Решение №293/28. 09. 2016г на Общински съвет Свиленград н а р е ж д а мДата25.02.2018
Размер66.23 Kb.
#58747
ТипРешение
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д
З А П О В Е Д
№ 3299/18.10.2016г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1, ал.2, т.4, чл.71, ал.1, т.2 и чл.72, ал.2 на НПУРОбИ на ОбС-Свиленград и Решение № 293/28.09.2016г. на Общински съвет - СвиленградН А Р Е Ж Д А М:
І. ОБЯВЯВАМ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 30 години на следния обект, включващ недвижими земеделски имоти:

- Поземлен имот №125027, кат.IV с НТП - временно неизп. нива, в местност ”Памуклуците” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 6.314 дка, при граници: ПИ №125028-врем.неизп.нива и ПИ №000487-полски път, за който е съставен АОС №5539/07.02.2013г.

- Поземлен имот №116033, кат.V с НТП - нива, в местност ”Селската река” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 17.675 дка, при граници: ПИ №116032-нива, ПИ №116034-нива и ПИ №000437-полски път, за който е съставен АОС №5555/07.02.2013г.

- Поземлен имот №048027, кат.IV с НТП - полска култура, в местност ”Вълев бряст” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 7.536 дка, при граници: ПИ №000548-водоем, ПИ №000276- полски път и ПИ №000275-полски път, за който е съставен АОС №5944/22.03.2013г.

- Поземлен имот №048030, кат.IV с НТП - полска култура, в местност ”Вълев бряст” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 1.515 дка, при граници: ПИ №048038-полска култура, ПИ №000276- полски път и ПИ №048029-полска култура, за който е съставен АОС №5945/22.03.2013г.

- Поземлен имот №036105, кат.IV с НТП - врем.неизп.нива, в местност ”Геренлива долчина” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 46.490 дка, при граници: ПИ №000148-полски път, ПИ №000315- полски път и ПИ №036106- врем.неизп.нива, за който е съставен АОС №5402/29.01.2013г.

- Поземлен имот №035003, кат.V с НТП - врем.неизп.нива, в местност ”Бобовец” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 44.291 дка, при граници: ПИ №000315-полски път, ПИ №000325- дере и ПИ №035002- врем.неизп.нива, за който е съставен АОС №5881/18.03.2013г.

- Поземлен имот №069018, кат.V с НТП - врем.неизп.нива, в местност ”Балабаново дере” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 16.972 дка, при граници: ПИ №000465-полски път, ПИ №069004-нива и ПИ №069003-нива, за който е съставен АОС №5368/23.01.2013г.

- Поземлен имот №027012, кат.V с НТП - врем.неизп.нива, в местност ”Домуз- дере” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 32.009 дка, при граници: ПИ №000244-полски път, ПИ №000003-врем.неизп.нива и ПИ №027016- врем.неизп.нива, за който е съставен АОС №5414/29.01.2013г.
II. НАЧАЛНАТА арендна цена на имотите, включени в обект, подробно описани в раздел I от настоящата заповед, която да бъде начална тръжна цена, е както следва:

- Поземлен имот №125027, кат.IV с НТП - временно неизп. нива, в местност ”Памуклуците” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 6.314 дка, при граници: ПИ №125028-врем.неизп.нива и ПИ №000487-полски път, в размер на 202.00 /двеста и два/ лева за 1 година или 6 060.00 /шест хиляди и шестдесет/ лева за периода от 30 години.

- Поземлен имот №116033, кат.V с НТП - нива, в местност ”Селската река” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 17.675 дка, при граници: ПИ №116032-нива, ПИ №116034-нива и ПИ №000437-полски път, в размер на 530.25 /петстотин и тридесет лева и двадесет и пет стотинки/ лева за 1 година или 15 907.50 /петнадесет хиляди деветстотин и седем лева и петдесет стотинки/ лева за периода от 30 години.

- Поземлен имот №048027, кат.IV с НТП - полска култура, в местност ”Вълев бряст” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 7.536 дка, при граници: ПИ №000548-водоем, ПИ №000276- полски път и ПИ №000275-полски път, в размер на 241.00 /двеста четиридесет и един/ лева за 1 година или 7 230.00 /седем хиляди двеста и тридесет/ лева за периода от 30 години.

- Поземлен имот №048030, кат.IV с НТП - полска култура, в местност ”Вълев бряст” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 1.515 дка, при граници: ПИ №048038-полска култура, ПИ №000276- полски път и ПИ №048029-полска култура, в размер на 48.00/четиридесет и осем/ лева за 1 година или 1 440.00 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лева за периода от 30 години.

- Поземлен имот №036105, кат.IV с НТП - врем.неизп.нива, в местност ”Геренлива долчина” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 46.490 дка, при граници: ПИ №000148-полски път, ПИ №000315- полски път и ПИ №036106- врем.неизп.нива, в размер на 1 488.00 /хиляда четиристотин осемдесет и осем/ лева за 1 година или 44 640.00 /четиридесет и четири хиляди шестстотин и четиридесет/ лева за периода от 30 години.

- Поземлен имот №035003, кат.V с НТП - врем.неизп.нива, в местност ”Бобовец” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 44.291 дка, при граници: ПИ №000315-полски път, ПИ №000325- дере и ПИ №035002- врем.неизп.нива, в размер на 1 328.73 /хиляда триста двадесет и осем лева и седемдесет и три стотинки/ лева за 1 година или 39 861.90 /тридесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и един лева и деветдесет стотинки/ лева за периода от 30 години.

- Поземлен имот №069018, кат.V с НТП - врем.неизп.нива, в местност ”Балабаново дере” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 16.972 дка, при граници: ПИ №000465-полски път, ПИ №069004-нива и ПИ №069003-нива, в размер на 509.16/петстотин и девет лева и шестнадесет стотинки/ лева за 1 година или 15 274.80 /петнадесет хиляди двеста седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ лева за периода от 30 години.

- Поземлен имот №027012, кат.V с НТП - врем.неизп.нива, в местност ”Домуз- дере” по КВС на землище с.Студена, общ.Свиленград, с площ от 32.009 дка, при граници: ПИ №000244-полски път, ПИ №000003-врем.неизп.нива и ПИ №027016- врем.неизп.нива, в размер на 960.00 /деветстотин и шестдесет/ лева за 1 година или 28 800 /двадесет и осем хиляди и осемстотин/ лева за периода от 30 години.

Или общо в размер на 5 307.14 /пет хиляди триста и седем лева и четиринадесет стотинки/ лева за 1 година и 159 214.20 /сто петдесет и девет хиляди двеста и четиринадесет лева и двадесет стотинки/ лева за периода от 30 години.IІІ. УСЛОВИЯ НА ТЪРГА:

1. Арендаторът има право да промени предназначението на имотите, описани в раздел I на настоящата заповед в случаите на създаване на трайни насаждения в същите.

2. Описаните имоти в раздел I на настоящата заповед да се предоставят под аренда, като един обект, предмет на публичния търг.

Заповедта да се изложи на информационното табло, находящо се във фоайето на сградата на ОбА - Свиленград и се публикува на сайта на Община Свиленград -www.svilengrad.bg.

Търгът да се проведе на 04.11.2016г. от 10.30 часа в голямата зала на Общинска администрация гр.Свиленград.

Цената на тръжната документация в размер на 10.00 лв. /без ДДС/ се заплаща в брой, в касата на Общинска администрация - Свиленград до 16.00 часа на 03.11.2016г., след получаване на документ за плащане от гише „Търгове и конкурси”, находящо се във фоайето на първи етаж в сградата на ОбА – Свиленград.

Тръжната документация се предоставя на желаещите до 16.00 часа на 03.11.2016г. от гише „Търгове и конкурси”, находящо се във фоайето на първи етаж в сградата на ОбА – Свиленград след закупуване, удостоверено с платежен документ.

Оглед на имотите, предмет на настоящата заповед се извършва до 16.00 часа на 03.11.2016г. след закупуване на тръжна документация и направена заявка.

Депозит в размер на 31 842.84 лева, представляващ 20 % от началната арендна цена за периода от 30 /тридесет/ години да се внесе по банкова сметка IBAN-BG 27 DEMI 92403300034744, BIC-DEMIBGSF в Търговска банка „Д” АД-Свиленград до 03.11.2016г.

Заявление за участие по образец лично или чрез пълномощник, се подава в гише „Търгове и конкурси”, находящо се във фоайето на първи етаж в сградата на ОбА – Свиленград до 17.30 часа на 03.11.2016г.

Не се допуска до участие в търга участник, който има финансови задължения към Общината, като удостоверението, че няма задължения се издава в тридневен срок от ОбА -Свиленград и не отговаря на условията за участие, предвидени в тръжната документация.

При явяване на един кандидат или при неявяване на кандидати насрочвам повторен търг на 21.11.2016г. на същото място, в същия час и при същите условия.

При повторния търг кандидатите за участие в непроведения първи търг не следва да закупуват нова тръжна документация и да внасят депозит. При участие на повторен търг тези лица само подават заявление за участие, съобразно издадената заповед на кмета на общината.

Цената на тръжната документация за повторния търг е в размер на 10.00 лв. /без ДДС/ и се заплаща в брой, в касата на Общинска администрация, след получаване на документ за плащане от гише „Търгове и конкурси”, находящо се във фоайето на първи етаж в сградата на ОбА - Свиленград до 16.00 часа на 18.11.2016г.

Тръжната документация за повторния търг се предоставя на кандидатите за участие до 16.00 часа на 18.11.2016г. от гише „Търгове и конкурси”, находящо се във фоайето на първи етаж в сградата на ОбА – Свиленград след закупуване, удостоверено с платежен документ.

Оглед на обекта за повторния търг се извършва до 16.00 часа на 18.11.2016г., след закупуване на тръжна документация и направена заявка.

Депозит в размер на 31 842.84 лева, представляващ 20 % от началната арендна цена за периода от 30 /тридесет/ години да се внесе по банкова сметка IBAN-BG 27 DEMI 92403300034744, BIC-DEMIBGSF в Търговска банка „Д”АД-Свиленград до 18.11.2016г.

Заявление за участие в повторния търг по образец лично или чрез пълномощник, се подава в гише „Търгове и конкурси”, находящо се във фоайето на първи етаж в сградата на ОбА - Свиленград до 17.30 часа на 18.11.2016г.


Утвърждавам тръжната документация на търга – Приложение №1.

Организацията по провеждането на търга възлагам на Отдел ” Общинска собственост”.Настоящата заповед да се сведе до знанието на Отдел „Общинска собственост”.

ИНЖ.ГЕОРГИ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД .....................................

см/нп
Каталог: targove
targove -> Община казанлък
targove -> IV. образци на документи за участие
targove -> Решение за откриване на процедурата № рд-03-25/25. 08. 2010г. Обявление за обществената поръчка
targove -> Решение №816/30. 04. 2014г на Обс-свиленград и Решение 819/30. 04. 2014г на Обс-свиленград. Н а р е ж д а м
targove -> Р е пу б л и к а б ъ л г а р и я о б щ и н а с в и л е н г р а д
targove -> Решение №623/31. 07. 2013г на Обс-свиленград н а р е ж д а м
targove -> Доц. Хр. Грива /директор на нцоза/ техническа спецификация на поръчката


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница