Решение №506-Н0-И0-А1/2016г за експлоатация на: Инсталация, която попада в обхвата на Приложение №4 към зоос


Оценка на съответствието на образуваните производствени отпадъци на изход на инсталациите по Условие 2страница4/6
Дата14.01.2019
Размер0.7 Mb.
#109866
ТипРешение
1   2   3   4   5   6Оценка на съответствието на образуваните производствени отпадъци на изход на инсталациите по Условие 2.

За линията за механично третиране:

Всички отпадъци образувани на изход съответстват на определените годишни количества и норми за ефективност за образуване на отпадъците, съгласно КР№ 506-Н0/2015, акт. с Решение № 506-Н0-И0-А1/2016г.За линията за биологично третиране:

Всички отпадъци образувани на изход съответстват на определените годишни количества и норми за ефективност за образуване на отпадъците, съгласно КР№ 506-Н0/2015, акт. с Решение № 506-Н0-И0-А1/2016г.

За отчетния период през 2017г. от линията за биологично третиране е образуван единствено отпъдак с код 19 05 99 – стабилизирана органична фракция (СОФ). В Линията за биологично третиране към МБТ, не е извършвана и дейност по оползотворяване на отпадъци с код R3. Не е образуван отпадък с код 19 05 03-нестандартен компост.
Разрешената с Решение № 506-Н0-И0-А1/2016г Линия за пресяване на стабилизирана органична фракция не е изградена към момента на докладване и отпадъците.
За Шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF):

Всички отпадъци образувани на изход съответстват на определените годишни количества, определени с КР№ 506-Н0/2015, акт. с Решение № 506-Н0-И0-А1/2016г.

Нормите за ефективност за образуване на отпадъците с кодове 19 12 02 и 19 12 10 съответстват на определените с КР. За отпадък с код 19 12 09 Минерали (например пясък камъни) има отклонение от нормата за ефективност на образувания отпадък, което е във връзка с различията в морфологичния състав на входящия за преработка отпадък. Годишното количество на образувания отпадък не превишава разрешените с КР годишни количества образувани от работата на инсталацията посочени в табл.11.2 от КР. От друга страна отклонението от нормата за ефективност на образувания отпадък се дължи на голямо съдържание на инертни материали(камъни) във входящия за преработка битов отпадък и няма връзка с технологията и работота на инсталациите. В тази връзка ще се проследи нормата за ефективност в следващите 3-4 месеца и при необходимост ще се предприемат нужните стъпки и процедури за промяната и в КР.
От дейността на шредиращата линия за производство на RDF през 2017г. не са е образувал Отпадък с код 19 12 12 др.отпад. от механ.третиране, разл. от 19 12 11.

Отпадък с код 15 02 03 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02* също не е образуван през 2017г. Този отпадък не се образува от пряката производствена дейност на площадката. С този код са класифицирани отработените текстилни филтри на пречиствателното съоръжение към шредиращата линия. През отчетния период не се налага подмяна на филтрите на текстилния ръкавен филтър.4.2.Приемане на отпадъци за третиране

През 2016г на площадката са приемат единствено определените в Условие 11.2.1., Условие 11.2.2., Условие 11.2.3., Услове 11.2.4.,Услове 11.2.4.1 и Услове 11.2.4.2 отпадъци.

Съгласно определените изисквания с настоящото КР ,се спазват Условие 11.2.5., Условие 11.2.5.1, Условие 11.2.5.2. и Условие 11.2.5.3. , като:


  • Приемането на отпадъците се извършва. по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор с лицата предаващи отпадъците.Прилага се съпроводителен документ за отпадъка.

  • При приемане на отпадъците с еизвършва визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по Условие 11.2.5.2. документация;

  • измерване на количеството на приеманите отпадъци на автавезна;

  • отразяване на приеманите количества отпадъци в “ Отчетната книга”, съгласно Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;.

През отчетния период са приети за третиране следните количества отпадъци:

С цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) в МБТКод

Наименование на отпадъка

Годишно количество, разрешено за съхраняване с КР, t/y

Прието количество

Съответствие

20 03 01


Смесени битови отпадъци

161 000


131643,380

да

15 01 06


Смесени опаковки

2 550

1 097,080

да

15 01 07


Стъклени опаковки

700

0

да


С цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) в шредираща линия за производство на модифицирано гориво от отпадъци (RDF).Код

Наименование на отпадъка

Годишно количество, разрешено за приемане, t/y

Прието количество/ t

Съответствие

02 01 04

Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)

50

0

да

03 01 01

Отпадъци от корк и дървесни кори

50

0

да

03 01 05

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04

50

0

да

03 01 99

Отпадъци неупоменати другаде

50

0

да

03 03 01

Отпадъчни кори и дървесина

50

0

да

04 01 99

Отпадъци, неупоменати другаде

50

0

да

04 02 21

Отпадъци от необработени текстилни влакна

50

0

да

04 02 22

Отпадъци от обработени текстилни влакна

50

18,820

да

04 02 09

Отпадъци от смесени материали (инмпрегниран текстил, еластомер, пластомер)

50

0

да

04 02 99

Отпадъци, неупоменати другаде

50

0

да

07 02 13

Отпадъци от пластмаси (отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна)

50

0

да

15 02 03

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла

50

0

да

16 03 04

Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 04

300

0

да

16 03 06

Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05

300

0,469


да

17 02 01

Дървесни материали

250

0

да

17 02 03

пластмаса

50

0

да

17 06 04

материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

50

0

да

19 12 01

Хартия и картон

50

49,980

да

19 12 04

Пластмаса и каучук

50

49,940

да

19 12 07

Дървесни материали

50

49,920

да

19 12 08

Текстилни материали

2 000

893,740

да

19 12 12

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци

18 000

3711,760


да


20 01 01

Хартия и картон

50

0

да

20 01 10

Облекла

150

0

да

20 01 11

Текстилни материали

100

0

да

20 01 38

Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37

100

0

да

20 01 39

Пластмаси

100

0

да


Съгласно Условие 11.5.3., в шредиращата линия са приети за преработка 38563,120 т остатъчна фракция от с код 19 12 12, образувана от механичното сортиране на смесения битов отпадък в МБТ инсталацията.
Приети с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11) в балираща линия (балираща машина PRESONA LP80 VH), към МБТ

Код

Наименование на отпадъка

Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y

Прието количество/ t

Съответствие

15 01 01

Хартиени и картонени опаковки

1 000

0

да

15 01 02

Пластмасови опакловки

500

2,48

да

15 01 04

Метални опаковки

500

0

да

15 01 05

Композитни/многослойни опаковки

50

0

да

19 12 01

Хартия и картон

1 500

24,880

да

19 12 04

Пластмаса и каучук

1 500

163,240

да

20 01 01

Хартия и картон

500

0

да

20 01 39

Пластмаси

500

0,05

да

С цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 3 (рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) в линия за биологично третиране, към МБТ са приети:
Код

Наименование на отпадъка

Годишно количество, разрешено за приемане, t/y

Прието количество/ t

Съответствие

02 01 03

отпадъци от ратителни тъкани

100

0

да

02 01 07

отпадъци от горско стопанство

100

0

да

02 02 03

материали негодни за консумация или преработване

100

0

да

02 03 01

утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне

100

0

да

02 03 04

материали, негодни за консумация или преработване

200

0

да

02 05 01

материали негодни за консумация или преработване

100

0

да

02 05 02

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

100

0

да

02 06 01

материали, негодни за консумация и преработване

100

0

да

02 06 02

отпадъци от консерванти

50

0

да

02 06 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

100

0

да

02 07 01

отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини

50

0

да

02 07 02

отпадъци от алкохолна дестилация

50

0

да

02 07 04

материали, негодни за консумация или преработване

100

0

да

03 01 01

отпадъци от корк и дървесни кори

100

0

да

03 01 05

Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04

100

0

да

03 03 01

отпадъчни кори и дървесина

200

0

да

07 02 13

отпадъци от пластмаси ( само биоразградими пластмаси, сертифицирани по стандарт ЕN 13432/ ЕN 14995

50

0

да

07 05 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

100

0

да

07 05 14

твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13

50

0

да

15 01 01

хартиени и картонени опаковки

50

0

да

15 01 02

пластмасови опаковки

50

0

да

15 01 03

опаковки от дървесни материали

50

0

да

15 01 09

текстилни опаковки

50

0

да

19 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

50

0

да

19 06 03

течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци

50

0

да

19 06 05

течности от анаеробно разграждане на животински и растителни остатъци

50

0

да

19 06 06

остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни остатъци

50

0

да

19 08 12

утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11

1000

0

да

19 08 14

утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13

200

0

да

19 08 05

утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места

1000

0

да

19 12 12

Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци различни от упоменатите в 19 12 11

10 000

0

да

20 01 08

биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

800

418,1

да

20 02 01

биоразградими отпадъци

1000

601,960

да

20 03 02

отпадъци от пазари

500

0

да

20 01 25

хранителни масла и мазнини

50

0

да

20 01 38

дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37

200

0

да

През отчетния период не е произвеждан компост. Приетите годишни количества на отпадъка с код 200108 и 200201, поради наличие на примеси над 10% и минимални моментно приемани количества, са третирани общо с органичната фракция отделна при сортирането на смесени битови отпадъци до получаване на СОФ (дейност R12).


През 2017г на плащадката не са приемани от външни лица отпадък с код 19 12 12 Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци различни от упоменатите в 19 12 11 с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R12 (размяна на отпадъци до подлагане на някоя от дейностите с кодове R1- R11) в линията за биологично третиране към МБТ, съгласно Услове 11.2.4.1

и отпадък с код 19 12 10 Горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R13 – (Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване R1-R12, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване) по Условие 11.2.4.2.Каталог: r-r -> r-kpkz -> GD doc 18
r-kpkz -> Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
r-kpkz -> Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
r-kpkz -> Доклад за 2014 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
r-kpkz -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2014 год
r-kpkz -> Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
GD doc 18 -> Доклад гд 2017 Издание №1 Изменение 1
GD doc 18 -> Доклад за 2017 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено
GD doc 18 -> Доклад по околна среда за дейностите за които е предоставено кр №226-Н1-И0-А1/2011г
GD doc 18 -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите през 2017г


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница