Решение №506-Н0-И0-А1/2016г за експлоатация на: Инсталация, която попада в обхвата на Приложение №4 към зоосстраница2/6
Дата14.01.2019
Размер0.7 Mb.
#109866
ТипРешение
1   2   3   4   5   6

РИОСВ - Варна., 9000, гр. Варна,

ул. “ Ян Палах “ № 4;

тел.: 052/ 634 579


e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg
14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция за черноморсик район - с център Варна

 гр. Варна, 9000 
  ул. “ Панагюрище”  № 17

тел: 052 631 447

e-mail: bdvarna@bsbd.org


ІІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА1. Структура и отговорности:

В Екоинвест Асетс АД е въведена интегрирана система по управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд по стандартите ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007 с обхват:Предоставяне на услуги по управление на неопасни битови и производствени отпадъци: сепариране (сортиране), шредиране (трошене), балиране, компостиране, пресяване и съхранение. Производство на гориво от отпадъци(RDF). Транспортиране на отпадъци включително до депа за обезвреждане. Сертифициращия орган е Рина България ЕООД.


В Екоинвес Асетс АД основни контролни функции има представителя на ръководството. Координатора на въведената интегрирана система по околно среда (КИСУ), заедно с еколога следят за спазване на съответствието на производствената дейност с екологичните нормативно определени изисквания и спазване есловията в КР. КИСУ е отговорен за извършване на оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми и докладване за евентуални несъответствия на работата на инсталациите с условията поставени в КР . Екологът е отговорен за водене на отчетността по смисъла на Наредба 1 за реда и образците,по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър. КИСУ и Еколога са пряко подчинени на Изп. директор.

отговорностите на служителите имаши отношение към спазване условията на КР и структурата за изграждане и функциониране на система за управление на околната среда са определени с инструкциите изискани с разрешителното.
2. Обучение:

Чрез изискванията за подходящо образование (определени в длъжностните характеристики и разпорежданията на ръководството) и провеждане на обучение или опит ръководството на “ЕКОИНВЕСТ АСЕТС” АД осигурява лицата, изпълняващи задачи, свързани с управление на околната среда в дружеството да имат нужната компетентност.

Определянето на потребностите от обучения се извършва от СОС, УПР и по инициатива на членове на ръководството или отделни служители. Планирането и провеждането на обученията и развитието на персонала се извършва съгласно т. 6.2 на Наръчника на ИСУ.

При планиране на обученията се актуализира План за обучение” (Ф 6.2.2_01).

Провеждането на вътрешно-фирмени обучения по управление на околната среда се документират в “Протокол за проведено обучение” (Ф 6.2.2_02);

Целта на провежданите обучения по околна среда е обучаваните да осъзнават: • важността на съответствието с политиката по околната среда;

 • значимите аспекти и съответните действителни или потенциални въздействия;

 • ролите и отговорностите за достигане на съответствие с изискванията на ИСУ;

 • потенциалните последствия при отклонение от определените процедури.

 • Задълженията и отговорностите на персонала при изпълнение на конкретни дейности по условията на КР.

 • Прилагане на разработените инструкции по СУОС.

 • Изисквания по безопасност на труда и предприемане на действия при възникване на аварийна ситуация.

Отговорен за управлението и осигуряването на необходимата компетентност и образование е упълномощения представител на ръководството.

Записите, доказващи образование, квалификация и опит, както и от преминати обучения се съхраняват в досиетата на служителите.
3. Обмен на информация:

Всеки служител имащ ангажимент по изпълнение на дадена инструкция е получил хартиено или електронно копие от същата и дневник за отразяване на извършваните проверки, като за това с води се регистър на абонатите. В инструкциите е включена информация за институциите и службите, които следва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното.


4. Документиране:

Води се регистър на инструкциите, съгласно условията по №506- Н0/2015г., актуализирано с Решение №506-Н0-И0-А1/2016г.., периодичност на извършваните проверки и отговорни лица.

Резултатите от извършени периодични проверки се документира в дневници към инструкциите и в потоколи за несъответствие.

Поддържа се регистър на външните документи с нормативни актове,регулиращи работата на инсталациите на площадката.5. Управление на документи:

Съгласно въведената в дружеството система за управлние на околната среда, качество и безопасни условя на труд, всички оригинали на писмени инструкции се съхраняват от координатора на интегрираната система за управление. Дневниците към инструкциите и копия на инструкциите се дават на служителите имащи отговорност по попълването им, като това се отразява в регистъра на абонатите. Координатора следи за правилното и редовно попълване на дневниците , актуализацията на инструкциите при нужда и унищожаване на невалидните документи.6. Оперативно управление:

Изготвени са всички инструкции,съобразени с изискванията в КР.Редовно се попълват дневниците към инструкциите.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

Прилагат се следните писмени инструкции: • Инструкция за периодична оценка на стойностите на емисионните и техническите показатели, съгласно условие 5.3 от КР.

 • Инструкция за установяване причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия, съгласно условие 5.4 от КР.

 • Инструкцие за периодична оценка на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по условие 2 от КР, съгласно условие 5.5 от КР.

Инструкциите обхаващат всички процеси и дейности, извършвани на площадката, свързани със значимите аспекти на околната среда
През 2017г. не са констатирани несъответствия в стойностите на емисионните и техническите показатели в работата на инсталациите по условие 2 от КР
8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

Утвърдена е писмена инструкция по условие 14.2 от КР. Тази инструкция оценява риска от аварии при извършване на организационни и технически промени в инсталациите по Условие 2 от КР.

Дейностите на дружеството не представляват потенциална опасност за възникване на крупни производствени аварии. Процесите на третиране на неопасни отпадъци и съпътстващите ги дейности не са взриво-опасни и пожаро-опасни и не са източник на промишлени отровни вещества

Независимо от технологичните инструкции,на територията на действа и утвърден План при бедствия,аварии и катастрофи. В него са описани евентуалните аварии,действията на персонала, отговорните лица,както и правилата за оповестяване.

На територията на площадката в с.Езерово, могат да възникнат локални производствени аварии в случаи на: земетресение; тежки зимни условия (снегонавявания и обледявания и др); наводнения и пожар; При възникване на аварийна ситуация,първият работник/служител забелязал проблема, уведомява еколога и/или отоговорника по ПБ. Те уведомяват по надлежен ред, първо ръководитвото и съответните обществени органи.
През отчетната година е извършено проиграване на различни видове аварийни ситуации, свързани с дейността на депото.

През 2017г. на територията на площаката не са регистрирани аварии.


9. Записи

Съгласно въведената интегрирана система за управление се поддържа се регистър на записите, използавани за документиране на процесите на площадкатаДокумент

Създаден от

Съхранява се от

Вид носител

Място на съхранение

Срок на съхранение


НаименованиеХарт.

Електр.Регистър на вътрешните документи

КИСУ

КИСУ

Х

Х

офис

3г.

Регистър на абонатите

КИСУ

КИСУ

Х

Х

офис

3г.

Регистър на външните документи

КИСУ

КИСУ

Х

Х

офис

3г.

Регистър на записите

КИСУ

КИСУ

Х

Х

офис

3г.

Декларация на ръководството

на „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД за политиката по управление на качеството, околнатата среда, здравето и безопасността при работаИзпълнителен директор

КИСУ

Х

Х

офис

3г.

Програма за подобряване на ИСУ

КИСУ, Изпълнителен директор

КИСУ

Х

Х

офис

3г.

Заповед за провеждане на преглед от ръководството

Изпълнителен директор

КИСУ

Х

Х

офис

3г.

Протокол от проведен преглед от ръководството

КИСУ

КИСУ

Х

Х

офис

3г.

План за обучение

КИСУ

КИСУ

Х

Х

офис

3г.

Протокол от проведено обучение

Провеждащ обуч.

КИСУ

Х

Х

офис

5г.

Копия удостверения, дипломи, сертификати от обучения

Провеждащ обуч.

КИСУ

Х

Х

офис

5г.

Книга за начален и периодичен инструктаж

Отговорник ЗБР

Отговорник ЗБР

Х
офис

10г.

Сл.бележка от начален инструктаж

Отговорник ЗБУТ

КИСУ

Х
офис

10г.

Оферта, тръжни документи

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор

Х

Х

офис

10г.

Договор (с клиент)

Изпълнителен директор, възложител

Изпълнителен директор

Х
офис

10г.

Протокол от оценка/преоценка на доставчиците

Изпълнителен директоря

КИСУ

Х
Офис

5г.

Заявка за материали

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор

х

х

Офис

До приключване на обект

Декларации за съответствие от доставчиците

Доставчик

КИСУ

Х
Офис

10г.

Придружителни документи по доставки

Доставчик

КИСУ

Х
Офис

5г.

Протокол за извършена метрологична проверка (на ТСНИ)

Лаборатория за метрологична проверка

КИСУ

Х
офис

10г.

Референции

Клиенти

КИСУ

Х
офис

10г.

План-график за провеждане на вътрешни одити

Изпълнителен директор

КИСУ

Х

Х

офис

3г.

Заповед за вътрешен одит

Изпълнителен директор

КИСУ

Х

Х

офис

3г.

Протокол за несъответсвие

Вътрешен одитор, консатирал несъответсвието

КИСУ

Х
офис

3г.

Доклад за проведен вътрешен одит

Водещ одитор

КИСУ

Х

Х

офис

3г.

Списък за оценка и идентификация на аспекти на околната среда в „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД

СОС

КИСУ

Х
Офис

5г.

Програма за управление на значимите аспекти

СОС

КИСУ

Х
Офис

5г.

Протокол от проиграване на практическо упражнение за реагиране по време на извънредна ситуация

КИСУ

КИСУ

Х
Офис

5г.

План за мониторинг

СОС, ГУТ, КИСУ

КИСУ

Х
офис

3г.

Чек – лист от мониторинг

Изпълнителен директор, КИСУ, Отговорник ЗБР

КИСУ

Х
Офис

3г.

Протокол за оценка на съответствието

КИСУ

КИСУ

Х
Офис

5г.

Протокол от съвещание на ГУТ

КИСУ

КИСУ

Х
Офис

10г.

Записи по оценка на риска

СТМ, ГУТ

КИСУ

Х
Офис

10г.

Програма за намаляване на риска

УПР, КИСУ, КУТ

КИСУ

Х
Офис

5г.

Протоколи от измервания на факторите на работната среда

Акредитирана лаборатория

КИСУ

Х
Офис

5г.

Протокол за извършена вътрешна проверка за състоянието на техническите съоръжения

Гл.инжинер, гл.технолог, гл.механик, еколог

КИСУ

Х
Офис

5г.

Инструкции по условията на кР

Гл.инжинер, гл.технолог, гл.механик, еколог

КИСУ

Х
Офис

5г.

Дневници за резултати то извършени проверки

Гл.инжинер, гл.технолог, гл.механик, еколог

КИСУ

Х
Офис

5г.

10. Докладване

Изпълнението на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително се докладват с Годишен доклад за околна среда (ГДОС), съгласно изискванията чл. 125, ал. 1, т. 6 на ЗООС. ГДОС се изготвя по образец по методика утвърдена със заповед на министъра на ОСВ и се изпраща до РИОСВ Варна в срок до 31.03. на съответната година, следваща годината, за която се отнася доклада на хартиен и електронен носител.Съгласно Условиета на настоящото №506- Н0/2015г., актуализирано с Решение №506-Н0-И0-А1/2016г. ежегодно като част от ГДОС се докладват следните дейности и параметри за площадката:
Съгласно Усл.4.2.2 от КР

- годишното количество преработени отпадъци за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.


Съгласно Усл.8.1.6.1 от КР

- изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди, за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.


Съгласно Условие 8.1.6.2.

- резултатите от оценката за съответствие на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното. Информацията задължително да съдържа информация за броя и причините за документираните несъответствия и предприетите/планирани коригиращи действия за отстраняването им.
Съгласно Условие 8.2.3.1.

- Изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 към ЗООС за календарната година;

- Резултатите от оценката на съответствието на изчислените количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.
Съгласно Условие 9.1.3.3.


 • обобщена информация за установените несъответствия по Условие 9.1.2.1., причини за несъответствията и предприетите действия за тяхното отстраняване.


Съгласно Условие 9.6.2.6.

- информация по Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.5 и в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).


Съгласно Условие 9.6.2.7.

 • стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.12. количества емитирани замърсители във въздуха, за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 към ЗООС.Съгласно Условие 11.9.2.

 • всички измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните годишни количества, както и изчислените стойности на годишните норми за ефективност (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) по инсталации.

Съгласно Условие 11.9.2.1.

 • количествата на всички приемани на площадката отпадъци.


Съгласно Условие 11.9.2.2.

 • количествата на отпадъците, подлагани на всяка от разрешените дейности за оползотворяване, по инсталации/съоръжения в които е разрешена съответната дейност, съгласно ограниченията поставени в Условие 11.5.

Съгласно Условие 11.9.3.

 • обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.Съгласно Условие 12.3.3.:

 • оплаквания от живущи около площадката;

 • резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г.;

 • установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.


Съгласно Условие 13.2.3.

 • обобщени резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1..

Съгласно Условие 13.2.4.

 • предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води по Условие 13.2.2.


Съгласно Условие 15.4.

 • Обобщени резултати от мониторинга при анормални режими на инсталациите по Условие 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол

Съгласно Условие 16.4.

 • да се докладва Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3, като част от съответния ГДОС.


Изпълнението на дейностите по №506- Н0/2015г., актуализирано с Решение №506-Н0-И0-А1/2016г. се докладват за втора година.
11. Актуализация на СУОС

Актуализация на системата за управление на околна среда и инструкциите към нея

свързани с изпълнението на условията в разрешителното се извършва,след промяна на

отговорните лица извършващи конкретни дейности в условията на разрешителното или

след промени в нормативната база по околна среда.

През отчетната 2017г. не е извършвана актуализация на системат за управление на околнота среда.

12.Уведомяване

Съгласно условие 7.1 на КР, при аварийни или други замърсявания, следва да де се уведомят Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, териториалните структури на ГД „ПБЗН” – МВР, в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващите вещества в околната среда.


През отчетната година не са настъпвали аварийни или други замърсявания в околната среда.

Съгласно Условие 7.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително уведомява МОСВ, с копие до ИАОС за всяка планирана промяна (по смисъла на ЗООС) в работата на инсталациите, разрешени в Условие № 2, съгласно нормативно установения ред.
През отчетната 2017г не са извършвани планирани или други промени в дейността на инсталациите, разрешени в Условие № 2.


След прик
ІІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ


1. използване на вода

Водоснабдяването на площадката за дейности по третиране на отпадъци в с.Езерово се извършва от градски водопровод, за което е сключен договор за присъединяване към водопроводната мрежа с ВиК Варна ООД


Процесът свързан с най-голяма консумация на свежа вода за производствени нужди е оросяване на биофилтъра на линията за биологично третиране е към инсталацията за МБТ на ТБО.
Таблица 8.1.2.

Инсталации,

съгласно Условие 2

Годишна норма за ефективност при употребата на свежа вода, m3/единица продукт

Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци

0.01288

Общото изразходваното количество вода за площадката се измерва,чрез монтирания на площадката разходомер за вода - Главния водомер (№1) се намира във водомерна шахта, в югозападния край на имота, с който се отчита общото потребление на вода за всички гореописани дейности (Производствени и битови нужди).

Отделно в помпено помещение под резервоарите за технологични води е инсталиран водомер (№2), който отчита само водата за оросяване на биофилтъра, постъпила от водопровода.

Местоположението и на двата водомера е посочено в ген плана, приложен към заявлението за комплексно разрешително.


Съгласно условие 8.1.3. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване за оросяване на биофилтъра към Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци, като най-голям консуматор на вода за производствени нужди в инсталацията по Условие 2.

Съгласно инструкцията веднъж годишно да се извършва механично почистване на впръскващите дюзи от варовикови отлагания и песъчинки.

За периода от месеците ноември до март оборудването да се зазимява, за да се предпази системата от повреда поради замръзване и напукване. При констатиране на повреда, същата да се отстрани във възможно най-кратки срокове, съгласно компетенциите на служителите. При повреда се спира захранването на вода до нейното отстраняването. При повреда, която е извън компетенциите на служителите, се осигури външна фирма за отстраняването й.

Извършените действия по поддръжка и експлатация са документирани в дневник към инструкцията, съгласно изискването на условие 8.1.5.4. За седемте месеца, воито се извършва оросяване на биофилтъра са извършване ежемесечно проверки на системата, които са установили, че системата работи нормално.Съгласно Условие 8.1.4. се прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване

Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване да се документират и съхраняват в изпълнение на Условие 8.1.5.4

През отчетната 2017г. са извършени 12 проверки, при които e установено, че състоянието на водопроводната мрежа е добро. Не са регистирани повреди и течове.

Измерването и документирането на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното се извършва съгласно инструкцията по Условие 8.1.5.2.

Контролът на съответствието на изразходваните количества вода се извършва съгласно “Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на КР.Установяване на причините з анесъответствията и предприемане на коригиращи действия” изготвена и утвърдена по Условие 8.1.5.3 на КР 506-Н0/2015г.

В таблицата е посочено годишното количество изразходвана вода за производствени нужди в Линията за биологично третиране по условие 2 и е направено сравнение за наличие на съответствие с годишната норма за ефективност при употребата на вода в показател в КР.Таблица 1

Източник на вода

Изп. годишно кол-во вода за произв.цели / m3/

Количество третирани отпадъци т/г.

Изчислена норма ефективност при употребата на вода m3 / единица продукт

Годишна норма на ефективност при употребата на вода m3 / единица продукт, съгласно Условията на КР

Съответствие

ВиК

873,083

67390,290

0.01200

0.01288

Да

Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието показват, че за отчетния период - 2017г., не са констатирани несъответствия и не се е налагало извършване на коригиращи действия, тъй като изразходваното годишно количество вода за производствени нужди за оросяване на биофилтъра в Линията за биологично третиране по условие 2 е в нормите. През отчетната 2017г. нормата за ефективност при употребата на вода m3 за единица продукт от 0.01288 m3 поставена с условията на КР не е превишавана.


2. Използване на енергия

Измервателното устройство за общия разход на електроенергия за всички дейности на площадката е трифазен електромер с абонатен номер 1644120117 и присъединена мощност 2000 kW. Намира се в помещение в приземния етаж на административната сграда. Местоположението му е посочено на схема – приложение 46


Основни консуматори на електроенергия за производствени нужди на площадката към инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС са:


 • Вентилатор на биофилтъра, отвеждащ вентилатор, помпа овлажнител в линията за биологично третиране към МБТ;

 • Шредери (предварителен и 2 броя фини) в шредираща линия

Съгласно Условие 8.2.2.1. се прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като:   • Годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

   • Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Измерването на количеството електроенергия, която се консумира за производствени се извършва чрез система за енергиен мениджмънт (софтуер), включваща измерване на енергията, наблюдение в реално време, изготвяне на отчети по консуматори и групи консуматори. Системата дава информация за разхода на електроенергия за всяка от инсталациите по Условие 2 от разрешителното.

Система за енергиен мениджмънт се следи от главния енергетик на дружеството.

Месечните справки с отчетените показания се подават от главния енергетик на КИСУ за отразяването им в дневник за съответния отчетен период и изчисляване и проследяване нормата за ефективност.

Нормата за ефективност се изчислява като изразходената ел. енергия за месеца за всяка една от инсталациите по Условие 2, се разделя на количеството отпадъци, постъпили за преработка на входа им.
Съгласно Условие 8.2.1. от КР№506- Н0/2015г., актуализирано с Решение №506-Н0-И0-А1/2016г. , Консумираната електроенергия от инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС,следва да не превишават стойностите, посочени в Таблица 8.2.1:

Таблица 8.2.1.


Инсталации,

съгласно Условие 2

Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, МWh/единица продукт

Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци

0,037

Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF)

0,039

Докладване на годишна консумаци на електроенергие за всяка от инсталациите по усровие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:
Ежемесечно е попълван дневник съгласно инструкцията по Условие 8.2.2.1. за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди за всяка от двете инсталации по условие 2 по отделно.

Съгласно инструкцията по Условие 8.2.2.2., е извършена оценка на съответствието на изчислените норми за електропотребление на тон входящ за преработка отпадък с определените такива с разрешителното. След извършената оценка се установи, че годишните норми за двете инсталции по Условие 2 не са превишени:Годишно потребление на електроенергия за производствени нужди в Инсталация за механично – биологично третиране на твърди битови отпадъци


Годишно потребление на електроенергия/MWh

Годишно Количество входящ за преработка отпадък в тона

Годишна норма за ефективност при употреба на eлектроенергия

MWh/ед.продукт, съгласно КР

Използвано количество ел. Е за единица продукт в MWh/тон

Съответствие

2738,28

133760,520

0,037

0,021

да

За отчетната 2017г. не са превишени използвните количествата електроенергия за единица продукт от инсталацията, като при норма за ефективност на инсталацията за МБТ 0,037 МWh/t е изразходено 0,021 МWh/t .

Годишно потребление на електроенергия за производствени нужди в Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF)

Годишно потребление на електроенергия/MWh

Годишно количество входящ за преработка отпадък в тона

Годишна норма за ефективност при употреба на eлектроенергия

MWh/ед.продукт, съгласно КР


Използвано количество ел. Е за единица продукт в MWh/тон

Съответствие

1343,865

43313,170

0,039

0,031

да


За отчетната 2017г. не са превишени използвните количествата електроенергия за единица продукт от инсталацията, като при норма за ефективност на Шредиращата линия за производство на RDF 0,039 МWh/t е изразходено 0,031 МWh/t.
Техническото състояние на основните консуматори на електроенергия за производствени нужди се наблюдава чрез прилагане на инструкцията по условие 8.2.1.1. за експлоатация и поддръжка.
За правилното и оптимално функциониране и експлоатация на съоръженията по условие 8.2.1.1. се извършва следната поддръжка:

6.1. Съоръжения към линията за биологично третиране към МБТ - Вентилатор на биофилтъра, помпа овлажнител – 2 бр..

6.1.1 Вентилатор на биофилтъра

Ежедневно се извършва оглед на вентилатора за пукнатини, разхлабени болтове, ремъци, нехарактерен шум и завишени вибрации.

При констатирани нередности, като разхлабени болтове например, същите веднага се отстраняват.

При установен нехарактерен шум се отварят ревизионните отвори за оглед за полипи по турбината. При нужда се извършва демонтаж, промивка, балансировка на турбинната част и монтаж.

6.1.2. Помпи – Ежедневен външен оглед аз за течове, нехарактерен шум. При конститрани нередности и повреди, същите своевременно се отремонтират.

6.2. Съоръжения към Шредиращата линия за RDF

6.2. Съоръжения в шредираща линия за производство на RDF . Поддръжката им се извършва, съгласно инструкции на производителя.

Резултатите от извършените през 2017г дванадесет периодичните проверки за техническото състояние на съоръженията по условие 8.2.1.1. са отразявани в дневник. Не са отчетени отклонения от нормалнта им работа.IV. емисии на вредни вещества в околната среда


1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Оператора няма задължение за докладване по Регламент (ЕО) №166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители, тъй като Дейностите по т. 5.3.2, „а” от Приложение №4 към ЗООС: „Инсталация за оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци, с капацитет над 75 t на денонощие, включващо дейността „биологично третиране”) и т.5.3.2, „б” от Приложение №4 към ЗООС: „Инсталация за оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци, с капацитет над 75 t на денонощие, включващо дейността „подготовка на отпадъци за изгаряне или съвместно изгаряне” , които са в обхвата на разрешителното, не попадат в Приложение 1 на Регламента.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

А) Работа на пречиствателното оборудване

На площадката функционират следните пречиствателни съоръжения:


 • Текстилен филтър към ИУ № 1 с координати WGS 43º12´ 37´´05; 27º47´03´´07 – Аспирация на шредер в зала за доставки към Линия за механично третиране на ТБО (МБТ);

 • Биофилтър - Линия за биологично третиране на ТБО (МБТ);

 • Текстилен ръкавен филтър към ИУ № 2 с координати WGS 43º12´ 37´´49; 27º46´55´´72 - към Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF).

Контролът, осигуряващ оптималния работен режим на тези пречиствателин съоръжения се извършва като се прилага инструкцията по условие 9.1.1.5. за мониторинг на стойностите на контролираните параметри.

Изготвена и представена в РИОСВ Варна е документацията по условие 9.1.1.3.включваща: • контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения);

 • оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри;

 • честота на мониторинг на контролираните параметри;

 • вида на оборудването за мониторинг/ методите за изчисляване на стойностите на контролираните параметри.

Инструкцията по условие 9.1.1.5. определя каква следва да бъде поддръжката на пречиствателните съоръжения за осигуряване оптимална им работа и ефективност а именно:

- Текстилния филтъра към изпускащо устройство №1 се подменя на шест месеца, а при необходимост и по-често.

-Текстилния ръкавен филтър към ИУ №2 се почиства ежемесечно от увлечени фолия и малко парчета от шредираните отпадъци.

- Биофилтъра се оросява ежедневно през летните месеци. Системата се зазимява за периода от месец ноември до месец март, за да се предотврати замръзване на тръбите и увреждането й.

Филтриращия материал се подменя веднъж на 4-5 години, съгласно указанията на доставчика на съоръжението – Егерсман АГ, Германия.

Веднъж годишно да се извършва механично почистване на впръскващите дюзи от варовикови отлагания и песъчинки. За периода от месеците ноември до март оборудването да се зазимява, за да се предпази системата от повреда поради замръзване и напукване.

При открито несъответствие на стойностите от извършено измерването на въздуха, за замърсителите които се следят, със разрешените стойности съгласно изискванията на КР (например констатирано замърсяване на въздуха с прахови частици над нормите и/или наличие на неприятни миризми), се проследява ефективността на пречиствателните съоръжение

Проверява се техническото им състояние. При констатирано несъответствие, същото се отразява в дневник за извършен мониторинг. Анализират се причините и се взема решение за коригиращо действие.

За контролиране на честотата на извършения мониторинг и извършване оценка на съответствието се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.1.3. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За отчетния период не са констатирани несъответствия в работата на всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.1.3

Пречиствателните съоръжения функционират ефективно и осигуряват необходимото пречистване от вредни вещества във въздуха.
Б) Емисии от точкови източници

На площадката са разрешени да се експлоатират следните изпускащи устройства и организирани източници на емисии в атмосферния въздух, описани в Условие 9.2.2, Условие 9.2.2.1. и Условие 9.2.3 и означени на Приложение № 5 към Решение №506-Н0-И0-А1/2016г..


Условие 9.2.2. Инсталация за механично-биологично третиране на твърди битови отпадъци

Таблица 9.2.2.

Изпускащо устройство (комин) №

Източници

на отпадъчни газове

Пречиства-

телно

съоръжение

Максимален дебит на газовете

(Nm3/h)

Височина на изпускащото устройство (m)

1

Аспирация на шредер в зала за доставки към Линия за механично третиране на ТБО (МБТ)

Текстилен филтър

6 500

15


Таблица 9.2.2. –продължение

Изпускащо устройство № 1

Параметър

Емисионна норма (mg/Nm3)

Прах

20

Условие 9.2.2.1.
Таблица 9.2.2.1.

Изпускащо устройство (комин) №

Източници

на отпадъчни газове

Пречиства-

телно

съоръжение

Максимален дебит на газовете

(Nm3/h)

Височина на изпускащото устройство (m)

3

Зареждащ бункер, Вибрационно сито, 2 броя въздушни сепаратори

Текстилен ръкавен филтър

7 200

15


Таблица 9.2.2.1. –продължение

Изпускащо устройство № 3

Параметър

Емисионна норма (mg/Nm3)

Прах

20Условие 9.2.3. Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF)

Таблица 9.2.3.

Изпускащо устройство (комин) №

Източници

на отпадъчни газове

Пречиства-

телно

съоръжение

Максимален дебит на газовете

(Nm3/h)

Височина на изпускащото устройство (m)

2

Предварителен шредер,

2 броя фини шредери,

2 броя въздушни сепаратори,

2 броя верижни конвейриТекстилен ръкавен филтър

56 000

17


Таблица 9.2.3. –продължение

Изпускащо устройство № 2

Параметър

Емисионна норма (mg/Nm3)

прах

20


Съгласно Условие 9.6.1.1. се извършват собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащи устройства № № 1 и 2, съгласно изискванията на глава 5 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, при спазване на регламентираните срокове в Таблица 9.6.1.1.

Таблица 9.6.1.1.

Изпускащи устройства №№ 1,2 и 3Параметър

Метод на изпитване

Честота на измерването

прах

Гравиметричен

Веднъж на две години


Провеждането на СПИ се възлагат на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници в съответствие с Условие 9.6.1.2.

На площадката се експлоатират изпускащите устройства и организирани източници на емисии в атмосферния въздух, описани в Условие 9.2.2, и Условие 9.2.3.

Към настоящият момент не е започнало строителството и не са в експлоатация ИУ 3 и източници на отпадни газове разрешени с Условие 9.2.2.1., съгласно Решение №506-Н0-И0-А1/2016г.
Докладване на резултатите от извършени собствени периодични измервания:
Таблица 2 от Приложение 1 на утвъдения образец на ГД
параметър

единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторнга

Съответствие

Брой/%


Непрекъснат

мониторингПериодичен мониторинг

Изпускащо устройство № 1 към МБТ

Всяка емисия докладвана в табл.1, колона 1

-

-

-

-

-

-

прах

mg/Nm3

20

-
Веднъж на две години
2014г.

mg/Nm3

20
18
100%

2016г

mg/Nm3

20

-

18
100%

2018г.Други

-

-

-

-

-

-

Изпускащо устройство № 2 към шредираща линия за RDF

Всяка емисия докладвана в табл.1, колона 1прах

mg/Nm3

20

-

-

Веднъж на две години
2015г.

mg/Nm3

20
10
100%

2017г.

mg/Nm3

20
6
100%

2019г.Други

-

-

-

-

-

-

Прилага се инструкцията по Условие 9.6.1.3. за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

През 2017г. е извършено измервано на емисиите от ИУ2 към шредираща линия за производство на RDF. Измерването е от изпитвателна лаборатория за атмосференн въздех към „Екоексперт 6” ЕООД-Варна, акредитирана от ИА „БСА”, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Номер на сертификат за акредитация №40-ЛИ/25.03.2016г., валиден до 25.03.2020г.

Резултата от измерването е 6mg/Nm3 прах при норма от 20 mg/Nm3 .

Съгласно условията на КР и изготвения план за собствен мониторнг, честата на измерване е веднъж на две години. Следващото измерване на емисиите на прах в атмосферата от ИУ 2 ще се проведат през 2019г.

Измерването на емисиите на прах от ИУ1 са извършени през 2016г. Те също са в нормите - 18 mg/Nm3 прах при норма от 20 mg/Nm3. Следващото измерванеза този източник ще се проведе през 2018г и ще резултата от него ще се докладва през следващата отчетна година.

Извършена и документирана е оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисиоони норми, съгласно Условие 9.6.1.3. Резултатите от собствените периодични измервания показват, че стойностите на измерените емисии на прах са под допустимите норми от 20 mg/Nm3 и пречистващите устройства работят ефективно в пълно съответствие с условията на Разрешителното.
Операторът няма задължения за докладване съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ), тъй като извършваните дейности разрешени с настоящото КР не попадат в обхвата на Приложение І от горецитирания регламент.

В изпълнение на Условие 9.6.1.4. са изчислени годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух:
ИУ прах

Концентрация (mg/Nm3)

Дебит (Nm3/h)

Годишни работни часове

Годишно количество kg/y

ИУ 1 - зала 1 Линия за механично третиране на ТБО (МБТ)

18,000

10800

4000

777,600

ИУ 2 - шредираща линия за RDF

10,000

56000

4000

2240,000

Изчислените количества са значително под допустимите прагове на замърсителя , посочени в приложение№2 към Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ)
Каталог: r-r -> r-kpkz -> GD doc 18
r-kpkz -> Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
r-kpkz -> Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
r-kpkz -> Доклад за 2014 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
r-kpkz -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2014 год
r-kpkz -> Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
GD doc 18 -> Доклад гд 2017 Издание №1 Изменение 1
GD doc 18 -> Доклад за 2017 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
GD doc 18 -> Доклад по околна среда за дейностите за които е предоставено кр №226-Н1-И0-А1/2011г
GD doc 18 -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите през 2017г


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница