Решение №480 / 30. 11. 2006 г. Изменена с Решение №40 / 24. 01. 2008 г. Изменена с Решение №277 / 18. 11. 2008 г. Глава първаДата04.04.2017
Размер168.37 Kb.
#18452
ТипРешениеОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА


НАРЕДБА № 4


за УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКи ЖИЛИЩА


БЯЛА СЛАТИНА, ФЕВРУАРИ 2005 г.
Изменена с Решение № 480 / 30.11.2006 г.

Изменена с Решение № 40 / 24.01.2008 г.

Изменена с Решение № 277 / 18.11.2008 г.

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. (1)Тази наредба има за цел, в съответствие със Закона за общинската собственост (ЗОС) да определи условията и реда за :

1. установяване на жилищни нужди

2. настаняване под наем в жилищата по чл. 43 и 45 от ЗОС

3. настаняване под наем във ведомствени жилища

4. продажба на общински жилища

Чл. 2. По своето предназначение общинските жилища са:

1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;

2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;

3. ведомствени;

4. резервни.

Глава втора

УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДА
Чл. 3. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 43 от закона имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:

1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване;

2. не притежават жилищен или вилен парцел в района на населеното място, в районите на населени места от 0, I и II функционален тип; парцели в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;

3. не са прехвърляли имоти по т. 1 и 2 на други лица след 13 март 1990 г. с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел;

4. (изм. с Реш. 480 / 30.11.06.) Не притежават ценни книжа, дялово участие в търговски дружества, имоти или части от имоти със стопанско предназначение, моторни превозни средства, селскостопански машини на обща стойност по-голяма от данъчната оценка на жилище, съответстващо на нуждите за жилищна задоволеност, определена с нормите по чл. 15.;

5. една четвърт от общия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за пазарната наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите му, съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени с чл. 15;

6. имат адресна регистрация в населеното място, повече от 3 години с изключение на случаите по чл. 5, ал. 1, т. 1;

7. не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за общинската собственост, освен ако са изтекли повече от 2 години от освобождаване на жилището.

(2) Обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 5 се установяват с декларация на гражданите, а по т. 6 и 7 - от комисията по чл. 7.

Чл. 4. (1) Стойността на притежаваното имущество по чл. 3, ал. 1, т. 4 се определя, както следва:

1. за моторни превозни средства, селскостопански машини и други - по застрахователната им стойност;

2. (изм. с Реш. 480 / 30.11.06.) За земеделските земи - по Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи;

3. за дялово участие в търговски дружества - в размер 50 на сто от цената на придобиването;

4. (изм. с Реш. 480 / 30.11.06.) За обектите със стопанско предназначение и прилежащите към тях терени и съоръжение – по данъчна оценка;

5. за акции, котирани на фондовата борса - по пазарната им цена.

(2) (отпада с Реш. 480 / 30.11.06.) Оценките на притежаваното недвижимо имущество по ал. 1 се извършват от съответните служби на общинската администрация по местонахождение на имота, за което гражданите заплащат режийни разноски в размер 0,5 на сто от стойността на имота.

(3) В притежаваното имущество се включват и наличните парични средства, включително и тези по жилищноспестовните влогове и дивидентите.Чл. 5. (1) Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл. 3, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

1. граждани, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;

2. незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;

3. живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;

4. семейства, живеещи въз основа на свободно договаряне;

5. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл. 15.

(2) Заемането на помещенията по ал. 1, т. 2 и 3 е основание за еднократно установяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите. Повторното им обитаване от други наематели не поражда права за ново определяне на жилищната нужда.

(3) При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава предимство на:

1. семейства с две и повече деца;

2. самотни родители на непълнолетни деца;

3. семейства, в които един от членовете е с призната I и II група инвалидност;

4. млади семейства;

5. семейства или лица, които са живели по-дълго време при тежки жилищни условия.

Чл. 6. (1) В общината се съставя и поддържа картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят на условията по чл. 3.

(2) Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз основа на молба и декларация по образец, утвърден от кмета на общината, в които се посочват:

1. броят, трите имена, възрастта и продължителността на адресната регистрация на членовете на семейството;

2. жилищните условия, при които живее семейството към момента на представяне на молбата; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера и собствеността на обитаваните помещения;

3. извършени сделки с недвижими имоти по чл. 3, ал. 1, т. 3;

4. притежавано имущество по чл. 3, ал. 1, т. 4;

5. общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи под аренда и др.;

6. данни за предишни вписвания в картотеките.

(3) По решение на общинския съвет картотеки на нуждаещи се от жилища граждани могат да се съставят и поддържат и в кметствата.

Чл. 7. (1) Кметът на общината назначава комисия за картотекиране на нуждаещите се граждани, в които се включват служители от общинската администрация (технически специалисти, юристи, лекари и др.) и одобрява правила за тяхната работа.

(2) Комисията по ал. 1 разглежда в двумесечен срок подадените молби и декларации, взема решение за включване или невключване на гражданите в картотеките и определя степента на жилищната нужда на отделните семейства (лицата) по групи и подгрупи съгласно чл. 5.

(3) Решението на комисията се съобщава и се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Чл. 8. Гражданинът остава картотекиран като нуждаещ се от жилище и когато:

1. е повикан на срочна военна служба;

2. учи в друго населено място или извън страната;

3. работи в друго населено място или извън страната.Чл. 9. (1) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни при промяна на данните по чл. 6, ал. 2, т. 1 и 2 и на условията по чл. 3 да уведомят в едномесечен срок писмено съответната община чрез попълване на нова декларация.

(2) Гражданите, които започват индивидуално или групово жилищно строителство или са включени в жилищностроителни кооперации, уведомяват писмено общината в едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж.

(3) При предоставяне на ведомствено жилище или жилище на търговско дружество за настаняване или закупуване на картотекиран гражданин ведомството, съответно търговското дружество, уведомява в едномесечен срок общината по местоживеене на работника или служителя.

Чл. 10. (1) Изваждат се от картотеката:

1. придобилите имоти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2;

2. включените в строителството по чл. 9, ал. 2;

3. настанените в жилище, което отговаря на нормите за жилищно задоволяване по чл. 15.

(2) Гражданите, посочили неверни данни или несъобщили в декларациите обстоятелствата, свързани с условията по чл. 3, ал. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 2, т. 1, 2 и 6 и чл. 9, ал. 2, носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и се изваждат от картотеката за срок от 5 години.

(3) Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл. 7 Решението се съобщава и се обжалва по реда на Закона за административното производство.Чл. 11. Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват в общинските картотеки до 5 години след изваждането им от картотеката.

Чл. 12. (1) Поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани се актуализира всяка година. Тя не се променя в течение на годината освен при условията на чл. 9, ал. 1 и служебно от комисията по чл.7 с протокол.

(2) Въз основа на определената към 31 декември на предходната година поредност по групи и подгрупи, броя и вида на жилищата, които ще се разпределят през годината, комисията по чл. 7 изготвя проект на годишен списък на гражданите, които ще бъдат настанени под наем.

(3) При изготвяне на списъка по ал. 2 се вземат предвид броят и видът на новоизградените общински жилища, на тези, които се очаква да бъдат освободени през годината, и на придобитите по силата на сключени договори и на други правни сделки.

(4) Проектосписъкът по ал. 2 се обявява до 31 януари на определеното за целта място в общината. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и искания по списъка.

(5) Постъпилите възражения и искания се разглеждат в едномесечен срок от кмета на общината. Утвърденият от него списък може да се обжалва пред общинския съвет в 7-дневен срок от утвърждаването му. Общинският съвет се произнася по жалбите на следващото си заседание, но не по-късно от 1 месец след изтичане на срока за обжалване, и решението му е окончателно.

Глава трета

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 13. (1) Жилищата за настаняване на гражданите, включени в списъка по чл. 12, ал. 2, се определят по нормите за жилищно задоволяване, установени в чл. 15.

(2) Настаняването на гражданите от списъка по чл. 12, ал. 5 продължава и след приключване на календарната година до утвърждаването на нов списък за следващата година.

(3) Гражданите, включени в списъците от предходната година и неполучили жилища, се включват в началото на списъка през текущата година при спазване на установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл. 3, на групите по чл. 5 и на данните по чл. 6.

(4) Настаняването се извършва със заповед на кмета на общината. В заповедта за настаняване се посочват вида и местонахождението на обекта, трите имена и ЕГН на настаненото лице, броя на членовете на семейството, срока за настаняване и наемната цена.

(5) Наемната цена за жилищата по чл. 42 ал. 1 т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОС се определя за 1 кв.м. полезна площ съобразно критериите, установени в глава четвърта на ППЗДС.

(6) Въз основа на настанителната заповед Кметът на Общината сключва писмен договор за наем, в който се определят: реда за предаване и приемане на имота; правата и задълженията на наемателя и наемодателя; наемната цена; срока; отговорността при неизпълнение; поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по наемното правоотношение.Чл. 14. (1) Гражданите, настанени под наем в жилища по чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗОС, представят ежегодно до 31 декември декларации за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, чл. 5 и чл. 6 от настоящата Наредба.

(2) При изменение на данните и условията по чл. 5 и 6, водещо до промяна на жилищните нужди, определени с нормите по чл. 15, наемателите се пренастаняват в други жилища.Чл. 15. (1) Установяват се следните норми за жилищно задоволяване:

1. на едночленно семейство - до 25 кв. м жилищна площ;

2. на двучленно семейство - до 40 кв. м жилищна площ;

3. на тричленно и четиричленно семейство - до 55 кв. м жилищна площ;

4. на семейство с 5 и повече членове - до 15 кв. м жилищна площ в повече за следващите членове.

(2) При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.

(3) За задоволяване на специфични нужди може да се предостави допълнителна жилищна площ (стая) до 15 кв. м:

1. на хабилитирани научни работници, които не притежават помещения или ателиета за упражняване на научна и творческа дейност;

2. когато член от семейството страда от болест, която налага изолация, съгласно списъка на болестите, утвърден от министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице;

3. на млади семейства;

4. на семейство, с което са живели непрекъснато в едно домакинство в продължение на 2 и повече години и продължават да живеят пълнолетни низходящи и възходящи, които не притежават жилищен или вилен имот в страната.

(4) Когато жилището надвишава нормите за жилищно задоволяване по предходните алинеи, за жилищната площ над тези норми се заплаща наемна цена в двоен размер.Чл. 16. В едно жилище се настанява само едно семейство. Две или повече семейства могат да се настаняват по изключение в едно жилище само с тяхно изрично писмено съгласие, освен ако жилището е по-голямо от нормите по чл. 15.

Чл. 17. Преди издаване на настанителната заповед, гражданите подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 3, 5 и 6. Настъпилите промени се вземат предвид при настаняването. За неверни данни деклараторът носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Чл. 18. (1) Заповедта по чл. 13, ал. 4 се издава за свободни от наематели жилища, както и за новопостроени жилища, за които е издадено писмено разрешение за ползване по установения ред.

(2) Заповедта има действие за всички членове от семейството на настанения.

(3) Заповедта се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(4) Ако настаненото лице в едномесечен срок от влизането в сила на заповедта не заеме жилището, органът, издал заповедта, може да я отмени.Чл. 19. (1) Когато поради намаляване броя на членовете на семейството същото не покрива нормите за настаняване по чл. 15, в едномесечен, а в случай на смърт - в тримесечен срок, наемателите подават молба за настаняване в друго общинско жилище съобразно нормите.

(2) Ако наемателите не направят искане в посочените в ал. 1 срокове, органът по настаняването може да издаде настанителна заповед служебно. Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта наемателите не заемат определеното им жилище, заповедта се отменя, а наемното правоотношение за заеманото жилище се прекратява.

Чл.20. (1) Наемателите на общински жилища, предназначени за отдаване под наем, могат да се заменят доброволно. Замяната се извършва със заповед на кмета на общината по молба на наемателите.

(2) Не се допуска принудително изпълнение на заповед за замяна.Чл. 21. Запазват се наемните правоотношения с лицата, които:

1. заемат изборна длъжност в органите на държавна власт или в органите на местното самоуправление в друго населено място;

2. с решение на Министерския съвет или на друг държавен или общински орган са временно на работа в друго населено място в страната или вън от нея;

3. са повикани на срочна военна служба;Чл. 22 (1) Резервните жилища на Общината са предназначени да осигурят временно жилищна площ, за срок, не по-дълъг от две години на лица:

1. жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;

2. в семействата на които са налице остри социални или здравословни проблеми;

(2) Обстоятелствата по предходната алинея се установяват от комисия по чл.7 от Наредбата, която прави писмено мотивирано предложение до Кмета на Общината след изрично установяване, че лицата или членовете на семейството им не притежават годни за обитаване жилище или вила.

(3) С решение на общинския съвет в резервни жилища могат да се настаняват и кметове, заместник-кметове и кметски наместници, които нямат жилище в съответното населено място – за времето, през което заемат съответната длъжност.

(4) Настаняването се извършва по реда на чл. 13, ал. 4 от настоящата Наредба.

(5) В едномесечен срок след изтичане на срока по ал. 1, жилището се изземва по реда на чл. 65 от ЗОС със заповед на кмета на общината.

(6) По изключение, в случаите по ал. 1 наемното правоотношение може да се продължи еднократно за срок не по-дълъг от 6 месеца срещу заплащане на пазарна наемна цена.Чл. 23. (1) Ведомствените жилища на Общината са предназначени да осигурят жилищна площ на:

1. работещи в звена и ведомства на държавна и общинска бюджетна издръжка докато работят в тях, ако те или членовете на семейството им не притежават годни за постоянно обитаване жилища или вила в съответното населено място. (следващото изречение отпада с Решение № 40 / 24.01.08.) Броят, видът и местонахождението на жилищата се определя по реда на чл. 42 от ЗОС.

2. на доброволци от Корпуса на мира, САЩ.

3. (нова съгласно Решение № 40 / 24.01.08.) На работещи към юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза

4. (нова съгласно Решение № 40 / 24.01.08.) На работещи в търговски дружества с общинско участие.

(3) Настаняването се извършва по реда на чл.13, ал.4 от Наредбата.

Чл. 24.Свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по чл.43 и 45 от ЗОС, могат да се отдават под наем по пазарни цени изготвени от независим лицензиран оценител, чрез търг или конкурс по глава пета от НРПУРОС.

Чл. 25.(1) Наемните правоотношения се прекратяват поради:

1. неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от 6 месеца;

2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения;

3. нарушаване на добрите нрави;

4. не полагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;

5. прекратяване на трудовите или служебните правоотношения на настанените във ведомствено жилище лица, освен ако са преминали на работа в друго звено на бюджетна издръжка;

6. изтичане на срока за настаняване;

7. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;

8. използване на жилището не по предназначение.

(2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на органа, издал настанителната заповед. В заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и срока за опразване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал. 1, т. 2, към заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.

(4) При изтичане на срока на настаняване наемното правоотношение може да бъде продължено, ако наемателят отговаря на условията за настаняване под наем в общинско жилище.

(5) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред окръжния съд по реда на Закона за административното производство. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
Глава четвърта

ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
Чл. 26.(1) Общинските жилища, предназначени за продажба, могат да се продават след решение на общинския съвет на:

1. правоимащи по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове;

2. лица, чиито жилища са предвижда да бъдат отчуждени по реда на глава трета от ЗОС;

3. наематели на общински жилища, настанени в тях при условията на Глава втора от настоящата наредба;

(2) Към молбата за закупуване на общинско жилище се прилагат следните документи:

1.заповед за настаняване.

2.документ доказващ, че лицето е правоимащо по ЗУЖВГМЖСВ;

3. декларация за наличие на условията по чл.3 и чл.4;

(3) (изм. с Реш. 480 / 30.11.06.) Продажбата на общински жилища се извършва по цени определени от Общинския съвет в размер на данъчната оценка на имота увеличена до 20% съобразно годината на построяване, етажността и конструкцията на сградата в която се намира жилището

Чл. 27.(1) Жилищата, заемани от две или повече семейства представляващи домакинство, при писмено съгласие помежду им, могат да се продават на едно от семействата или в съсобственост;

(2) Не могат да се продават жилища, в които са настанени две или повече семейства, които не образуват домакинство.

Чл. 28 Кметът на общината назначава комисия, която проучва налице ли са условията по чл. 26, прави оценка на жилището и изготвя мотивирано предложение.

Чл.29.(1) Продажбите по чл. 26 се извършват в тримесечен срок след решението на Общинския съвет със заповед на кмета на общината.

(2) Заповедта се връчва на купувача срещу подпис.

(3) След плащане на цената и на дължимите данъци, такси и режийни разноски в посочения в заповедта срок, кметът на общината сключва договор за продажба.

(4) Вписването на договора се извършва от купувача, който представя екземпляр от вписания договор в отдел "Общинска собственост" за отписване на имота и отбелязване на извършената промяна в актовите книги.

(5) Когато плащането не се извърши в определения срок, заповедта може да се отмени от кмета на Общината и преписката за продажба се прекратява.

Чл. 30,(Нов, съгл. Решение № 277 / 18.11.08.), (1) Право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, отредени за изграждане на социални жилища, може да се учредява без търг или конкурс за строеж на жилищна сграда на лица с установени жилищни нужди, на ЖСК или сдружения, в които членуват само такива лица.

(2) Лицата желаещи да придобият правото на строеж по чл.49а от ЗОС подават молба до кмета на общината в която се посочва имотът и местонахождението му.

(3) Кмета на общината назначава комисия, която разглежда в едномесечен срок подадените молби, взема решение за предоставяне на съответното право съобразно поредността на лицето в списъка за КНГ.”ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Жилищен имот" е жилище (самостоятелна жилищна сграда, етаж или част от етаж), право на строеж или право на надстрояване за жилище, както и вещно право на ползване на жилище.

2. "Вилен имот" е вила (самостоятелна вилна сграда, етаж или част), вилен парцел или право на строеж за вила, както и вещно право на ползване на вила или вилен парцел.

3. "Семейство" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.

4. "Домакинство" са съпрузите, ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, както и братята и сестрите, които не са встъпили в брак.

5. "Самотни родители на непълнолетни деца" а са родители, които поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца.

6. "Жилищна площ" е сборът от площите на помещенията в жилището с основно предназначение - дневни, спални, детски стаи и столови (без кухни-столови), измерени по контура на съответните вертикални конструктивни елементи - стени и колони.

7. “Полезна площ на жилището“ е сумарната площ на всички помещения в него, мерена по вътрешните зидарски очертания на стените, и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището и площта на складовите помещения – мазе, барака или таван.

§ 2. Издадените заповеди за настаняване под наем на домакинства се отнасят за всички членове на домакинството.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 45а ал.1 от Закона за общинската собственост.

§ 2. Указания по прилагането на Наредбата, както и контролът по нейното изпълнение, се възлага на кмета на общината.

§ 3. Настоящата наредба е приета с Решение № 194 / 24.02.2005 г., изменена с Решение 480 / 30.11.06., Решение № 40 / 24.01.08. и Решение 277 / 18.11.08. и влиза в сила от деня на приемането й от Общинския съвет.Водил протокола: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/ Н. Петрова/ /Цв. Иванова/

Каталог: assets -> Obshtinski syvet -> Normativni dokumenti -> Naredbi
Naredbi -> Бяла слатина, април 2005 г. Глава първа общи положения
Naredbi -> Решение №136 / 30. 05. 12. Глава първа общи положения
Naredbi -> Решение №293 / 24. 11. 2005 Доп с Решение №194 / 28. 07. 2008 Доп с Решение №395 / 22. 04. 2009 Глава първа
Naredbi -> Решение №435 / 31. 01. 2002 г. Изменена с Решение №453 / 28. 03. 2002 г. Изменена с Решение №13 / 11. 12. 2003 г
Normativni dokumenti -> Програма за развитие на читалищната дейност в община Бяла Слатина за 2012 година
Naredbi -> За устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията
Naredbi -> Решение №292 / 18. 12. 2008 г. Изменена с Решение №320 / 29. 01. 2009 г. Изменена с Решение №564 / 28. 01. 2010 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница