Решение №506-Н0-И0-А1/2016г за експлоатация на: Инсталация, която попада в обхвата на Приложение №4 към зоосстраница1/6
Дата14.01.2019
Размер0.7 Mb.
#109866
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6
годишен доклад
за 2017 г.

относно:Комплексно разрешително № 506-Н0/2015г., актуализирано с Решение №506-Н0-И0-А1/2016г. за експлоатация на:Инсталация, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

 1. Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци - т. 5.3.2 „а” от Приложение № 4 към ЗООС, включваща:

 • Линия за механично третиране;

 • Линия за биологично третиране;

 • Линия за пресяване на стабилизирана органична фракция

 1. Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF) - т. 5.3.2 „б” от Приложение № 4 към ЗООС.Директор: …………………………


/ Емил Дичев/

Изготвили: ……………………….

/Даниела Георгиева,еколог/

Март 2018 г.СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Увод – стр.3

 2. Система за управление на околната среда – стр. 9

 • Структура и отговорности

 1. Използване на ресурси- стр. 16

 • Използване на вода

 • Използване на ел.енергия

 1. Емисии на вредни вещества в околната среда- стр. 21

 1. Доклад по Европейския регистър на емисии на вредни вещества – стр. 21

 2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух- стр. 21

Работа на пречиствателното оборудване

 • Емисии от точкови източници

 • Неорганизирани емисии

 • Интензивно миришещи вещества.

 • Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качесвото на атмосф.в-х

 • Собствени периодични изследвания

 • Документиране и докладване

 1. Емисии на вредни вещества в отпадъчните води – стр. 28

 2. Управление на отпадъците- стр. 30

 • Образуване на отпадъци

 • Събиране и приемане

 • Временно съхранение

 • Транстортиране

 • Оползотворяване, рециклиране и обезвреждане на отпадъци

 • Контрол и измерване

 • Анализ на отпадъците

 • Документиране и докладване

 1. Шумови емисии – стр .49

 2. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване-стр. 50

 3. Предотвратяване и действия при аварии и случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети –стр 50

 4. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

- стр.51

9. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях – стр.51

Речник използвани термини:

КР Комплексно разрешително

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите

БДЧР Басейнова дирекция Черноморски район

СУОС Система за управление на околната среда

ЕРЕВВ Европейски регистър на емисиите на вредни вещества

ЕРИПЗ Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители

СПИ Собствени периодични измервания

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда

МОСВ Министерство на околната среда и водите

ЗУО Закон за управление на отпадъците

СПИ

Собствени периодични измервания

ДЕН

От 07.00ч. до 19.00ч.

ВЕЧЕР

От 19.00ч. до 23.00ч.

НОЩ

От 23.00ч. до 07.00ч.

DB(A)

Децибели (А скала)

НДЕ

Норми на допустими емисии във въздуха

КР

Комплексно разрешително

НДНТ

Най-добри налични техники

MG/NM3

Концентрация – количество вещество в единица обем, приведен към нормални условия

ИУ

Изпускащо устройство

ЕДИНИЦА ПРОДУКТ

Един тон (1t) входящ за преработка отпадъкMWh/t Количество консумирана електоенергия за депонирането на един тон отпадък

dB/A/ децибели/ А скала/

КИСУ Координатор на интегрираната система за управление в дружеството

СОС Съвет по околна среда в дружеството

СОФ Стабилизирана органична фракция1. Наименование на инсталациите, за която е издадено комплексното разрешително (КР):
1. Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци, включваща:


 • Линия за механично третиране;

 • Линия за биологично третиране.

 • Линия за пресяване на стабилизирана органична фракция (СОФ)

2. Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF)
2. Адрес по местонахождение на инсталацията:

Землище на с. Езерово, Община Белослав


3. Регистрационен номер на КР:

№506- Н0/2015г., актуализирано с Решение №506-Н0-И0-А1/2016г.


4. Дата на подписване на актуализацията наКР:

20.10.2016 г.


5. Дата на влизане в сила на актализацията на КР:

10.11.2016 г.


6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното:
ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД, гр.Варна, представлявано от Ангел Дерменджиев, изпълнителен директор
7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

град Варна, ул.„Акад. Андрей Сахаров”№1,

тел. 052/220-606, факс: 052/739-909, e-mail: ekozavodvarna@gmail.com
8. Лица за контакти:

Eмил Дичев, директор

Даниела Георгиева, еколог

Жельо Желев, еколог9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицата за контакти:

Емил Дичев - с.Езерово, п.к. 9168, тел. 0888445338;e-mail:emilditchev@abv.bg

Даниела Георгиева, еколог с.Езерово, п.к. 9168, тел.0884889050

Жельо Желев, еколог с.Езерово, п.к. 9168, тел.0889535656, e-mail: Office@ekozavod.com10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията:
1. Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци, включваща:

 • Линия за механично третиране;

 • Линия за биологично третиране;

 • Линия за пресяване на стабилизирана органична фракция (СОФ)

В инсталацията за МБТ на ТБО се третират смесени битови отпадъци системите за организирано сметосъбиране на общини от област Варна, както и от други юридически лица. Към момента в инсталацията постъпват смесените битови отпадъци, генерирани от населението на общините Варна, Девня, Белослав, Суворово, Ветрино.

В инсталацията се сортират и балират и разделно събраните отпадъци от опаковки от системите за разделно събиране на общините Девня, Белослав, Провадия, Дългопол, Суворово, Долни Чифлик, Ветрино, Вълчи дол, Бяла, Аврен, Варна, Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Шабла и гр.Добрич

Инсталацията за МБТ на ТБО е в експлоатация от 27.05.2011г. Технологията, която е приложена за преработката на отпадъците се основава на естествени физико-механични процеси, които не генерират замърсяване на околната среда с прах и вредни емисии.

Доставчик на технологията, чрез своя ексклузивен представител за България – Рисайклинг България ООД, е немската компания Eggersmann Anlagenbau Projekt GmbH , която е водеща в разработването и изграждането на инсталации за механично и биологично третиране на отпадъци на Европейския и световен пазар.

В чисто екологичен план, инсталацията е в пълно съответствие с добрите практики в областта на отпадъците и по отношение на предотвратяване замърсяването на околната среда. На практика няма отделени вредни емисии и миризми, тъй като е изградена система за всмукване и пречистване на въздушните потоци от помещенията чрез биофилтър. От инсталацията не се изпускат отпадни води. Водната система също е от затворен тип, като инфилтратът от отпадъците /или т.нар. технологична вода/ се улавя и използва повторно при процесите на биологично разлагане на органичните отпадъци.

Инсталацията за МБТ на твърди битови отпадъци представлява метално хале от модулен тип, в което са разположени всички съоръжения и всички процеси се извършват в закрита среда /в помещения или затворени съоръжения - тунели/ и биофилтърен комплекс, включващ съответните филтри за улавяне и пречистване на неприятните миризми и резервоари за технологични води.

Отпадъците се претеглят на входа на инсталацията с електронна везна с обхват до 50 тона. След това отпадъците се разтоварват в приемно хале, позволяващо съхранението и предварителната обработка на отпадъците за времеви интервал до 48 часа. След предварително сортиране на неспецифични и/или едрогабаритни отпадъци с челен товарач отпадъците се подават в машината за разкъсване на едри отпадъци и отваряне на полиетиленови торби (шредер в зала за доставка). Посредством наклонена транспортна лента отпадъците се отвеждат към тромел с трисекционно сито. Първата секция на тромела (барабанното сито) позволява максимално количество отпадъци от органичната фракция, примесени с минимално възможно количество капачки от бутилки, малки парчета от метал, дърво, опаковки и др. да бъдат отделени. Металните примеси от тази фракция се отделят и остатъка постъпва в тунелите за компостиране. В тунелите постъпилата фракция се обеззаразява и стабилизира. Втората секция от ситото на тромела отделя максимално количество от рециклируемите фракции (РЕТ, РЕ, черни и цветни метали, хартия, дърво, полиетиленови фолиа и др.) Тази фракция преминава последователно през магнитен сепаратор, балистичен сепаратор, който я отделя на три потока, вихровотоков сепаратор и станция за ръчно сортиране. Остатъчната органична фракция се отвежда към тунелите за компостиране. Леката обемна фракция преминава през инфрачервен сепаратор, който отделя РЕТ, а остатъкът се отвежда към пресконтейнер за депониране. Леката плоска фракция преминава през станция за ръчно сортиране, където се отделят хартията, картона и полиетиленовите фолия, а остатъкът се отвежда към пресконтейнер за депониране.

Сепарираната от третата секция на ситото на тромела фракция (едрогабаритни опаковки, текстил, големи фолия и т.н.) се отвежда към станция за ръчно сортиране. Сепарираните рециклируеми отпадъци от хартия, пластмаса и метал се подават за балиране. Балираните рециклируеми отпадъци временно се съхраняват на площадка до предаването им за рециклиране на лица, притежаващи разрешителен документ за съответната дейност.

Сепарираната органична фракция от трите секции се насочва към линията за биологично третиране в 10 на брой затворени тунели, където се осъществяват процеси на аеробно разграждане до получаване на стабилизирана органична фракция.Към момента не е започнато изграждането на Линия за пресяване на стабилизирана органична фракция (СОФ) .

След изграждането й линията ще пресява стабилизираната органична фракция, образувана от процеса на процеси на аеробно разграждане в линията за биологично третиране. Капацитетът 30 т/ч (60 м3/ч) за фракция с размер 0-60 мм., при относителна плътност 0,35÷0,5 т/м3. Линията няма да работи ежедневно, а при отваряне на тунел със стабилизирана органична фракция. Максималното годишно количество СОФ, образувана в тунелите на линията за биологично третиране е 56 700. Годишно се компостират около 200тунела с органична фракция. Всеки от тях се пресява за 11часа. Годишният капаците на линията за пресяване е 66 000т (30т х 11часа х 200 дни в годината).

Пресяването на стабилизираната органична фракция и отделянето на примеси ще става по следния начин:

Непречистената стабилизираната органична фракция ще се подава с челен товарач към фунията на зареждащия модул, който чрез въртеливото движение на два шнека осигурява равномерен приток на материала към транспортните ленти до вибрационен сепаратор. Над зареждащия модул и над вибрационен сепаратор е инсталирана аспирация за улавяне на отделената прах. Вибрационния сепаратор разделя материала на 3 фракции с различен размер, а именно 0÷5 мм., 5÷30 мм. и 30÷60 мм. Чрез вибрацията на отделни кутии-сита с различни по размер отвори се осъществява отделянето на различните фракции.

Отделената фракция с размер 0÷5 мм., която представлява пречистената вече стабилизирана органична фракция, чрез транспортна лента постъпва в буферен бункер за съхранение.

Фракциите с размер 5÷30 мм. и 30÷60 мм. преминават паралелно по транспортни ленти към следваща стъпка – въздушен „зиг-заг” сепаратор. Неговото основно предназначение е да отдели инертните материали – тежка фракция (стъкло, керамика, камъни) от останалия лек материал (неугнили листа, клечки, парчета найлон, пластмаса, хартия). • Това се осъществява, чрез преминаването на материала през зигзагообразен канал като същевременно от вентилатор в обратна посока мощна въздушна струя издухва леката фракция, а тежката (инертните материали) пада надолу. След това въздуха заедно с леките материали постъпва в циклон, където се отделя от материала и отново преминава към засмукващата страна на вентилатора. При този процес също се отделя прах и тя се аспирира по същия начин, като при другите модули. Тези въздушни сепаратори са два за всяка една фракция, като инертните материали (тежки фракции) се обединяват на обща транспортна лента и се транспортират до отделен буферен бункер за инертни материали.

Леките фракции, съдържащи неугнили парчета хартия, листа, клечки, пластмаси в зависимост от размера се насочват с транспортни ленти по-нататък. Леката фракция с размер на частиците 5÷30 мм. се транспортира до буферен склад, от където ще се оползотворява като механично, (чрез челен товарач) постепенно се добавя и смесва с готовия RDF.

Лека фракция с размер на частиците 30÷60 мм се транспортира и изсипва в зала 1 на шредираща линия за производство на RDF за последващо шредиране и обработка.2. Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF)
В Шредиращата линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци /RDF/, избраната техника касае производство на гориво от битови и производствени неопасни отпадъци (RDF) посредством тяхното фино раздробяване (чрез шредери) с големина не-повече от 30мм. Негоримите примеси, напр. инертни съставки, стъкло, метали и др., ще се отделят посредством магнитни и въздушни сепаратори. Отделените инертни отпадъци са негодни за последваща преработка и ще се депонират, а металите ще се предават за рециклиране на фирми, притежаващи необходите разрешителни за тази дейност.

В шредиращата линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци /RDF/, като входящ материал за преработка постъпва както остатъчната фракция от линията за механично третиране /сортиране/ на инсталация за МБТ, така и роизводствени отпадъци, приемани от други юридически лица, като хартия, пластмаса, текстил, дърво, които са висококалорични и подходящи за производството на гориво от отпадъци.

Шредиращата линия включва: предварителен шредер за едри фракции; 2 магнитни сепаратора; 2 броя въздушни сепаратора и два шредера за фино надробяване, разположени в хале от модулен тип.

Произведения RDF се предава за оползотворяване чрез изгаряне в циментовата промишленост.


При приемане на неопасните отпадъци на площадката, съгласно законовите изисквания се извършва проверка на място, която включва:

 • визуален контрол, с оглед установяване на съответствието на отпадъка с;

 • измерване с електронна везна на количеството на приеманите отпадъци;

 • отразяване в “Отчетната книга” Наредба1 /4 юни 2014г за реда и образците,по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър.


11. Производствен капацитет на инсталациите по условие 2 на КР 506-Н0/2015г:

Таблица 4.1.

Инсталация

Позиция на дейността,

приложение № 4, ЗООС

Капацитет, [тона за денонощие]

1. Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци, включваща:

т. 5.3.2 „а“

-

- Линия за механично третиране;

450t/24h

- Линия за биологично третиране

248t/24h

- Линия за пресяване на стабилизирана органична фракция (СОФ)

30t/h

65700t/y


2. Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF)

т. 5.3.2 „б“

224 t/24h

За 2017г. в инсталациите по условие 2 са постъпили за преработка следните количества битови и производствени отпадъци:

1. В инсталацията за МБТ на ТБО:

 • в линия за механично третиране са постъпили 132 740,460 т. отпадъци, което се равнява на 364 t/24h при разрешен капацитет 450t/24h.

 • в линията за биологично третиране са постъпили 67 390,290т., което се равнява на 184,6 t/24h при разрешен капацитет 248t/24h.

2. В шредиращата линия са постъпили 43 313,180 t, което се явява 118,6 t/24h при разрешен капацитет 224t/24h

Линия за пресяване на стабилизирана органична фракция (СОФ) не е изградена и не се експлоатира през 2017г.
12. Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:
Висшето ръководство на “ЕКОИНВЕСТ АСЕТС” АД осигурява необходимите ресурси за планираните по оперативното управление на производството дейности и в частност необходимите за ефективното управление на околната среда, управлението на човешките ресурси, инфраструктурата, технологичните и финансовите ресурси.

Ролите, отговорностите и пълномощията на служителите са определени в трудовите договори, длъжностните им характеристики и/или в документацията на Интегрираната система за Управлене на околнат среда - в наръчника, процедурите, програмите, плановете и заповедите, свързани с управлението на околната среда. Всички ангажирани с управлението на околната среда служители и работници са запознати с определените им отговорности и пълномощия чрез провеждане на обучения.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

Каталог: r-r -> r-kpkz -> GD doc 18
r-kpkz -> Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
r-kpkz -> Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
r-kpkz -> Доклад за 2014 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
r-kpkz -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2014 год
r-kpkz -> Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
GD doc 18 -> Доклад гд 2017 Издание №1 Изменение 1
GD doc 18 -> Доклад за 2017 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
GD doc 18 -> Доклад по околна среда за дейностите за които е предоставено кр №226-Н1-И0-А1/2011г
GD doc 18 -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите през 2017г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница