Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен периодстраница1/4
Дата23.07.2016
Размер0.59 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4


Меридиан 29” ЕООД

с. Осиковица, община Правец, Софийска област

тел. 0887 660 101


Годишен доклад за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

Комплексно разрешително № 400-Н0/2010 г.,
поправено с Решение № 400-Н0-И0-А0-ТГ1/28.05.2011 г.,

актуализирано с Решение № 400-Н0-И0-А1-ТГ-1/15.12.2011 г.

Отчетен период :


01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.


март 2013 г.


Съдържание Стр.
1. Увод..................................................................................................................................................... 5

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)............ 5

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията.......................................................................................... 5

1.3. Регистрационен номер на КР......................................................................................................................... 5

1.4. Дата на подписване на КР.............................................................................................................................. 5

1.5. Дата на влизане в сила на КР......................................................................................................................... 5

1.6. Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното)................................................................... 5

1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора......................................................................... 5

1.8. Лице за контакти............................................................................................................................................. 5

1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти................................................................................ 5

1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в инсталациите.................................5

1.11. Производствен капацитет на инсталацията................................................................................. ...............8

1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда................... 8

1.13. РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията....................................................................... .8

1.14. Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията................................................... 8

2. Система за управление на околната среда....................................................................................................8

2.1. Структура и отговорности.............................................................................................................. .................8

2.2. Обучение............................................................................................................................................................8

2.3. Обмен на информация......................................................................................................................................8

2.4. Документиране..................................................................................................................................................9

2.5. Управление на документи............................................................................................................. ..................9

2.6. Оперативно управление................................................................................................................................... 9

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия.........................................................................9

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.......................................................................................9

2.9. Записи............................................................................................................................................................... 9

2.10. Докладване..................................................................................................................................................... 10

2.11. Актуализация на СУОС................................................................................................................................ 103. Използване на ресурси.................................................................................................................................... 10

3.1. Използване на вода..........................................................................................................................................10

3.2. Използване на енергия....................................................................................................................................10

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.................................................................... 11

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти................................. .................12

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.......................................................................... 12

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR........................... 12

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.................................................................................... 13

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води........................................................................ 16

4.4. Управление на отпадъците............................................................................................................................ 16

4.5. Шум................................................................................................................................................................. 21

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.......................................................................... 22

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие

с условията на КР (ИППСУКР)...................................................................................................................... 23

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях...................................................... ................23

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения............................................................ 23

7.1. Аварии............................................................................................................................................ .................26

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР..............26

8. Подписване на годишния доклад................................................................................................................. 27

Декларация............................................................................................................................................................. 25Приложение 1 : Таблици 1 – 10......................................................................................................... .................26

Приложение 2 : .................................................................................................................................................... 29

- Копия от Протокол №14/05.04.2012 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и Протокол от изпитване №01-0385/11.04.2012 г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух (МОСВ, ИАОС – ГД „Лабораторно-аналитична дейност”, Централна лаборатория София -01, сертификат №135 ЛИ/30.09.2011 г., валиден до 30.09.2015 г., издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 ).
- Копия от Протокол № 1803/27.12.2012 г. за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и Протокол от изпитване №01-1973/04.01.2013 г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух (МОСВ, ИАОС – ГД „Лабораторно-аналитична дейност”, Централна лаборатория София -01, сертификат №135 ЛИ/30.09.2011 г., валиден до 30.09.2015 г., издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 ).

Меридиан 29” ЕООД, с. Осиковица, община Правец, област София притежава Комплексно разрешително (КР) № 400-Н0/2010 г., издадено с Решение № 400-Н0-И0-А0/30.09.2010 г. на Министъра на околната среда и водите за експлоатация на Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци. Разрешителното е поправено с Решение № 400-Н0-И0-А0-ТГ1/28.05.2011 г. и актуализирано с Решение № 400-Н0-И0-А1-ТГ-1/15.12.2011 г., подписано от Изп. Директор на ИАОС.


Настоящият ГДОС е изготвен в изпълнение на чл.125 т.5 от ЗООС и Условие 5.10.1. от КР, съгласно който Дружеството се задължава да представя ежегодно на контролиращия орган Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР за дадена година в срок до 31 март на следващата календарна година.
Докладът обхваща периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. и е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към «Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърдена със заповед № РД-806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите. При излагане на информацията е спазена последователността в структурата на цитирания образец.


1. Увод


1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

1.1.1. Инсталация, която попада в Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий - съдържащи отпадъци

(т. 2.5. “а” от Приложение 4 на ЗООС), състояща се от:

- два броя тиглови пещи с капацитет по 0,25 t/24 h максимален производствен капацитет всяка.

1.1.2. Инсталации, не попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС:

Няма
1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията

2188, с. Осиковица, общ. Правец, обл. София
1.3. Регистрационен номер на КР: 400-Н0/2010 г., издадено с Решение № 400-Н0-И0-А0/30.09.2010 г. на Министъра на околната среда и водите;
1.4. Дата на подписване на КР : 30.09.2010 г.
1.5. Дата на влизане в сила на КР : 15.10.2010 г.
1.6. Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното)

МЕРИДИАН 29” ЕООД, ЕИН: BG 175222037


1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

2188 с. Осиковица, общ. Правец, област София

Моб.: +359 887 660 101;+359 888 990 101;
1.8. Лице за контакти

Димитър Марков Димитров -Управител


1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

2188 с. Осиковица, общ. Правец, област София

Моб.: +359 887 660 101;+359 888 990 101;
1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталациите

“МЕРИДИАН 29” ЕООД е eднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ф.д. 28/2007 г. на СОС, вписано в регистъра за търговски дружества под № 6407, том 123, стр. 27 с решение на Софийски окръжен съд по ф.д. № 28/2007г., ЕИК 175222037.

100% от капитала на дружеството е частна собственост. То се управлява от собственика и Управител Димитър Марков Димитров.

Дълготрайните материални активи се оценяват на 360 хил. лв. При достигане на максималния капацитет на инсталацията от 120 т сплави годишно, годишните разходи за експлоатацията й възлизат на 180 хил.лв.

Площадката, на която „МЕРИДИАН 29” ЕООД експлоатира инсталацията за производство на алуминий-съдържащи сплави от алуминиеви отпадъци, е разположена върху позмелени имоти № 024116, 024117, 024118, 024119, 024120 и 024124 в землището на с. Осиковица с ЕКАТТЕ 54170, община Правец, Софийска област. Те са част от бивш Стопанския двор в местността “Грабишка могила”. Теренът е с променено предназначение, като и по настоящем представлява „работилница за преработка на метални отпадъци” от алуминий. Ползването на строежа е разрешено с удостоверение за ползване на строеж, издадено от кмета на община Правец на 13 август 2002 г.

Общата площ на използваните имоти е 12.548 dka. Община Правец е издала нотариални актове за недвижима собственост и скици на ползваните имоти.

Имотите в обхвата на площадката са собственост на Марко Димитров Петров и операторът на инсталацията „Меридиан 29” ЕООД упражнява дейността си въз основа на Договор за Наем, № 2467 от 23.06.2007г.

Граници на площадката: север, изток и юг – Стопански двор на ДПФ - МЗГ; югозапад – полски път; северозапад – урбанизирани територии със смесено земеползване от землището на с. Осиковица. Площадката отстои на 170 m от най-близката жилищна сграда на с. Осиковица.

Връзка с инфраструктурата на района: инфраструктурата до и на площадката на „МЕРИДИАН 29” ЕООД е изградена. Площадката е свързана с републиканската пътна мрежа чрез селищния път на с. Осиковица и магистрала “Хемус”.

Електрозахранването на предприятието са осъществени чрез съответни отклонения от електрическата мрежа, обслужваща района.

Вода за производствени нужди не се употребява. За противопожарно водоснабдяване е изграден противопожарен хидрант. Същият е приет със становище на РСПБЗН-Правец
«МЕРИДИАН 29” ЕООД е оператор на действаща Промишлена инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци, попадаща в обхвата на т.2.5а от Приложение № 4 на ЗООС.

Топенето на алуминий-съдържащия скрап (главно шлака) се извършва в две тиглови пещи, работещи с индиректно загряване с природен газ. Капацитетът на всяка от пещите е по 0,250 t/24 h, максималната производителност на инсталацията - 120 t/y. Основна суровина за работата на инсталацията са алуминий-съдържащи отпадъци - 250 t/y Производственият процес включва следните основни технологични операции: • Приемане на суровината – алуминий съдържащи отпадъци и сортиране;

 • Рязане на едрогабаритния материал механично;

 • Топене в пещи;

 • Отгребване на формиралата се шлака;

 • Разливане ръчно;

 • Складиране;

 • Експедиция.

Получаваните сплави са нестандартен продукт, който фирмата предава по договор на други оператори за преработка до сплави – стандартно качество.

Газовите потоци от металните вани на пещите, заедно с димните газове от изгарянето на горивото, се обхващат от засмукващо устройство, тип „зонтик”, който в горната си част преминава в газоход. Газоходите от двете пещи се обединяват в общ такъв, поставен перпендикулярно по средата на разстоянието между двете пещи. Аспирацията се осигурява от вентилатор тип ВЦП-5, мощност 1kW и дебит на засмукване 8000 Nm3/h при температура 55оС. Отпадъчните газове се отвеждат в пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър, след което се изпускат в атмосферата.

При експлоатацията на инсталацията за производство на алуминиеви сплави не се отделят производствени отпадъчни води. Охлаждащи води не се използват. Дъждовни води не се събират в канализационна система и не се заустват. Разтичат се към околните терени.

Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий-съдържащи отпадъци включва:

- складово стопанство - площадки за приемане на подлежащите на преработка отпадъци;

- складово стопанство – гориво;

- складово стопанство за генерираните в производството отпадъци;

- термичен цех – леярна с два броя тиглови пещи с индиректно нагряване, работещи с гориво природен газ;

- склад „готова продукция”.

Спомагателните производствени звена на площадката са:Настоящият ГДОС се отнася за пероиода от 01.01.2012 г. – 31.012.2012 г. В този период инсталацията е работила с пълен капацитет– общо 240 дни, на една смяна по 8 часа, общо 1920 часа.
1.11. Производствен капацитет на инсталацията

Съгласно Условие 4.2. като част от ГДОС представяме количество произведена продукция в Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий - съдържащи отпадъци, която попада в Приложение 4 от ЗООС за отчетния период 01.01.2012 г. – 31.012.2012 г.Период

Инсталации

Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС


Капацитет

(t /24 h)

Условие 4.1. от КР

Инсталация за производство на алуминиеви сплави от алуминий - съдържащи отпадъци, състояща се от:

- два броя тиглови пещи с капацитет по 0,25 t/24 h максимален производствен капацитет всяка2.5 а

0,5

2012 г.0,499

За отчетния период са произведени с 119,8 тона некондиционни алуминиеви сплави.

Разработена е и се прилага инструкция за измерване и изчисляване на годишното производство на инсталацията, съгл. Условие 4.3. от КР.
1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Отговорно лице за изпълнение на КР е Управителят на дружеството. С приемането на отпадъци са ангажирани Управителя и началник цеха. Документацията се води от офис-организатора на фирмата.


1.13. РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – София, 1618 гр. София, бул.“Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10
1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция Дунавски район, 5800 гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60


2. Система за управление на околната среда


2.1. Структура и отговорности

В “МЕРИДИАН 29 ” ЕООД е разработена система за управление на околната среда (СУОС).

По Условие 5.1.1. е определен персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното (виж т.1.12 по-горе).

Изготвени са и се поддържат списъци (Условие 5.1.2.) на: • персонала, извършващ конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

 • лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Офис-организаторът на фирмата съхранява списъците и ги актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.
2.2. Обучение

В изпълнение на Условие 5.2.1. Дружеството определя ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и изготвя годишна програма, в зависимост от определените потребности. Програмата се актуализира при промяна на потребностите от обучение на персонала.


2.3. Обмен на информация

По Условие 5.3.1. се поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

По Условие 5.3.2. се поддържа актуален списък с адресите и начините за контакт на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното: МОСВ, ИАОС, РИОСВ – София, Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен, Община Правец, Областна дирекция “Гражданска защита” , РСПБЗН-Правец.
2.4. Документиране

По Условие 5.4.1. на площадката е осигурен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите.

По Условие 5.4.2. на площадката е осигурен и се съхранява на достъпно място списък с всички необходими инструкции, изисквани с КР, както и с лицата отговорни за тяхното изпъл-нение. Инструкциите се документират.

Съгласно Условие 5.4.3. е съставен списък на отговорните лица по изпълнение на КР със съответните им предоставени инструкции.


2.5. Управление на документи

Разработена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация- Условие 5.5.1.


2.6. Оперативно управление

Съгласно Условие 5.6.1. са изготвени инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.


2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

В изпълнение на Условия 5.7.1., 5.7.2. и 5.7.3. се прилагат писмени инструкции за: мониторинг на техническите и емисионните показатели; периодична оценка на съответствието на стойностите им с нормите, посочени в КР; както и за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.


2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

По Условие 5.8.1. се прилага писмена инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария; по Условие 5.8.2. е разработена инструкция за аварийно планиране и действия при аварии с всички елементи.


2.9. Документиране

Документират се и се съхраняват данните: • от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в КР (Условие 5.9.1.);

 • за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия (Условие 5.9.2.);

 • от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологич-ното/пречиствателното оборудване (Условие 5.9.3.).

Съгласно Условие 5.9.4. е изготвен списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.
2.10. Докладване

Изготвянето на настоящия ГДОС и представянето му в законовия срок е изпълнение на Условие 5.10.1.Условие 5.10.2. –извършена е проверка от РИОСВ –София по изпълнение на условията в КР. Проверката е проведена в периода 07.05.-11.05.2012 г. и са представени всички, поискани от представителите накомпетентния орган документи.
2.11. Актуализация на СУОС

Актуализацията на комплексното разрешително е извършена с Решение № 400-Н0-И0-А1-ТГ-1/15.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г. Актуализацията отразява промяата на използваното в пещните агрегати гориво – от промишлен газьол ан пирроден газ. В тази връзка, съгласно Условие 5.11.1., са актуализирани инструкциите от СУОС.Уведомяване

Във връзка с Условие 7.1. като част от ГДОС докладваме, че през отчетния период не са регистрирани аварийни и други замърсявания на околната среда и съответно не е възниквала необходимост от уведомяване на компетентните органи.

“МЕРИДИАН 29” ЕООД информира РИОСВ – София за резултатите от периодичния мониторинг, определен с условията на КР в предвидените по закон срокове (Условие 7.2.). Пез 2012 г. са проведени измервания по мониторинг на емисиите в атмосферния въздух – двукратно, през месеците май и декември. Внесени са доклади за СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата (писма вх. №№ 26-00-5792/29.05.2012 г. и 26-00-930/28.01.2013 г.). Докледите са утвърдени с писма на РИОСВ съответно №№ 26-00-5792-13.06.2012 г. и 26-00-930/06.02.2013 г.

През 2012 г. не се е налагала и не е правена промяна в работата на инсталацията (Условие 7.3).
3. Използване на ресурси

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница