Решение №293 / 24. 11. 2005 Доп с Решение №194 / 28. 07. 2008 Доп с Решение №395 / 22. 04. 2009 Глава първаДата31.03.2018
Размер121.29 Kb.
#63766
ТипРешение
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНАНАРЕДБА № 14

ЗА СИМВОЛИКАТА НА БЯЛА СЛАТИНА

БЯЛА СЛАТИНА, септември 2002 г.,

Изм. с Решение № 293 / 24.11. 2005

Доп. с Решение № 194 / 28.07. 2008

Доп. с Решение № 395 / 22.04. 2009

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Настоящата наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване и реда на връчване на символите на Бяла Слатина в тържествени случаи и по специални поводи.

Чл.2 Символите, обект на наредбата, са в йерархична последователност и взаимообвързаност:

/1/ Знаме на Бяла Слатина

/2/ Герб на Бяла Слатина

/3/ Печат на Бяла Слатина

/4/ Почетна книга на Бяла Слатина

/5/ Звание "Почетен гражданин на Бяла Слатина"

/6/ Награда на Бяла Слатина

/7/ Грамота

/8/ Почетен знак на Бяла Слатина

Чл.3 Символите по чл.1 и 2 се изработват в единични екземпляри. Те са уникални и оригиналите се съхраняват от кмета на Община Бяла Слатина.

Чл.4 Удостояването на граждани и организации със символите по ал.4, 5 и 6 на чл.2 става след решение на Общинския съвет, прието с обикновено мнозинство.


Глава втора

ЗНАМЕ НА БЯЛА СЛАТИНА
Чл.5 Знамето на Бяла Слатина е символ с първостепенно значение.

Чл.6 Цветът на знамето е бял, с две зелени надлъжни ивици, разположени в горния и долния край. В центъра е поставен гербът на Бяла Слатина.

Чл.7 Знамето се изработва като уникат от копринен плат с размери 90 х 150 см. Ширината на двете зелени ивици е 20 см. Гербът се извезва от златна сърма или копринени конци в златен цвят. Към знамето се пришиват аксесоари като ресни, пискюли, шнурове. Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво, с диаметър 5,5 см и завършва с бронзирана топка и пика.

Чл.8 Участието на знамето в чествания, тържества и други, може да се осъществява в следните случаи:

/1/ Национални празници на Република България

/2/ Ден на град Бяла Слатина

/3/ Празници и чествания на годишнини от събития с изключителна роля в историята на Бяла Слатина

/4/ Тържествени заседания на Общинския съвет - Бяла Слатина

Чл.9 Участието на знамето на Бяла Слатина, съгласно чл. 8 е обект на ритуал специално изготвен и одобрен Комисия по образование, култура, вероизповедание, спорт и работа с младежта към Общинския съвет.

Чл.10 Знамето може да бъде тиражирано в разнообразни сувенирни варианти, флагове, отпечатвано на хартия; да се увеличава или намалява, като се спазва съотношението на символите, след писмено разрешение на кмета на Община Бяла Слатина. При използване във вертикално положение гербът се поставя прав.

Чл.11 Използването на тиражирани варианти на знамето на Бяла Слатина по начин, който уронва престижа на Община Бяла Слатина, съдържа аморални елементи и други, се санкционира по смисъла на чл.31 от ЗАНН.

Чл.12 Забранява се използването на тиражирани варианти на знамето на Бяла Слатина за политически, религиозни и националистически послания.

ЧЛ.13 Знамето на Бяла Слатина е йерархично подчинено по смисъл и значение на националното знаме на Република България. (доп. с Решение № 194 / 28.07.2008г.) При подреждането им в зали, фасади и на открито на пилони при тържествени случаи се спазва следната последователност: национално знаме, европейско знаме, знаме на Бяла Слатина.

Глава трета

ГЕРБ НА БЯЛА СЛАТИНА
Чл.14 Гербът на Бяла Слатина има щитовидна форма. В него са стилизирани характерните особености на града: природната забележителност "Китката" и Дунавската равнина. В горния край на герба на кирилица е изписано името на града - Бяла Слатина.

Чл.15 Гербът присъства като елемент на знамето и печата на Бяла Слатина.

Чл.16 Гербът може да се тиражира в различни сувенирни варианти, да се отпечатва на хартия, да се уголемява или намалява при спазване на съотношенията между отделните елементи в него, след писмено разрешение от кмета на Община Бяла Слатина.
Глава четвърта

ПЕЧАТ НА БЯЛА СЛАТИНА
Чл.17 Печатът на Бяла Слатина е изображение на герба на града.

Чл.18 Печатът на Бяла Слатина има кръгла форма; в средата е изобразен гербът на Бяла Слатина. Около герба, в горната половина на кръга, е разположен надпис "Република България", а в долната - община Бяла Слатина.

Чл.19 Печатът на община Бяла Слатина се съхранява от кмета на Община Бяла Слатина.

Чл.20 Печатът на община Бяла Слатина се полага след подписа на кмета на Община Бяла Слатина и / или председателя на Общинския съвет - Бяла Слатина върху оригинали на:

/1/ Споразумения, договори и други официални документи с важно за град Бяла Слатина и общината дългосрочно значение;

/2/ Всички пълномощия за представляване на град Бяла Слатина и общината в отношенията с други държави и побратимени градове;

/3/ Всички декларации на ръководството на Община Бяла Слатина;

/4/ Удостоверения за удостояване със званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина";

/5/ Грамоти, издавани за присъждане на наградите на Бяла Слатина;

/6/ Всички други документи с представителен за града и общината характер.

Чл.21 Официалният печат на община Бяла Слатина не се поставя върху документи от административно - делови характер.
Глава пета

ПОЧЕТНА КНИГА НА БЯЛА СЛАТИНА
Чл.22 Почетната книга на Бяла Слатина е част от символиката на града и общината, която отразява хронологията на съществените и значими приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на град Бяла Слатина и общината.

Чл.23 Почетната книга на Бяла Слатина се изработва в еднакви по формат томове, всеки от които съдържа 200 номерирани листа. На първа корица се изобразява герба на Бяла Слатина и надпис: "Почетна книга на Бяла Слатина, том ..."

Чл.24 Право на вписване в почетната книга имат:

/1/ Кметовете и председателите на общински съвети в хронологичен ред от Освобождението на България досега;

/2/ Удостоените със званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина";

/3/ Видни държавни, обществени и стопански дейци, свързали своята дейност с град Бяла Слатина и общината и утвърждаване на техния престиж пред национални и международни институции и по повод на техни кръгли годишнини;

/4/ Носителите на наградите на Бяла Слатина;

/5/ Ръководителите на чуждестранни делегации, чието посещение е свързано с утвърждаване и популяризиране името на Бяла Слатина извън границите на Република България.

Чл.25 При вписване в почетната книга се посочват освен трите имена, мотивите, поводът и основанията за вписването.

Чл.26 На удостоения с вписване в почетната книга на Бяла Слатина се предоставя възможност собственоръчно в нея да изрази отношението си към града и общината.

Чл.27 Почетната книга се съхранява от кмета на Община Бяла Слатина или от упълномощено от него лице.
Глава шеста

ЗВАНИЕ "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БЯЛА СЛАТИНА"
Чл.28 Удостояване със звание "Почетен гражданин на Бяла Слатина" става с решение на Общинския съвет, прието с обикновено мнозинство.

Чл.29 Предложения до Общинския съвет за удостояване със званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина" могат да правят:

/1/ Председателят на Общинския съвет - Бяла Слатина;

/2/ Кметът на Община Бяла Слатина;

/3/ Постоянните комисии към Общинския съвет, групите на общинските съветници или общински съветник по реда на раздел VIII от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и Общинската администрация.

/4/ Професионални и творчески съюзи и неправителствени организации;

/5/ Инициативни комитети на граждани, подкрепени от подписка на минимум 100 граждани от община Бяла Слатина.

Чл.30 За почетни граждани на Бяла Слатина могат да се предлагат неосъждани български и чуждестранни граждани:

/1/ За значителни постижения и съществен принос за развитието на града, общината и Република България;

/2/ Носители на високи държавни и международни отличия;

/3/ Автори на самостоятелни научни разработки или открития, чието прилагане има стратегическо значение за развитието на българското стопанство;

/4/ Творци, чиято дългогодишна дейност и творчество са изиграли важна роля в духовния живот на град Бяла Слатина и общината;

/5/ Автори на творби (книги, живопис, графика, скулптура, документални и художествени филми, театрални постановки, актьорски роли, музикални произведения, композиции, архитектура и др.), обогатили българската култура;

/6/ За дългогодишна спортна и треньорска дейност, изиграла особена роля за издигане на съответния спорт на територията на общината;

/7/ За класиране на спортист и/ или на техните треньори на първо, второ или трето място на световни и европейски първенства и олимпийски игри, както и за поставяне на европейски, световни или олимпийски рекорди;

/8/ За дългогодишна дейност на учители, лекари, юристи, научни работници, дейци на културата, политически и обществени дейци, получили гражданска подкрепа и признание;

/9/ За последователна благотворителна дейност и дарения с непреходна стойност за града и общината;

/10/ За проявен героизъм в екстремни или аварийни ситуации;

/11/ На чуждестранни граждани със сериозен принос за популяризиране на град Бяла Слатина и общината и издигане името на нейните фирми и предприятия, туристическите и културните обекти, природните забележителности, както и за инвестиране в белослатинската икономика;

/12/ При други заслуги от обществена значимост.

Чл.31 Предложението по чл. 29 се придружава от подробни мотиви, кратка биографична справка, свидетелство за съдимост. Могат да се прилагат копия от дипломи, свидетелства и др.

Чл.32 След прието от Общинския съвет решение за удостояване със званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина":

/1/ На вносителя на предложението и на удостоения се изпраща копие от решението, както и покана за връчване на удостоверение за присвоеното звание, която съдържа дата, час и място на провеждане на ритуала.

/2/ В специален регистър се отбелязват данните на удостоения, адрес, номер на решението на Общинския съвет, номер и дата на връчване на удостоверението.

/3/ Регистърът се съхранява от кмета на общината или от упълномощено от него лице.

Чл.33 Връчване на званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина":

/1/ На удостоените със званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина" се издава удостоверение по специално изготвен образец, което съдържа номер на удостоверението, номер на решението на Общинския съвет, повода за удостояване;

/2/ Удостоверението се подписва от кмета на общината и председателя на Общинския съвет и се подпечатва с официалния печат на община Бяла Слатина;

/3/ На удостоения се връчват още:

1. Почетният знак на Бяла Слатина, съгласно чл. 48 от настоящата наредба;

2. Издания (книги, брошури, дипляни, албуми и др.) за Бяла Слатина.

/4/ Удостоените със званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина" се вписват в Почетната книга при спазване на чл. 25 и 26 от настоящата наредба.

/5/ Тържественото обявяване и връчване на удостоверението по ал. 1 се извършва в специално подготвена за целта зала в присъствието на удостоения, вносителя на предложението, кмета на общината, председателя на Общинския съвет, близки на удостоения, журналисти и др. (доп. с Решение № 194 / 28.07.2008г.) Званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина„ може да се присъди посмъртно, като ритуалните документи се връчат на наследници или на близки.

/6/ Ритуалът по ал. 5 може да се проведе и на други подходящи места.

Чл.34 Носителите на званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина" имат право:

/1/ Да бъдат включвани в представителни делегации при посещения в страната и чужбина;

/2/ Да присъстват на заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас;

/3/ Да участват в работни срещи на общинското ръководство по важни въпроси, свързани с професионалните им компетенции и обществени позиции, както и в чествания и празници, организирани в гр. Бяла Слатина и общината.

Чл.35 Общинският съвет със свое решение може да отнеме званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина" на лица, които:

/1/ След удостояването са осъдени за умишлени престъпления от общ характер;

/2/ Със своите действия петнят доброто име на града и Република България;

/3/ При заявяване на писмено желание от страна на удостоения.

Чл. 36 При загубване или унищожаване на удостоверението по чл. 33, ал.1 по независещи от притежателя причини, се издава ново след писмена молба.
Глава седма

Награда на Бяла Слатина
Чл.37 Присъждането на наградата на Бяла Слатина става с решение на Общинския съвет, прието с обикновено мнозинство.

Чл.38 Предложения до Общинския съвет за присъждане на наградата на Бяла Слатина могат да правят:

/1/ Председателят на Общинския съвет - Бяла Слатина;

/2/ Кметът на Община Бяла Слатина;

/3/ Постоянните комисии към Общинския съвет, групите на общинските съветници или общински съветник по реда на раздел VIII от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и Общинската администрация.

/4/ Професионални и творчески съюзи и неправителствени организации;

/5/ Инициативни комитети на граждани, подкрепени от подписка на минимум 100 граждани от община Бяла Слатина.

Чл.39 Наградата на Бяла Слатина се присъждат на неосъждани български и чуждестранни граждани:

/1/ Реализирали значими постижения в икономиката, научно-техническия прогрес, обществения живот, социалната сфера;

/2/ Имащи реален принос в просветното дело, науката и културния живот в града и страната;

/3/ Автори на литературни, художествени, музикални и др. творби, посветени на град Бяла Слатина и общината или дали своя принос за обогатяване културата на град Бяла Слатина и общината;

/4/ Спортисти и спортни деятели с изключителни постижения в републикански, европейски и световни първенства и олимпиади;

/5/ Проявили героизъм и жертвоготовност за спасяване на човешки живот, за предотвратяване на аварии, пожари, престъпления и др.

/6/ Дарители на град Бяла Слатина и общината, получили широко гражданско признание;

/7/ Други подходящи поводи.

Чл.40 Наградата на Бяла Слатина се определя всяка година и се присъжда в чест на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. (доп. с реш. № 395 / 22.04.09.) Наградата на Бяла Слатина може да се връчва и посмъртно за значителен принос в обществения живот, като на церемонията се канят наследниците, роднините или близките на наградения..

Чл.41 Носителите на наградата на Бяла Слатина се вписват в Почетната книга и им се връчва почетният знак на Бяла Слатина, грамота и парична награда.

Чл.42 За присъдените награди се води отделен регистър, който се съхранява от кмета на общината или от упълномощено от него лице.


Глава осма

ГРАМОТА
Чл.43 Грамотата е официален документ, който се издава от Община Бяла Слатина на български и чуждестранни граждани:

/1/ Носители на наградата на Бяла Слатина;

/2/ Дейци на науката, културата, образованието, чийто постижения са принос за развитието на Бяла Слатина;

/3/ Спортисти и спортни деятели, реализирали високи постижения;

/4/ Проявили героизъм и жертвоготовност при спасяване на хора при бедствия и аварии;

/5/ Дарители на град Бяла Слатина и общината;

/6/ Други подходящи поводи.

Чл.44 В грамотата се отбелязват, освен трите имена на удостоения, повода или заслугите, по които му се присъжда.

Чл.45 Удостояването с грамота става със заповед на кмета на Община Бяла Слатина.

Чл.46 Връчването на грамотите става при подходящи поводи при условията на чл. 32, т. 1 от настоящата наредба.

Чл.47 За издадените грамоти се води отделен регистър, който се съхранява от кмета на общината или от упълномощено от него лице.
Глава девета

ПОЧЕТЕН ЗНАК НА БЯЛА СЛАТИНА
Чл.48 Почетният знак на Бяла Слатина е метално изображение на герба на Бяла Слатина, което се връчва на удостоените със званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина", на носителите на наградата на Бяла Слатина и на удостоените с грамоти.

Чл.49 Почетният знак може да бъде връчван и при други подходящи случаи от кмета на Община Бяла Слатина или от председателя на Общинския съвет.

Чл.50 Удостояване с почетния знак става със заповед на кмета на общината, освен в случаите, когато се връчва на удостоени със званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина" и наградата на Бяла Слатина.
Глава десета

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата наредба е изготвена на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 58 от ПОДОСОА, във връзка с чл. 16 и чл. 24, ал. 1, т. 21 и 22 от ЗМСМА.

§2. Текстовете на наредбата са съобразени с действащото българско законодателство.

§3. Изменения и допълнения на наредбата могат да се правят с решение на Общинския съвет.

§4. Общински съвет Бяла Слатина приема Правилник за удостояване със званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина" и за присъждане на "Награда на Бяла Слатина"

§5. За неуредени в настоящата наредба въпроси Общинският съвет приема отделни решения.

§6. Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет с Решение №. 524, Протокол № 35 / 04.09.02. и изменена с Решение № 293 / 24.11.05., допълнена с Решение № 194 / 28.07.08. и Решение № 395 / 22.04.09. и влиза в сила от деня на приемането.Водил протокола: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ Н. Петрова/ /Цв. Иванова/

Каталог: assets -> Obshtinski syvet -> Normativni dokumenti -> Naredbi
Naredbi -> Бяла слатина, април 2005 г. Глава първа общи положения
Naredbi -> Решение №480 / 30. 11. 2006 г. Изменена с Решение №40 / 24. 01. 2008 г. Изменена с Решение №277 / 18. 11. 2008 г. Глава първа
Naredbi -> Решение №136 / 30. 05. 12. Глава първа общи положения
Naredbi -> Решение №435 / 31. 01. 2002 г. Изменена с Решение №453 / 28. 03. 2002 г. Изменена с Решение №13 / 11. 12. 2003 г
Normativni dokumenti -> Програма за развитие на читалищната дейност в община Бяла Слатина за 2012 година
Naredbi -> За устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията
Naredbi -> Решение №292 / 18. 12. 2008 г. Изменена с Решение №320 / 29. 01. 2009 г. Изменена с Решение №564 / 28. 01. 2010 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница