311/

18.06.2001г.

УПИ ХІХ с площ 660 кв.м., кв.38, с.Опицвет

Чл.35, ал.3 от ЗОС

---------

1457.30

-----------

1457.30

Решение №320/2016г.

Емил Цанев

11

1975/

20.10.2016г.

ПИ № 1146 с площ 99 кв.м., кв.52, вкл. в УПИ ХХХІІІ-800, с.Петърч

чл. 17 ЗУТ

1901.00

572.70

---------------

1901.00

Решение №320/2016г.

Димитър Иванов и др.

12

2073/

22.11.2016г.

Имот с идентификатор № 38978.900.

7079, част от ПИ с идент. 38978.900.7006 по КККР с площ 37 кв.м. представляващ ПИ 4581, вкл. в УПИ ХХV-963,962, 4541, 4581 кв.192, Костинброд,

чл. 17 ЗУТ

1376.00

283.20

------------

1376.00

Решение №320/2016г.

Албена Иванова, Гергин Гергинов и Илчо Иванов

13

2072/

22.11. 2016г.

Имот с идентификатор № 38978.900.

7080, част от ПИ с идент. 38978.900.7005 по КККР с площ 32 кв.м. представляващ ПИ 4582, вкл. в УПИ ХХVІ-961,962, 4552, 4582 кв.192, Костинброд,

чл. 17 ЗУТ

1154.00

244.90

-------------

1154.00

Решение №320/2016г.

Албена Иванова и Гергин Гергинов

14

1973/

17.10.2016г.

ПИ № 1147 с площ 24 кв.м., кв.4, вкл. в УПИ V-106, с.Петърч

чл. 17 ЗУТ

515.00

91.80

--------------

515.00

Решение №320/2016г.

Анка Денкова, Ексения Митова, Иван Борисов и Вергил Борисов

15

1956/

03.08.2016г.

ПИ № 628 с площ 487 кв.м., кв.24, вкл. в УПИ ХVІІІ-164, с.Драговищица

чл. 17 ЗУТ

4751.00

1696.20

4751.00

4751.00

Решения

286/2016г. №321/2016

Душко Стефанов

16

2132/

16.01.2017г.

ПИ № 1149 с площ 32 кв.м., кв.4, вкл. в УПИ ІV-107, с.Петърч

чл. 17 ЗУТ

701.00701.00

Решение №375/2017г.

Илиянка Васкова

17

2119/

27.12.2016г.

Имот с идентификатор № 38978.900.

455 по КККР с площ 1044 кв.м. представляващ УПИ ІІІ-455, кв.16, Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС

-----------

8978.40

------------

8978.40

Решения

222/2016г. №307/2016г.Вангел Кирилов

18

1884

/05.07.2016г.

Имот с идентификатор № 38978.900.

7133 по КККР с площ 505 кв.м., Костинброд

Дарение на имот от община Костинброд на Министерство на здравеопазването

---------

6009.50

-----------

-------------

Решение №217/2016 г.

Министерство на здравеопазването

19

2134/

20.01.2017г.

Имот с идентификатор № 38978.900.

1947 по КККР с площ 555 кв.м. представляващ УПИ ХІІІ-1947, кв.129, Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС

----------

6604.50

-------------

6604.50

Решения

222/2016г. №375/2017г.Дамян Радовски

20

2136/

30.02.2017г.

Имот с идентификатор № 38978.900.

2350 по КККР с площ 523 кв.м. представляващ ПИ № 2350, вкл. в УПИ ХІ-2350, кв.145, Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС

----------

4 497.80

---------------

4 497.80

Решения

222/2016г. №344/2016г.Любомир Георгиев

21

306/

18.06.2001г.

УПИ І-273 с площ 580 кв.м., кв.17, с.Опицвет

чл.35, ал.3 от ЗОС

------------

1392.00

---------------

1392.00

Решения

222/2016г. №344/2016г.Васка Илиева, Борислав и Евелина Симеонови

22

1974/

19.10.2016г.

½ ид.ч. от имот с идентификатор № 38978.900.

1413 по КККР с площ 898 кв.м. представляващ УПИ ХІ-1413, кв.125, Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС

------------

5343.10

--------------

5343.10

Решения

222/2016г. №375/2017г.
Цветанка Маноилова

23

2139/

13.02.2017г.

поземлен имот с идентификатор № 38978.900.

5191 по КККР с площ 1063 кв.м. представляващ УПИ ІV-100, кв.55, Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС

----------

6909.50

---------------

6909.50

Решения

222/2016г. №375/2017г.
Росица Ценева и Григор Ценев

24

2117

/06.12.2016г.

ПИ № 274 с площ 20 кв.м., кв.5, вкл. в УПИ ІV-11,12 с.Богьовци

чл. 17 ЗУТ

189.00

42.70

-----------

189.00

Решение №344/2016г.

Боян Боянов и др.

25

2133

/16.01.2017г.

УПИ ХІV-22 с площ 850 кв.м., кв.63, с.Петърч, м.Хаджия“

чл.35, ал.3 от ЗОС

-------------

3655.00

--------------

3655.00

Решения

222/2016г. №375/2017г.
Петър Баков

26

2138/

13.02.2017г.

Имот с проектен идентификатор № 38978.900.

7249 по КККР с проектна площ 40 кв.м. представляващ вкл. в УПИ ІХ-1539, кв.60, Костинброд

Прекратяване на съсобственост

1479.00

306.20

1479.00

1479.00

Решения

412/2017г. №418/2017г.
Детелина Иванова и Цветан Иванов

27

2120/

06.01.2017г.

ПИ № 188 с площ 19 кв.м., кв.16, вкл. в УПИ І-66 с.Дреново

чл. 17 ЗУТ

175.00

36.00

------------

175.00

Решение №416/

30.03.2017г.

Елена Стоименова и др.

28

2215/

18.05.2017г.

Имот с идентификатор № 38978.900.

2101 по КККР с площ 603 кв.м. представляващ УПИ ІХ-2101, кв.159, Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС

------------

7175.70

-------------

7175.70

Решения

222/2016г. №488/2017г.
Пенчо Колев и Николай Колев

29

2199/

15.05.2017г.

½ ид.ч. от имот с идентификатор № 38978.900.

705 по КККР представляващ УПИ ХХІV-705, кв.56, Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС

-----------

3474.40

------------

3474.40

Решения

222/2016г. №439/2017г.
Димитър Веселинов

30

2140/

23.02.2017г.

Имоти с идентификатори № 38978.900.

7201 и 38978.900.

7202 по КККР съответно с площ 83 кв.м. и 30 кв.м. включени в УПИ ХІ-1233, кв.184, Костинброд

чл. 17 ЗУТ

4300.00

894.10

4300.00

4300.00

Решения

416/2017г. №441/2017г.
Мария Петрова

31

2231/

19.06.2017г.

Имот с идентификатор № 38978.900.

6702 по КККР с площ 700 кв.м. представляващ УПИ ІІІ, кв.65, Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС

----------

6020.00

-------------

6020.000

Решения

222/2016г. №488/2017 г.
Живко Живков

32

2218/

26.05.2017г.

Имот с идентификатор № 38978.900.

7272 по КККР с площ 678 кв.м. представляващ УПИ ХХІХ-3075, кв.76г, Костинброд

чл.35, ал.3 от ЗОС

------------

5830.80

-----------

5830.80

Решения

222/2016г. №459/2017г.
Цветанчо Гоцев

33

2227/

07.06.2017г.

ПИ № 248 с площ 13 кв.м., кв.17, вкл. в УПИ Х-67 с.Безден

чл. 17 ЗУТ

158.00

27.10

------------

158.00

Решение

488/2017г.
Даниела Илиева и Богомил Пешев

Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница